Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH a výhry ze sportovních soutěží

ID262 | | Dagmar Masná

Sportovec, podnikající dle zvláštních předpisů (výhry) a ŽL na reklamní činnost se přihlásil jako plátce DPH. Budou jeho příjmy z výher zdanitelným plněním pro DPH a jak je to v případě výher při soutěžích v zahraničí?

Daň z příjmů fyzických osob - reinvetiční odpočet - dodržení podmínek

ID258 | | Ing. Martin Děrgel

Podnikatel, fyzická osoba, vedoucí daňovou evidenci, uplatnil za zdaňovací období roku 2003 reinvestiční odpočet. Jedná se o reinvetiční odpočet u nákladního automobilu pořízeného formou finančního leasingu, zařazený do obchodního majetku v červenci 2006. Tato fyzická osoba bohužel dne 18. 8. 2006 zemřela a v podnikání po zemřelém manželovi bude pokračovat manželka. Musí se tento reinvestiční odpočet dodanit v daňovém přiznání manžela, nebo lze pokračováním v podnikání manželky považovat podmínky reinvetičního odpočtu za splněné? Domnívám se, že ano. Nákladní automobil nebyl a nebude pronajímám a manželka zemřelého plátce bude dále pokračovat v podnikatelské činnosti. Vlastnické právo na ni přejde v dědickém řízení.

Plnění za škodu od pojišťovny a zaúčtování

ID255 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jedná se o účetnictví, spol. s r. o. Společnost má v majetku užitkový automobil, došlo k nehodě. Společnost najala opraváře, který provedl opravu, vyfakturoval ji a po dobu opravy zapůjčil náhradní vozidlo uvedené společnosti. Na faktuře jsou uvedeny tyto údaje: 1) materiál a práce 32 116,50 Kč 2) půjčovné náhr. vozidla 6 910 Kč 3) DPH 19 % 7 415 Kč fa celkem 46 441,50 Kč Po dohodě opraváře se společností a pojišťovnou je náhrada od pojišťovny vyplacena přímo na účet opraváře. Náhrada od pojišťovny činí 38 222 Kč (na základě oznámení od pojišťovny: pojistné plnění poskytnuto bez DPH, z částky za pronájem vozidla byly odečteny pevné náklady za ujeté kilometry). Fa celkem 46 441,50 Kč Náhrada od pojišťovny 38 222 Kč Společnost doplatila opraváři 8 219,50 Kč (DPH + rozdíl) Žádám o radu, jak zaúčtovat tento případ?

Očkování proti chřipce

ID252 | | JUDr. František Muška

Jsme domov důchodců, příspěvková organizace. Od 1. 1. 2007 chceme zavést povinné očkování všech zaměstnanců (zdravotní sestry, pomocný zdravotní personál, THP, uklizečky, pradleny, údržbáři) proti chřipce. Pokud se nenechají povinně očkovat, je to důvod k výpovědi pro porušení pracovní kázně? Tuto formulaci chceme zavést přímo do pracovní smlouvy. Je to vůbec možné? Již nyní se někteří zaměstnanci hlásí, že být očkováni nechtějí.

Ubytování a DPH

ID261 | | František Kocour

Bylo nám vydáno stavební povolení na stavební úpravy administrativní budovy v 2. a 3. NP pro krátko a střednědobé ubytování, a tak to bylo také zkolaudováno. Ubytovací kapacita je 29 lůžek a bude sloužit k ubytování turistů a studentů (nejedná se o školské zařízení zapsané ve školském rejstříku). Byl nám vydán živnostenský list na ubytovací služby. Jak to bude z DPH za ubytování. U turistů se zřejmě bude jednat o ubytovací služby zařazené v SKP 55, tedy účtováno s 5 % DPH, ale jak to bude u studentů? Jedná se o stejný případ nebo má být ubytování účtováno jako pronájem? (tedy osvobozené od DPH)

Promlčecí doba u pohledávek

ID260 | | Ing. Martin Děrgel

Žádáme o pomoc při určení promlčecí doby u pohledávky za OSVČ, která nám dluží za fakturu vystavenou v 9/2003. Na pohledávku byla vytvořena zákonná opravná položka. Dlužník zanikl a my bychom chtěli pohledávku odepsat, nedokážeme však správně určit promlčecí dobu.

Náhrada škody a DPH

ID259 | | František Kocour

Při montáži topení naši zaměstnanci poškodili elektronické součástky (poškozená firma tyto součástky prodává), které se již dále nedali použít. Poškozená firma nám na tyto součástky vystavila fakturu i s DPH, je tento postup správný nebo měla být faktura vystavena bez DPH?

Daň ze závislé činnosti - dohoda o provedení práce

ID256 | | František Kocour

Uzavřeli jsme dohodu o provedení práce na měsíce 1-12/2005 a vyplatili jsme jednorázově v měsíci 12/2005 výši 61 000 Kč. Jaký je správný postup při výpočtu zálohy na daň z příjmu, počítáme-li že pro poplatníka je výhodnější počítat zálohu ze mzdy za každý měsíc zvlášť (sazba tedy činí 20 %). Musí se počítat každý měsíc zvlášť, nebo lze celou částku zdanit 20 % (zde by nastal rozdíl při zaokrouhlování zdanitelné měsíční mzdy na celé stokoruny nahoru)? Je opravdu možné si vybrat, který způsob zdanění uplatníme, tedy který je pro nás výhodnější?

Majetkoprávní převody účastí v s. r. o.

ID251 | | Ing. Martin Děrgel

V lednu 2006 založili 2 společníci VP a LP s. r. o. Každý vložil na účet peněžní vklad 100 000 Kč. V květnu se společník LP rozhodl podíl prodat za dohodnutou cenu 120 000 Kč novému společníkovi JŠ. Když si nový společník JŠ nechal zpracovat účetní přehledy (původně nebyly vůbec zpracovány) zjistil, že společník VP si během prvního čtvrtletí 2006 vybral na zálohách na výdaje 150 000 Kč. Nový společník tedy zjistil, že vlastně koupil společnost bez financí - bez původního základního jmění. Je možné společníka VP vyloučit ze společnosti, když vybral základní jmění a jakým způsob je to technicky proveditelné? Jakým způsobem bude prodaný podíl společníka LP zdaněn - jaké jsou povinnosti s. r. o. v souvislosti se splněním daňové povinnosti a jaké je správné účtování této operace? Lze zřizovací výdaje zaúčtovat souvztažně 011 s účtem 365 a vlastně zřizovací výdaje posléze vyplatit z pokladny společnosti společníkům? Musí společnost vyplatit společníkovi VP, který dluží společnosti peníze vysoké cestovní náhrady, které si dosud naúčtoval (jezdí vlastním osobním vozem a obchodní jednání nejsou prokazatelná a ostatní společníci s nimi nesouhlasí)? Jak postupovat při zrušení spol. s r. o. bez likvidace následným rozdělením na nové dvě spol. s r. o.?

Převod živnosti

ID247 | | Ing. Antonín Jeřábek

Podnikatel - fyzická osoba má půjčovnu svatebních šatů a prodej spodního prádla. Musí ukončit činnost a chce půjčovnu včetně zásob převést na manžela. Jak ocenit zásoby? Spodní prádlo samozřejmě v pořizovacích cenách. U svatebních šatů nevím jaké ocenění, zda je možno zohlednit opotřebení a jaký výpočet a cenu pro převedení zásob na manžela použít.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru