Otázky s klíčovým slovem: Závazky

počet otázek s klíčovým slovem : 201Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Omylem zaplacený závazek fyzické osoby-jednatele s. r. o. z účtu společnosti

ID27926 | | Ing. Petra Konderlová

Podnikatel-fyzická osoba je i jednatel ve své s. r. o.  Na konci roku 2020 zaplatil jednatel s. r. o. omylem závazek fyzické osoby z účtu s. r. o. Tuto chybnou platbu vrátila fyzická osoba na účet s. r. o. až následující rok 2021. Je možné u fyzické osoby tento uhrazený závazek uplatnit jako výdaj již v roce 2020 nebo až v roce 2021?

Odpis promlčených závazků vůči dodavatelům

ID27894 | | Ing. Christian Žmolík

Z jakých podmínek je možné zcela odepsat závazek za dodané zboží z roku 2017, pokud s dodavatelem mámě domluvu tento závazek neproplácet?

Dodaňování neuhrazených závazků

ID27608 | | Ing. Ivana Pilařová

Již od roku 2016 mám v účetnictví na účtu 389 vytvořen dohad na částku za zpracování účetní závěrky od externí firmy - účtováno 518xxx /389. Účetní firma, která měla závěrku zpracovávat, vůbec (ani po několika urgencích) nezaslala fakturu do dnešní doby. Četla jsem problematiku "dodaňování neuhrazených závazků", ze které jsem pochopila, že bych mohla vynulovat účet 389 dodaněním neuhrazených závazků - do daňových výnosů, tj. 389/ 648xxx, a následně uvést v daňovém přiznání k dani z příjmů PO na ř. 30 a k tomuto řádku doplnit komentář. Prosím o potvrzení či vyvrácení. 

Propadnutí kauce na základě rezervační smlouvy, moment účtování do výnosů

ID27365 | | Ing. Ivana Pilařová

Půjčovna vybere peněžní kauci při sjednání rezervační smlouvy na půjčení věci v budoucím termínu. Smlouva funguje tak, že pokud si zákazník věc nepřevezme (a v ten moment nezaplatí půjčovné), tak kauce propadne. V jakém momentu máme účtovat do výnosů o propadení kauce - pokud je převzetí sjednáno na květen 2021, ale již v prosinci 2020 máme od druhé strany telefonickou informaci, že si věc nepřevezme. Domnívám se, že propadnutí kauce máme účtovat do výnosů až v květnu 2021, protože to vyplývá z rezervační smlouvy o propadení kauce. Propadení kauce budeme účtovat na 325.AE/648. Je postup správný?

Přeceňování pohledávek, závazků a bankovních účtů v průběhu roku

ID27212 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost používá měsíční kurz k 1. dni v měsíci. Takto má stanoveno ve směrnici. Rozhodlo se, že se pohledávky, závazky a bankovní účty bude oceňovat vždy k poslednímu dni v měsíci. Používali jsme tedy kurz s tímto měsícem spjatý, tedy např. přecenění bylo k 31. 10. kurzem k 1. 10. Ovšem nadřízený namítl, že by se měl použít kurz následujícího měsíce, tedy v našem příkladě přecenění by bylo k 31. 10. kurzem ze dne 1. 11. Samozřejmě s tím, že přecenění k 31. 12. by nemohlo být 1. 1. následujícího roku, taže by se to týkalo pouze 11 měsíců. S tím souvisí ještě dotaz, zda přecenění bankovních účtů lze považovat za realizovaný zisk - ztrátu? Měli jsme za to, že u pohledávek a závazků to jsou nerealizované zisky - ztráty ale na bankovních účtech nikoli. 

Platba faktur z účtu jiné společnosti

ID27043 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost A má závazek vůči třetí osobě. Jiná společnost B tento závazek vůči třetí osobě za společnost A uhradí ze svého účtu. Společnost A má za společností B pohledávky ( za vykonané práce), společnost A a B jsou spojené osoby. Jak zaúčtovat v účetnictví u společnosti A tuto transakci. Může to být pokladnou: úhrada pohledávky od společnosti B a současně výdej - úhrada závazku třetí osobě?

Zádržné u stavební firmy

ID26722 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaký je postup při účtování zádržného? Firma s. r. o. vystaví fakturu na celou částku díla včetně zádržného. Odběratel uhradí závazek, ale ve snížené částce o dohodnuté zádržné. Může se zádržné účtovat na MD 311/D 602, nebo se doporučuje ho účtovat na jiný účet? A to stejné jak funguje u odběratele?

Rozhlasový poplatek

ID26648 | | Ing. Jiří Nigrin

Jak správně zaúčtovat závazek na roční platbu rozhlasového poplatku? Chtěla jsem účtovat MD 518/D 325 nebo MD 518/D 345.

Dodanění závazků v daňové evidenci

ID25860 | | Ing. Ivana Pilařová

Na dodanění závazků v daňové evidenci jsem četla 2 protichůdné názory. Jeden byl, že fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci dodaňuje veškeré své závazky 30 měsíců po splatnosti s několika výjimkami, druhý názor, který jsem četla zde, je, stručně řečeno, že fyzická osoba dodaňuje jen závazky, které zanikly jinak než započtením, splacením, splněním, narovnáním a také závazky, z jejichž titulu byly uplatňovány výdaje, tj. pořízení dlouhodobého majetku a finančního leasingu. Par. 23 a odst.11 je z mého pohledu také matoucí, v první části se píše, že se toto ustanovení nevztahuje na dluhy, z jejichž titulu nebyl uplatněn výdaj, dále se ovšem píše, že poplatníci mající příjmy dle par.7-9 zvyšují základ daně o neuhrazené dluhy s výjimkou dluhů, které při úhradě nejsou daňovým výdajem. Můžete mi prosím vysvětlit, jak si tento paragraf vysvětlit, a jak to tedy s dodaňováním závazků v daňové evidenci je? Mám na mysli poplatníka vedoucího daňovou evidenci, který neukončuje ani nepřerušuje činnost a neuhrazené závazky jsou závazky, které by při uhrazení byly daňovým výdajem. 

Starý závazek firmy a jeho řešení v účetnictví a DPPO

ID25146 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak vyřešit účetní závěrku a daňové dopady firmy s. r. o. V inventuře účtů 2018 je účet 479 (dlouhodobý závazek) v poměrně významné hodnotě (cca 33 % obratu firmy), avšak nedoložený konkrétní smlouvou apod. Od předchozího zpracovatele účetnictví (do účetního roku 2018) máme informace, že  s. r. o. vznikla převzetím podnikání od fyzické osoby OSVČ a účet 479 byl vyrovnávací účet té doby – podrobnosti k tomu nejsou, tuto hodnotu jsme převzali. Od jednatele i společníka (v jedné osobě) společnosti jsme dostali odpověď, že podnikání osvč přešlo na  s. r. o. v roce 2000 a tehdy vznikl u sro závazek za nabytý obchodní majetek, za který zřejmě nebylo zaplaceno. Ovšem tehdejší dokument (smlouvu nebo jiný podklad) firma nemá (otázkou je, zda k tomu písemná smlouva tehdy byla). Na obchodním rejstříku je zveřejněná závěrka z roku 2009, kde na účtě dlouhodobých závazků je právě tato částka, což tvrzení jednatele a společníka dokladá. Jak se s tím má firma správně vypořádat? A) Možnost, že bude evidovat stále na účtě 479 tento závazek - možná není správný, jelikož jednatel toto bere jako uzavřenou věc a v podstatě neví, že by tam měl nějaký dluh. B) Vyžádat si prohlášení jednatele a společníka, že nikomu k 31. 12. 2019 takovou částku  s. r. o. nedluží, že taková částka v rozvaze nemá být, protože zkresluje aktuální stav firmy. Jak bychom měli správně účtovat. Bylo by správně účtovat odpis rozvahově přes jiný výsledek hospodaření zápisem MD 479/DAL 426 bez vlivu na daň z příjmů? Případně jak účtovat jinak?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru