Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pořádání letního tábora

ID28763 | | Ing. Zdeněk Morávek

Založen spolek za účelem pořádání letního dětského tábora (14 dní během prázdnin). Jiné aktivity spolek nevykazuje. Tábora se účastní kolem 100 dětí, pobyt 14 dnů. Od března přímá zálohy na tábor. Jsou tyto zálohy osvobozeny od DPH a nebo si musí spolek hlídat limit pro obrat 1 mil. Kč?

Dotace a oprava daně z příjmů právnických osob

ID28755 | | RNDr. Libor Fiala

Firma se v prosinci 2020 dozvěděla, že ji přijde dotace za rok 2019 a pošlou peníze na účet. Tuto informaci o přesné částce firma v roce 2019 neměla, ale firma jen věděla, že by dotace mohla za rok 2019 být po splnění podmínek až 100 000 Kč od kraje na činnost sportu. Kdy měla firma dat do výnosů tuto částku? Už v roce 2019 nebo v roce 2020 dle skutečně přiznané výše, která byla v nižší částce? Rozhodnutí přišlo v prosinci 2020.

Darování nemovitosti a její prodej

ID28791 | | Ing. Jan Kašpar

Druh s družkou žijící ve společně hospodařící domácnosti si koupili v r. 2020 nemovitost (50 % : 50 % do spoluvlastnictví). Nyní v 6/2021 chce druh svůj podíl na nemovitosti družce darovat. Bude mít tato transakce nějaký daňový dopad? Jak by to bylo v případě, že se družka rozhodne např. v r. 2026 celou nemovitost prodat?

Odklad termínu po podání daňové přiznání advokátem

ID28787 | | Ing. Martin Děrgel

DŘ změnil od 1. 1. 2021 podávání DP s využitím odkladu termínu do 1. 5. v případě, že je DP podáno elektronicky po termínu 1. 4. Dosud mohl odklad učinit daňový poradce či advokát. 1) Může i nadále odložit termín advokát? 2) V případě, že by odklad učinil advokát, musel by společně s přiznáním odeslat na FÚ ze své datové schránky plnou moc? Dle DŘ totiž stačí, když přiznání odejde na FÚ z datovky poradce, nehovoří se tu ale o datovce advokáta 3) V případě, že OSVČ využije možnosti odkladu přes poradce či advokáta, musí v nějakém termínu odeslat plnou moc na SP a ZP? Nebo platí stejná pravidla, tzn. když Přehledy odejdou z datovky těchto osob, stačí to pro uznání odkladu?

Nákup zboží

ID28683 | | Ing. Pavla Hadrabová

1. případ: Česká společnost, plátce DPH, nakoupila zboží od švýcarské společnosti, plátce DPH. Zboží bylo do Čech zasláno z Rakouska rakouskou společností. 2. případ: Česká společnost, plátce DPH, nakoupila zboží od francouzské společnosti, plátce DPH. Zboží bylo do Čech zasláno ze Švýcarska švýcarskou společností. Jak bude česká společnost v obou případech řešit otázku DPH?

Vydání knihy

ID28792 | | Bc. Stanislav Suchan

Jaký je rozdíl ve zdanění, pokud napíši knihu, nechám si ji vydat a budu ji prodávat sama a nebo prodej knihy bude zajišťovat jiný subjekt? Musím mít k prodeji živnostenské oprávnění? 

Bankovní záruka COVID II

ID28796 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Jak účtovat u FO vedoucí daňovou evidenci úroky ze zaručovaného úvěru? Jedná se o úroky z úvěru hrazené každý měsíc bance (výdaj FO) a následně úroky vyplacené (příjem FO) při splnění podmínek ČMZRB. Pro FO je výsledná výše úroku 0.

Pracovní cesta zaměstnance z domova

ID28798 | | Bc. Stanislav Suchan

Společnost s r. o. se zabývá činností geologický průzkum, měření radonu ap. Zaměstnanec má přiděleno firemní auto, které používá výhradně k pracovním účelům. V pracovní smlouvě má uvedeno místo výkonu práce svoje bydliště, protože pracuje 2 dny z domova na home office a další dny vyjíždí do terénu na průzkum. Protože sídlo firmy je v jiném městě, tak je pro firmu výhodnější parkovat auto u domu zaměstnance, který pak vyjíždí na pracovní cestu. Cesta zaměstnance do sídla firmy a pak do terénu je pro firmu nevýhodná, protože výjezd přímo z bydliště zaměstnance podstatně sníží náklady na PHM a čas. Je možné náklady na provoz vozidla účtovat jako daňový výdaj? Zaměstnanec bude uvádět počátek a konec cesty ze svého bydliště. 

Rozúčtování faktury s DPH

ID28802 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme škola, příspěvková organizace. Máme vlastní jídelnu, kde vaříme i pro cizí strávníky - tedy režim doplňková činnost a DPH. Zajímalo by mě správné rozúčtování společné faktury, kdy část je na hlavní činnost (tedy bez DPH) a část na doplňkovou činnost. Rozúčtování: náklad hlavní činnosti, náklad doplňkové činnosti (bez DPH) a zvlášť DPH. Zajímalo by mě, zda DPH bude účtováno v plné výši jako DPH nebo by mělo být pouze ve výši nákladů za doplňkovou činnost. Uvedu praktický příklad: telefon, celková částka 2 939,32 s DPH, z toho: DPH 510,13 Kč. Zaúčtování: 1 987,97 Kč hlavní činnost, 441,22 Kč doplňková činnost, DPH 510,13 Kč. Bude na účtu 343 skutečně plná výše DPH nebo pouze ta část nákladů doplňkové činnosti 441,22 Kč? Pokud ano, pak by na účtu 343 byla částka 92,66 Kč, nikoli 510,13 Kč. Prosím o příslušnou metodiku „rozúčtování DPH“, pokud nějaká existuje. 

Fakturace nájmu nemovité věci

ID28803 | | Ing. Ladislav Pitner

Spoelčnost s r. o., která je měsíčním plátcem DPH, má penzion s restaurací(bez bytů). Penzion bude dlouhodobě pronajímat neplátci - jiné právnické osobě. Nový nájemce si o plátcovství DPH bude žádat. Lze v nájemní smlouvě dohodnout 1/4, 1/2, eventuálně roční fakturaci? Pokud by se nájemce stal plátcem DPH např. 25. 6., a pronajímatel by vyfakturoval nájem k 30. 6. (za období květen a červen)? Lze tímto zajistit, aby plnění nebylo osvobozené bez nároku na odpočet? Aby si u oprav mohl uplatnit DPH ve výši 100 %. Nebo fakturovat ubytovací služby, které nejsou osvobozené i v případě fakturace neplátci? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru