Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 55Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

EET - evidence tržeb od zaměstnanců a členů družstva

ID26300 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o vysvětlení § 12 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., kde se píše "evidovanou tržbou nejsou tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem". Znamená to, že když jako zemědělské družstvo prodáme v hotovosti výrobky - obilí, brambory, nebo stravenky na obědy zaměstnancům, nebo členům družstva, nemusíme zasílat hlášení do EET?

Sazba DPH - hnůj

ID26161 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme plátci DPH a nakupujeme hnůj u různých dodavatelů, který spotřebováváme jako hnojivo. Někteří nám jej účtují se sazbou 15 % a jiní se sazbou 21 %. Která je správná?

Traktor - silniční daň

ID26147 | | Mgr. Václav Pikal

Podnikatel zakoupil traktor, ale neprovozuje ani zemědělskou ani lesnickou činnost, traktor zakoupil za účelem úklidu sněhu. Je i takový traktor od silniční daně osvobozen, přesněji řečeno - není předmětem daně podle § 2 zákona o silniční dani?

Finanční příspěvek ministerstva zemědělství na obnovu lesních porostů

ID25910 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, která má příjmy podle § 10 odst. 1 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. příjmy z lesního hospodářství, které nejsou provozovány podnikatelem, obdržela na základě žádosti podle podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku z kapitoly Ministerstva zemědělství.Tato osoba uplatňuje výdaje podle ustanovení podle § 7 odst. 7 písm. a) zákona o daních z příjmů, tj. ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství (§ 10 odst. 4 zákona o daních z příjmů). Bude se zahrnovat tento finanční příspěvek do příjmů z lesního hospodářství, a tedy je možné uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů z lesního hospodářství včetně tohoto příspěvku? Například: FO má příjem z lesního hospodářství ve výši 100 000 Kč a dále obdržela fin. příspěvek na obnovu lesních porostů ve výši 100 000 Kč. Je možné tedy uplatnit výdaje ve výši 80 % z částky 200 000 Kč, tedy částku 160 000 Kč?

Zemědělec a zdanění

ID25698 | | Ing. Petra Konderlová

OSVČ - ŽL na poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví... vystavuje faktury na těžbu dříví, přibližování apod. - tyto příjmy zdaňujeme podle § 7 ZDP, uplatňujeme paušální výdaje ve výši 60 %. Dále stejná osoba dostává dotace SZIF (platby na plochu, na zemědělskou půdu, pro zemědělské postupy příznivé pro klima pro horské oblasti apod.) v celkové výši za rok přes 40 000 Kč. Zemědělec je zároveň evidován jako zemědělský podnikatel. Tyto dotace zdaňujeme taktéž v § 7 ZDP, uplatňujeme k nim paušální výdaje 80 %. Je tento postup správný?

Výstavba rodinných domů

ID25441 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. nakoupila v minulosti pozemek, který se zaúčtoval na účet 031. V současné době se na pozemku provádí stavba několika domů. Po dokončení staveb domů, budou tyto rodinné domy prodány. Má být tento pozemek ponechán na účtu 031, nebo přeúčtovat na jiný účet? Společnost provádí tyto stavby subdodavatelsky. Veškerý materiál spojený s těmito stavbami, včetně služeb za tyto subdodávky účtujeme na účet 501 a 518 a na konci roku se tyto náklady přeúčtují na Zúčtování změny stavu zásob MD 121/D 581? Je to takto v pořádku? Společnosti přišel dodatečně příkaz o předepsání odvodů za odnětí zemědělského půdního fondu. Kam tento odvod zaúčtovat?

Prodej dřeva z lesa ve spoluvlastnictví

ID25364 | | Josef Rajdl

Bratr se sestrou vlastní les, každý polovinu. Bratr podniká jako soukromý zemědělec, o tento les se stará (provádí výsadbu, úklid, těží dřevo) a nyní v důsledku kůrovcové kalamity musel vytěžit dřevo a prodat ho. Kdo bude zdaňovat příjem z prodeje dřeva, když les je ve spoluvlastnictví sourozenců?

Prodej dřeva fyzickou osobou nepodnikatelem

ID25339 | | Josef Rajdl

Fyzická osoba - občan ČR, nepodnikatel - má ve spoluvlastnictví les (1/3). V roce 2019 tito spoluvlastníci pokáceli část lesa, jelikož byl napaden kůrovcem. Dřevo bylo poté odprodáno dřevařské firmě, jakým způsobem tento příjem má spoluvlastník zdanit?

Finanční příspěvek v lesích

ID25367 | | Ing. Matěj Nešleha

Na hospodaření v lesích poskytuje Ministerstvo zemědělství finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Žadatelem je vlastník nebo nájemce, vypůjčitel atd. dle vydané metodické příručky. Nájemce, právnická osoba, požádá o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity a v rámci uzavřené nájemní smlouvy a souhlasu vlastníka s poskytnutím finančního příspěvku nájemci, příspěvek převede na účet nájemce. Jak tento převod finančního příspěvku posuzovat z hlediska DPH? Jak o něm účtovat u právnické osoby? Stornem výnosů nebo jej zaúčtovat do nákladů?

Smlouva o zemědělském pachtu

ID25353 | | Ing. Petra Konderlová

Je uzavřena smlouva mezi propachtovatelem a pachtýřem na pachtovné pozemku, cena pachtovného je zvýšena o částku ve výši daně z nemovitých věcí. Jde o období od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2020, bude se jednat o časové rozlišení. Jaký účet se  použije při zaúčtování pachtovného? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru