Otázky s klíčovým slovem: Ztráta

počet otázek s klíčovým slovem : 163Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přerušení odpisování majetku

ID26287 | | Ing. Jan Kašpar

Stavební firma je za rok 2019 ve ztrátě. Chtěla by přerušit odpisování svého majetku. Může přerušit jen daňové nebo i účetní odpisy majetku? A musí mít pro to jiný důvod než to, že odpisy v daném roce nepotřebuje z důvodu ztráty? 

Zdanění smluvní sankce

ID26167 | | Josef Rajdl

Akciová společnost (odběratel) uzavřela v roce 2016 s dodavatelem (s. r. o.) smlouvu o dílo na dodávku zařízení. Vzhledem k tomu, že dodavatel nedodal smluvené dílo ve stanoveném termínu, společnost smlouvu vypověděla a zaúčtovala v roce 2016 za dodavatelem pohledávku z titulu sankce za porušení smlouvy ve výši 80 000 EUR (311/644900). Dodavatel sankci do konce roku 2016 neuhradil, naopak vznesl vůči odběrateli nárok na úhradu částky 414 000 EUR z titulu vynaložených výdajů na realizaci dodávky a neoprávněného odstoupení od smlouvy. Společnost tento nárok neuznala pro jeho neoprávněnost, a proto o tomto závazku neúčtovala. V daňovém přiznání za rok 2016 společnost snížila základ daně o částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. b) bod 1. ZDP. V roce 2017 smluvní strany za účelem zamezení soudním sporům uzavřely dohodu o narovnání, na základě které byly vzájemné sporné pohledávky obou smluvních stran nahrazeny závazkem odběratele vůči dodavateli ve výši 35 000 EUR. Společnost tento případ zaúčtovala následovně: uhrazený závazek z dohody o narovnání ve výši 35 000 EUR byl zaúčtován jako daňově uznatelný náklad (54x/321), pohledávka z roku 2016 ve výši 80 000 EUR byla odepsána nedaňově (546900/311) a současně byl výnos z této pohledávky ve výši 80 000 EUR přeúčtován z nedaňových do daňových výnosů (644900/644000). V daňovém přiznání za rok 2017 společnost na základě provedených účetních zápisů vykázala základ daně ve výši 45 tis. EUR z důvodu jeho zvýšení o částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 6. ZDP (na řádku 30) a současně i zvýšení o stejnou částku 80 000 EUR dle § 23 odst. 3 písm. a) bod 2. a § 25 odst. 1 písm. z) ZDP (na řádku 40). Je výše popsaný daňový postup v roce 2017 správný? V případě, že základ daně z příjmů za rok 2017 nebyl stanoven správně, je společnost oprávněna formou dodatečného daňového přiznání snížit stávající základ daně o duplicitní částku 80 000 EUR a vykázat za rok 2017 daňovou ztrátu rovnající se celkové účetní ztrátě z výše popsaného případu, tj. -35 000 EUR?

Ztráta z minulých let

ID25951 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V roce 2018 jsem přebrala klienta s tím, že několik let nepodniká a vykazuje nulové přiznání. V roce 2018 měl v daňovém přiznání mírnou ztrátu. Letos mu vychází zisk, a tak najednou našel daňové přiznání z roku 2017, kde byl ve ztrátě 300 000 Kč (prodal si budovu z majetku firmy). Potřebovala bych poradit, jak tuto ztrátu zaúčtovat. Přemýšlela jsem nad účtem 426, ale co mám dát na druhou stranu?

Zápůjčka - účtování a daňová uznatelnost úroků

ID25662 | | Ing. Matěj Nešleha

Jsme a. s. a přijali jsme zápůjčku od jiné a. s., která je vlastníkem našich prioritních akcií (celkem 80 % základního kapitálu, 120 ks akcií). S prioritními akciemi není spojeno právo hlasovat na valné hromadě. Jak máme tuto zápůjčku účtovat? Zápůjčka byla poskytnuta 8. srpna 2019 a je splatná 30. prosince 2020. Jsou úroky z této zápůjčky daňově uznatelným nákladem? Naše a. s. vykázala v roce 2019 ztrátu - vlastní kapitál je nižší než základní kapitál.

Nezisková organizace - ztráta

ID25579 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek, který sdružuje právnické osoby za účelem ochrany jejich společných zájmů, má tyto příjmy: členské příspěvky (osvobozeny od daně z příjmů dle § 19 ZDP) a příjmy - příspěvky/podíly na úhradu nákladů spolku. V daňovém přiznání spolek vykazoval ztrátu. Nyní spolek překročil obrat 1 mil. Kč a musel se stát plátcem DPH. Protože se původně účtovalo v jednoduchém účetnictví, musí se kvůli plátcovství DPH přejít na účetnictví „podvojné“ a dodanit pohledávky, tím se bohužel spolek dostane do velkého zisku. Co s tím? Vykázané ztráty z minulých let uplatnit nelze? Odčitatelnou položku podle § 20 odst. 7 zákona o daních z příjmů také uplatnit nemůže. Je nějaké řešení? 

Úhrada ztráty z minulých let u dceřiné společnosti

ID24759 | | Ing. Christian Žmolík

Jakým způsobem lze uplatnit ztrátu z minulých dceřiné společnosti u mateřské společnosti? Je nějaká možnost tuto ztrátu uplatnit daňově u mateřské společnosti?

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2018 a daňová ztráta

ID23826 | | Josef Rajdl

Daňový základ v přehledu ř. 25 máme brát z DPFO z ř. 42 (základ daně) nebo z ř. 45 (základ daně po odečtení ztráty)? Další dotaz: fyzická osoba podnikající vede účetnictví dle § 7 uplatňuji si daňovou ztrátu z minulých let, jaké řádky DPFO máme vyplnit - ř. 44 a ř. 106 a uvést v odd. E přílohy č. 1 DPFO?

Ztráta v neziskové organizaci

ID23610 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak správně zpracovat přiznání k dani z příjmů pro neziskovou organizaci? Náklady za rok daňové i nedaňové celkem 236 461 Kč, výnosy 214 506,73. Výsledek hospodaření před zdaněním (ztráta) jen z hlavní činnosti 21954,27, vedlejší nemá. Základ daně cca 6 000 Kč. Nezisková organizace by neměla mít záporný základ daně, jak správně postupovat dál při zpracování přiznání k dani z příjmů? 

Doplnění dotazu:

Jedná se o spolek rybářů, v tržbách mají členské příspěvky, povolenky, členské podíly a startovné na závodech. Potom dotaci od obce a úroky z účtu. V nákladech mají různé potřeby pro rybaření, nějakou provozní režii. Dotace byla použita na některé tyto nákupy a občerstvení, nepokryla všechny náklady. Tedy dotaci 190 000 Kč, úroky 7 Kč a tržby za startovné 19 100 Kč jsem dala na ř. 101 částka 209 107 Kč. Proti tomu výdaje související s dotací i ostatní náklady jsou na řádku č. 40 částka 236 461 Kč upraveny všechny jako nedaňové, kvůli té ztrátě. Členské příspěvky 5 400 Kč na řádku č. 110. Měla jsem tedy za to, že jen toto je hlavní činnost, ale radši žádám o radu, aby bylo vše správně.

Druhé doplnění dotazu:

Může nezisková organizace (rybáři) nerozdělený zisk na konci roku nechat na účtu 932, tedy účtovat MD 931/D 932? A takto účtovat třeba několik let nebo je nutné převézt ho na jiný účet. Nemusí být tento účet na konci roku nulový? Ve stanovách nemají uvedeno, jak naloží se ziskem nebo se ztrátou.

 

 

Uplatnění ztráty minulých let

ID22831 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma A s. r. o. pronajímá své nemovité věci (bytové a nebytové prostory) a do roku cca 2008 dělala i správu nemovitostí v cizím vlastnictví. V roce 2017 se firma rozdělila na dvě firmy A a B (stejný majitel) dle projektu rozdělení odštěpením sloučením. Firmě A zůstali nemovitosti bytové a nebytové prostory přešli na firmu B. Hlavní činností obou firem zůstalo pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Při rozdělení nám bylo řečeno, že ztráta se nepřevádí na druhou firmu a zůstala celá na firmě A. (cca 2,5 mil). Firma A má zaměstnance kteří spravují nemovitostí i firmy B, a proto si účtuje za správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví B určitou částku dle podepsané smlouvy. V dnešním roce jsme na firmě A v zisku a rádi bychom použili ztrátu minulých let, která vznikla ještě před rozdělením firmy. Dle našeho názoru přece není žádná změna činnosti firmy a stále dělá to samé co dělala do rozdělení firmy. Prosím o Váš názor na uplatnění ztráty z minulých období § 38na.

Zdanění příjmů z měnových obchodů u nepodnikatele

ID22749 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, nepodnikatel, zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím směny cizích měn, nejčastěji prostřednictvím směny EUR na USD a opačně. Za tímto účelem uzavírá fyzická osoba rovněž termínované měnové obchody. Jak by měla zdanit realizované kurzové zisky? Domnívám se, že uvedená činnost nespadá pod příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, neboť se jedná pouze o příjmy z nakládání s vlastním majetkem (prosím o potvrzení). Může zrealizovaný kurzový zisk kompenzovat v ročním úhrnu s realizovanou kurzovou ztrátou? Může si dále jako výdaj uplatnit související bankovní poplatky na příslušném bankovním účtu, pokud tento účet slouží výhradně k realizaci uvedených měnových obchodů, a dále poplatky poradci (brokerovi), který za ni uvedené obchody řeší?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru