Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej nemovitosti

ID28585 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o., plátce DPH, koupila v roce 2017 kancelářské prostory (jedná se o celé patro v budově a poměrná část pozemku), na které si uplatnila odpočet DPH. Nyní přemýšlí o jejich prodeji. Může se jednat o plnění osvobozené od daně?

Zúžení SJM v polovině roku

ID28562 | | Ing. Jan Ployer

Manželé mají nemovitost v SJM. Nemovitost pronajímají a manžel příjmy z pronájmu vždy zdaňoval. V polovině roku došlo k zúžení SJM. Za rok, kdy došlo k zúžení SJM a nemovitost v polovině roku připadla manželce, bude podávat daňové přiznání manželka, nebo lze, aby za dobu, kdy byla nemovitost v SJM, podával daňové přiznání manžel a manželka za dobu, kdy nemovitost byla jen její? 

Měsíční mzda a práce ve svátek

ID28596 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jsme společnost s r. o., naši zaměstnanci mají měsíční mzdu. Dle vnitřního předpisu se mzda za svátky, které připadají na pracovní den, nekrátí. Jeden náš zaměstnanec bude vykonávat práci 8 hodin i ve svátek 8. 5. - v sobotu. Jeho měsíční hrubá mzda je 40 000 Kč.

Na jakou výši mzdy a příplatky bude mít tento zaměstnanec nárok v případě, že:

a) bude čerpat náhradní volno 8 hod. dne 10. 5. 2021 - bude mít skutečně odpracováno 168 h. Dostane v tomto případě pouze příplatek za sobotu, tj. ve výši 10 % průměrného výdělku za 8 hodin + plnou měsíční mzdu (40 000 Kč) nebo ještě 100% příplatek za 8 hod. svátku 8. 5. 2021?

b) nebude čerpat náhradní volno, jeho odpracovaná doba by činila 168 hod. + 8 hod. svátek, tj. celkem 176 hodin.

Je rozdíl, jestli v tomto případě jsou zaměstnanci odměňování mzdou, nebo platem?

 

Nemůžeme se shodnout. Jedná skupina tvrdí, že má nárok na plnou měsíční mzdu (40 000 Kč) + přípl. 100 % (8 hod sv.) + přípl.10 % (8 hod.- so) + náhradní volno (8 hod.)

Dle názoru druhé skupiny má nárok na plnou měsíční mzdu (40 000 Kč) + přípl. so (8hod.) + 100% přípl. za svátek (8 hod.) n e b o náhradní volno místo příplatku 100 % za 8 hodin svátku (8.5). 

 

Doplnění otázky:

Zaměstnanec má v pracovní smlouvě sjednanou měsíční mzdu, jeho pracovní úvazek je stanoven na 8 hod. denně (40 hod. týdně). Vnitřní předpis firmy stanovuje týdenní pracovní dobu: pondělí až pátek,

je upřednostňováno čerpání náhradního volna místo příplatku. Zatím jsme řešili pouze práci např. v sobotu těmito způsoby: 

  1. Zaměstnanec pracoval výjimečně např. po – so 6 x 8 hodin, následující pondělí si vybral 8 hod. náhradního volna.

Pokud by sobota nebyla zároveň svátkem, dostal by např. v případě, že by se jednalo o měsíc květen zaplaceno 168 hodin : např. so 15. 5. – odpracováno 8 hod., pondělí 17. 5. – neplacené NV.

V tomto případě by měl odpracováno 168 hodin, dostal by plnou měsíční mzdu + příplatek ve výši 10 % prům. výdělku za hodiny odpracované v so (15. 5.)

 

Brali jsme to tak, že místo příplatku za práci přesčas čerpal NV, což ale nevíme, jestli je správně. Protože ale z hlediska přesčasů je sledována týdenní pracovní doba a NV je čerpáno až v příštím týdnu, zvolili jsme postup b): 

  1. Zaměstnanec v týdnu, ve kterém víme, že bude pracovat v sobotu, nejde do práce už např. ve čtvrtek 13. 5., v tomto týdnů odpracuje tehdy skutečně 40 hodin, včetně so 15. 5.

Za měsíc květen dostane plnou mzdu + příplatek 10 % za 8 hod. odpracovaných v sobotu.

 

Nevíme ani v tomto případě, jestli to řešit nějakým vnitřním předpisem, nebo jakým způsobem, jelikož náhradní volno si nemůže brát už dopředu (13. 5. 2021), když práci bude konat až v sobotu 15. 5. 2021.

 

Teď, v našem případě, že se jedná o sobotu 8. 5. 2021, která je navíc svátkem, už vůbec nevíme, jak to řešit. Nechceme každopádně zaměstnance poškodit po finanční stránce.

 

Jinak podotýkám, že je u nás kladen důraz na to, aby zaměstnanci nepracovali přesčas, ale za dny odpracované např. o víkendu jim bylo poskytováno náhradní volno. Byla bych Vám vděčna za konkrétní radu, jak postupovat v tomto případě, abychom zaměstnance neošidili a jak do budoucna, co nejsnadněji vyřešit situaci s případnou práci o víkendu tak, aby se nejednalo o práci přesčas.

Sleva na manželku a dítě - cizinci

ID28593 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanec s občanstvím v Maďarsku je celý rok zaměstnán v ČR, jiné příjmy nemá, je daňovým rezidentem ČR. Manželka má také maďarské občanství, žije s dětmi na Ukrajině. Hospodaří společně. Má zaměstnanec nárok na slevu na dani na manželku a na děti?

Doměřená DPH na základě daňové kontroly

ID28600 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2020 obdržela platební výměr na doměření DPH na základě daňové kontroly, dle pokynu GFŘ D-22 k § 24 odst. 2 bod 5 je daňovým výdajem doměřená daň, pokud souvisí s daňovými výdaji. Společnost se proti platebnímu výměru odvolala, takže platební výměr nenabyl právní moci, ale společnost daň uhradila. Lze uplatnit doměřenou daň do daňově účinných nákladů v roce 2020? V pokynu D-22 k § 23 odst. 2 písm. e) bod 4 se uplatní částky ovlivňující základ daně datem oznámení rozhodnutí správce, tzn. když daňovému subjektu byl doručen výměr a nesouvisí to s tím, že bylo podáno odvolání.

Účtování finančního leasingu

ID28598 | | Bc. Stanislav Suchan

Pokud v současnosti uzavře podnikatel smlouvu o finančním leasingu, obdrží fakturu s celkovým vyčíslením všech splátek + příslušné DPH včetně odkupní ceny za předmět leasingu. Současně obdrží splátkový kalendář bez vyčíslení DPH. Jakým způsobem po novu účtovat finanční leasing?

Postoupení vlastní pohledávky, kdy je dohodnuta úplata procentem z vymožené částky

ID28608 | | Ing. Martin Děrgel

Jak účtovat o postoupení vlastní pohledávky, kde je stanovena úplata procentem z vymoženého plnění pohledávky (50%), maximální úplata je stanovena na částku, která odpovídá 50 % nominální hodnoty postupovaných pohledávek. Předpokládám, že nelze účtovat na výnosové 646xxx a nákladové 546xxx účty, když není jisté (téměř nepravděpodobné) vymožení pohledávek postupníkem (jedná se o pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení). Pokud se účtuje i v tomto případně na výsledkové účty, předpokládám, že veškeré náklady (nominální hodnota postupovaných pohledávek) tzn. 546xxx z postoupených (odepsaných) pohledávek nejsou daňově uznatelné, tzn. budou v DPPO následně vyloučeny.

Závazky a pohledávky za firmou, která nevedla účetnictví

ID28604 | | Romana Smékalová

Fyzická osoba, plátce DPH vedoucí daňovou evidenci, eviduje několik pohledávek a má zároveň také závazek z obchodního styku – tj. dodání a poskytnutí služby vůči právnické osobě - s. r. o. z roku 2015. Zjistili jsme, že tato právnická osoba nevedla účetnictví, tak jak ukládá zákon, měli dluhy vůči finančnímu úřadu a zřejmě i vůči dalším institucím. Finanční úřad provedl daňovou kontrolu a za roky 2015 a 2016 vyměřil daňové povinnosti dle pomůcek. Tato firma tyto své problémy ustála a dál je aktivní, provozuje svou činnost. Nebyla a není v insolvenci, nezanikla, nebyl prohlášen konkurz. Jednatel odmítá se vůbec bavit o svých závazcích z těchto let, zřejmě vůbec tyto závazky neeviduje. Vyměřením daňových povinností ex-offo tuto kapitolu uzavřel. Pohledávky fyzické osoby za touto firmou nebudou nikdy uhrazeny a fyzická osoba (logicky) nechce uhradit svůj závazek. Jak postupovat dál u fyzické osoby v daňové evidenci?

Účtování transakcí s dluhopisy

ID28586 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost XXX s. r. o. (mikro účetní jednotka) nakoupila v lednu 2020 dluhopis v částce Kč 250 000 (nakoupeno od občana, fyzické osoby, původní hodnota dluhopisu byla 350 000). Tento dluhopis je na společnost ABC s.r.o. Tato společnost ABC s.r.o. na sebe vyhlásila v černu 2020 insolvenci. V rámci insolvence bylo uspokojeno 10 % z pohledávky, takže společnost XXX dostala výnos z těchto cenných papírů 35 000 Kč. Bylo proplaceno v březnu 2021. Jak máme tyto transakce zaúčtovat? Je pořizovací cena Kč 250 000 daňové uznatelný náklad? Máme tvořit opravnou položku k 31. 12. 2020?

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

ID28558 | | Ing. Josef Rajdl

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru