Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Paušální daň a dohoda o provedení práce

ID27294 | | Ing. Petra Konderlová

Může se OSVČ, mající příjmy ze samostatné činnosti a zároveň z dohody o provedení práce do 10 000 Kč měsíčně a do 300 hodin/rok s podepsaným prohlášením, registrovat k paušální dani?

Reklamní předměty s názvem prodávaného zboží

ID27253 | | Ing. Martin Svoboda

Firma nakupuje reklamní předměty do 500 Kč/ks (např. klíčenky) s názvem značky, který se shoduje se značkou zboží, které prodává. Jedná se prodejní firmu a předním prodejcem s některými výhradními právy pro tuto značku, kterou prodává. Tyto klíčenky dále rozdává zákazníkům při nákupu a potencionálním klientům, evidenci o rozdání těchto reklamních předmětů nevede. Nákup těchto věcí účtuje jako daňově uznatelný náklad (díky názvu propagovaného značky zboží na reklamním předmětu - není to však značka přímo této firmy) s plným odpočtem DPH. Při rozdání žádné DPH neodvádí. Je tento způsob v pořádku?

Daň z nemovitých věcí částečně zřícené stavby

ID26975 | | Ing. Jan Kašpar

V katastru nemovitostí je na pozemku zastavěná plocha a nádvoří vedena zemědělská stavba se zastavěnou plochou 400 m2. Vlivem času však na 100 m2 této plochy došlo k samovolnému zřícení střešní konstrukce a také tomu odpovídající části obvodových stěn. V současné době tedy § 7 odst. 1 písm. a) odpovídá budova pouze o výměře zastavěné plochy 300 m2 (tj. stále ještě jde o nadzemní stavbu spojenou se zemí pevným základem, která je prostorově soustředěna a navenek převážně uzavřena – ze tří stran – obvodovými stěnami a střešní konstrukcí). Poznámka: podle vyhlášky č. 357/2013 Sb. může na pozemku zastavěná plocha a nádvoří být mj. i zbořeniště. Jak bude tato stavba zdaněna daní z nemovitých věcí?

Zpracování daňového přiznání účetní

ID27202 | | Ing. Jan Matějka

Zjistila jsem, že účetní - podnikající podle živnostenského zákona, tj. živnost "činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence" nemá oprávnění zpracovat a podávat za klienta žádná daňová tvrzení. Hrozí takové účetní postih ze strany živnostenského úřadu za provozování živnosti bez oprávnění? Může toto živnostenský úřad postihovat, když činnost daňových poradců, kterou musí mít ten, kdo chce podávat daňová přiznání, není podnikáním podle živnostenského zákona? Pokud daňový subjekt dá plnou moc účetní k podání daňového přiznání datovou schránkou účetní, tuto plnou moc finanční úřad přijme, znamená to tedy, že účetní podepisuje a tedy přijímá zodpovědnost za správnost daňového přiznání místo daňového subjektu? Nebo jde pouze o odpovědnost za podání/odeslání přiznání. Jde o přiznání k dani silniční, daň z příjmu fyz. osob a DPH. Účetní podává daňové přiznání jako zmocněnec.

Automobil na úvěr

ID27219 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost U koupila 17. 6. 2020 automobil v DE (741 024 Kč) a zařadila ho do majetku. Dne 3. 7. 2020 tento automobil prodala české úvěrové společnosti ve výši 847 000 Kč, včetně DPH - 311/641 a vyřadila jsem z majetku. Ve stejný den společnost U to samé auto zase koupila od té úvěrové společnosti ve výši 1 036 728 Kč, včetně DPH. Automobil jsem zařadila do majetku a budu tedy 5 let odpisovat? Jaké bude datum zařazení - dle technického průkazu 22. 6. 2020 anebo 3. 7. dle faktury přijaté? Společnost automobil nezaplatila a vzala si úvěr od společnosti, od které automobil koupila v celkové částce automobilu - 1 036 728 Kč, včetně DPH. Na tuto částku jsem dostala splátkový kalendář, splátky ve výši 23 800 a v prosinci 179 928 Kč. Splátky neobsahují žádný úrok? Je to možné? Splátku mám tedy celou zaúčtovat na MD 461/D 221? Částka od úvěrové společnosti při prodeji automobilu byla navýšena, to dle mého názoru je tedy ten jejich zisk (rozdíl na fakturách je 156 800 Kč - tedy zisk z prodeje úvěrové společnosti) - znamená to něco pro společnost U?

Webináře a DPH

ID27178 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tuzemská firma, plátce DPH, poskytuje v době pandemie školení elektronicky. Školení jsou pro osoby povinné k dani a mají různou formu: jednak jsou určena pro širší okruh zájemců, jiné jsou indivuální pro jediného klienta (firmu). Účastníci obou typů školení jsou z ČR i z EU. Jak bude tuzemská firma fakturovat školení prostřednictvím internetu klientům z EU v případě školení s více účastníky a v případě školení formou individuální služby?

Nevyplacená mzda

ID27167 | | RNDr. Libor Fiala

Společnost s r. o. má jediného společníka, který je i jednatelem s. r. o. Tento společník je ve společnosti zaměstnán jako obchodní zástupce. Jelikož se firmě v r. 2020 nedařilo, tak mu nebyla vyplácena mzda (odvody ZP a SP a daň z příjmů byly hrazeny), tj. v závazcích společnosti zůstává částka 150 000 Kč jako nevyplacená mzda tomuto společníkovi. Je třeba toto nějakým způsobem vykazovat v daňovém přiznání? Má to nějaký vliv na daňovou povinnost společnosti? Jak by se postupovalo v případě, kdy by činnost společnosti byla ukončena? 

Krácení a daňová uznatelnost zaplacené DPH u služebních automobilů

ID27225 | | Ing. Ladislav Pitner

Jak je to s krácením DPH a daňovou uznatelností odvedené DPH (nebo DPH, kterou nešlo odečíst na vstupu) u služebních vozidel daných zaměstnancům pro soukromé účely? Vozidla k i soukromému používání jsou zaměstnancům „přidaněna“ – 1 % ze vstupní ceny včetně DPH, pohonné hmoty k soukromým účelům jsou zaměstnancům měsíčně fakturovány na základě knihy jízd a strhávány ze mzdy – odvod DPH na výstupu. Postupuje se dle skutečné spotřeby automobilu ne dle technického průkazu – spotřeba (skutečná) na počet soukromých km a průměrná cena PHM/měsíci – zaměstnanec uhradí. Je to správně? Jak postupovat v následujících případech:

1) Vozidlo na operativní leasing – dosud využíváno 100 % pro ekonomickou činnost s nárokem na odpočet DPH, nyní k i k soukromým účelům zaměstnance – za 12/2020 tedy zjistím použití vozidla dle počtu služební/celkové km a tímto poměrem pokrátím leasingovou splátku za 12/2020. Opravy, udržování a vody do ostřikovačů pak krátím DPH za celý rok v poměru služební/celkové km a vystavím doklad o použití. Nebo pouze za 12/2020? Zálohový koeficient pro příští rok vypočtu dle služebních/celkových km za celý rok, nebo jen za 12/2020? Jak je to u zimních pneumatik – koupené a aplikované v 11/2020 – krátit dle § 75 za celý kalendářní rok a následně pak upravovat dle § 77 ZDPH po dobu tří let? Řeším nějak opravy a udržování, popřípadě STK před datem, kdy bylo dáno zaměstnanci k soukromým účelům?

2) Vozidlo v majetku – druhý rok v majetku – zálohový koeficient dle minulého roku – velké výkyvy v soukromém použití na měsíční bázi – stačí u oprav a udržování v průběhu roku odpočítat DPH ze 100 % na vstupu? Používat zálohový koeficient nelze dle nás nelze, takže jen a na konci roku vypočteme poměrný koeficient (§ 75 odst. 4 ZDPH) a provedeme odvod DPH na základě dokladu o použití na základě skutečného použití. Jak je tomu např. u zimních/letních pneumatik, nových autorádií? Neměl by se použít zálohový koeficient dle minulého roku a pak za 12/2020 provést úpravu dle § 77 ZDPH? V obou případech dojde 1 i 2 dojde k nárůstu nákladů firmy z důvodu odvodu DPH na výstupu – doklad o použití (opravy, udržování, STK, operativní leasing, pneu). Je takový náklad daňově uznatelný dle § 24 odst. 2 písm. ch) ZDP?

Odstupné za zkrácení doby nájmu pozemků

ID27234 | | Ing. Jan Ployer

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od majitelů. S nimi máme sepsanou pachtovní smlouvu s desetiletou výpovědní dobou. Tyto pozemky jsou v průmyslové zóně, kraj se rozhodl pozemky od majitelů vykoupit na výstavbu v roce 2019. Jelikož se vše zdrželo, tyto pozemky nám následně kraj pronajal. Současně se zavázal nám vyplatit odstupné - cituji: "Smluvní strany se dohodly tak, že závazkový vztah založený smlouvou bude nejpozději k 30. 9. 2020 ze strany kraje zrušen a zanikne tak, a to zaplacením odstupného ve prospěch Firmy, ve výši XXX Kč. Kraj se zavazuje, že odstupné ve výši XXX Kč vyplatí v termínu nejpozději do 30. 9. 2020 ve prospěch firmy." Finance již máme na učtu. Na pozemcích dále hospodaříme, jelikož výstavba průmyslové zóny je ve zdržení. Podléhá odstupné DPH? Kdy zaúčtovat odstupné do tržeb (nejedná se o zanedbatelnou částku)? K vydání pozemků tedy ještě nedošlo, dle ukončených smluv od lidí máme vyčíslený ušlý zisk na jednotlivé roky. 

Sazba daně DPH u skládacího papíru (krabičky)

ID27237 | | RNDr. Libor Fiala

Jaká je sazba daně DPH u obalu z papíru, kartonu, lepenky? Z obalu se složí krabička.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru