Otázky a odpovědi


Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odměny pro zdravotnické pracovníky

ID28806 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. - doktorka s jednou sestřičkou - podává daňové přiznání 1. 7. 2021. Účetní závěrku jsme sestavili k 30. 4. 2021, kde jsme zohlednili všechny události, které se týkaly ještě roku 2020 (proúčtovali jsme do účetního období 2020). Daňové přiznání budeme podávat na konci 6/2021. Nyní k 30. 5. 2021 přišlo od všech pojišťoven vypočtení odměn pro zdravotnické pracovníky za rok 2020, které vyplývá z vyhlášky č.172/2021 Sb. (Kompenzační vyhláška II.). Výše je vyčíslena v souladu s § 20a. Mohou být tyto výnosy zaúčtovány do r. 2021? Na účtě s. r. o byly zaplaceny 31. 5. 2021. Sestřičce a doktorce, které jsou v pracovním poměru u s. r. o.x, tato odměna bude vyplacena za mzdu 6/2021. Máme znovu otevírat účetnictví, když daňové přiznání není podané?

Příspěvek na investiční životní pojištění pracovníkovi v pracovní neschopnosti

ID28813 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o., která vede účetnictví a je plátcem DPH, může poskytovat zaměstnancům podle zákona příspěvek na investiční životní pojištění až do výše 50 000 Kč. Jsou stanovené nějaké podmínky pro poskytování tohoto příspěvku? Pokud je  pracovník určitou dobu v pracovní neschopnosti, snižuje se příspěvek, k poměru neodpracovaných dní a jaký je výpočet? Pokud bude pracovník v pracovní neschopnosti celý rok může/nemůže mu firma poskytnout příspěvek?

Předčasné ukončení leasingu - totální škoda automobilu

ID28818 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. ukončila předčasně leasingovou smlouvu s odkupem vraku automobilu na základě totální škody po roce leasingového splácení dle nových podmínek, jelikož byl leasing pořízen po 1. 1. 2020 a odpočet DPH byl uplatněn z celkové částky předmětu leasingu v daném roce 2020. Otázka zní, zda u leasingu, kdy odkup vraku vozidla byl v hodnotě nižší než je zůstaková cena vozidla při rovnoměrném odepisování v roce 2021 musíme podat tedy dodatečné DPPO za rok 2020 a provést úpravy leasingových splátek jako nedaňové a současně můžeme už v roce 2020 hodnotu neuplatněných leasingových splátek zahrnout do vstupní ceny předmětu leasingu bez jakýchkoliv pojistných příplatků k ceně leasingu a odpis už uplatnit v roce 2020? A následně, zda když v roce 2021 došlo k prodeji autovraku bude tedy zbytek zůstatkové ceny v r. 2021 ke dni prodeje daňově uznatelný proti výnosu prodejní ceně v roce 2021? Opravdu tedy musíme podat dodatečné DPPO 2020 anebo celé můžeme opravit v běžném roce 2021? 

Odvod DPH při vyřazení automobilu z obchodního majetku fyzické osoby plátce DPH

ID28819 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH, fyzická osoba, koupil v minulosti automobil od neplátce DPH a nemohl uplatnit DPH při koupi. V současné době chce fyzická osoba vyřazit automobil z obchodního majetku a převést do soukromého majetku. Bude muset fyzická osoba odvést DPH formou ceny obvyklé, i přestože si žádné DPH nemohla uplatnit? 

Příjem z prodeje garáže

ID28777 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba - občan v roce 2017 zakoupil garáž, v roce 2021 plánuje její prodej. Získané finanční prostředky chce využít na uspokojení vlastní bytové potřeby. Bude příjem z prodeje garáže osvobozen?

Zůstatková cena, výpočet při přechodu na paušální výdaje

ID28778 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2017 jsem koupil osobní automobil za 250 000 Kč, vložil ho do obchodního majetku, ale v roce 2017 jsem nezahájil odpisování. V roce 2018 jsem přešel na uplatňování výdajů procentem z příjmů. V roce 2020 jsem toto auto prodal. Budu jeho příjem danit v § 10 ZDP? Mohu si uplatnit oproti příjmu z prodeje zůstatkovou cenu auta? Jak budu počítat zůstatkovou cenu, kterou si uplatním jako výdaj v § 10 ZDP?

DPH u zdravotních služeb

ID28779 | | Ing. Ladislav Pitner

Registrované zdravotní zařízení mimo zdravotní výkony hrazené z veřejného zdravotního pojištění vykonává i činnost vedlejší, pro výrobce léků. V rámci 30 stránkové smlouvy poskytuje "zdravotní výkony" aplikaci léku ve fázi ověřovaní u svých pacientů, někdy i v posledním stádiu nemocí. Výsledkem je pokyn odběratele na objednávce k fakturaci " Platba za pacientské vizity zmonitorované za dané období v rámci studie 18796 ". Zpracování klinických studii je dle výkladu GFŘ, vyjmuto ze zdravotních výkonů = není splněna podmínka léčebného účelu a účelu ochrany lidského zdraví, mající za cíl ochranu, udržení, obnovu lidského zdraví, tj. diagnostikování, léčení nemoci a zdravotních obtíží a též jejich předcházení ? tedy zdanitelného plnění bez nároku na odpočet DPH. Zde se však jedná o urologické centrum, které v rámci zdravotních výkonů u svým pacientů přímo spolupracuje na experimentálních léčebných postupech. Nezpracovává studie, ale je aktivním účastníkem v rámci studie účinnosti léků před jejich schválením a uvedením na trhu, tedy přímá medikace , sledování zdravotního stavu pacientů a výsledky této práce předává k dalšímu zpracování.

Žádost o zrušení placení záloh na daň z příjmů právnických osob rok 2021

ID28789 | | Ing. Martin Děrgel

Z podaného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období od 1. 1. až 31. 3. 2021 tj. ke dni předložení konečné správy v rámci probíhajícího konkurzu vychází daňovému subjektu platit zálohy (daňová povinnost 303 430 Kč). Konečná zpráva není schválená, předpokládám, že ke dni ukončení konkurzu ještě vniknou nějaké náklady. Dle daňového řádu se ale podává poslední daňové přiznání v době konkurzu podává právě ke dni předložení konečné zprávy? Daňový subjekt v rámci konkurzu žádnou činnost nevykonává a vzhledem k tomu, že se blíží konec konkurzního řízení vykonávat nebude. Klient (insolvenční správce ) po mně chce, abychom podali žádost o zrušení budoucích záloh na daň z příjmů, správce daně však tvrdí, že z tohoto typu daňového přiznání žádné zálohy nevznikají. Nemohu v zákoně nalézt žádné adekvátní opodstatnění jeho tvrzení. Mám podat žádost či ne? Prosím ještě o potvrzení mé domněnky, že další daňové přiznání k dani z příjmů ke dni ukončení konkurzu se již nepodává. 

Zemědělská výroba nebo živnost - paušální výdaje

ID28780 | | Ing. Josef Rajdl

Chovám myši za účelem prodeje jako krmení pro hady. Mám oprávnění zemědělského podnikatele na živošišnou výrobu i živnostenský list na chov zvířat. Myši usmrtím a zpracuji jako zavakuovanou potravinu a prodávám chovatelům hadů. Výdaje uplatňuji procentem z příjmů. Jaké procento paušálního výdaje je správné, 80 % nebo 60 %?

Osvobozené plnění po část roku

ID28773 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. vlastní penzion s hospodou (byty v domě nejsou) a několika pozemky. V minulém roce pronajímala nemovitost plátci, takže na základě dohody byly vystavené faktury s DPH. U všech nákladů, tudíž i oprav a TZ si uplatňovala DPH. V době koronakrize nájemce ukončil činnost. Nemovitost se od 1 do 4/2021 nepronajímala. Společnost stále nemovitost opravuje, a nakupuje různé věci do kuchyně, a bude mít novou ČOV. Nyní se rýsuje nový nájemce. Bohužel ale ještě není plátcem DPH. O plátcovství si bude žádat. Jak v tomto případě postupovat při nákupech majetku a opravách na nemovitosti, když zpočátku neplátci musíme vystavit fakturu bez DPH (jedná se o plnění osvobozené bez nároku na odpočet)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru