Otázky v kategorii: Účetnictví

počet otázek v kategorii: 4944Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořízení hmotného majetku

ID28638 | | Ing. Ivana Pilařová

Právnická osoba, s. r. o., začala v roce 2020 splácet hmotný majetek. Celkem 10 splátek po 6 000 Kč. Celková cena 60 000 Kč bez DPH. V roce 2020 bylo zaplaceno 5 splátek a v roce 2021 dalších 5 splátek. Dle kupní smlouvy vlastnické právo přechází na kupujícího až okamžikem zaplacení celé kupní ceny. Majetek nám ale byl předán už v roce 2020 a začal se využívat. V roce 2020 jsme měli stanovenou hranici majetku pro účetnictví na 40 000 Kč, v roce 2021 bylo upraveno na 80 000 Kč. V roce 2020 jsme účtovali na 042, neuplatnili jsme odpisy účetní ani daňové a nyní v roce 2021 při zaplacení poslední splátky bychom chtěli majetek zaúčtovat 022-042 a rovnou do nákladů 501-022. Je tento způsob akceptovatelný?

Pohledávka za věřitelem v insolvenci - pojistné

ID28564 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v roce 2020 vystavila fakturu na pojistné, které bude splatné v roce 2021 a 2022. Odběratel měl pojistné hradit v pravidelných čtvrtletních splátkách až do roku 2022. Pojistné se skládá ze zálohy pojistného, které je vždy za příslušný měsíc zasíláno do pojišťovny a provize. Zaúčtováno bylo: MD 311/D 324 - záloha pojistného + MD 311/D 384 provize - výnos příštího období, roku 2021 a 2022. Na odběratele, na kterého byla faktura vystavena byla vyhlášena věřitelem insolvence. Odběratel v roce 2021 nezaplatil žádnou splátku pojistného, a tudíž byla pojistná smlouva vypovězena a ukončena. Nyní potřebuji poradit jak vše zaúčtovat. Na účet MD 324 a 384, ale jak účtovat na stradu D? Nebo mám vystavit k původní faktuře dobropis a tak ji zlikvidovat? Nevím zda mohu vystavit dobropis, když je na odběratele podán insolvenční návrh. Ideální by bylo vystavit interní doklad a z účetnictví se faktury zbavit. Odběratel již nic nezaplatí, do insolvence pojistné přihlašovat nechceme, jedná se i o malou částku a do výnosů jsme zatím nic neúčtovali.

Účtování finančního leasingu

ID28598 | | Bc. Stanislav Suchan

Pokud v současnosti uzavře podnikatel smlouvu o finančním leasingu, obdrží fakturu s celkovým vyčíslením všech splátek + příslušné DPH včetně odkupní ceny za předmět leasingu. Současně obdrží splátkový kalendář bez vyčíslení DPH. Jakým způsobem po novu účtovat finanční leasing?

Postoupení vlastní pohledávky, kdy je dohodnuta úplata procentem z vymožené částky

ID28608 | | Ing. Martin Děrgel

Jak účtovat o postoupení vlastní pohledávky, kde je stanovena úplata procentem z vymoženého plnění pohledávky (50%), maximální úplata je stanovena na částku, která odpovídá 50 % nominální hodnoty postupovaných pohledávek. Předpokládám, že nelze účtovat na výnosové 646xxx a nákladové 546xxx účty, když není jisté (téměř nepravděpodobné) vymožení pohledávek postupníkem (jedná se o pohledávky přihlášené v insolvenčním řízení). Pokud se účtuje i v tomto případně na výsledkové účty, předpokládám, že veškeré náklady (nominální hodnota postupovaných pohledávek) tzn. 546xxx z postoupených (odepsaných) pohledávek nejsou daňově uznatelné, tzn. budou v DPPO následně vyloučeny.

Účtování transakcí s dluhopisy

ID28586 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost XXX s. r. o. (mikro účetní jednotka) nakoupila v lednu 2020 dluhopis v částce Kč 250 000 (nakoupeno od občana, fyzické osoby, původní hodnota dluhopisu byla 350 000). Tento dluhopis je na společnost ABC s.r.o. Tato společnost ABC s.r.o. na sebe vyhlásila v černu 2020 insolvenci. V rámci insolvence bylo uspokojeno 10 % z pohledávky, takže společnost XXX dostala výnos z těchto cenných papírů 35 000 Kč. Bylo proplaceno v březnu 2021. Jak máme tyto transakce zaúčtovat? Je pořizovací cena Kč 250 000 daňové uznatelný náklad? Máme tvořit opravnou položku k 31. 12. 2020?

Prodej apartmánu

ID28507 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost v ČR přestavuje rekreační objekt na apartmány, 5 apartmánů prodá a 2 nechá pro vlastní pronájem. V průběhu výstavby dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě vystavuje faktury na část z kupní ceny vč. DPH - účtovat do výnosů nebo rozvahový účet? Prodej apartmánu do Polska, plátce DPH - faktura s DPH? 

Vratka faktury vydané

ID28546 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše a. s. - truhlářství (měsíční plátce DPH) uzavřela s jinou firmou (plátce DPH) smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy byla výroba a montáž nábytku do rodin. domu. Veškeré provedené práce byly vyúčtovány již v prosinci 2020 v přenosu DPH ve výši 870 500 Kč. Fakturu jsme zaslali elektronicky a také poštou na adresu odběratele. Koncem ledna 2021 odběratel reklamoval drobné vady a chtěl po nás slevu ve výši cca 150 000 Kč. Bohužel komunikace mezi naší a. s. a odběratelem nebyla moc úspěšná a odběratel začátkem dubna vrátil fakturu zpět. Částku 870 500 Kč máme ve výnosech za prosinec 2020, v přiznání k DPH, kontrolním hlášení za 12/2020 a v přiznání k dani právnických osob za rok 2020. Jak máme nyní postupovat při zaúčtování dobropisu ve výši 150 000 Kč, když odběratel vrátil původní fakturu z prosince 2020? 

Promlčení pohledávky z titulu mezinárodní a vnitrostátní přepravy

ID28528 | | Ing. Martin Děrgel

Pohledávky z titulu mezinárodní a vnitrostátní přepravy na základě uzavřené smlouvy nebo objednávky o přepravě. V roce 2020 jsou tyto pohledávky 12 měsíců po splatnosti a dle úmluvy CMR jsou promlčeny a jsou odepsány do nedaňových nákladů. Pohledávky za jedním dopravcem máme v soudním řízení, které bylo zahájeno před promlčením. Má toto řízení vliv na dobu promlčení pohledávky? Když nebude odepsána v roce 2020 a je vytvořena účetní opravná položka, je to správně? 

Náklady za zaškolení zahrnuté v celkové ceně kupovaného majetku

ID28520 | | Ing. Jiří Nigrin

Vím, že podle § 47 vyhlášky č. 500/2002 Sb. nejsou náklady na zaškolení součástí ocenění majetku. Jak ale postupovat, pokud je v kupní smlouvě uvedená jen celková cena stroje s uvedením, že zaškolení je „v ceně“, případně u některých smluv „zdarma“? Na fakturách už je potom pouze celková cena (bez zmínky o zaškolení). Bude tedy chybou, když celkovou cenu stroje započítám do vstupní ceny? Není tento postup Finanční správou tolerovaný?

Poradenství k investiční pobídce - součást vstupní ceny majetku

ID28521 | | Bc. Stanislav Suchan

Firma plánuje novou výstavbu. Za tímto účelem čerpala poradenské služby v souvislosti s analýzou možného financování investice formou investiční pobídky. Zároveň si nechali vypracovat „manuál“ pro postup při účtování a vedení agendy v souvislosti s investiční pobídkou. Mohou tyto náklady vstoupit do pořizovací ceny toho daného majetku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru