Otázky v kategorii: Školství

počet otázek v kategorii: 839Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zařazení DDHM

ID28919 | | Ing. Zdeněk Morávek

S firmou uzavřena smlouva o zápůjčce přístroje (s PC spadající do DDHM) do školní jídelny, zároveň od též firmy odebírány potraviny a nápoje. Po určité - smlouvou dané době - odprodej přístroje za zůstatkovou cenu cca 10 Kč. Máme evidovat jako DDHM?

DPH nájem bytu

ID28871 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, plátce DPH. Ve škole pronajímáme byt školníka. Nájem bytu je osvobozen od DPH. Nájem zařizovacích předmětů 21 % DPH. Pak následně po skončení měsíce přeúčtováváme skutečnou spotřebu el. energie a vody s příslušnými sazbami DPH. Je to takto správně? Jak bychom měli správně postupovat? V případě, že postupujeme špatně, jak toto opravit?

Účtování projektu

ID28611 | | Ing. Zdeněk Morávek

V roce 2019 a 2020 jsme realizovali projekt z Euroregionu financování ex post. Celková částka projektu byla 500 000 Kč, spoluúčast 15 %. V průběhu projektu jsme na konci roku ve VÚD účtovali MD 388/D 691 výnosy, které dle vynaložených nákladů očekáváme proplacené zpět. V roce 2021 jsme obdrželi peněžní prostředky z projektu, ale o 30 000 Kč je částka menší, než jsme očekávali. Jak tento rozdíl účetně zaznamenat?

FKSP

ID28856 | | Ing. Zdeněk Morávek

Lze přispět z FKSP na parkovací kartu zaměstnancům školy? Pokud ano, tak za jakých podmínek? 

Rozúčtování faktury s DPH

ID28802 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje. 

Hmotná odpovědnost účetní na základní škole

ID28652 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je nutné, aby měla finanční účetní, která pracuje na základní škole, hmotnou odpovědnost, když jí nejsou svěřeny žádné finanční prostředky, ale má přístup k bankovním účtům organizace? Zpracovává veškeré podklady pro účetní uzávěrky, hradí došlé faktury, zaúčtovává položky z bankovních výpisů, z mezd zaměstnanců apod. Pokud ano, za co by měla nést účetní hmotnou odpovědnost? 

Zpětný doplatek základního platu učitelky

ID28646 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

V prosinci roku 2018 mělo dojít k platovému postupu učitelky mateřské školy. Z platového tarifu 9/3 do 9/4. Tato skutečnost byla přehlídnuta a tím došlo k předběžnému nedoplatku ve výši 8300 Kč (učitelka má zkrácený úvazek). Je možno doplatit uvedenou částku zpětně za celé období? 

Platový výměr se správným platovým zařazením mám vystavit zpětně a nebo s platností od 1. 5. 2021 (nejbližší termín dalšího zpracování mezd) s doložením doplatku mzdy za dlužné období?

Oprava obecní komunikace

ID28374 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek N vystavěl budovu, kterou bude následně pronajímat školské právnické osobě, jíž je zřizovatel. Součástí stavby byla podmínka opravy obecní komunikace, kterou vlastní obec. Jak naložit s výdajem na opravu (cca 5 mil. Kč)? Může jít celé do nákladů nebo může spolek odpisovat? 

Výkon práce a peněžitá podpora v mateřství

ID28370 | | Ing. Marta Ženíšková

Externí vyučující nepožádala naší organizaci o PPM a dne 1. 2. 2021 jsem obdržela její neschopenku a byla jí vyplacena náhrada mzdy. Dne 17. 3. 2021 přišla její zpětná žádost o PPM s nástupem 21. 12. 2020. Protože celý měsíc v prosinci 2020 a v lednu 2021 odučila hodiny on-line, byl jí vyplacen plat v plné výši. Jak nyní postupovat? 

Audit - střední škola

ID28032 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru