Otázky v kategorii: Zákon o obchodních korporacích

počet otázek v kategorii: 241Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Jednatel s. r. o. jako ředitel společnosti

ID24622 | | JUDr. Vlasta Víghová

Od kdy nesmí být jednatel s. r. o. ředitelem společnosti na manažerskou smlouvu?

Zpráva o vztazích

ID24596 | | Ing. Ivana Pilařová

Chtěla bych se zeptat, jestli je povinnost zveřejňovat na OR Zprávu o vztazích, případně jakých firem se tato povinnost týká?

OSVČ zaměstnána ve vlastním s. r. o.

ID24323 | | JUDr. Vlasta Víghová

Podnikatel, OSVČ, má v živnostenském rejstříku mimo jiné jako hlavní činnosti „projektové činnosti ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování, přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti“. Jako OSVČ vykonává převážně činnosti technického dozoru na stavbách. Zároveň je jediným společníkem a jednatelem v s. r. o., které má v obchodním rejstříku jako činnosti uvedené „provádění staveb, jejich změn a odstraňování, projektová činnost ve výstavbě“. Zvažuje možnost zaměstnání se v s. r. o. Domníváme se, že by se činnosti, které by vykonával jako zaměstnanec s. r. o., neměly shodovat s činnostmi OSVČ a činnostmi jednatele (obchodní vedení společnosti) v s. r. o. Je to tak v pořádku? Může mít v pracovní smlouvě uvedenou pracovní pozici např. stavební dělník, pomocné stavební práce, atd. i vzhledem k tomu, že tyto práce ve skutečnosti pro s. r. o. vykonává?

Rozdělení zisku podléhající povinnosti schválení úvěrující bankou

ID23781 | | Ing. Christian Žmolík

Společníci společnosti s r. o. by poprvé chtěli vyplatit podíl na zisku. Vyplacení bude schváleno valnou hromadou při schvalování účetní závěrky. Problém ovšem je, že výplata podílu podléhá schválení ze strany banky, která poskytla společnosti investiční úvěr. Banka byla požádána, ovšem zatím nemáme rozhodnutí. Jak to bude se srážkovou daní, kdyby náhodou banka výplatu zamítla? A v řádku M - Převod podílu výsledku hospodaření společníkům - ve Výkazu zisku a ztráty se mi objeví až v roce 2019? 

Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)

ID23707 | | Ing. Martin Děrgel

Našim zaměstnancům odesíláme mzdu vždy na jeden jimi uvedený bankovní účet. Jak je to v případě, že zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr a zároveň pobírá odměnu za jednatelství na základě smlouvy o obchodních korporacích? Mohu mu na jeho žádost mzdu za každý z těchto dvou pracovního poměru odesílat na odlišný účet, nebo to musí být stejný účet? Zaměstnavatel zároveň měsíčně přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění. Tento příspěvek zaměstnavatele je měsíčně odesílán příslušným penzijním fondům. Zároveň ve směrnici máme stanoveno, že tento příspěvek zaměstnavatele je podmíněn vlastní platbou zaměstnance na penzijní připojištění a tato jeho vlastní platba mu bude měsíčně ve mzdě stržena a odeslána penzijnímu fondu. Jedná se mi o to, jestli poplatek bance za tuto srážku (vlastní platba zaměstnance), je daňovým nákladem firmy a u zaměstnance nemusí být přidaňován, a nemusí se z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění?

Zvýšení základního kapitálu - rozdíl na ocenění znalcem

ID23547 | | Ing. Matěj Nešleha

Jediný společník zvýšil základní kapitál („ZK“) ve své s.r.o. o 100 mil. Kč nepeněžitým vkladem oceněným znalcem ve výši 110 mil. Kč. Společník ve svém rozhodnutí o zvýšení ZK neuvedl, jak naložit/zaúčtovat rozdíl ve výši 10 mil. Kč. Je nutné, aby společník výslovně uvedl ve svém rozhodnutí jediného společníka, co dělat s rozdílem 10 mil. Kč? Nebo se to automaticky účtuje na emisní ážio dle § 144 odst. 2 ZOK? V případě, že to není uvedeno v rozhodnutí společníka, je možné o rozdílu 10 mil. Kč vůbec neúčtovat?

OSVČ zakládá jako jediná společnice s. r. o.

ID23573 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ se rozhodla založit v létě 2019 s.r.o. Bude v ní vystupovat jako jediná společnice a zároveň bude jako jediná vykonávat práci - šití oděvů. Sama si bude zajišťovat komunikaci s klientelou, a to především přes e-shop a dále bude zajišťovat chod firmy, jako např. komunikace s účetní, dovoz přiznání na finanční úřad a takové ty běžné činnosti, které k podnikání patří. Měli bychom dotazy k té situaci.

1) OSVČ bude jedinou společnicí - může ve firmě dostávat vyplaceny pouze podíly na zisku sraženy srážkovou daní ačkoliv bude pro firmy vytvářet hodnoty, tj. hlavní činností bude šití a prodej oděvů nebo musí mít uzavřen klasický pracovní poměr?

2) Může být odměnová jako jednatel za výkon funkce či odměňována jako společníka za práci pro společnost - bez jakékoliv smlouvy nebo smlouvy musí být písemné? Může znít smlouva na výkon funkce jednatele a za výkon práci společníka pro společnosti na činnost švadlenky nebo musí znít na činnosti pouze v odborné rovině  jakože činnost "manažerské"?

3) Jaký je rozdíl z právního hlediska v těchto dvou činnost ve společnosti - výkon funkce jednatele x práce společníka pro společnost. V náplni práce či odměňování? Ve smlouvě?

4) Musí si sama společnice ustanovit jednatele, tj. musí se sama zvolit nebo může být firma bez "jmenovaného" jednatele?

5) OSVČ má pracovnu ve svém rodinném domě. Bude zde mít i své sídlo společnosti. Musí mít s.r.o. a fyzická osoba - vlastník domu (paní společnice a její manžel) uzavřenou nějakou smlouvu o využití dvou místností v jejím rodinném domě, nebude vadit, že případně smlouvu podepíše jako FO a jako zástupce s.r.o.? Bude např. případný nájem daňový pro společnost?

6) Je možné, aby měla s.r.o. sídlo a svou provozovnu (dílnu, kde šije) ve svém vlastním rodinném domě? Není to pro finanční úřad na překážku?

Zdanění s. r. o. x OSVČ - stavební činnosti

ID23523 | | Ing. Martin Děrgel

Jaký je v současné době názor na zdanění s. r. o. x OSVČ. Fyzická osoba - živnostník má v plánu stavět několik rodinných domů, plán je 5 nebo 6 domků. Jakou byste doporučili formu podnikání, zda FO či s. r. o. z pohledu zdanění a např. náročnosti zpracování vedení evidence atd. Jaký typ podnikání v této oblasti odborníci obecně doporučují?

Společnost s r. o. a její zakladatelé

ID23524 | | Ing. Martin Děrgel

Dva parťáci - živnostníci by si chtěli založit s. r. o. - co je důležitého a potřeba k založení s. r. o. a jakou „formou vedení“ by tito dva mohli svoje s. r. o. řídil? Jako společníci nebo jednatelé? Zdaňuje se stejným způsobem výkon jednatele jako společníka nebo musí mít klasické pracovní smlouvy oba dva? Je nutný nějaký velký počáteční kapitál? A co je nutné udělat, pokud již živnostník vytvořil nějakou činnost a chce na ní navázat do s. r. o. - parťáci mám již zakoupené šicí stroje, pronájem pracovny, zásoby materiálu a mají již ušité oblečení a prodávají. Jak toto všechno převést případně do s. r. o.?

Auditovaná konsolidace

ID23093 | | Ing. Martin Bureš

Fyzická osoba je jednatelem a jediným společníkem ve 4 společnostech. Z toho jedna jako Evropská společnost a tři jsou české s. r. o. Podle § 74 zákona o obchodních korporacích je uvedena ovládající osoba. Znění je výkladově složitější a nemůžeme najít shodu. Jde v případě čtyř společností, kdy je vlastníkem jedna fyzická osoba, ale každá společnost má vlastní ekonomický život i s tím, že mezi společnostmi jsou řádné a běžné obchodní dodavatelsko-odběratelské vztahy, posuzovat tyto společnosti jako celek? Tedy vyhodnotit plnění ukazatelů pro povinnou konsolidaci a audit? Nebo se výklad konsolidovaného celku vztahuje na případy „holdingů“, kdy jedna firma má obchodní podíly v dalších společnostech, které přes řídící osobu hospodářsky ovládá?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru