Otázky s klíčovým slovem: Zdanitelné plnění

počet otázek s klíčovým slovem : 226Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Daňové povinnosti - kulturní akce pořádané městem

ID23853 | | Ing. Miroslava Nebuželská, Ing. Ladislav Pitner

Jsme město a pořádáme několikadenní slavnosti, na kterých budou:

1. v rámci bitvy účinkovat zahraniční vojáci, kteří tvrdí, že finanční honorář, který dostanou, jim pokryje náklady spojené s dopravou;

2. italská skupina praporečníků a trubačů, kteří budou v průběhu slavností organizovaně vystupovat a tvrdí, že odměna, která jim má být vyplacena je na: cestovní výlohy, pojištění, poplatky skupiny a daně (tvrdí, že jsou obecně prospěšná společnost a nemají v Itálii povinnost platit daň).

Je nutné z odměny strhnout srážkovou daň a dále našemu finančnímu úřadu uhradit DPH?

Prodej zboží za protislužbu a DPH

ID23825 | | Ing. Martin Děrgel

Firma dává youtuberovi svoje zboží bezúplatně. Youtuber o tomto zboží natočí video, kde firmu zmíní (firma profituje z reklamy ve videu a youtuber si zboží nechá). Jak by měla správně vypadat faktura s prodejem takového zboží youtuberovi, který si toto zboží nechá? Firma přemýšlí nad variantami: 1) zboží bude oceněno 0 Kč + 0 DPH, 2) zboží bude oceněno jako 1 Kč + DPH, 3) zboží bude oceněno na faktuře za obvyklou prodejní cenu, ale bude tam záporná slevová položka ve 100% výši včetně DPH, takže výsledek faktury bude jako u bodu 1) 0 Kč. 

Členský příspěvek

ID23352 | | Ing. Ladislav Pitner

Myslivecký spolek (dříve sdružení), plátce DPH, v souladu se svým statutem vybírá od jednotlivých členů členské příspěvky? Jsou tyto členské příspěvky předmětem DPH a je nutné je zdanit?

Advokát a uplatnění § 21 odst. 8 ZDPH - zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku poskytované po dobu delší 12 měsíců

ID23173 | | Ing. Ladislav Pitner

  1. Vztahuje se § 21 odst. 8 ZDPH i na advokáta? Pokud ano, jak mám postupovat: 1) Soud ještě nenařídil jednání nebo bylo podání odvolání proti rozsudku, 2) soud ještě nerozhodl o tom, jakou přizná odměnu advokátovi. 

Smlouva o dílo, datum předání dílčích plnění a datum uskutečnění zdanitelného plnění

ID22206 | | Pavla Hadrabová

Firma za základě o smlouvy o dílo provádí po celý rok úklidové práce v různých objektech pro statní správu. Dle smlouvy o dílo je napsáno, že práce budou předávány dle předávacích protokolů v průběhu měsíce a na konci měsíce bude jeden souhrnný př.protokol, kde budou tyto práce na základě již předávacích protokolů (v rámci měsíce) zrekapitulovány a znovu předány. K předání tohoto měsíčního souhrnného předávacího protokolu dojde až po skončení měsíce, a to 3. dne následujícího po uplynutí daného měsíce, kdy byly fakticky úklidové práce udělány. Chápeme to správně, že v den předání souhrnného předávacího protokolu, nastane datum zdanitelného plnění? Příklad: Úklidové práce provedené za měsíc červen 2018, konečné převzetí a podepsání souhrnného předávacího protokolu dojde fakticky 3. 7. 2018, tak v den 3. 7. 2018 nastává datum zdanitelného plnění? Měli bychom se řídit smlouvou, jak výše zmiňuji? Jde mi o ten moment ze zákona o DPH, kdy nastává datum zdanitelného plnění? Když není stanoveno jinak, nastává datum zdanitelného plnění buď datem předání, převzetí nebo zaplacení, co nastane dříve. Ale v této výše popsané situaci to vidím tak, že smlouva by měla přednost, jelikož přesně určuje, kdy nastane datum zdanitelného plnění, a to dnem předáním veškerých hotových prací, a to až k 3. 7. 2018? 

Okamžik krácení DPH na vstupu u osvobozeného pronájmu

ID21824 | | Ing. Martina Matějková

Firma pronajímá kanceláře, fakturuje s DPH. V prosinci 2017 vystavila fakturu (ne zálohovou) dalšímu novému nájemci na 14 měsíců dopředu. Dle nájemní smlouvy začíná nájem v květnu 2018. Tato faktura je vystavena jako osvobozené plnění bez nároku na odpočet. Úhradu faktury obdržela v prosinci 2017. Vzhledem ke kombinaci zdanitelného a osvobozeného plnění je firma povinna krátit DPH na vstupu. Od kterého měsíce má přijaté faktury, související s oběma plněními krátit?

Plátce DPH a prodej předmětu z osobního vlastnictví

ID21849 | | Ing. Petra Konderlová

Plátce DPH prodá ze svého osobního vlastnictví koně. Chci se jen ujistit, že nemusí vystavit daňový doklad a odvést DPH? 

Fakturace za školení do ciziny s místem konání v tuzemsku

ID21731 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká společnost s. r. o., plátce DPH, a zabýváme se poskytováním akreditovaných školení klientům v ČR i zahraničí, přičemž školení se většinou konají na území ČR. V těchto případech se řídíme § 9b ZDPH při fakturaci do EU a § 9a ZDPH při fakturaci do 3. zemí a fakturujeme s DPH. Nyní nastaly níže uvedené případy, prosím o radu, jak postupovat z hlediska místa plnění, DPH a vykazování ve výkazech. 1. Fakturace na Slovensko, (odběratel nemá registraci v ČR, pouze na Slovensku), místo konání ČR, plnění: školení přeúčtování nákladů na ubytování - místo plnění, DPH? 2. Fakturace stejnému plátci s plněním: školení přeúčtování nákladů na ubytování odborná kniha, která není součástí výuky - fakturace s DPH? Jak by se postupovalo v případě, kdy kniha je součástí výuky a je uvedena na faktuře jako další plnění? Můžeme fakturovat vše na jedné faktuře, nebo raději jednotlivá plnění fakturovat zvlášť? 3. Fakturace do 3. zemí konané na území ČR, osobě povinné i nepovinné k dani, plnění: školení, přeúčtování nákladů na ubytování, zaslání knihy. A jak postupovat v případě, kdy fakturantka vystavila fakturu plátci na Slovensko, jednalo se o knihu, faktura byla vystavena v režimu reverse charge a odeslána odběrateli?

Odstupné za přenechání případů

ID21527 | | Ing. Martin Děrgel

Advokátka v důchodovém věku (neplátce DPH) bude podstatně omezovat svoji činnost (ne ukončovat), podstatnou část svých případů (nedokončených soudních sporů) přenechá za úplatu jinému advokátovi. Bude toto "odstupné" zahrnovat do obratu k povinné registraci k DPH? Anebo jak tento problém řešit tak, aby se nyní nestala plátce DPH? 

Sazba DPH - únikové hry

ID21454 | | Ing. Ladislav Pitner

Je možné do snížené sazby DPH zařadit poskytování služby spočívající ve vstupu na únikovou hru? Dle našeho názoru je možné tuto službu zařadit pod níže uvedené kódy nomenklatury uvedené v příloze č. 2 zákona o DPH: 90, 91, 93 Poskytnutí oprávnění ke vstupu do muzeí a jiných kulturních zařízení (na kulturní akce a památky, výstavy, do zoologických a botanických zahrad, přírodních rezervací, národních parků, lunaparků a zábavních parků, cirkusů, historických staveb a obdobných turistických zajímavostí). Avšak není ji možné zařadit pod žádný v příloze přímo vyjmenovaný kód nomenklatury: 93.11, 93.12 Poskytnutí oprávnění vstupu na sportovní události; použití krytých i nekrytých sportovních zařízení ke sportovním činnostem. 93.13 Služby posiloven a fitcenter. 93.29.11 Služby související s provozem rekreačních parků a pláží. 93.29.21 Poskytnutí oprávnění vstupu na ohňostroje, světelná a zvuková představení. Přesně bychom únikové hry zařadili pod CZ-CPA 93.29.29 - Zábavní služby.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru