Otázky v kategorii: Neziskové organizace

počet otázek v kategorii: 217Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Nepeněžní dar poskytnutý neziskové organizaci

ID28512 | | Ing. Zdeněk Morávek

Právnická osoba poskytla nepeněžní dar - zboží - právnické osobě. Právnická osoba, která poskytla nepeněžní dar, je vedena jako "chráněná dílna". U zboží byla uplatněna DPH na vstupu. V jaké částce máme ocenit dar ohledně daně z příjmů a jaké dopady jsou ohledně uplatněné DPH? 

Daňové povinnosti a dopady při uzavření nepojmenované smlouvy v příspěvkové organizaci

ID28603 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Příspěvková organizace se mnou uzavřela nepojmenovanou smlouvu dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejímž prostřednictvím jsem provedl sjednaný úkol, odměna byla stanovena hodinou sazbou. 1. Jaké jsou hranice pro výši příjmu? 2. Kdy je nutné odvést daň z příjmu? 3. Může fyzická osoba (bez IČO) vystavit na základě nepojmenované smlouvy fakturu (doklad) o uskutečnění sjednané aktivity? 

Spolek - daňové a nedaňové příjmy a výdaje

ID28403 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme dobročinný spolek, který sbírá peněžní prostředky k dobročinným účelům třeba na postižené děti atd. V roce 2020 jsem založily zvláštní bankovní účet veřejné sbírky, kam chodí peníze od dárců a my pak z toho platíme různé pomůcky pro postižené. Spolek vede daňovou evidenci. Účtuje se vůbec tento zvláštní účet, protože zůstatek k 31. 12. 2020 byl kladný. Dále jsme vybrali na náš účet prostředky na show, která se kvůli covidu nekonala (tyhle prostředky šly na náš běžný účet) a tak tedy dle evidence vykazujeme zisk. Co podléhá zdanění a co ne?

Spolek a povinnost podat daňové příznání

ID28408 | | Ing. Zdeněk Morávek

Máme spolek založený dle NOZ jako nezisková organizace založený za účelem pomoci při obnově tvrze. Ve stanovách spolku je mimo jiné uvedeno, že hlavní činností spolku je získávání finančních prostředků, které slouží k rozvoji činnosti spolku. Spolek vyhlásil veřejnou sbírku na obnovu tvrze (dostal o ní osvědčení od krajského úřadu) a má založený transparentní účet, na který lidé zasílají finanční prostředky. Z této sbírky spolek poskytl finanční dar fyzickým osobám na základě darovací smlouvy, kteří je následně použili při opravě tvrze. V roce 2020 má spolek ještě příjmy z členských příspěvků. Co se týče výdajů spolku, tak spolek zaplatil občerstvení dobrovolníkům, kteří pomáhali při obnově tvrze (ve stanovách je uvedeno, že hlavní činnost spolku jsou pracovní aktivity při stavebně konzervačních pracích). Jsou všechny výše uvedené příjmy (finanční prostředky ze sbírky, členské příspěvky) od daně osvobozené nebo nejsou předmětem daně? Jsou všechny výše uvedené výdaje (finanční dar, občerstvení) od daně osvobozené nebo nejsou předmětem daně? Má spolek povinnost podat daňové přiznání z příjmu právnických osob? 

Oprava obecní komunikace

ID28374 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek N vystavěl budovu, kterou bude následně pronajímat školské právnické osobě, jíž je zřizovatel. Součástí stavby byla podmínka opravy obecní komunikace, kterou vlastní obec. Jak naložit s výdajem na opravu (cca 5 mil. Kč)? Může jít celé do nákladů nebo může spolek odpisovat? 

Daň z příjmů u nadačního fondu

ID28338 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společnost s r. o. je zakladatelem nadačního fondu, který zajišťuje pomoc dětem ze sociálně slabých poměrů atd. Nadační fond do roku 2019 nevykazoval žádný zdanitelný příjem, přijímal a nadále přijímá pouze dary, většinou v peněžní podobě, které následně přerozděluje dle svého účelu. Daňové přiznání k dani z příjmů nadační fond doposud nepodával. V roce 2020 ale nadační fond poskytl svojí zakládají společnosti úvěr, ze kterého byly následně vypočítány úroky ve výši zhruba 5 500 Kč. Úroky byly ještě v roce 2020 splacené. Jsou tyto úroky pro nadační fond zdanitelným příjmem a musí proto nadační fond podávat daňové přiznání? Je nutné úvěr mezi zakládající společností a nadační fond úročit?

Karanténní příspěvek - izolačka

ID28361 | | Ing. Zdeněk Morávek

Příspěvková organizace, jaký je správný způsob zaúčtování tzv. izolačky? Ponížit náklady na sociální pojištění na částku, kterou vykazujeme vůči OSSZ nebo náklady v plné výši a karanténní příspěvek účtovat do výnosů? 

Aktivace - úklid v SVJ na dohodu o provedení práce

ID28315 | | Ing. Kateřina Kurková

V SVJ přešli u úklidu z fakturace na DPP. Nyní uklízí na tuto dohodu člen SVJ. Účtovat se má do mezd. Jak pak doporučejete provést aktivaci do služeb? 

Dotace na lesy

ID28080 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme nevýdělečná organizace s hlavní a hospodářskou činností, účtující dle vyhlášky č. 504/2002. Hospodaření v lesích je činnost hospodářská. V roce 2020 jsme obdrželi různé typy dotací a příspěvků:

-      dotaci na Podporu ochrany lesa v PK v rámci Podpory a ochrany lesa v PK 2017+. Projekt byl realizován a účelu dotace bylo dosaženo před poskytnutím dotace,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: ochrana lesa,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lesích,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: Umělá obnova sadbou – první,

-      finanční příspěvek ze kapitoly Ministerstva zemědělství na účel: Zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.

Jak v daňovém přiznání a v účetnictví vypořádat dotaci (příspěvek), jehož náklady byly účtovány v minulém období? 

Audit - střední škola

ID28032 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem, který požaduje provedení auditu účetní závěrky. Musíme mít ověřenu závěrku za rok 2021 auditorem. Kdy oslovit nějakou firmu, kdy v průběhu roku? Stačí třeba v druhém pololetí 2021?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru