Otázky s klíčovým slovem: Zprostředkovatel

počet otázek s klíčovým slovem : 40Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Provize

ID24741 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A objednává u společnosti B služby. Společnost B pak společnosti A fakturuje jednotlivé služby ve výši, za kterou je sama pořídila, a jako další položku fakturuje provizi za svou službu. Některé služby, které společnost B pro společnost A zajišťuje, jsou pro společnost A nedaňovými náklady. Jak to bude s provizí? Pokud se provize vztahuje k nedaňovým nákladům, bude pro společnost A daňově neuznatelná? A jak to bude s DPH u provize?

Služba do třetí země

ID24757 | | Ing. Martin Svoboda

Poskytli jsme zprostředkovatelskou službu firmě se sídlem mimo EU (Rusko). Jedná se o službu dle § 9 zákona o DPH, kdy místo plnění je v tomto případě ve třetí zemi? Pokud ano, znamená to, že DPH v České republice tato služba nepodléhá, a nebude tedy zatížena českým DPH? Uvedeme plnění do ř. 26 DPH?

Fakturace jednatele společnosti

ID24706 | | Ing. Petra Konderlová

Může jednatel (není současně společníkem s. r. o.) fakturovat s. r. o., ve které je jednatelem, subdodávky za účetní a daňové poradenství? S. r. o. poskytuje účetní a daňové poradenství ostatním fyzickým a právnickým osobám, které zabezpečuje ale jednatel svými zaměstnanci. S. r. o. tyto služby vyfakturuje svým odběratelům a jednatel pak o sníženou provizi tyto služby vyfakturuje s. r. o. Jednatel má zároveň živnostenský list na účetní práce a oprávnění na daňové poradenství. Jednatel má ve firmě i pracovní smlouvu, ale ta je uzavřena na jinou činnost, než účetní a daňové poradenství. Jednatelem se stal ve společnosti později. Tedy účetní služby a daňové poradenství vykonával před jmenování do funkce jednatele. S. r. o. je zprostředkovatelem, která svým jménem dovede uzavřít tyto smlouvy na účetní a daňové poradenství, ale služby vykonává FO na základě živnostenského oprávnění, která se v tomto roce stala současně i jednatelem.

Pronájem nemovité věci pojišťovacím zprostředkovatelem

ID23680 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Poplatník podniká jako pojišťovací zprostředkovatel, tato činnost je osvobozena od DPH, jinou činnost zatím nevykonává, takže není plátcem DPH, i když jeho obrat je kolem 2 milionů. Nyní by tento pojišťovací zprostředkovatel chtěl pronajímat byt v osobním vlastnictví a chatu. Tyto příjmy by zdaňoval v § 9 zákona o daních z příjmů a výdaje uplatňoval paušálem. Stane se touto činností plátcem DPH? Domnívám se, že nikoli, protože i pronájem je činnost osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, ale chci mít jistotu, že to tak skutečně je. Pokud by pojišťovací zprostředkovatel začal poskytovat ubytovací služby, což je živnost, tak podle mého názoru od první poskytnuté ubytovací služby by splnil podmínky pro registraci k DPH.

Pojišťovací zprostředkovatel a DPH

ID24279 | | Ing. Ladislav Pitner

Pojišťovací zprostředkovatel má Živnostenský list, poskytuje pojištění dle pověření ČNB. Překročí během cca 2 měsíců obrat 1 mil. Kč. Jak je to zde s DPH? Pojištění je bez DPH, ale jak je to s jeho poskytováním? Zde se jedná o službu? Dostává odměnu jednou měsíčně od dané pojišťovny (nefakturuje).

Zprostředkování z jiného členského státu od neplátce DPH

ID24122 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme plátci DPH. Rumunská firma, neplátce DPH, nám fakturuje zprostředkování prodeje našich výrobků. Vzniká nám nějaká povinnost ohledně DPH? Jak bude tato faktura vykázána v přiznání k DPH?

Provize při nákup pozemku

ID24125 | | Ing. Petra Konderlová

Lze při nákupu zemědělského pozemku zemědělcem zaúčtovat provizi spojenou s tímto nákupem do nákladů? Nebo vstupuje do ceny pozemku, a tedy, jelikož se pozemky neodepisují, nebude tento náklad nikdy uplatněn? 

Vystavený dobropis a vrubopis po uzavření účetní závěrky

ID23912 | | Ing. Martin Svoboda

Máme klienta, společnost s. r. o., plátce DPH, který podniká v telekomunikačních službách (přeprodej služeb telefonního operátora ČR). Klient si na základě uzavřené smlouvy s telefonním operátorem každý měsíc fakturuje provizi za prodej služeb tohoto mobilního operátora. Každý měsíc má splnit daný plán, který se hodnotí měsíčně a pak ještě kvartálně. Klient má již provedenou účetní závěrku a podané přiznání za rok 2018. V současné době se dozvěděl, že operátor při zpětné kontrole 2018 zjistil, že některé provize byly vyplaceny neoprávněně a zároveň některé provize vyplaceny nebyly. Tyto skutečnosti nebyly našemu klientovi v době sestavování účetní závěrky 2018 známy. Klient musí vystavit dobropis a zároveň vrubopis vztahující se k roku 2018. Jak má klient v tomto případě postupovat v zaúčtování, pokud je již rok 2018 uzavřen a skutečnosti pro vystavení dobropisu a vrubopisu se dozvěděl v dubnu 2019? Jaký dopad to bude mít na daň z příjmů a na DPH? Podotýkám, že se nejedná o zanedbatelnou položku, a v případě, že by byl dobropis i vrubopis zohledněn v roce 2018, byl by daňový základ zhruba o několik desítek tisíc nižší. Je možné dobropis i vrubopis daňově přiřadit do roku 2019, nebo by se jednalo o krácení daňového základu za 2019?

Zahraniční agentura práce

ID20339 | | Ing. Martin Děrgel

Zahraniční agentura práce (konkrétně maďarská) by chtěla podnikat v oblasti pronájmu pracovní síly na českém trhu. Vztahují se na zahraniční agenturu nové povinnosti: získání povolení ke zprostředkování práce a s tím spojená povinnost složení kauce 500 000 Kč? Resp. zákon o zaměstnanosti se vztahuje v plném rozsahu i na zahraniční agentury práce? 

Kosmetické služby a paušální výdaje

ID23760 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Je možné uplatnit paušální výdaj ve výši 80 % při poskytování kosmetických služeb - jsou zařazeny v řemeslných činnostech - příloha č. 1 živnostenského zákona? Pokud má kosmetička ještě příjmy - provize -, za zprostředkování prodeje kosmetických výrobků a výživových doplňků - lze také použít paušál 80 % nebo musí být již paušál 60 %?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru