Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisování zemědělského stroje a restrukturalizační podpora

ID3842 | | Ing. Martin Děrgel

Zemědělský podnikatel, fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, zakoupil 18. 12. 2008 postřikovač za 1 005 848 Kč včetně DPH. První daňový odpis uplatnil za rok 2008. Dne 16. 1. 2009 došla od dodavatele stroje další faktura ve výši 91 553 Kč včetně DPH, jako cenový rozdíl, odvislý od změny kurzu, jak je dáno kupní smlouvou. Dne 11. 2. 2009 přišlo oznámení od SZIF o platbě restrukturalizační podpory v souvislosti s pořízením tohoto stroje ve výši 386 772 Kč. Jak prosím postupovat v roce 2009? Promítnout cenový rozdíl a platbu SZIF do ceny stroje a pokračovat v odpisování zvýšené vstupní ceny? Či zaevidovat cenový rozdíl přímo jako daňově účinný výdaj a restrukturalizační podporu jako zdanitelný příjem?

Hlavní a doplňková činnost občanského sdružení

ID12562 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Prosím o posouzení činnosti - rozdělení na hlavní (neziskovou) a vedlejší (ekonomickou) u sdružení (nezisková organizace) Taneční studio, ve stanovách má tyto základní cíle:

a)      oživení kulturních tradic, zejm. tradičních tanců,

b)      zprostředkování kulturního, sociálního a estetického cítění dětem a široké veřejnosti,

c)     umožnění zdravého pohybu ....,

d)     podpora výchovného programu pohybové estetiky ...,

e)      podpora a tvorba programů pro aktivní a smysluplné využívání volného času dětí a široké veřejnosti, vč. prázdninových programů. Formy činnosti studia:

1)      činnost hlavní - vše, co je uvedeno v základních cílech studia (viz výše)

2)      činnost doplňková (účelem je získávání finančních prostředků soužících k zabezpečení hlavní zájmové činnosti):

a)      poskytování zájmových kroužků pro děti a rodiče,

b)      poskytování kurzů pro veřejnost,

c)      vydávání propagačních materiálů,

d)     pořádání kulturních, sportovních a jiných společenských akcí,

e)      účast na soutěžích a jiných formách uměleckého vystupování,

f)       výroba a šití tanečních potřeb.

V praxi toto studio pořádá taneční kurzy (tradiční irské i jiné tance) a s nimi související soustředění - vybírá kurzovné, a účastní se různých soutěží, platí pronájem prostor, materiál a šití kostýmů na vystoupení apod. Nevybírá žádné členské příspěvky dle stanov. V létě pak pořádá dětský tábor pro širokou veřejnost (nejen účastníky kurzů), za který také vybírá poplatky, a platí nájem prostor, různý materiál pro táborové aktivity, odměny vedoucím na táboře apod. Prosím o posouzení, zda obě činnosti se dají posuzovat jako hlavní (nevýdělečná) činnost, nebo zda taneční kurzy se musí posoudit jako činnost vedlejší - výdělečná. Na obě aktivity studia (taneční kroužky i letní tábor) studio dostává granty od Místního úřadu a Městského úřadu hl.m.Prahy.

Daň z příjmů právnických osob

ID3859 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Platí pro rok 2008, že obec pouze vypočítá daň z příjmů právnických osob, odevzdá daňové přiznání a stejnou částku si proúčtuje s vazbou na rozpočet, v příjmech i výdajích to znamená, že žádnou daň finančnímu úřadu nezaplatí?

DPH u dovezeného z Rakouska

ID12603 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, plátce DPH vede daňovou evidenci. Obdržel fakturu z Rakouska od plátce DPH na zboží, je fakturováno bez DPH, ale na faktuře je uvedena sazba 20 %. Jak budu postupovat při výpočtu DPH, kdy jedno zboží je v ČR ve snížené sazbě (sójová omáčka) a druhé v základní (bambusové hůlky), vypočítávám dle zákona v ČR a na uvedenou sazbu na faktuře neberu zřetel?

Pořízení zboží z EU

ID8281 | | Ing. Ivana Pilařová, Ing. Ladislav Pitner

Firma plátce DPH v ČR zaplatila 9. 11. 2011 zálohu na materiál, na kterou dodavatel z EU vystavil fakturu dne 11. 11. 2011 (doručena do naší firmy 22. 12. 2011), na které je uvedeno materiál přichystán k odběru. Faktura obsahuje všechny náležitosti. Materiál jsme přivezli 21. 1. 2012. Vedeme podvojné účetnictví. Jakým datem máme zaúčtovat fakturu do účetnictví a na jaký účet? Na fakturu z 11. 11. 2011 doplnit údaje v lednu 2012 = datum vystavení daňového dokladu a následně odvést DPH v měsíci lednu 2012?

Zahraniční faktura - kurz, DPH (s. r. o.)

ID8301 | | Ing. Kateřina Kurková

Naše společnost (český plátce DPH) obdrží fakturu ze Slovenska za poskytnuté služby (slovenský plátce DPH). Na tuto službu je vždy vystavena proforma faktura, kterou uhradíme (např. 25.1). Po poskytnutí služby je vystaven daňový doklad (datum vystavení faktury 5.2.), obdržíme fakturu 10.2.) Můj dotaz zní, k jakému datu provádím samodoměření DPH (k datu úhrady, k datu obdržení dokladu nebo k datu vystavení faktury) a tedy kurzem kterého dne? Používá se stejný kurz jak pro DPH, tak pro daň z příjmů?

Rozdíly dat v EET

ID21411 | | Ing. Ivana Pilařová

Klientka (FO, vede daňovou evidenci, plátce DPH, prodejny potravin) mi přinesla přehled/rozpis rozdílů dat za jednotlivá období 2017 v EET. Rozdíl je cca 14 položek v celkové částce 1 275 Kč. Mám podat za jednotlivá období dodatečné přiznání k DPH a následné KH? Jedná se o rozdíly u eKasy od firmy O2 Czech republic. 

Spolupráce OSVČ

ID16826 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Otec a syn využívají, pokud je to pro ně výhodné, podle § 13 ZDP rozdělení příjmů a výdajů. (Podmínky dle § 13 jsou splněny.) Otec, OSVČ, vede daňovou evidenci, plátce DPH, podniká mj. v oblasti stavebnictví. Syn, OSVČ, vede daňovou evidenci, plátce DPH, soukromý zemědělec. Mohou si v případě spolupráce tyto osoby vzájemně vzájemně fakturovat? (Např. otec provádí různé zemní úpravy pro syna atd.) Pokud je v tom problém, prosím, kterých ustanovení se to týká?

Prodej webové domény

ID16849 | | Ing. Matěj Nešleha

Jak bude zdaněn prodej webové domény, kterou fyzická osoba nemá a neměla v obchodním majetku a má ji v držení déle jak 5 let?

Nevyplacený nárok prémií zaměstnanců převedený do dalšího období - účtování

ID26325 | | Ing. Jiří Vychopeň

Na základě stanovených prémiových ukazatelů společnosti a jejich splnění dochází k odměňování zaměstnanců formou prémie do mzdy. Toto ujednání je i součástí Kolektivní smlouvy společnosti, kde po splnění prémiových ukazatelů je zaměstnancům přiznám mzdový nárok ve formě prémie, se kterým pak ale může dále pracovat jejich přímý nadřízený a nárok zaměstnanci přiznat nebo ne podle jeho pracovních výsledků. Pokud se rozhodne, že ne, byl nárok převeden na jiného zaměstnance nebo do jiného oddělení společnosti. Vždy za daný měsíc byl celkový měsíční prémiový nárok vyplacen.Na základě rozhodnutí vedení společnosti, kdy chtějí toto finanční ohodnocení "lépe uchopit a využít" jako nástroj vetší motivace pro zaměstnance, není nutné splnit již každý měsíc celkové vyplacení měsíčního prémiového nároku, ale je možné nevyčerpaný nárok převádět do dalšího období. Ráda bych se zeptala, zda o tomto zbytku nevyplaceného, ale nezpochybnitelného, nároku nějakým způsobem účtovat, který se pak může použít v jiném období společně s nově vzniklým nárokem, nebo účtovat opravdu až v době jeho použití, tzn. zahrnutí do mezd. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru