Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nepeněžní dar poskytnutý neziskové organizaci

ID28512 | | Ing. Zdeněk Morávek

Právnická osoba poskytla nepeněžní dar - zboží - právnické osobě. Právnická osoba, která poskytla nepeněžní dar, je vedena jako "chráněná dílna". U zboží byla uplatněna DPH na vstupu. V jaké částce máme ocenit dar ohledně daně z příjmů a jaké dopady jsou ohledně uplatněné DPH? 

Evidence a stanovení odpisů pronajímaného bytu

ID28645 | | Bc. Stanislav Suchan

V roce 2019 jsem k příjmům z pronájmu v § 9 uplatnil 30% paušální výdaje. V roce 2020 budu uplatňovat skutečné výdaje, chci si uplatnit daňové odpisy bytu. V roce 2020 se bude jednat o odpis jako v 1. roce odpisování, nebo jako v dalších letech odpisování a za rok 2019 povedu odpis jen evidenčně? Obdržel jsem potvrzení o zaplacených úrocích 2020 z úvěru. Můžu si uplatnit tuto částku do daňových výdajů v § 9 ZDP? Jako odpočet z daní nelze, neslouží mi byt k bydlení. Je to tak?

Zpětný doplatek základního platu učitelky

ID28646 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

V prosinci roku 2018 mělo dojít k platovému postupu učitelky mateřské školy. Z platového tarifu 9/3 do 9/4. Tato skutečnost byla přehlídnuta a tím došlo k předběžnému nedoplatku ve výši 8300 Kč (učitelka má zkrácený úvazek). Je možno doplatit uvedenou částku zpětně za celé období?

Příplatek za dělenou směnu

ID28647 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Na naší škole zaměstnáváme školníka, který má pracovní dobu stanovenou od 6,00 do 10.00 hodin. Pak dojde k přerušení a směna pokračuje od 12.00 hodin do 16,30 hodin. Mezitím má 0,5 hodiny přestávku na oběd. Ve dvou dnech v týdnu vykonává v době od 10.00 hodin do 12,00 hodin jinou činnost, na kterou má uzavřený další pracovní poměr na základě pracovní smlouvy. Náleží mu za tyto dny příplatek za dělenou směn? 

Nárok na dovolenou - nástup 1.4.2021

ID28651 | | JUDr. Petr Bukovjan

Jak počítat nárok na dovolenou - kolik týdnů počítat (za předpokladu, že bude pracovat do konce roku), když nastoupí zaměstnanec v průběhu 13. týdne? Tento týden nebude zahrnován do výpočtu a budeme počítat nárok z 39 týdnů (52-13)? 

Fakturace do Švýcarska a DPH

ID28413 | | Pavla Hadrabová

Jsme s. r. o., plátce DPH se sídlem v ČR. Pro švýcarskou firmu, která sídlí ve Švýcarsku, jsme pracovali na vývoji nových kontejnerů pro PET láhve a udělali jsme k tomu také technickou dokumentaci. Všechny vývojářské práce (včetně zpracování technické dokumentace) probíhaly v tuzemsku. Teď máme tyto vývojářské práce i technickou dokumentaci fakturovat (v ceně 32008,0 CHF) výše zmíněné švýcarské firmě. Musíme na tyto práce vystavit fakturu, kde bude uvedeno i česká DPH 21% (a toto DPH pak odvést na FÚ), nebo je tato činnost osvobozena od DPH, nebo vůbec nepodléhá DPH? A případně do kterého řádku v přiznání k DPH je potřeba tuto fakturu uvést? 

Odpis pohledávky

ID28654 | | Ing. Ivana Pilařová

Máme běžnou tuzemskou obchodní pohledávku např. 220 000 Kč za služby, která není delší dobu uhrazena. Podle § 8a zákona o rezervách lze tvořit opravné položky do výše 50 % hodnoty pohledávky, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 18 měsíců nebo do výše 100 %, pokud od konce sjednané doby splatnosti pohledávky uplynulo více než 30 měsíců. Chápu dobře, že pokud po 30 měsících zaúčtuji opravnou položku ve výši 100 % (MD 558/D 391), pak provedu odpis pohledávky (MD 546/D 311) a následně OP zruším (MD 391/D 558), dostanu celou hodnotu pohledávky do daňově uznaných nákladů (546) bez jakýchkoliv dalších omezení a podmínek?

Přechod z daňové evidence

ID28573 | | Ing. Ivana Pilařová

OSVČ (daňová evidence) přechází v roce 2021 do paušálního režimu. Chtěla by již v roce 2020 v řádném daňovém přiznání provést úpravu dle § 23 odst. 8 písm. b) bod 2 ZDP. V roce 2021 má vystavené, jak vydané, tak přijaté faktury, které se vztahují k roku 2020 (např. u přijatých faktur - telefon, vedení účetnictví, u vydaných faktur služby, které ještě byly provedeny v 2020 atd.). Jedná se i v těchto případech o pohledávky a zavázky, které budou upravovat základ daně? V prosinci 2020 bylo zažádáno v COVID-nájemné. Vstupuje tato pohledávka také do zdanění? Dále bylo zažádáno v 2/2021 (vycházelo se z pronájmů 10-12/2020) v programu COVID-nájemné. Bude toto také předmětem zdanění? Týká se úprava základu daně i přehledu zdravotní pojiťovny (myslím, že byla změna až od r. 2021)?

Úhrada členského příspěvku za zaměstnance

ID28584 | | Ing. Josef Rajdl

Dlouholetý zaměstnanec společnosti vykonal zkoušku autorizovaného technika a stal se členem České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Byl mu vystaven certifikát. Společnost potřebuje činnost autorizovaného technika pro provozování předmětu podnikání a zaměstnanec zkoušku vykonal na žádost zaměstnavatele. Poplatky za odbornou literaturu a za složení zkoušky uhradil zaměstnavatel z firemního účtu. Tyto náklady má společnost zaúčtované jako daňově uznatelné náklady na straně zaměstnavatele a jako nepeněžní osvobozený příjem na straně zaměstnance. Společnost uhradila za zaměstnance také povinný členský poplatek Komoře autorizovaných inženýrů a techniků. Protože je to příspěvek hrazený zaměstnavatelem za zaměstnance a je podmínkou pro provozování činnosti zaměstnavatele, bude i tento příspěvek pro zaměstnavatele daňově účinný. Pro zaměstnance je to nepeněžní příjem, který podléhá zdanění a platbě sociálního a zdravotního pojištění. Je tento postup správný? Protože se zaměstnanec stal členem Komory (a musí platit členské příspěvky každoročně) na přání zaměstnavatele, chtěl by zaměstnavatel, aby jeho zaměstnanec nemusel toto nepeněžní plnění zdaňovat. Existuje nějaká možnost? Kdyby se například rozhodl hradit tyto příspěvky ze zisku po zdanění nebo na vrub nedaňových nákladů, bude i v tomto případě nepeněžní příjem zaměstnance podléhat zdanění? 

Pohledávka za věřitelem v insolvenci - pojistné

ID28564 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2020 vystavila fakturu na pojistné, které bude splatné v roce 2021 a 2022. Odběratel měl pojistné hradit v pravidelných čtvrtletních splátkách až do roku 2022. Pojistné se skládá ze zálohy pojistného, které je vždy za příslušný měsíc zasíláno do pojišťovny a provize. Zaúčtováno bylo: MD 311/D 324 - záloha pojistného + MD 311/D 384 provize - výnos příštího období, roku 2021 a 2022. Na odběratele, na kterého byla faktura vystavena byla vyhlášena věřitelem insolvence. Odběratel v roce 2021 nezaplatil žádnou splátku pojistného, a tudíž byla pojistná smlouva vypovězena a ukončena. Nyní potřebuji poradit jak vše zaúčtovat. Na účet MD 324 a 384, ale jak účtovat na stradu D? Nebo mám vystavit k původní faktuře dobropis a tak ji zlikvidovat? Nevím zda mohu vystavit dobropis, když je na odběratele podán insolvenční návrh. Ideální by bylo vystavit interní doklad a z účetnictví se faktury zbavit. Odběratel již nic nezaplatí, do insolvence pojistné přihlašovat nechceme, jedná se i o malou částku a do výnosů jsme zatím nic neúčtovali.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru