Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kurzy na přijaté faktuře odlišné od kurzu dodavatele

ID28452 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma, plátce DPH, přijímá faktury v EUR od plátců DPH v ČR za služby a zboží. Firma používá denní kurz ČNB. Jak postupovat při zadávání faktury do programu, když dodavatel používá kurz měsíční, a tím pádem se nesejdou částky v kontrolním hlášení a každá firma má pak zaúčtovanou v korunách jinou částku? Lze použít v tomto případě jejich kurz, i když je odlišný od denního kurzu, který používá naše firma? Lze to nějak upravit směrnicí a není to chyba?

Opravné položky u pohledávek

ID28456 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba přechází od 1. 1. 2020 z daňové evidence na vedení účetnictví. V následujících 9 letech bude dodaňovat neuhrazené pohledávky, které vznikly do 31. 12. 2019. Je možné u těchto pohledávek uplatňovat opravné položky počínaje rokem 2020? Je možné v roce 2021 provést 100% opravnou položku u pohledávky, která vznikla v roce 2018, je tedy již 36 měsíců po splatnosti? 

Identifikovaná osoba opravuje stroje pro plátce v EU na území ČR

ID28459 | | Ing. Ladislav Pitner

Identifikovaná osoba (OSVČ) provádí službu – opravy strojů u zákazníků. Objednavatelem je německá firma s DE DIČ - plátce z EU. Identifikovaná osoba provádí opravy strojů ve státech, které mu německá firma nabídne. Dosud pracoval ve státech EU (Slovensko, Maďarsko, Německo). Nyní začal pracovat na opravě stroje v České republice. Bude se místo plnění posuzovat podle § 9 - místem plnění bude při poskytnutí služby osobě povinné k dani místo, kde má tato osoba sídlo? Pokud má tedy německá společnost sídlo v Německu, místo plnění bude dle obecného pravidla v Německu, kde by se měla odvést DPH? Bude faktura nadále v režimu reverse charge, tj. i když pracuje v ČR? Jako identifikovaná osoba bude podávat daňové přiznání k DPH a souhrnné hlášení, stejně jako když pracoval ve státech EU? Započítává se práce v ČR do obratu v ČR a stane se tedy plátcem DPH?

Účtování exekuce - nákladů

ID28467 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnosti s r. o. bylo z účtu strženo - odměna exekutora, včetně DPH - 6 655 Kč, náklady oprávněného, včetně DPH + další náklady exekuce. Jak prosím zaúčtovat? Je to daňový nebo nedaňový náklad a lze uplatnit DPH? 

DUZP u smlouvy o smlouvě budoucí - pozemky

ID28462 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátci uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí na prodej stavebních pozemků. Smlouvou o smlouvě budoucí uzavřené v červenci 2018 poskytuje prodávající kupujícímu právo stavby (bezúplatně), dále je zde vymezena budoucí cena za 1 m2 pozemku a ujednáno, že převod do vlastnictví kupujícího bude uskutečněn po uzavření kupní smlouvy, na základě které bude podán návrh o povolení vkladu na katastrální úřad a provedena úhrada za pozemky. V době uzavření smlouvy o smlouvě budoucí nebyla ještě přesně známa konečná výměra pozemků zamýšleného prodeje. V březnu 2021 došlo k přesnému vyměření prodávaných pozemků. V červnu 2021 bude uzavřena kupní smlouva, dojde k úhradě a bude podán návrh na vklad na katastr. Jaký den je správně DUZP?

Doplňující otázka:

Předmětem smlouvy o smlouvě budoucí, která probíhá mezi dvěma ÚSC, je závazek smluvních stran v budoucnu uzavřít kupní smlouvu na převod vlastnického práva k specifikovaným nemovitostem za účelem umožnění realizace výstavby komunikace. Ve smlouvě o smlouvě budoucí je uvedeno, že vlastnické právo k nemovitostem nabude budoucí kupující pravomocným rozhodnutím katastrálního úřadu o povolení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí s účinností ke dni podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, a že tato smlouva je dokladem, že budoucí kupující a jím pověřené osoby mají k nemovitostem právo provést stavbu, ve smyslu § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o stavebním řádu a že budoucí prodávající dává souhlas se vstupem zaměstnanců dodavatelských a geodetických organizací na pozemky dotčené silniční stavbou. Jiné povinnosti a závazky relevantní s otázkou ve smlouvě o smlouvě budoucí uvedeny nejsou, rovněž nebyly nikdy v čase sepsány mezi budoucím prodávajícím a budoucím kupujícím žádné předávací protokoly k nemovitostem, ani neproběhly žádné úplaty. Budoucí prodávající nemá pozemky zahrnuty v obchodním majetku, ale jelikož byly propachtovány zemědělskému družstvu, jedná se z jeho pohledu při budoucím prodeji o zdanitelné plnění. Budoucí kupující jedná v postavení neplátce, neboť výstavba komunikace je pro něho veřejnou službou (§ 5 odst. 4 ZDPH). Časová rekapitulace z původní otázky: - V červnu 2018 uzavřena smlouva o smlouvě budoucí, - v březnu 2021 došlo k zaměření a geometrickému rozdělení pozemků určených k prodeji (2018 – 2021 probíhala vlastní stavba), - v červnu 2021 - dojde k uzavření kupní smlouvy a zároveň bude podán návrh na zápis do katastru nemovitostí ( k úhradě kupní ceny dojde až po zápisu na katastrálním úřadu) Ve kterém období bylo nebo bude správně DUZP?

Fakturace mezi příbuznými

ID28469 | | Bc. Stanislav Suchan

Mohou si fakturovat OSVČ (bratranci)? Oba mají živnostenské oprávnění na zemní práce. Mohou si mezi s sebou fakturovat za zemní práce? Vzájemně si vypomáhají při nedodržení termínu zakázky. 

Kadeřnické služby jako benefit

ID28478 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma chce zaměstnancům hradit jako benefit kadeřnické služby? Předpokládám, že se jedná o nedaňový náklad pro firmu. Musí tento benefit zaměstnanci zdanit?

Odměna k životnímu jubileu

ID28481 | | Ing. Zdeněk Morávek

Dle kolektivní smlouvy má zaměstnanec nárok na odměnu k životnímu jubileu 50. let. Formulace je výpočet, který je vázán na odpracované roky u zaměstnavatele. Tuto odměnu vyplácíme ze sociálního fondu (dle vyhlášky č. 114/2002 Sb., § 14). Tato odměna k jubileu 50 let se tedy jen zdaní a odvody na SP a ZP nebudou. Je to takto správně? 

Antivirus

ID28484 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnankyně požádala o ukončení pracovního poměru, zaměstnavatel jí vyhověl dohodou k 2. 4. 2021. Žádná výpovědní lhůta nebyla. Firma si na ni za březen požádal o dotaci v programu Antivirus, ale úřad práce ji odmítl uznat. Firma poslala odhlášku na OSSZ před termínem výplaty za březen, což je asi kámen úrazu. Má úřad práce pravdu v neuznání nároku na dotaci prosím? V podmínkách se všude mluví o výpovědi, ale zaměstnankyně chtěla odejít sama. Za březen jí byla normálně udělána výplata a zaplaceno pojištění.

Oprava obecní komunikace

ID28374 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek N vystavěl budovu, kterou bude následně pronajímat školské právnické osobě, jíž je zřizovatel. Součástí stavby byla podmínka opravy obecní komunikace, kterou vlastní obec. Jak naložit s výdajem na opravu (cca 5 mil. Kč)? Může jít celé do nákladů nebo může spolek odpisovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru