Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 69Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Účtování škody na majetku

ID27893 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělskému družstvu vlivem vichřice vznikla škoda na majetku na konstrukci chmelnice-část chmelnice spadla. Majetek již byl zcela odepsán. Pojišťovna vyplatila pojistné plnění, které jsme zaúčtovali do výnosů. Z poškozené konstrukce nám zůstaly v zemi jen použitelné patky, na které se postaví nové sloupy. Náklady vzniklé odstraňováním spadlé konstrukce - vystřihávání drátů, odklizení sloupů můžeme nechat v daňových nákladech a považovat výstavbu nové konstrukce za opravu? Kromě patek v zemi, není nic ze spadlé konstrukce použitelné. Nebo musíme část spadlé konstrukce vyřadit, náklady na odstranění spadlé konstrukce musí jít do vstupní ceny nové konstrukce, kterou budeme stavět až v příštích letech?

Daň z nemovitých věcí - orná půda

ID27467 | | Ing. Jan Kašpar

Jaká výměra pozemku orné půdy se použije pro zjištění základu daně v případě, že poplatníkem je uživatel podle § 3 odst. 4 zákona o dani z nemovitých věcí - výměra pozemku uvedená v katastru nemovitostí nebo překryv uvedený v LPIS? 

DPH u příjmu z pronájmu pozemku/není v obchodním majetku

ID27658 | | Ing. Martin Novák

Jsem plátce DPH, zemědělský podnikatel, pěstuji vinnou révu na vlastních pozemcích a vyrábím víno. Dále vlastním zemědělskou půdu, kterou nemám zahrnutou v obchodním majetku, příjem daním dle § 9 (je to správně?), tu pronajímám ji jiné zemědělské firmě, která je také plátce DPH. Podléhá tento příjem z pronájmu pozemku, který nemám v obchodním majetku odvodu DPH? Pokud ano, jaká sazba DPH?

Obrat pro registraci k DPH

ID27409 | | Ing. Martin Svoboda

Jsem OSVČ, neplátce DPH. Jako registrovaný zemědělský podnikatel dostávám na svůj podnikatelský bankovní účet různé dotace ze Státního zemědělského intervenčního fondu nebo Ministerstva zemědělství, třeba dotace s názvem "Platba pro horské oblasti", "Dotace na zmírnění škod způsobených suchem", "Platba na Podporu na chov telete", "Jednotná platba na plochu" atd. Počítají se tyto dotace do obratu pro povinnou registraci k DPH? Nechci se totiž stát plátcem DPH. 

Odpisová skupina

ID27300 | | Ing. Petra Konderlová

Vedu daňovou evidenci a jsem plátce DPH a podnikatel v zemědělství, koupil jsme návěs za traktor. Nejsem si jist, jestli patří do 1. odpisové skupiny (28.30.70) nebo do 2. odpisové skupiny (29.20.2). Nepodléhá silniční dani? Započítává se i do odpisu změna značky (jedná o novou značku, přepis je mi jasný, že se započítává)?

Odstupné za zkrácení doby nájmu pozemků

ID27234 | | Ing. Jan Ployer

Jsme zemědělská firma. Máme pronajaté pozemky od majitelů. S nimi máme sepsanou pachtovní smlouvu s desetiletou výpovědní dobou. Tyto pozemky jsou v průmyslové zóně, kraj se rozhodl pozemky od majitelů vykoupit na výstavbu v roce 2019. Jelikož se vše zdrželo, tyto pozemky nám následně kraj pronajal. Současně se zavázal nám vyplatit odstupné - cituji: "Smluvní strany se dohodly tak, že závazkový vztah založený smlouvou bude nejpozději k 30. 9. 2020 ze strany kraje zrušen a zanikne tak, a to zaplacením odstupného ve prospěch Firmy, ve výši XXX Kč. Kraj se zavazuje, že odstupné ve výši XXX Kč vyplatí v termínu nejpozději do 30. 9. 2020 ve prospěch firmy." Finance již máme na učtu. Na pozemcích dále hospodaříme, jelikož výstavba průmyslové zóny je ve zdržení. Podléhá odstupné DPH? Kdy zaúčtovat odstupné do tržeb (nejedná se o zanedbatelnou částku)? K vydání pozemků tedy ještě nedošlo, dle ukončených smluv od lidí máme vyčíslený ušlý zisk na jednotlivé roky. 

Zelená nafta

ID26942 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost uplatňuje nárok na vratku "zelené nafty" - jsme společnost, která provozuje současně rostlinnou i živočišnou výrobu. Můžeme uplatňovat tento nárok i na odvoz sklizně - obilovin, pícnin z pole do cizího skladu? Tento sklad nemáme pronajatý.

Daň z nabytí nemovitých věcí jako uznatelný náklad

ID27028 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikající FO provozující zemědělskou činnost (vede daňovou evidenci) vlastní nějaké pozemky. Některé z těchto pozemků pronajímá jiné osobě. Tyto pozemky nejsou zahrnuty v obchodním majetku a při dani z příjmů zdaňuje obdržené nájemné v § 9 zákona o daních z příjmů, kde uplatňuje výdaje procentem. Většinu pozemků ale využívá pro svou zemědělskou činnost. Tyto pozemky jsou zahrnuty v obchodním majetku. Nyní na úvěr jako podnikající FO (zvýhodněný úvěr pro zemědělce) koupila pozemky, které tedy zařadila také do obchodního majetku. Tyto pozemky jsou ale vázány ještě po nějakou dobu nájemní smlouvou s jiným zemědělcem. Nelze na nich tedy prozatím hospodařit, bude ale pobírat nájemné. Bude toto nájemné vstupovat u daně z příjmů do příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů a následně do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění anebo je možné ponechat v § 9 zákona o daních z příjmů? A prosím, zaplacená daň z nabytí těchto pozemků je v případě, když bude nájemné podléhat § 7 zákona o daních z příjmů, zdanitelným nákladem dle § 24 zákona o daních z příjmů?

Vyřazení pozemků z obchodního majetku, zúžení SJM a následný jeho prodej

ID26959 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zemědělec vede podvojné účetnictví má jeho obchodním majetku (OM) pozemky, jejichž koupě je datována 5 let tomu zpětně, kde je kupujícím on a manželka a nabývají pozemky do SJM. Pozemky vložil neprodleně po nabytí do SJM do svého OM manžel. Jelikož ale ne všechny pozemky obhospodařuje, plánoval již při koupi, že prodá pozemky pod stavbou, která je cizího vlastníka. Čekal 5 let, jak mu poradil náš předchůdce, ovšem zapomněli na to, že pozemky jsou stále po celou dobu v jeho OM a po jejich vyjmutí z OM majetku by se pro osvobození počítal další časový test 5 let. V případě, že se by pozemky vyřadily z OM manžela, posléze by manželé zúžili SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následně by je pak prodala manželka, mohlo by se jednat o osvobozené plnění u manželky ? Vypořádání SJM by nebylo předmětem daně § 3 písm. c), tj. zúžení SJM. Podle § 10 odst 2 příjmy plynoucí ze SJM se daní u toho, kdo je měl zahrnuty v obchodním majetku a tato podmínka by po zúžení SJM o tyto pozemky nebyla naplněna a nešlo by při prodeji o příjmy plynoucí se SJM. Příjem z prodeje pozemků by danila manželka jako výhradní vlastník. Manželka není spolupracující osobou a ani nikdy pozemky neměla ve svém OM. Pozemky měl v OM manžel, který zdaňuje podle § 7, je plátce DPH a vede podvojné účetnictví. Mohli bychom tímto postupem, tj. vyřazení z OM manžela, následné zúžení SJM ve prospěch manželky o tyto pozemky a realizací prodeje pozemků manželkou dospět k tomu, že 5 letý časový test by se dal počítat od data koupě pozemků u manželky u celé plochy pozemků i v případě, že by prodávajícím jako výhradní vlastník pozemků byla pak ona, byť by nabyla celou plochu pozemků zúžením SJM až nyní? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) hovoří o datu vypořádání spoluvlastnictví, a to zúžení SJM není, tudíž se domnívám, že dle tohoto ustanovení se prodej manželkou posuzovat nebude. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 doba mezi nabytím a prodejem podle odst. 1 písm. a) a b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo mimo jiné k vypořádání společného jmění manželů. Ale právě v důsledku té kombinace s obchodním majetkem manžela si ejsem jista. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 vylučuje z osvobození mj. případ, kdy nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Lze toto chápat tak, že se jedná o jakékoliv zahrnutí do obchodního majetku obecně, tj. kohokoliv? Nebo lze vyčíst z tohoto znění, že by se posuzoval „obchodní majetek poplatníka“ jako takového, v tomto případě OM prodávajícího a zdaňujícího příjem z prodeje a tím by již v okamžiku prodeje byla manželka. Nebo se toto znění vztahuje z té nemovité věci jako takové? Pak by se podle mého názoru ale muselo čekat i u všech ostatních nemovitostí, které např. byly nabyty koupí od prodávajícího, který by měl tyto nemovitosti zahrnuty v obchodním majetku. Je možné usoudit, že v případě koupě nemovitosti do SJM, následné vložení do OM manžela a posléze vyjmutí z OM manžela, zúžení SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následný prodej těchto pozemků manželkou, lze posoudit jako osvobozené plnění, když mezi koupí a prodejem těchto pozemků uplynulo 5 let? 

Prodej dřeva bez živnostenského oprávnění

ID26725 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, nepodnikatel, chce prodávat dřevo napadené kůrovcem ze svého lesa různým odběratelům. Lze tuto činnost provádět bez živnostenského oprávnění jako soukromá osoba? Může vystavovat faktury? Bude tato činnost zdaněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Může být uplatněn paušální výdaj ve výši 80 %? Současně má ještě příjmy z pachtovného. Může se stát z důvodu prodeje dřeva plátcem DPH? V případě, že ano, budou se počítat do obratu i příjmy z pachtů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru