Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Antivirus

ID28484 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnankyně požádala o ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel jí vyhověl dohodou k 2. 4. 2021. Žádná výpovědní lhůta nebyla. Firma si na ni za březen požádal o dotaci v programu Antivirus, ale úřad práce ji odmítl uznat. Firma poslala odhlášku na OSSZ před termínem výplaty za březen, což je asi kámen úrazu. Má úřad práce pravdu v neuznání nároku na dotaci prosím? V podmínkách se všude mluví o výpovědi, ale zaměstnankyně chtěla odejít sama. Za březen jí byla normálně udělána výplata a zaplaceno pojištění.

Oprava obecní komunikace

ID28374 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek N vystavěl budovu, kterou bude následně pronajímat školské právnické osobě, jíž je zřizovatel. Součástí stavby byla podmínka opravy obecní komunikace, kterou vlastní obec. Jak naložit s výdajem na opravu (cca 5 mil. Kč)? Může jít celé do nákladů nebo může spolek odpisovat? 

Kancelář v rodinném domě

ID28362 | | Ing. Jiří Vychopeň

V rodinné domě, který není v obchodním majetku s. r. o., ale je ve vlastnictví manželky společníka s. r. o., si v podkroví vybudovala s. r. o. kancelář. Lze použitý materiál, pokud nepřesáhne výše 80 000 Kč, uplatnit v nákladech? Musí vlastník domu, když jde o spojené osoby, požadovat nájemné?

Platby stálé provozovny provedené zřizovatelem

ID28340 | | Ing. Martin Děrgel

Účtujeme stálou provozovnu polské firmy, která vznikla 1. 4. 2020. Stálá provozovna má v ČR zaměstnance, sklad a je zde prováděn velkoobchodní prodej. V České republice byly zřízeny bankovní účty teprve v listopadu 2020. Do této doby veškeré platby byly poukázány na účet zřizovatele do Polska ve měně CZK, PLN, EUR, USD. Přijaté platby za vydané faktury české provozovny, které byly uhrazeny na účet zřizovatele, evidujeme na účtu 378 analyticky dle měny. Poskytnuté platby, které zřizovatel uhradil za přijaté faktury české provozovny, evidujeme na účtu 379 analyticky dle měny. K rozvahovému dni jsme provedli zápočet dle příslušných měn účtů 378 a 379. Provádí se přecenění těchto účtů k rozvahovému dni a je případný kurzový rozdíl nákladem / výnosem zaúčtovaný na účty MD 563 / D 663 nebo se kurzové rozdíly účtují na účet 414 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a dluhů? Předpokládám, že kurzové rozdíly vzniklé v průběhu roku uhrazením pohledávek a závazků vůči obchodním partnerům se účtují klasicky na účty MD 563 /D 663.

 

Zaúčtování kompenzace COVID-vleky

ID28357 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše firma dostala od MPO příspěvek na velky ve výši 474 500,40 Kč. Jak to prosím zaúčtovat v podvojném účetnictví?

Uplatnění úroků z úvěru

ID28290 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ vedoucí daňovou evidenci má v obchodním majetku nebytový prostor ve kterém je umístěna prodejna – poslední odpis nebytového prostoru bude v roce 2027. Podnikateli byl poskytnut účelový úvěr (jako občanovi na rodné číslo) – přístavba bytové jednotky, která bude pod stejným číslem popisným jako stávající nebytový prostor. Přístavba bydlení ještě není doposud dokončená. 1) Lze uplatnit úroky z úvěru v daňovém přiznání? Jaké dokumenty je potřeba doložit FÚ? 2) Bude v tomto případě přístavba bydlení, také spadat do obchodního majetku nebo v obchodním majetku bude jen nebytový prostor (prodejna)? 3) Lze v odpisech nebytových prostor pokračovat beze změn? K podnikání bude využíván pořád stejný nebytový prostor. Úvěr je použit pouze na přístavbu bydlení. Pokud musí být přístavba také zahrnuta do obchodního majetku, jaké dopady to bude mít na daňovou evidenci? OSVČ je plátce DPH.

Zdaňovací období odštěpené s. r. o.

ID28332 | | Ing. Martin Bureš

Dle projektu rozdělení odštěpením byl stanoven rozhodný den rozdělení k 1. 1. 2020. Odštěpená s. r. o. byla zapsána do obchodního rejstříku 31. 12. 2020. Bude odštěpená společnost podávat přiznání k DPPO za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v návaznosti na střediskové účetnictví původní s. r. o.?

Fúze sloučením

ID28316 | | Ing. Martin Bureš

Zanikající společnost č. 2 vlastní 100 % manžel. Zanikající společnost č. 2 je jediným společníkem zanikající společnosti č. 1. Jediným společníkem nástupnické společnosti je manželka. Zmíněné společnosti pojaly záměr uskutečnit fúzi sloučením. Dojde k přechodu jmění zanikajících společností na nástupnickou společnost, kdy zanikající společnosti budou zrušeny bez likvidace a dojde k jejich zániku. V rámci fúze nedojde ke zvýšení základního kapitálu nástupnické společnosti ze jmění zanikajících společností. Podíly v zanikajících společnostech se nevyměňují za podíly na nástupnické společnosti a společníci zanikajících společností nenabývají podíly v nástupnické společnosti. Vznikne v důsledku výše uvedeného nějaký zdanitelný nebo osvobozený příjem pro manželku (100 % vlastníka nástupnické společnosti)? Pokud ano, jak tento příjem ocenit? 

Finanční výkazy - změna právní formy

ID28271 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. patří do kategorie mikro účetní jednotka. Realizuje projekt změny právní formy ze s. r. o. na a. s. Projekt změny právní formy je vyhotoven k datu 31. 12. 2020, což je zároveň i rozvahovým dnem. Pro účely ocenění jmění společnosti znalcem, byla sestavena účetní závěrka s výkazy v plném rozsahu. 1) V jakém rozsahu má společnost zaslat výkazy na FÚ v rámci přiznání k dani z příjmu právnických osob, a zveřejnit v OR? Dosud zasílala a zveřejňovala rozvahu ve zkráceném rozsahu pro mikro účetní jednotky. Má pokračovat v rozsahu výkazů pro mikro účetní jednotky a nebo s ohledem na změnu právní formy zveřejnit rozvahu v plném rozsahu? 2) Jaké oznamovací povinnosti a k jakému datu společnosti plynou ve vztahu k finančnímu úřad ?

Úhrada za službu úklid společných prostor domu

ID28453 | | Ing. Martin Svoboda

Majitel bytového domu, společnost s. r. o., plátce DPH, pronajímá ve svém domě byty - osvobozené nájemné. Nájemníci - fyzické osoby buď:

- platí paušální měsíční poplatek za úklid společných prostor

- nebo úklid společných prostor nájemníci neplatí a společné prostory uklízejí.

Pokud nájemníci platí měsíční poplatek za úklid společných prostor, společnost s r. o. jim fakturuje tuto službu se sazbou DPH 21 %. Je tato sazba správná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru