Otázky s klíčovým slovem: Zásoby

počet otázek s klíčovým slovem : 217Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vratné obaly

ID26303 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost používá při prodeji svých výrobků dřevěné palety. Palety jsou vyráběny ve vlastní režii společnosti. Na vydané faktuře jsou palety uváděny jako samostatná položka podléhající daňovému režimu shodnému s prodávanými výrobky. S paletou je nakládáno jako s vratným obalem. Ve smlouvě o dodávce výrobků je s odběratelem dohodnuto, že odběratel má možnost použitou paletu vrátit společnosti. Společnost prodává své výrobky i palety a zároveň se ve smlouvě zavazuje palety odkoupit zpět (odběratel je ale vrátit nemusí). Odběratel se při splnění dodávky stává vlastníkem výrobku i palety. O vrácení palety je účtováno jako o vrácení části dodávky – společnost vystavuje odběrateli opravný daňový doklad. Vrácená paleta je přijata na oddělený sklad pro posouzení fyzického stavu. Poté mohou nastat následující situace: a) paleta se přijme zpět na sklad palet bez dalších úprav, b) paleta se zlikviduje kvůli jejímu významného poškození nebo c) paleta je opravena, tj. dojde k vyskladnění materiálu na opravu palety, teprve poté je přijata zpět na sklad palet. Vrácená paleta je vždy přijata na sklad za skladovou cenu (bez ohledu na další postup popsaný v bodech a), b) nebo c). Na skladu palet jsou všechny palety evidovány pod jednou skladovou položkou. Jak účtovat o vyrobených paletách? Jak zaúčtovat jejich první použití jako vratný obal? Jak účtovat o vrácení použitých palet v bodech a), b) a c)? Jak účtovat o vyskladnění již vrácených palet při jejich opětovném použití při prodeji výrobků?

Likvidace zásob

ID26318 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost je výrobní a obchodní společností. Sklad účtuje způsobem A. Na skladech eviduje:

a)     nakoupený materiál (suroviny) - účet 112,

b)     polotovary vlastní výroby - účet 122,

c)     vlastní výrobky - účet 123,

d)     zboží - účet 132.

Společnost provádí likvidaci těchto zásob v souladu s § 24 odst. 2 písm. zg zákona o daních z příjmů, likvidaci dokládá likvidačním protokolem.

Na který účet se o likvidaci u jednotlivých zásob účtuje:

a) materiál: 501/112 nebo 548/112,

b) polotovary: 582/122 nebo 501/122 nebo 548/122,

c) vlastní výrobky: 583/123 nebo 501/123 nebo 548/123,

d) zboží: 504/132 nebo 501/132 nebo 548/132?

Prodej zásob za sníženou cenu

ID26197 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma, s. r. o., plátce DPH nakupuje a následně prodává slámu. Vrchní balíky slámy jsou však někdy po dešti znehodnocené. Firma tyto balíky přimíchala do nakoupeného kravského hnoje a prodala je se sníženou cenou. Musí zde být proúčtovaná snížená hodnota zásob?

Inventura zásob

ID26007 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma provádí inventuru zásob 1x ročně. Neprovádí ji však 31. 12. ale vždy v lednu. Myslím, že to nedopovídá zákonu o účetnictví a fyzická inventura by se měla dělat nejdříve 4 měsíce před 31. 12. ke dni, který předchází 31. 12. (rozhodný den) a následně je možné vypořádávat dva měsíce inventarizační rozdíly. Jaké postihy firmě hrozí, pokud inventuru provádí až v lednu a stav k 31. 12. dopočítává dle prodaného zboží za období 31. 12. až lednový termín inventury?

 

Vypořádání DPH u mank na zásobách vlastní výroby

ID25784 | | Ing. Ivana Pilařová

Provádí se u zásob vlastní výroby, pokud je při inventarizaci zjištěno manko, také vypořádání DPH přes řádek 45 přiznání? V Informaci GFŘ k uplatňování zákona o DPH při vyrovnání odpočtu daně dle § 77 odst. 2 písm. c) je uveden příklad jen na zásoby materiálu na skladě, tedy obchodního majetku před jeho prvním použitím. Nenašla jsem nikde výklad, co dělat u manka u zásob vlastní výroby, když do výrobku vstupují materiály jak v 15% tak i v 21% sazbě, celý vlastní výrobek je někdy v 15%, někdy ve 21% sazbě, jestli se postupuje podle kalkulace kolik jakého materiálu je v tom výrobku obsaženo, nebo zda se vyrovnání provádí z celé ceny výrobku, kde jsou v ocenění i položky, u nichž nebyl odpočet (práce, pojistné...) sazbou, do níž spadá celý výrobek, nebo zda to znamená, že nakoupený materiál byl již na výrobu výrobku použit, a tedy se vypořádání neprovádí, protože to je po prvním použití. 

Rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů na nákup zboží při účtování metodou B

ID25682 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a nákup účtuje způsobem B na účet 504100. Vedlejší pořizovací náklady (dopravné, clo) ke zboží účtuje na účtě 504200. Na konci roku byla provedena inventura zboží a stav skladu zaúčtován na 132100/504100. Ve skladovém hospodářství se nerozpočítávají vedlejší pořizovací náklady do hodnoty zboží na skladě. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění vedlejších pořizovacích nákladů, dle kterého by měly zůstat náklady na účtu 504200 a zbytek by byl přeúčtován na 132200/504200?

Skladová evidence

ID25555 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost s r. o. provozuje stravování a pohostinství. Není vybavena počítači, jen pokladním systémem EET. Zaměstnanci neumí pracovat s výpočetní technikou. Účtují o zásobách způsobem B. Na konci roku provedou inventuru a zaúčtují. Můžete uvést jaká je povinnost v průběhu roku při vedení zásob zboží, aby se splnila povinnost vůči FÚ. Společnost převážně vaří obědy. Jak by evidence měla vypadat a co v ní musí být uvedeno? Povedou ji ručně. Názor daňového poradce je takový, že stačí vybrat nejdůležitější položky (maso, pivo, …např. 10 položek) a zapisovat nákup a výdej, aby se splnila povinnost, protože způsob evidence zákon přímo neurčuje. 

Zrušení registrace k DPH a zásoby

ID25507 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, která dělala servis, má na skladě zásoby na opravy domácích spotřebičů, které byly pořízeny před několika lety, některé před 10, 6 a 2 roky. Jak se má postupovat s dodaněním DPH v případě zrušení registrace k DPH u takto starých zásob?

Metodika výpočtu rozpuštění vedlejších nákladů na konci roku

ID25420 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost nakupuje zboží a zásoby účtuje způsobem A na účet 132001. Ostatní pořizovací náklady (dopravné) ke zboží účtuje na účtě 132002. Na konci roku byla provedena inventura zboží a zjištěn přebytek zboží na skladu. Jak se vypočítá koeficient rozpuštění ostatních pořizovacích nákladů - konečný stav účtu 132 002? Má se inventurou zjištěný přebytek skladu zaúčtovat až po výpočtu a zaúčtování koeficientu, nebo před výpočtem?

Reklamace - účtování na skladě

ID25389 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost, plátce DPH, účtuje skladovou evidenci způsobem A, prodala zákazníkovi materiál fa vydaná MD 311/D 604, výdej materiálu ze skladu MD 501/D 112 ve skladové ceně (výpočet aritmetický průměr). Po roce zákazník materiál reklamuje a mohou nastat tyto situace: 1) Zákazník materiál vrátí a společnost mu dá materiál nový (bez vystavování opravného daň. dokladu). Příjem vadného materiálu minusem MD 501/D 112, výdej nového materiálu MD 501/D 112? Ceny na skladě se průběhu změnily. Jak zaúčtovat rozdíl, který vznikne? A vadný materiál je možné odepsat do daňových nákladů na základě likvidačního protokolu na účet MD 548/D 112? 2) Po vzájemné dohodě zákazník vadný materiál vracet nebude a společnost mu pouze zašle nový materiál. Společnost tedy bude účtovat jen o výdeji nového materiálu MD 501/D 112?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru