Otázky s klíčovým slovem: Ztráta

počet otázek s klíčovým slovem : 158Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Úhrada ztráty z minulých let u dceřiné společnosti

ID24759 | | Ing. Christian Žmolík

Jakým způsobem lze uplatnit ztrátu z minulých dceřiné společnosti u mateřské společnosti? Je nějaká možnost tuto ztrátu uplatnit daňově u mateřské společnosti?

Přehled o příjmech a výdajích OSVČ 2018 a daňová ztráta

ID23826 | | Josef Rajdl

Daňový základ v přehledu ř. 25 máme brát z DPFO z ř. 42 (základ daně) nebo z ř. 45 (základ daně po odečtení ztráty)? Další dotaz: fyzická osoba podnikající vede účetnictví dle § 7 uplatňuji si daňovou ztrátu z minulých let, jaké řádky DPFO máme vyplnit - ř. 44 a ř. 106 a uvést v odd. E přílohy č. 1 DPFO?

Ztráta v neziskové organizaci

ID23610 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak správně zpracovat přiznání k dani z příjmů pro neziskovou organizaci? Náklady za rok daňové i nedaňové celkem 236 461 Kč, výnosy 214 506,73. Výsledek hospodaření před zdaněním (ztráta) jen z hlavní činnosti 21954,27, vedlejší nemá. Základ daně cca 6 000 Kč. Nezisková organizace by neměla mít záporný základ daně, jak správně postupovat dál při zpracování přiznání k dani z příjmů? 

Doplnění dotazu:

Jedná se o spolek rybářů, v tržbách mají členské příspěvky, povolenky, členské podíly a startovné na závodech. Potom dotaci od obce a úroky z účtu. V nákladech mají různé potřeby pro rybaření, nějakou provozní režii. Dotace byla použita na některé tyto nákupy a občerstvení, nepokryla všechny náklady. Tedy dotaci 190 000 Kč, úroky 7 Kč a tržby za startovné 19 100 Kč jsem dala na ř. 101 částka 209 107 Kč. Proti tomu výdaje související s dotací i ostatní náklady jsou na řádku č. 40 částka 236 461 Kč upraveny všechny jako nedaňové, kvůli té ztrátě. Členské příspěvky 5 400 Kč na řádku č. 110. Měla jsem tedy za to, že jen toto je hlavní činnost, ale radši žádám o radu, aby bylo vše správně.

Druhé doplnění dotazu:

Může nezisková organizace (rybáři) nerozdělený zisk na konci roku nechat na účtu 932, tedy účtovat MD 931/D 932? A takto účtovat třeba několik let nebo je nutné převézt ho na jiný účet. Nemusí být tento účet na konci roku nulový? Ve stanovách nemají uvedeno, jak naloží se ziskem nebo se ztrátou.

 

 

Uplatnění ztráty minulých let

ID22831 | | Ing. Matěj Nešleha

Firma A s. r. o. pronajímá své nemovité věci (bytové a nebytové prostory) a do roku cca 2008 dělala i správu nemovitostí v cizím vlastnictví. V roce 2017 se firma rozdělila na dvě firmy A a B (stejný majitel) dle projektu rozdělení odštěpením sloučením. Firmě A zůstali nemovitosti bytové a nebytové prostory přešli na firmu B. Hlavní činností obou firem zůstalo pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí. Při rozdělení nám bylo řečeno, že ztráta se nepřevádí na druhou firmu a zůstala celá na firmě A. (cca 2,5 mil). Firma A má zaměstnance kteří spravují nemovitostí i firmy B, a proto si účtuje za správu nemovitostí, které jsou ve vlastnictví B určitou částku dle podepsané smlouvy. V dnešním roce jsme na firmě A v zisku a rádi bychom použili ztrátu minulých let, která vznikla ještě před rozdělením firmy. Dle našeho názoru přece není žádná změna činnosti firmy a stále dělá to samé co dělala do rozdělení firmy. Prosím o Váš názor na uplatnění ztráty z minulých období § 38na.

Zdanění příjmů z měnových obchodů u nepodnikatele

ID22749 | | Ing. Matěj Nešleha

Fyzická osoba, nepodnikatel, zhodnocuje své finanční prostředky prostřednictvím směny cizích měn, nejčastěji prostřednictvím směny EUR na USD a opačně. Za tímto účelem uzavírá fyzická osoba rovněž termínované měnové obchody. Jak by měla zdanit realizované kurzové zisky? Domnívám se, že uvedená činnost nespadá pod příjmy podle § 7 zákona o daních z příjmů, neboť se jedná pouze o příjmy z nakládání s vlastním majetkem (prosím o potvrzení). Může zrealizovaný kurzový zisk kompenzovat v ročním úhrnu s realizovanou kurzovou ztrátou? Může si dále jako výdaj uplatnit související bankovní poplatky na příslušném bankovním účtu, pokud tento účet slouží výhradně k realizaci uvedených měnových obchodů, a dále poplatky poradci (brokerovi), který za ni uvedené obchody řeší?

Daňová ztráta - spolek

ID22408 | | Ing. Zdeněk Morávek

Právní forma spolek, který vede účetnictví, hlavním předmětem činnosti není podnikání. V roce 2017 jsme v daňovém přiznání vykázali ztrátu. Výsledek hospodaření byl -128 000 Kč. Z finančního úřadu nám zavolali, abychom přiznání opravili, protože nezisková organizace nemůže vykázat ztrátu. Prosím o sdělení, proč nemůže nezisková organizace vykázat záporný hospodářský výsledek.

Úroky z úvěru

ID22413 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s. r. o. (založena v červnu 2018 jako „prázdná“ společnost) s názvem A koupila 100% podíl na společnosti B (jedná se o výrobní společnost), smlouva o převodu obchodního podílu nabyla účinnosti k srpnu 2018. Společnosti A byl ze strany banky poskytnut úvěr na pořízení nákupu obchodního podílu společnosti B. Nyní bude realizována přeměna sloučením (pokračujícím subjektem bude společnost A) s rozhodným dnem k 1. 1. 2019. Budou úroky, které budou zaúčtovány do nákladů u společnosti A mezi okamžikem, kdy je úročený úvěr poskytnut, a rozhodným dnem (1. 1. 2019), daňově uznatelné? Respektive můžeme následně v dalších zdaňovacích obdobích odečíst daňovou ztrátu, která zde vznikne?

Daňová kontrola

ID22378 | | Ing. Christian Žmolík

Naše společnost realizovala za zdaňovací období 2016 daňovou ztrátu. Zároveň jsme si nechali zpracovat dokumentaci k odpočtu na tzv. výzkum a vývoj - neuplatnili jsme ji ale právě z důvodu vykázání daňové ztráty. Nyní u nás byla zahájena daňová kontrola na rok 2016 a hrozí, že nám bude zvýšen základ daně - můžeme v rámci daňové kontroly, tj. stavu, kdy nám bude zvýšen základ daně, dodatečně uplatnit tento odpočet?

Daňová ztráta

ID22374 | | Ing. Christian Žmolík

Česká společnost s r. o. vykázala v rámci zdaňovacího období 2016 základ daně 500 000 Kč, základ daně byl v celé výši 500 000 Kč ponížen o vyměřenou daňovou ztrátu z roku 2015. Nicméně v rámci daňového přiznání jsme rovněž vykázali slevu na zaměstnance se sníženou pracovní schopností ve výši přibližně 60 000 Kč - tuto jsme nevyužili, protože jsme se domnívali, že je nutné nejprve vyčerpat daňovou ztrátu z let minulých. Nyní jsme dostali informaci, že je možné uplatnit menší daňovou ztrátu tak, aby daňová povinnost se poté rovnala slevě na zaměstnnace. Můžeme nyní podat dodatečné daňové přiznání a daňově zoptimalizovat tak, že daňovou ztrátu odečteme v menší částce (tj. uspoříme ji na další roky) a využijeme slevu na zaměstnance? Existuje nějaké řešení jak tuto naši chybu napravit?

Vodovodní přípojka - vybudování a následný prodej

ID22272 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše firma (s. r. o., plátce DPH) bude budovat vodovodní přípojku. Po vybudování ji prodáme VaK cca za 10 % pořizovací ceny. Sousední firma nám přispěje určitou částkou na vybudování této přípojky. Je správný následující postup? Přípojku zařadíme jako hmotný majetek, budeme odpisovat (pokud to stihneme do prodeje). Při prodeji přípojky budeme mít ve výnosech prodejní cenu a v nákladech (daňově účinných) zůstatkovou cenu? Sousední firmě vystavíme fakturu s vyčíslením domluvené sumy.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru