Otázky s klíčovým slovem: Zisk

počet otázek s klíčovým slovem : 204Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Podíl na zisku s. r .o. pro obec

ID26065 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Obec má 100% podíl v s. r. o. Obec plánuje vyplatit podíl na zisku ze společnosti. Pokud vyplatí zisk vytvořený společností v období roku 2018, nebude jej danit srážkovou daní a převod podílu bude od daně osvobozený, protože v § 19 ZoDP je Obec definována jako mateřská společnost? Pokud vyplatí zisk roku 2015, bude postup stejný nebo bude muset zdanit srážkovou daní podle znění zákona o DP platného v roce 2015 a 2016?

Účtování rozdělení zisku

ID25691 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud si společníci s. r. o. rozdělují zisk, účtuje se o tom na účtu 364 nebo 365? A pokud dá do stavebního družstva půjčku předseda družstva, mohu účtovat na 365? 

Problematika osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností

ID24571 | | Ing. Martin Bureš

Prosíme o vyjádření k níže popsané problematice. § 19 Zákona o daních z příjmů upravuje mimo jiné podmínky pro osvobození podílů na zisku mezi mateřskou a dceřinou společností. Dejme tomu, že všechny podmínky typu právní formy, rezidence, podílu na matky na dceři (tj. podmínky zakládající vztah matky a dcery jsou splněny) atd. jsou pro osvobození podílů splněny. Matka i dcera jsou českým daňovým rezidentem. Konkrétně nás však zajímají podmínky pro osvobození uvedené v § 19 odst. 11 daného zákona, které zní: „ (11) Osvobození podle odstavce 1 písm. ze) a zi) a podle odstavce 10 nelze uplatnit, pokud dceřiná společnost nebo mateřská společnost a) je od daně z příjmu právnických osob nebo obdobné daně osvobozena, b) si může zvolit osvobození nebo obdobnou úlevu od daně z příjmů právnických osob nebo obdobné daně, nebo c) podléhá dani z příjmů právnických osob nebo obdobné dani se sazbou ve výši 0 %.“ V našem případě by matkou byl základní investiční fond, který dle 21 odst. 2 podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 5 %, nebo fond penzijní společnosti, který podléhá sazbě daně z příjmů právnických osob ve výši 0 %. Rozumíme správně, že v souladu s podmínkami § 19 odst. 11 zákona o daních z příjmů (předpokládáme splnění všech dalších podmínek pro osvobození podílů na zisku), by podíly na zisku vyplácené základnímu investičnímu fondu byly osvobozeny od zdanění (tj. sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 5 % nezpůsobí zabránění aplikace osvobození), avšak v případě výplaty podílů na zisku fondu penzijní společnosti by již osvobozeny nebyly, neboť sazba daně z příjmů právnických osob fondu penzijní společnosti je ve výši 0 %?

Drobné poplatky ve školství

ID24947 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme řešit např. náklady spojené s akcí zkoušky „zkoušky na nečisto“? Škola tyto přijímačky organizuje sama. Jedná se o pořádání zkoušek ještě před termínem skutečných přijímacích zkoušek, aby si žáci mohli vyzkoušet, jak by asi dopadli. Je s tím spojeno spousta administrativní práce i skutečných nákladů. Např. na papír, kopírování, učebnu, opravy těchto písemek od učitelů apod. Je možné, abychom za tuto činnost vybírali třeba poplatek 50 Kč od žáka, který se ke zkouškám na nečisto přihlásí? Předpokládám, že by k tomu musela být i patřičná kalkulace, a pokud by to bylo příjmem školy, tak by poplatek neměl být ziskový. Nebo je třeba tuto činnost vykonávat v rámci doplňkové činnosti? 

Účtování na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let

ID24840 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. eviduje na účtu 426-Jiný hospodářský výsledek minulých let určitou částku. Částka je se znamínkem minus. Společník může svým rozhodnutím nechat převést tuto částku na účet 428-Nerozdělený zisk minulých let. Musí společník toto rozhodnutí udělat a kdy nejpozději? Je možné, aby společník rozhodl převádět zůstatek účtu 426 postupně i když nerozdělený zisk bude vyšší než zůstatek na účtu 426? Je možné, aby společník toto rozhodnutí neudělal a jak dlouho? Lze i bez tohoto rozhodnutí vyplácet zisk k rozdělení?

Rozdělení zisku minulých let

ID24621 | | Ing. Ivana Pilařová

Termín odevzdání přiznání k dani jsme měli k 31. 3. (jsme s. r. o.) Do 30. 6. se sešla valná hromada, kde si společníci řekli, kolik byl vytvořen zisk za předchozí rok a zisk převedli na účet č. 428 - Nerozdělený zisk minulých let. Nyní, v říjnu jsme se rozhodli, že vytvořený zisk minulých let si částečně společníci vyplatí. Připravíme opět zápis z valné hromady k rozdělení zisku a odvedeme srážkovou daň ve výši 15 %. Je tento postup v pořádku? Někdo tvrdí, že abychom si vybrali zisk minulých let, musíme udělat mimořádnou účetní závěrku.

Výplata podílu na zisku s. r. o. fyzické osobě

ID24435 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Společnost s r. o. vyplatila majiteli podíl na zisku. Bude částku sražené 15% daně posílat na finanční úřad pod IČ dané s. r. o. nebo pod rodným číslem fyzické osoby, která peníze přijímá? Kam vyplní fyzická osoba příjem z podílu na zisku ve svém přiznání za fyzickou osobu (jaký řádek přiznání)?

Vyplacení části podílu na zisku v cizí měně

ID24216 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme s. r. o., pro přepočet z cizí měny používáme denní kurs ČNB. Valná hromada odsouhlasila výši nerozděleného zisku k vyplacení mezi společníky, srážková daň je uhrazena FÚ. Je v tuto chvíli možné, protože si společníci daný zisk vyplácí po částech dle možností firmy, aby si někteří nechali vyplatit část zisku v eurech (část již mají vyplacenou v CZK)? V rozhodnutí je napsáno, že „podíly na zisku budou vyplaceny způsobem určeným společníky“. O cizí měně tam není zmínka. Pokud je to možné, jaký zvolit postup? Valná hromada, která rozhodovala o rozdělení zisku, se sešla 20. 6. 2017. Dejme tomu, že chce společník vyplatit zbývající podíl ve výši 300 000 Kč v eurech. Mám použít kurz na přepočet této částky z 20. 6. 2017 a oproti kurzu ze dne vyplacení vznikne kurzový rozdíl? Nebo použít pro přepočet rovnou kurz ze dne výplaty? Popř. s daným společníkem ještě sepsat nějaký dodatek a k tomuto datu udělat přepočet?

Rozdělení zisku s. r. o. a dluh společníků

ID24277 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s. r. o. má dva společníky. Oba si půjčili peníze (méně jak 1 mil. Kč) od společnosti. Společnost s. r. o. má zisk a společníci si chtějí zisk rozdělit (každý asi 1 mil. Kč). Je toto možné? Vyplácet si podíl na zisku, i když mají dluh/půjčku od společnosti? (Společnost je na tom finančně dobře, ani dluh ani rozdělení zisku v žádném případě neohrozí její cash flow, či jinak neohrozí chod společnosti). Musí se tento dluh/půjčka danit a jak?

Oznamovací povinnost u výplaty podílů na zisku mateřské firmě do EU

ID24312 | | Ing. Martin Děrgel

Francouzská firma má 100% podíl v českém s. r. o. V současné době byla oznamovací povinnost při výplatě podílů na zisku mateřské společnosti do ciziny dle § 38da zákona o daních z příjmů rozšířena i na povinnost oznámení, pokud je úhrnná hodnota osvobozených příjmů daného druhu v kalendářním měsíci nad 100 000 Kč.

1) Pokud valná hromada v 6/2020 rozhodne, že bude mateřské společnosti vyplacen podíl na zisku vytvořeném v r. 2019 ve výši 300 000 Kč a tato výplata proběhne ve 4 libovolných měsících a jednotlivá platba bude menší než 100 000 Kč, znamená to, že nebude povinnost podat oznámení dle § 38da?

2) Týká se oznamovací povinnost i podílů na ziscích vytvořených v r. 2018 a pozdějších letech, o jejichž výplatě by bylo rozhodnuto v 4/2019?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru