Otázky v kategorii: Zemědělství

počet otázek v kategorii: 63Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zelená nafta

ID26942 | | Ing. Martin Děrgel

Naše společnost uplatňuje nárok na vratku "zelené nafty" - jsme společnost, která provozuje současně rostlinnou i živočišnou výrobu. Můžeme uplatňovat tento nárok i na odvoz sklizně - obilovin, pícnin z pole do cizího skladu? Tento sklad nemáme pronajatý.

Daň z nabytí nemovitých věcí jako uznatelný náklad

ID27028 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikající FO provozující zemědělskou činnost (vede daňovou evidenci) vlastní nějaké pozemky. Některé z těchto pozemků pronajímá jiné osobě. Tyto pozemky nejsou zahrnuty v obchodním majetku a při dani z příjmů zdaňuje obdržené nájemné v § 9 zákona o daních z příjmů, kde uplatňuje výdaje procentem. Většinu pozemků ale využívá pro svou zemědělskou činnost. Tyto pozemky jsou zahrnuty v obchodním majetku. Nyní na úvěr jako podnikající FO (zvýhodněný úvěr pro zemědělce) koupila pozemky, které tedy zařadila také do obchodního majetku. Tyto pozemky jsou ale vázány ještě po nějakou dobu nájemní smlouvou s jiným zemědělcem. Nelze na nich tedy prozatím hospodařit, bude ale pobírat nájemné. Bude toto nájemné vstupovat u daně z příjmů do příjmů dle § 7 zákona o daních z příjmů a následně do vyměřovacích základů pro odvod sociálního a zdravotního pojištění anebo je možné ponechat v § 9 zákona o daních z příjmů? A prosím, zaplacená daň z nabytí těchto pozemků je v případě, když bude nájemné podléhat § 7 zákona o daních z příjmů, zdanitelným nákladem dle § 24 zákona o daních z příjmů?

Vyřazení pozemků z obchodního majetku, zúžení SJM a následný jeho prodej

ID26959 | | Ing. Jan Kašpar

OSVČ zemědělec vede podvojné účetnictví má jeho obchodním majetku (OM) pozemky, jejichž koupě je datována 5 let tomu zpětně, kde je kupujícím on a manželka a nabývají pozemky do SJM. Pozemky vložil neprodleně po nabytí do SJM do svého OM manžel. Jelikož ale ne všechny pozemky obhospodařuje, plánoval již při koupi, že prodá pozemky pod stavbou, která je cizího vlastníka. Čekal 5 let, jak mu poradil náš předchůdce, ovšem zapomněli na to, že pozemky jsou stále po celou dobu v jeho OM a po jejich vyjmutí z OM majetku by se pro osvobození počítal další časový test 5 let. V případě, že se by pozemky vyřadily z OM manžela, posléze by manželé zúžili SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následně by je pak prodala manželka, mohlo by se jednat o osvobozené plnění u manželky ? Vypořádání SJM by nebylo předmětem daně § 3 písm. c), tj. zúžení SJM. Podle § 10 odst 2 příjmy plynoucí ze SJM se daní u toho, kdo je měl zahrnuty v obchodním majetku a tato podmínka by po zúžení SJM o tyto pozemky nebyla naplněna a nešlo by při prodeji o příjmy plynoucí se SJM. Příjem z prodeje pozemků by danila manželka jako výhradní vlastník. Manželka není spolupracující osobou a ani nikdy pozemky neměla ve svém OM. Pozemky měl v OM manžel, který zdaňuje podle § 7, je plátce DPH a vede podvojné účetnictví. Mohli bychom tímto postupem, tj. vyřazení z OM manžela, následné zúžení SJM ve prospěch manželky o tyto pozemky a realizací prodeje pozemků manželkou dospět k tomu, že 5 letý časový test by se dal počítat od data koupě pozemků u manželky u celé plochy pozemků i v případě, že by prodávajícím jako výhradní vlastník pozemků byla pak ona, byť by nabyla celou plochu pozemků zúžením SJM až nyní? Ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) hovoří o datu vypořádání spoluvlastnictví, a to zúžení SJM není, tudíž se domnívám, že dle tohoto ustanovení se prodej manželkou posuzovat nebude. Jak vyplývá z ustanovení § 4 odst. 2 doba mezi nabytím a prodejem podle odst. 1 písm. a) a b) se nepřerušuje, pokud v době mezi nabytím a prodejem došlo mimo jiné k vypořádání společného jmění manželů. Ale právě v důsledku té kombinace s obchodním majetkem manžela si ejsem jista. V § 4 odst. 1 písm. b) bod 1 vylučuje z osvobození mj. případ, kdy nemovitost byla zahrnuta v obchodním majetku. Lze toto chápat tak, že se jedná o jakékoliv zahrnutí do obchodního majetku obecně, tj. kohokoliv? Nebo lze vyčíst z tohoto znění, že by se posuzoval „obchodní majetek poplatníka“ jako takového, v tomto případě OM prodávajícího a zdaňujícího příjem z prodeje a tím by již v okamžiku prodeje byla manželka. Nebo se toto znění vztahuje z té nemovité věci jako takové? Pak by se podle mého názoru ale muselo čekat i u všech ostatních nemovitostí, které např. byly nabyty koupí od prodávajícího, který by měl tyto nemovitosti zahrnuty v obchodním majetku. Je možné usoudit, že v případě koupě nemovitosti do SJM, následné vložení do OM manžela a posléze vyjmutí z OM manžela, zúžení SJM o tyto pozemky ve prospěch manželky a následný prodej těchto pozemků manželkou, lze posoudit jako osvobozené plnění, když mezi koupí a prodejem těchto pozemků uplynulo 5 let? 

Prodej dřeva bez živnostenského oprávnění

ID26725 | | Ing. Jiří Nigrin

Fyzická osoba, nepodnikatel, chce prodávat dřevo napadené kůrovcem ze svého lesa různým odběratelům. Lze tuto činnost provádět bez živnostenského oprávnění jako soukromá osoba? Může vystavovat faktury? Bude tato činnost zdaněna podle § 10 zákona o daních z příjmů? Může být uplatněn paušální výdaj ve výši 80 %? Současně má ještě příjmy z pachtovného. Může se stát z důvodu prodeje dřeva plátcem DPH? V případě, že ano, budou se počítat do obratu i příjmy z pachtů?

Dotace SZIF u OSVČ

ID26609 | | Josef Rajdl

OSVČ obdrží dotaci z SZIF - půda od hektaru, tráva a pastviny od hektaru, zhoršené podmínky. Dotaz je, zda OSVČ danou dotaci daní jako klasický příjem nebo je osvobozená nebo není předmětem daně? Respektive, zda se uvádí do daňového přiznání. A zda se daní dotace (Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond) na úroky z leasingu - pořízení majetku.

Postup v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání

ID26587 | | Ing. Jan Ployer

Obracíme se na vás s dotazem o stanovisko k postupu v případě vyměření a zaplacení poplatku za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě po uvedení stavebního díla do užívání. Z důvodu nedořešení a následného opominutí ze strany příslušných orgánů došlo k situaci, že společnost neobdržela výměr za trvalé odnětí zemědělské půdy v průběhu a ani po uvedení do užívání příslušného stavebního díla. Poplatek za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě bude vyměřen a zaplacen až nyní. Dle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. v platném znění jsou součástí ocenění dlouhodobého majetku mimo jiné i právě výše uvedené odvody, přičemž v tomto odstavci je stanoveno do doby uvedené v § 7, odst. 11. § 7, odst. 11 pak definuje uvedení pořizovaného majetku do stavu způsobilého k užívání (aktivaci) v případě stavebního díla splněním povinností stanovenými právními předpisy (v tomto případě kolaudační rozhodnutí). Kolaudační rozhodnutí a tím i uvedení do užívání již proběhlo, z důvodu nevyměření poplatků za trvalé odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě nemohly být tyto poplatky ve vstupní ceně zohledněny. Aktivují se nyní dodatečně odvody za dočasné odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě do hodnoty investice (zvýšení vstupní ceny) nebo s ohledem na jejich vyměření a zaplacení až po uvedení stavebního díla do užívání se již účtují do nákladů? Pokud ano, jak je to s jejich daňovou uznatelností? 

Daňově uznatelné náklady - soukromý zemědělec

ID26580 | | Ing. Matěj Nešleha

Soukromý zemědělec (OSVČ) pronajme společnosti s ručením omezeným, jejímž je jediným společníkem a jednatelem skladovací prostory. Fakturu za celoroční pronájem vystaví v prosinci 2019. DUZP je prosinec, splatnost je leden dalšího roku a úhrada proběhla 10. 1. 2020. Jsou tyto náklady za pronájem pro s. r. o. daňově uznatelné, když OSVČ bude příjem zdaňovat až za rok 2020? 

Finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity

ID26529 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsem zemědělský podnikatel (FO, plátce DPH) a chci zažádat za rok 2019 o finanční příspěvek na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity. Jak je to se zdaněním příspěvku a jak je to s DPH z příspěvku?

EET - evidence tržeb od zaměstnanců a členů družstva

ID26300 | | Ing. Ivana Pilařová

Prosím o vysvětlení § 12 odst. 3 zákona č. 112/2016 Sb., kde se píše "evidovanou tržbou nejsou tržby ze vztahu souvisejícího s pracovněprávním nebo obdobným vztahem". Znamená to, že když jako zemědělské družstvo prodáme v hotovosti výrobky - obilí, brambory, nebo stravenky na obědy zaměstnancům, nebo členům družstva, nemusíme zasílat hlášení do EET?

Sazba DPH - hnůj

ID26161 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme plátci DPH a nakupujeme hnůj u různých dodavatelů, který spotřebováváme jako hnojivo. Někteří nám jej účtují se sazbou 15 % a jiní se sazbou 21 %. Která je správná?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru