Otázky v kategorii: Sociální zabezpečení

počet otázek v kategorii: 1121Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přechod zaměstnanců na nového zaměstnavatele - odhlášení u zdravotní pojišťovny a OSSZ

ID28957 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Firma A (OSVČ) má ke dni 30. 6. 2021 celkem 20 zaměstnanců, nyní byla založena firma B (s. r. o.) a formou přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů na nového přejímajícího zaměstnavatele (§ 338 a násl. ZP) má být převedeno ke dni 1. 7. 2021 celkem 18 zaměstnanců z A na B. Jakým způsobem tento „přechod“ zúřadovat ve vztahu k SSZ a ZP: standardně odhlášky, přihlášky SSZ a hromadná oznámení pro ZP pokud ano, s jakým kódem? Nebo je možno oznámit tento přechod SSZ a dotčeným ZP nějakým jiným způsobem - např. pouze dopisem se seznamem dotčených zaměstnanců vč. rodných čísel, adres apod.?

Pracovní poměr versus smlouva o výkonu funkce

ID28874 | | JUDr. Roman Lang, Ph.D.

Mám jednočlenné s. r. o. Jsem jediným společníkem i jediným jednatelem. V této společnosti mám pracovní poměr jako účetní, ze kterého odvádím sociální a zdravotní pojištění (nad minimální mzdu a nad minimální mzdový tarif). Zároveň mám smlouvu o výkonu fce na 500 Kč, ze které odvádím jen zdravotní pojištění. Podpisy na smlouvách mám ověřené. Setkávám se s názorem právníků, že nelze uzavřít pracovní smlouvu (pracovně právní vztah) sama se sebou, že nejde o závislou činnost. Z Kooperativy přišel dopis, že na takovýto pracovně právní vztah (pracovní smlouvu) nelze uzavřít zákonné pojištění zaměstnance (pro případný pracovní úraz a výplatu ušlého výdělku). Nebude v budoucnu problém z hlediska správy sociálního zabezpečení ohledně vyplácení nemocenských dávek nebo starobního důchodu? A nebylo by lepší uzavřít pouze smlouvu o výkonu fce jednatele třeba na 20 000 Kč?

Příjmy jednatele - plat na základě fce jednatele, DPP a honoráře

ID28865 | | Ing. Martin Děrgel

Tři osoby založily s. r. o. Jednatelem se stala osoba, která má pracovní poměr u jiné společnosti a v tomto s. r. o. jednatel nepodepsal Prohlášení poplatníka. V nově založeném s. r. o. jednatel má příjem dle smlouvy o výkonu funkce 3 490 Kč. Ze mzdy je odváděna srážková daň, neplatí ani sociální a zdravotní pojištění, dále má DPP na 300 hodin za rok a 10000 Kč měsíčně na činnost technického rázu nesouvisející s obchodním vedením s. r. o., ze mzdy je odváděna srážková daň a neplatí sociální zdravotní pojištění a dále má i rámcovou smlouvu, podle které je odměňován i honorářem, pokud napíše v průběhu měsíce článek, který je publikován na stránkách s. r. o.( s. r. o. má ISSN). Souhrn odměn za články nepřekročí 10 000 Kč a z odměn je odváděna srážková daň. Sociální a zdravotní pojištění neplatí. Je postup správný? Bude muset jednatel za rok 2021 podávat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob nebo Přehled o příjmech a výdajích zdravotní pojišťovně nebo ČSSZ? Další dva společníci nemají žádné příjmy z s. r. o., v budoucnu jen podíly na zisku.

Doplnění dotazu: Ještě bych se chtěla zeptat na povinnost odvádět z honoráře zdravotní pojištění. V DAUCˇjsem našla jen jednu podobnou otázku, ale ta je již z roku 2008. Kdy má osoba, která dostává během roku honoráře, povinnost podat Přehled, zda je její příjem považován za vedlejší ( pokud má jinde HPP) a z jaké částky je zdravotní pojištění počítáno? Zda lze příjmy o nějakou částku nákladů snížit? Popř. zda je nutno podat i Přehled na ČSSZ? A jak by se sociální pojištění počítalo?

Dobrovolníci a odměna

ID28805 | | Ing. Josef Rajdl

Existuje prosím nějaký jednodušší způsob výplaty odměny než na DPP? Jedná se mi konkrétně o činnost dobrovolníků a jejich jednorázovou odměnu. Působí na různých akcích pořádaných spolkem (např. soutěže - pomocný organizátor, plesy - šatnářka) . Případně jaké jsou limity, povinnosti z daňového hlediska a odvodů SP a ZP na straně "zaměstnance" a "zaměstnavatele"? 

Automobil poskytnutý zaměstnanci i pro soukromé účely

ID28838 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Firma přiřadí zaměstnanci pracujícím na DPP v letních měsících jako benefit automobil i pro soukromé účely. Zaměstnancova DPP je 5 000 Kč, hodnota auta včetně DPH je 300 000 Kč. Jaký režim dodanění do mzdy bude za toto auto v částce 3 000 Kč (1% ) - bude tam sociální i zdravotní, nebo pouze zdravotní (ZMR), nebo tam nebude za automobil žádné dodanění pojistného (a příjem za auto bude v režimu DPP - tedy celkem 5 + 3 = 8 000 Kč)?

Odklad termínu po podání daňové přiznání advokátem

ID28787 | | Ing. Martin Děrgel

DŘ změnil od 1. 1. 2021 podávání DP s využitím odkladu termínu do 1. 5. v případě, že je DP podáno elektronicky po termínu 1. 4. Dosud mohl odklad učinit daňový poradce či advokát. 1) Může i nadále odložit termín advokát? 2) V případě, že by odklad učinil advokát, musel by společně s přiznáním odeslat na FÚ ze své datové schránky plnou moc? Dle DŘ totiž stačí, když přiznání odejde na FÚ z datovky poradce, nehovoří se tu ale o datovce advokáta 3) V případě, že OSVČ využije možnosti odkladu přes poradce či advokáta, musí v nějakém termínu odeslat plnou moc na SP a ZP? Nebo platí stejná pravidla, tzn. když Přehledy odejdou z datovky těchto osob, stačí to pro uznání odkladu?

Prodej akcií mateřské společnosti zaměstnancům dceřiné společnosti

ID28797 | | Bc. Stanislav Suchan

Jsme dceřiná společnost vlastněná 100% naší mateřskou společností. Mateřská společnost bude prodávat akcie našim zaměstnancům (zaměstnancům dceřiné společnosti). Prodej bude za zvýhodněné ceny, tj. za ceny nižší než ceny stanovené znaleckým posudkem. Bude takový příjem příjmem našich zaměstnanců, a pokud ano, jakým způsobem bude postupováno při zdanění rozdílu ceny (mezi prodejní cenou a cenou stanovenou znaleckým postupem) u našich zaměstnanců a zda tento příjem bude podléhat odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění. 

Zaměstnávání cizince

ID28229 | | JUDr. Ladislav Jouza

V 02/2020 uzavřena pracovní smlouva s cizincem z Ukrajiny na hlavní pracovní poměr. Povolení k dlouhodobému pobytu – zaměstnanecká karta - vydána na 2 roky pro uvedeného zaměstnavatele do 02/22. Pracoval do 30. 6. 2020, pak písemně požádal o dvouměsíční neplacené volno, které zaměstnavatel schválil. V důsledku zhoršení situace s pandemií se ale k dnešnímu dni zaměstnanec z UK nevrátil, evidován 8 měsíců v čerpání neplaceného volna. Zdravotní pojištění za něj zaměstnavatel odvádí s tím, že mu bude zúčtováno při návratu. V případě, že podmínky epidemie znovu nedovolí jeho návratu, může být i nadále evidováno dlouhodobé neplacené volno, pokud ano, jak dlouho? V případě ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, kam (UK či ČR) písemnosti doručit?

Společník a pronájem bytu

ID28580 | | RNDr. Libor Fiala

Pronájem bytu společníka společností s. r. o. (cizinec) bude nedaňový výdaj? Nemusíme odvádět SP a ZP? Jak by to bylo v případě zaměstnance, šlo by o nepeněžní příjem tzn. přidanění ve mzdě? 

Status student

ID28761 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student končí studium 16. 6. 2020 na VŠ zkouškou - bakalář. Bude pokračovat v dalším, magisterském studiu. Bude nadále mít status student nepřetržitě, tj. i v období léta než bude pokračovat ve studiu na podzim? Jak by to měl např. v případě brigády nebo DPP? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru