Otázky v kategorii: Daňový řád

počet otázek v kategorii: 366Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náklady na pracovní povolení budoucího zaměstnance

ID28558 | | Ing. Josef Rajdl

Dle vnitřní směrnice společnosti jsou náklady na žádost o pracovní povolení/vízum budoucího zaměstnance hrazeny společností. Lze tyto náklady považovat za daňově účinný náklad a bude pro budoucího zaměstnance tento nepeněžní příjem osvobozen od daně?

Opravné daňové přiznání k dani z příjmů

ID28364 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, OSVČ, podala v únoru 2021 přiznání k dani z příjmů FO. Je možné z pohledu zákona, že ji již v březnu správce daně z FÚ vyzval k odstranění pochybností ohledně příjmů z podnikání, ačkoliv lhůta pro odevzdání končí až koncem března, resp. nyní koncem dubna? Je to zákonný postup správce daně, ačkoliv by ještě v daném termínu mohla OSVČ podat opravné přiznání, kde by svou chybu sama napravila? Může OSVČ, pokud jí došel postup k odstranění pochybností, podat opravné daňové přiznání, kde svou chybu opraví? Pokud by zahájil FÚ kontrolu - může také OSVČ podat ještě opravné přiznání neb má ještě termín do konce dubna? Je to možné nebo se nesmí podat opravné přiznání, pokud má OSVČ kontrolu či postup k odstranění pochybností, ačkoliv termín pro podání opraveného přiznání ještě neuplynul?

Vrácení přeplatku z dodatečného DAP

ID28321 | | Ing. Jan Matějka

OSVČ podala 20. 3. 2021 dodatečné daňové přiznání za rok 2019. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny též 20. 3. 2021. V tomto dodatečném DAP došlo ke snížení daně. Kdy může OSVČ požádat FÚ o vrácení přeplatku na dani z příjmu fyzických osob?

Lhůta pro podání daňového přiznání

ID28240 | | Ing. Christian Žmolík

Jsme s. r. o., bez povinného auditu, přiznání k DPPO budeme podávat sami elektronicky. Můžeme využít lhůtu pro podání přiznání do 4 měsíců po uplynutí zdaňovacího období podle § 136 odst. 2 písm. a) daňového řádu a podat přiznání po 1. 4. 2021 v termínu do 3. 5. 2021 a tato 4měsíční lhůta platí i pro vzdání se práva na následné uplatnění daňové ztáty v následujících obdobích? Předpokládám, že vzdání se práva se provádí pouze oznámením na FÚ, není na to speciální formulář. 

Plná moc daňového poradce na odklad daňového přiznání

ID28258 | | Ing. Jan Matějka

Dle novely daňového řádu od 1. 1. 2021 se již nemusí doručit plná moc daňového poradce na prodloužení lhůty pro přiznání do termínu 1. 4. 2021. Plnou moc stačí podat nejpozději s daňovým přiznáním, může být plná moc podána datovou schránkou daňového poradce nebo ji musí podat klient svou datovou schránkou (jak tomu bylo dříve)?

Snížení základního kapitálu a výplata podílů na zisku

ID28179 | | Ing. Ivana Pilařová

Upsaný základní kapitál 10 byl částečně hrazen nepeněžitým vkladem (oceněné podniky 2 fyzických osob, zakládajících společníků). Nyní je v plánu tento snížit na 1. Vztahuje se na snížení daň 15% v případě nepeněžitého vkladu nebo je nepodstatné, zda šlo o peněžité či nepeněžité plnění? Je možné z důvodu cashflow snížení základního kapitálu schválit valnou hromadou s tím, že se bude vyplácet postupně (rozhodnutím jednatele), tedy např. v měsíčních dávkách? Platí to i pro nerozdělené zisky, tedy výplatu schválit na VH s tím, že by šlo z důvodu cashflow vyplácet postupně? Pokud ano, 15% se sráží jednorázově nebo při každé výplatě zvlášť?

Vrácení přeplatku na dani z přiznání k dani z příjmů FO

ID28169 | | Ing. Jan Matějka

Pokud je prodloužen termín pro podání „papírového" přiznání k dani z příjmů FU do konce dubna, je prodloužen i termín pro vrácení přeplatku na dani od FÚ do konce května? Např. Již v únoru podala studentka přiznání k dani z příjmů FO za rok 2020, kde vykazovala tři dohody o provedení práce a bude jí vrácen přeplatek 8 000 Kč, musí jít být vrácen do dubna jak by měl či je termín posunut? A kdo odevzdal nyní v březnu či teprve přiznání odevzdá v dubnu, budu mu vrácen případný přeplatek v květnu nebo do jiného termínu? 

Možnost předání účetní závěrky do sbírky listin prostřednictvím FÚ

ID28046 | | Ing. Martin Děrgel

V novele DŘ je v §21b odst. 2 a 3 obsaženo toto: (2) Účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi a které nejsou účetními jednotkami podle odstavce 1, mohou předat účetní závěrku do sbírky listin veřejného rejstříku prostřednictvím podání u příslušného správce daně z příjmů. (3) Podání podle odstavce 2 musí obsahovat údaj o rozsahu, v jakém má být účetní závěrka předána rejstříkovému soudu... Jakým způsobem má s.r.o. docílit, aby FÚ na VR zaslal poplatníkem požadované dokumenty (např. pouze rozvahu a textovou přílohu)? a) Musí zaslat samostatně žádost a přiložit konkrétní dokumenty k odeslání do VR? Předpokládáme, že rozvaha a textová příloha by měly být v pdf? b) Musí zaslat samostatně žádost s uvedením konkrétních dokumentů a již nemusí zasílat samostatně tyto dokumenty, neboť je FÚ již obdržel v xml. souboru společně s DPPO, rozvahou, výsledovkou a textovou přílohou? c) V případě, že FÚ na VR dokumenty neodešle a VR uloží s.r.o. pokutu za nezveřejnění, může se této pokuty zprostit doložením žádosti na FÚ uvedením ID zprávy či doručenkou z datové schránky? Tzn. kdo ručí za uložení dokumentů na VR v tomto případě.

Plná moc daňovému poradci

ID28155 | | Ing. Jan Matějka

Mám plnou moc od daňového poradce na odklad podání přiznání k dani z příjmů FO do června. Nyní bych však potřebovala podat přiznání do konce března kvůli hypotéce. Je možné, aby daňový poradce podal přiznání nyní v březnu, ačkoliv s ním mám sepsanou plnou moc na odkad do června? Není to problém z pohledu daňového poradce či finančního úřadu, že by přijal přiznání dříve? Zůstane i tak zachována prodloužená lhůta pro podání přehledu pro OSSZ a ZP do konce července? 

Paušální daň - vystoupení

ID28156 | | Ing. Jan Matějka

Paušální daň, která v roce 2021 činí 5 469 Kč měsíčně. Je možné, pokud FO ukončí pracovní poměr k 01. 05. 2021 přihlásit se do paušální daně? Nebo do paušální daně se musí vstoupit pouze na začátku roku? Pokud do paušální daně FO nastoupí na začátku roku 2022, pak je možné od ní např. v půlce roce 2022 vystoupit dobrovolně nebo pouze překročením limitu či nesplněním povinnosti? Kde mohu podat přihlášku k paušální dani? A pokud je možné v průběhu roku vystoupit, tak od kterého měsíce začnu platit "klasické" zálohy na ZP a SP, vystoupím-li např. v květnu? Je možné tedy střídání režimu či nikoliv? 

Doplňující otázka:

Jakým způsobem mohu vstoupit či vystoupit z režimu paušální daně? Nahlášení - podání přihlášky/odhlášky přímo na územním pracovišti na FÚ nebo stačí vyplnit nějaký tiskopis on-line, podepsat a donést na FÚ? Do kdy lze vstoupit do režimu, pokud chci být v paušální dani v roce 2022? Do kdy pak oznámit ukončení tohoto režimu - budu-li ukončovat dobrovolně.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru