Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 36Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u pozemku prodávaného k výstavbě dálnice

ID24479 | | Ing. Jan Ployer

Zemědělské družstvo prodává pozemek - ornou půdu. Prodává ji k výstavbě dálnice. Přímo ve smlouvě je určeno, že pozemek bude sloužit pro zajištění veřejně prospěšné stavby dálnice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se v tomto případě o stavební pozemek, a bude tedy prodej zatížen DPH?

Místo výkonu práce, pravidelné pracoviště - zemědělec

ID24128 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké místo práce a pravidelné pracoviště je možno uvést do pracovní smlouvy zaměstnanci zemědělce? Je možné se odkázat na katastrální území, kde má zemědělec polnosti? A také prosím, jak to bude s cestovními náhradami? Zaměstnanec bude každý den mimo pravidelné pracoviště (sídlo, kancelář). Každý den mu budou muset být počítány cestovní náhrady? Nebo můžeme poskytovat stravenky? 

Příjmy ze Státního zemědělského investičního fondu

ID23530 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zemědělský podnikatel, který uplatňuje 80 % paušální výdaje, dostal v roce 2018 od Státního zemědělského intervenčního fondu dotace na zvíře ve výši 5 000 Kč a dotace na plochu ve výši 50 000 Kč. Budou tyto příjmy podléhat zdanění? Je zde nějaké omezení, které by činilo příjmy osvobozené nebo vyňaté? Budu je tedy klasicky zdaňovat a mohu k nim využít paušál 80 %?

Daňová účinnost poplatku za vynětí ze zemědělského půdního fondu

ID23355 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V lednu 2019 jsme obdrželi výzvu k uhrazení neuhrazeného poplatku za dočasné vynětí ze zemědělského půdního fondu na období 04/2018-09/2018. Poplatek jsem zaúčtovala do roku 2018, uhrazen bude až v roce 2019. Je tento poplatek daňově účinný již v roce 2018 nebo až při zaplacení v roce 2019? 

Prodej osiv

ID23360 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Společnost s r. o., plátce DPH, nakupuje od českých dodavatelů (plátců DPH) osiva a prodávají je do EU či do 3. zemí. Jak se bude nákup a prodej chovat z hlediska DPH? Existují v souvislosti s tímto obchodováním ještě nějaké jiné povinnosti vůči státu z hlediska oznamovací povinnosti či daní (vyjma daně z příjmu)?

Nákup investičního majetku a jeho prodej v témže roce

ID23368 | | Ing. Tomáš Brokl

Fyzická osoba, soukromá farmářka, plátce DPH, vede daňovou evidenci: Koupila v r. 2018 zemědělský stroj a ještě tentýž rok ho prodala za nižší cenu. Lze uplatnit rozdíl v ceně do daňových výdajů? Mohu v tomto případě zaevidovat nákup jako daňově uznatelný výdaj a prodej naopak jako daňově uznatelný příjem, samozřejmě s nárokem na odpočet DPH a v případě prodeje zase s odvodem DPH?

Odpisy základního stáda

ID23121 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jsem fyzická osoba, vedu daňovou evidenci. Nakoupil jsem 80 ks chovných prasniček, průměrná cena 8 000 Kč/ks. Při nákupu nebyla dosažena dospělost těchto zvířat, ale postupem času (při prvním oprašení) k ní dojde. Musím nakoupená zvířata odpisovat jako majetek, nebo můžu fakturu zaúčtovat přímo do výdajů (jako např. zásoby) a ke každému zvířeti mít skladovou kartu?

Režim a účtování o podporách na obnovitelné zdroje energie v zemědělských podnicích

ID22598 | | Ing. Martin Děrgel

Jaký byl způsob účtování do roku 2012 a jak se změnil od 1. 1. 2013, kdy do „hry“ vstoupil operátor trhu s energiemi v ČR - OTE a. s.:

a) v režimu výkupní ceny, tj. v případě, že provozovatel dodává veškerou produkci do distribuční sítě,

b) v režimu tzv. zelených bonusů, tj. v případě, že provozovatel vyrobenou energii spotřebovává a do distribuční sítě dodává pouze přebytky?

Úroky z hypotéky jako daňově uznatelný výdaj

ID23243 | | Ing. Jiří Nigrin

Je možné uplatnit úroky z hypotéky za nákup nemovité věci, která byla pořízena nepodnikatelem, jako nemovitou věc k rekreaci a v letošním roce byla vložena do podnikání a je používána jako zemědělský sklad?

Vložení nemovité věci do podnikání u OSVČ - zemědělce

ID23187 | | Ing. Petra Konderlová

Je možné vložit nemovitost, koupenou fyzickou osobou nepodnikatelem na hypotéku v roce 2015, do podnikání OSVČ - zemědělce? Počátek podnikání v roce 2017. Je možné použít jako vstupní cenu nemovitosti cenu kupní? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru