Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vypůjčený automobil použitý pro služební účely

ID29389 | | Bc. Stanislav Suchan

Začínající společnost (s. r. o.) si půjčila od dcery jednatele soukromý automobil. Tento využívá na pracovní cesty jednatel společnosti. Při vyúčtování pracovní cesty(stravné nárok je ve smlouvě o výkonu funkce) vyúčtovává rovněž dle počtu ujetých kilometrů základní náhradu za použití automobilu a náhradu za spotřebované PHM. Je tento postup správný, může si společnost uplatnit do nákladů plně vyúčtování, nebo jen stravné a náhradu za spotřebované PHM dle počtu ujetých km? 

Vklad jednatele na běžný účet

ID29383 | | Ing. Petra Konderlová

Jediný jednatel společnosti s. r. o. vložil přes bankomat na účet společnosti peníze. Lze prosím účtovat přes MD 351/D 411 a MD 221/D 351?

Smlouva o výkonu funkce jednatele - účtování

ID29380 | | Ing. Petra Konderlová

Na jaké účty má společnost s. r. o. účtovat tyto náklady: odměna o výkonu funkce jednatele, zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem z odměny o výkonu funkce jednatele a benefity poskytnuté jednateli na základě ustanovení ve smlouvě o výkonu fuknce jednatele - cestovní náhrady, stravenkový paušál?

Pokuta za pozdní podání

ID29388 | | Ing. Jan Matějka

V letošním roce si klient poprvé vyplatil podíl na zisku, včas zaplatil srážkovou daň, bohužel jsem si ale neuvědomila, že musí podat vyúčtování srážkové daně. Toto bylo podáno opožděně. FÚ samozřejmě vyměřil dost vysokou pokutu za pozdní podání. Je možné podat žádost o prominutí této pokuty, když doposud klient neměl nikdy problém s termínem podání jakékoliv daně ani s placením, vždy je vše zaplaceno v termínu. Je taková žádost spoplatněna?

Náklady nedobrovolné dražby

ID29299 | | Ing. Martin Děrgel

Společnosti s ručením omezeným (dlužník) byl soubor majetku prodán v nedobrovolné dražbě. Dražebník zpeněžil soubor majetku a z výnosu dražby uspokojil pohledávky navrhovatele dražby (věřitele). Dále z výtěžku dražby pokryl náklady dražby. Na náklady dražby dražebník vystavil fakturu k tíži navrhovatele dražby (věřitele). Tyto náklady jsou uspokojeny z výtěžku dražby. Jak má správně zaúčtovat vlastník předmětu dražby (dlužník) částku, která mu byla stržena z výtěžku dražby?

Vlastník předmětu dražby (dlužník) vystaví fakturu na prodej (podle výsledku dražby) 5 000 000 Kč MD 311/D 641. Dražebník převede částku na účet navrhovatele (věřitele) částku 4 500 000 Kč. Částku 500 000 Kč si dražebník ponechá na úhradu nákladů řízení. Dlužník podle vypořádání dražby započte částku 4 500 000 Kč na úhradu faktury vydané a dluhu, který má u věřitele, např. MD 321/D 311. Po započtení zůstává na faktuře vydané neuhrazená částka 500 000 Kč, což jsou náklady řízení. Věřitel má nárok na náhradu nákladů spojených s dražbou, na které má fakturu od dražebníka. Jaký doklad však vyžadovat pro zaúčtování nákladů řízení u dlužníka a jak správně zaúčtovat u dlužníka částku 500 000 Kč jako náklady řízení? Asi by bylo vhodné účtovat MD 5XX/D 311, tím by byla celková částka dražby umořena. Jaký účet 5XX by bylo vhodné použít a jakým dokladem doložit. Postačuje protokol o uspokojení pohledávek v provedené dražbě?

Technické zhodnocení budovy, dotace, účtování souvisejících nákladů

ID29298 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s. r. o. má v majetku budovu. Na nemovitosti bude provedeno technické zhodnocení - zateplení, fasáda. Současně vyřizujeme žádost o dotaci. Obdrželi jsme fakturu za zpracování projektové dokumentace a dále fakturu za architektonickou studii fasády. Jak tyto dvě faktury zaúčtovat? Budou součástí technického zhodnocení? 

Pozbytí zdravotní způsobilosti a odstupné

ID29294 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Máme zaměstnance, který byl dlouhodobě nemocný a pozbyl zdravotní způsobilost k vykonávané práci. Pracovní lékař potvrdil, že svoji práci nemůže vykonávat. Nejedná se o nemoc z povolání a ani pracovní úraz. Zaměstnance nemůžeme převést na jinou vhodnou práci. Výpověď tedy dostane dle § 52 písm. e) zákoníku práce. Výpovědní doba bude dva měsíce - co bude po tu dobu vykonávat? Můžeme mu nařídit vybrat si dovolenou která mu (po přepočtu) zbyla z roku 2020 a 2021? Původní práci dělat nemůže a jinou pro něho nemáme. Bude tedy doma? Případně jak mu budu počítat výdělek po ty 2 měsíce? Máme plat paušálem + osobní příplatek. Dále protože se jedná o výpověď dne § 52 písm. e) nemá nárok na odstupné? Jestli má, tak v jaké výši? Z jakého období mu budu počítat průměrný plat? Pracovní neschopnost nastoupil 2. 4. 2020 a ukončuje 16. 9. 2021. 

Výkazy k zveřejnění do sbírky listin

ID29292 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jak má správně vypadat zveřejněná účetní závěrka, konkrétně  „jak má být správně podepsaná“? Postačí zaslat výkazy k zveřejnění do obchodního rejstříku datovou schránkou jednatele nebo musí výkazy obsahovat vlastnoruční podpis jednatele nebo musí každý zveřejněný výkaz obsahovat tzv. elektronický podpis? 

Spolek - přijetí daru

ID29304 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek (veřejně prospěšný poplatník) přijal dar na podporu vzdělávání. Do konce roku nestihne tento dar použít k danému účelu. Mimo tento dar má příjem pouze ze členských poplatků, které jsou osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů. Bude dar předmětem daně z příjmů právnických osob, pokud ano, bude možné využít § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů, tj. že prostředky získané touto úsporou na dani použije v následujícím roce ke krytí nákladů prováděných nepodnikatelskou činnosti? Nebo se jedná o osvobozený příjem?

Popis účetního případu v účetní větě

ID29313 | | František Louša

Setkávám se velmi často s tím, že v účetní větě (nikoli v účetním dokladu) je nečitelný, chybný nebo taky žádný popis účetního případu. Vím, že v tomto případu je k dispozici doklad jako takový, ale podle mě není takto vedené účetnictví vypovídající, nelze jej v podstatě v případě stovek (tisíců) zápisů zkontrolovat, natož aby o něčem vypovídalo. Zajímal by mě názor odborníků, jestli lze toto považovat za nedodržování , ale nemohu najít "čeho"?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru