Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Změna v příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení v průběhu měsíce

ID29326 | | Mgr. Šárka Homfray

Máme zaměstnance, který byl dosud pojištěný na Slovensku na základě koordinačních nařízení č. 883/2004 z důvodu souběhu zaměstnání ve více státech. Pojistné z jeho mzdy vydělané v ČR jsme tedy počítali a odváděli na Slovensku. Od 16. 9. 2021 však vykonává práci pouze na území ČR a od tohoto data se jeho příslušnost k právním předpisům změnila. Jakým způsobem bychom měli stanovit vyměřovací základy za září v ČR a na Slovensku?

Odškodnění pracovního úrazu

ID29345 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jak dlouho a jakým způsobem je zaměstnavatel povinen upomínat jednotlivé zaměstnance (kteří měli pracovní úraz) o doložení náhrady škody za pracovní úraz (např. Hodnocení bolestného), aby bylo zjevné, že zaměstnavatel udělal vše, co udělat mohl v době, než nárok nebude moci být uplatněn (po 3 letech) a pojišťovnou odškodněn?

Odmítnutí vyplnit formulář Hodnocení bolestného

ID29346 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Má lékař právo odmítnout poškozenému zaměstnanci (po pracovním úrazu) vyplnit formulář Hodnocení bolestného? Může tento formulář vyplnit např. i praktický lékař, který má lékařské zprávy o průběhu léčení pracovního úrazu?

Nové a první zimní pneumatiky k vozidlu, účtování

ID29352 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správně zaúčtovat nové a první zimní pneumatiky k vozidlu za 15 000 Kč? Účetní jednotka účtuje drobný majetek do 80 000 Kč na účet 501 (do spotřeby). Je vhodnější použít v tomto případě účet 501.AE, 548.AE (analytický účet, kde se sleduje technické zhodnocení do limitu) nebo na účet 511 (jako údržbu)?

Odpisy automobilu

ID29356 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost pořídí automobil za cenu 80 000 Kč. Na základě ceny je to drobný majetek a může se dát do nákladů. Ještě zaplatí přepis vozu 800 Kč. Vstupuje přepis vozu do hodnoty majetku? Potom by cena byla 80 800 Kč a automobil by se musel odpisovat?

Zvláštní příplatek podle § 129 zákoníku práce

ID29359 | | Mgr. Šárka Homfray

Naše zaměstnankyně z úseku občanských průkazů a pasů přišly ze školení s dotazem, zda mají nově nárok na zvláštní příplatek za práci ve ztížených podmínkách mimo budovu úřadu (přesná citace ze školení). Podle nich z hygienických důvodů a z důvodu psychické náročnosti. Jezdí občas kvůli občanským průkazům k imobilním lidem domů, do nemocnic i psychiatrické léčebny. A nově se snímá do systému otisk prstů, který někteří sami nezvládnou na čtečku přiložit, takže jim musí pomoct. O ztížené pracovní prostředí podle nařízení vlády č. 567/2006 Sb. se nejedná a ani v příloze č. 8 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. jsem daný výkon nenalezla. Jsme odměňování platem, proto prosím o Váš názor, zda mají na zvláštní příplatek nárok. 

Kontrola používání OOPP

ID29307 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Když je zaměstnanec při provádění kontroly přistižen, že nepoužívá předepsané OOPP, je nutné mít od něj podpis v záznamovém dokumentu o prováděné kontrole, že OOPP nepoužíval? A pokud ano, jak postupovat v případě, že takový pracovník odmítne podepsat záznam o tom, že předepsané OOPP v té době nepoužíval. 

Výpověď ve zkušební době a stejný den neschopnost

ID29364 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanci jsme dali výpověď ve zkušební době, kterou podepsal na pracovišti a ten den odpoledne zašel k lékaři a byla mu vystavena neschopenka. Platí konec pracovního poměru ten den, nebo se prodlužuje o dny neschopnosti?

Likvidace společnosti - základní kapitál

ID29310 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. se sídlem v ČR bude vstupovat do likvidace, v účetnictví společnosti je v aktivech evidována pouze pohledávka za nesplacený zákadní kapitál a v pasivech je evidován vlastní kapitál (ve výši této nesplaceného pohledávky) a nic jiného - od vzniku společnosti nebyla vyvíjena žádná aktivita. V rámci likvidace bychom chtěli likvidační zůstatek rozdělit právě tak, že společníkovi (česká PO, která má naopak ve svém účetnictví evidován dluh z tohoto titulu) připadně tato pohledávka a zároveň dojde ke splynutí dlužníka a věřitele, tj. dojde účetně k zápočtu pohledávky a závazku v účetnictví společníka. Je tento postup možný, případně jsou zde nějaká rizika? 

Zatřídění obráběcího stroje na dřevo do odpisové skupiny

ID29350 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zakoupila velký obráběcí stroj na dřevo (značka Hundegger K2i). Stroj se nevyrábí v ČR, český prodejce není schopen dodat číslo klasifikace CZ-CPA. 1) Do jaké odpisové skupiny stroj patří? 2) Pokud by firma stroj z opatrnosti zařadila do vyšší odpisové skupiny, než by ve skutečnosti stroj patřil a tím by „prodloužila“ daňové odpisy, přinesl by tento fakt nějaké sankce při případné kontrole FÚ za situace, že by v průběhu odpisování nebyla zvýšena zákonná sazba daně z příjmu DPPO?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru