Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 60Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej dřeva bez živnostenského oprávnění

ID26725 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, nepodnikatel, chce prodávat dřevo napadené kůrovcem ze svého lesa různým odběratelům. Lze tuto činnost provádět bez živnostenského oprávnění jako soukromá osoba? Může vystavovat faktury? Bude tato činnost zdaněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Může být uplatněn paušální výdaj ve výši 80 %? Současně má ještě příjmy z pachtovného. Může se stát z důvodu prodeje dřeva plátcem DPH? V případě, že ano, budou se počítat do obratu i příjmy z pachtů?

Dotace SZIF u OSVČ

ID26609 | | Josef Rajdl

OSVČ obdrží dotaci z SZIF - půda od hektaru, tráva a pastviny od hektaru, zhoršené podmínky. Dotaz je, zda OSVČ danou dotaci daní jako klasický příjem nebo je osvobozená nebo není předmětem daně? Respektive, zda se uvádí do daňového přiznání. A zda se daní dotace (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) na úroky z leasingu - pořízení majetku.

Postup v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání

ID26587 | | Ing. Jan Ployer

Obracíme se na vás s dotazem o stanovisko k postupu v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání. Z důvodu nedořešení a následného opominutí ze strany příslušných orgánů došlo k situaci, že společnost neobdržela výměr za trvalé odnětí zemědělské půdy v průběhu a ani po uvedení do užívání příslušného stavebního díla. Poplatek za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě bude vyměřen a zaplacen až nyní. Dle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku mimo jiné i právě výše uvedené odvody, přičemž v tomto odstavci je stanoveno do doby uvedené v § 7, odst. 11. § 7, odst. 11 pak definuje uvedení pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání (aktivaci) v případě stavebního díla splněním povinností stanovenými právními předpisy (v tomto případě kolaudační rozhodnutí). Kolaudační rozhodnutí a tím i uvedení do užívání již proběhlo, z důvodu nevyměření poplatků za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě nemohly být tyto poplatky ve vstupní ceně zohledněny. Aktivují se nyní dodatečně odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do hodnoty investice (zvýšení vstupní ceny) nebo s ohledem na jejich vyměření a zaplacení až po uvedení stavebního díla do užívání se již účtují do nákladů? Pokud ano, jak je to s jejich daňovou uznatelností? 

Daňově uznatelné náklady - soukromý zemědělec

ID26580 | | Ing. Matěj Nešleha

Soukromý zemědělec (OSVČ) pronajme společnosti s ručením omezeným, jejímž je jediným společníkem a jednatelem skladovací prostory. Fakturu za celoroční pronájem vystaví v prosinci 2019. DUZP je prosinec, splatnost je leden dalšího roku a úhrada proběhla 10. 1. 2020. Jsou tyto náklady za pronájem pro s. r. o. daňově uznatelné, když OSVČ bude příjem zdaňovat až za rok 2020? 

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

ID26529 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem zemědělský podnikatel (FO, plátce DPH) a chci zažádat za rok 2019 o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Jak je to se zdaněním příspěvku a jak je to s DPH z příspěvku?

EET - evidence tržeb od zaměstnanců a členů družstva

ID26300 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o vysvětlení § 12 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., kde se píše "evidovanou tržbou nejsou tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem". Znamená to, že když jako zemědělské družstvo prodáme v hotovosti výrobky - obilí, brambory, nebo stravenky na obědy zaměstnancům, nebo členům družstva, nemusíme zasílat hlášení do EET?

Sazba DPH - hnůj

ID26161 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme plátci DPH a nakupujeme hnůj u různých dodavatelů, který spotřebováváme jako hnojivo. Někteří nám jej účtují se sazbou 15 % a jiní se sazbou 21 %. Která je správná?

Traktor - silniční daň

ID26147 | | Mgr. Václav Pikal

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Finanční příspěvek ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů

ID25910 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, která má příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. příjmy z lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, obdržela na základě žádosti podle podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z kapitoly Ministerstva zemědělství.Tato osoba uplatňuje výdaje podle ustanovení podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství (§ 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Bude se zahrnovat tento finanční příspěvek do příjmů z lesního hospodářství, a tedy je možné uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství včetně tohoto příspěvku? Například: FO má příjem z lesního hospodářství ve výši 100 000 Kč a dále obdržela fin. příspěvek na obnovu lesních porostů ve výši 100 000 Kč. Je možné tedy uplatnit výdaje ve výši 80 % z částky 200 000 Kč, tedy částku 160 000 Kč?

Zemědělec a zdanění

ID25698 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ - ŽL na poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví... vystavuje faktury na těžbu dříví, přibližování apod. - tyto příjmy zdaňujeme podle § 7 ZDP, uplatňujeme paušální výdaje ve výši 60 %. Dále stejná osoba dostává dotace SZIF (platby na plochu, na zemědělskou půdu, pro zemědělské postupy příznivé pro klima pro horské oblasti apod.) v celkové výši za rok přes 40 000 Kč. Zemědělec je zároveň evidován jako zemědělský podnikatel. Tyto dotace zdaňujeme taktéž v § 7 ZDP, uplatňujeme k nim paušální výdaje 80 %. Je tento postup správný?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru