Otázky s klíčovým slovem: Závazky

počet otázek s klíčovým slovem : 192Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Starý závazek firmy a jeho řešení v účetnictví a DPPO

ID25146 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak vyřešit účetní závěrku a daňové dopady firmy s. r. o. V inventuře účtů 2018 je účet 479 (dlouhodobý závazek) v poměrně významné hodnotě (cca 33 % obratu firmy), avšak nedoložený konkrétní smlouvou apod. Od předchozího zpracovatele účetnictví (do účetního roku 2018) máme informace, že  s. r. o. vznikla převzetím podnikání od fyzické osoby OSVČ a účet 479 byl vyrovnávací účet té doby – podrobnosti k tomu nejsou, tuto hodnotu jsme převzali. Od jednatele i společníka (v jedné osobě) společnosti jsme dostali odpověď, že podnikání osvč přešlo na  s. r. o. v roce 2000 a tehdy vznikl u sro závazek za nabytý obchodní majetek, za který zřejmě nebylo zaplaceno. Ovšem tehdejší dokument (smlouvu nebo jiný podklad) firma nemá (otázkou je, zda k tomu písemná smlouva tehdy byla). Na obchodním rejstříku je zveřejněná závěrka z roku 2009, kde na účtě dlouhodobých závazků je právě tato částka, což tvrzení jednatele a společníka dokladá. Jak se s tím má firma správně vypořádat? A) Možnost, že bude evidovat stále na účtě 479 tento závazek - možná není správný, jelikož jednatel toto bere jako uzavřenou věc a v podstatě neví, že by tam měl nějaký dluh. B) Vyžádat si prohlášení jednatele a společníka, že nikomu k 31. 12. 2019 takovou částku  s. r. o. nedluží, že taková částka v rozvaze nemá být, protože zkresluje aktuální stav firmy. Jak bychom měli správně účtovat. Bylo by správně účtovat odpis rozvahově přes jiný výsledek hospodaření zápisem MD 479/DAL 426 bez vlivu na daň z příjmů? Případně jak účtovat jinak?

Převod části závodu na dceřinou společnost prodejem/nepeněžním vkladem/odštěpením

ID24927 | | Ing. Martin Bureš

Akciová společnost má část závodu (nemovitost a s ní spojené činnosti, pohledávky a závazky). Zvažuje úplatné postoupení této části závodu na nově vytvořenou dceřinou společnost. Jedná se o 3 možné varianty, je potřebné zajistit, aby zároveň s nemovitostí přešly i závazky a pohledávky: - prodej části závodu - vklad části závodu jako nepeněžitého vkladu - rozdělení společnosti odštěpením Jak se odlišují jednotlivé varianty z pohledu daně z příjmů právnických osob a daně z nabytí nemovitých věcí? Co znamená nebo jak zajistit, aby převáděná část závodu splňovala definici samostatné ekonomické jednotky. Postačí, když je o ni účtováno v rámci společnosti na samostatných zakázkách? Co když součástí prodávaného/vkládaného/odštěpovaného závodu nejsou zaměstnanci? Je potřebné, aby představenstvo a valná hromada definovala a vyčlenila v rámci a.s. tyto prostory, tento majetek? Jakým způsobem uvedené provést? V daném případě se jedná o 2 parkovací domy, které na základě nájemní smlouvy provozuje cizí s r.o. Akciová společnost má ve svém účetnictví pouze výnosy z nájmu, případně náklady nad rámec běžné údržby. Splňují za daných skutečnosti tyto parkovací domy definici části závodu?

Výzva ručiteli k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

ID24940 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Jakým způsobem zaúčtovat úhradu DPH jako ručitel na základě výzvy od finančního úřadu za nespolehlivého plátce?

Kapitalizace závazků

ID24750 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365? 

Pohledávky po splatnosti v daňové evidenci

ID24391 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba, plátce DPH, vedoucí daňovou evidenci, má závazky po splatnosti za dlužníky (právnické osoby), které byly zlikvidovány. Je možné dobrovolně o tyto závazky zvýšit základ daně z příjmu a nečekat, až by plátce musel všechny závazky dodanit najednou dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů?

Zaúčtování odměny za odběr piva

ID23386 | | RNDr. Libor Fiala

Společnost s r. o. koupila restauraci. Za odběr piva dostala odměnu na období 5 let. S. r. o. vystavila fakturu na odměnu ZD 250 000 Kč + 52 500 Kč - 21% DPH, celkem 302 500 Kč. Pivovar zaplatil částku 222 500 Kč. Součástí smlouvy bylo převzetí závazku bývalého provozovatele ve výši 80 000 Kč bez DPH. Je možné toto převzetí závazku zaúčtovat na základě smlouvy zápočtem, aby byla faktura vyrovnaná? Jak na jednotlivé roky zdanit odměnu? Snížit částku o zápočet a rozložit odměnu do 5 let nebo závazek dát poměrem do nákladů a pak zbytek odměny dát do výnosů jednotlivých let?

Odpisy závazků

ID23208 | | Ing. Miroslava Kočová

Akciová společnost odepisuje nezaplacené závazky, které jsou 10 let po splatnosti, na účet MD 321/D 648 ve výši 100 %. V účetnictví evidujeme dobropis, který nám dodavatel nezaplatil více než 10 let. Můžeme tento dobropis ve výši 1 726 Kč zrušit tímto zápisem: MD 321/D 648 -1 726 Kč? 

Zaúčtování postoupeného závazku

ID23058 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma "A" (dlužník - plátce DPH) měla závazek vůči firmě "B" (postupitel). Firma "B" postoupila pohledávku (závazek firmy "A") firmě "C" (postupník) a firma "A" nyní dluží firmě "C". Jak zaúčtovat u firmy "A"? Přijatou fakturu má zaúčtovanou v nákladech. Jedná se pouze o změnu věřitele? Může být zaúčtováno MD 321/D 395 věřitel původní a MD 395/D 321 věřitel nový? Následně firma "A" s firmou "C" postoupenou pohledávku (závazek firmy "A") započetla s pohledávkou, kterou měla firma "A" za firmou "C".

Faktura v cizí měně hrazená společníkem

ID22797 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. přijala fakturu v cizí měně, kterou uhradil společník ze svého soukromého účtu. Bude se závazek vůči společníkovi evidovat v cizí měně a na konci roku se přepočte kurzem k 31. 12.?

Zánik závazku při fúzi

ID22504 | | Ing. Martin Bureš

1) Firma A drží pohledávku za firmou B ve výši (např.) 100 mil. Kč.

2) Firma A tuto pohledávku postoupí na firmu C za cenu (např.) 1 mil. Kč.

3) Firma C následně sfúzuje s firmou B.

Bude mít z důvodu fúze vzájemné držení pohledávky a závazku daňové dopady? Bude 99 mil. Kč daňový výnos? Firma C zanikne, pokračovat bude firma B.

Účetní zápisy a daňové dopady

1) Firma A: Držení pohledávky 100 mil. Kč MD 315/… , Firma B: Závazek …/321 100 mil. Kč.

2) Firma A: Postoupení pohledávky 546DU/315 1 mil. Kč, 546DN/315 99 mil. Kč, úhrada 221/646DU 1 mil. Kč, Firma C: Nabytí pohledávky 315/325 1 mil. Kč, úhrada 325/221 1mil. Kč, podrozvahová evidence 75./75.. 99 mil. Kč.

3) Fúze společnosti B a C 321/315 1 mil. Kč, 321/… 99 mil. Kč? Vím, že kdyby neproběhla fúze a společnost B by zaplatila společnosti C za pohledávku částku nad 1 mil. Kč, tak u společnosti C se jedná o zdanitelný výnos (646), ale po sloučení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru