Otázky s klíčovým slovem: Zápůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 44Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Kapitalizace závazků

ID24750 | | prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

Společnost s. r. o. přijímá půjčky od fyzické osoby, která není jednatelem, ani v jiném vztahu ke společnosti. V s. r. o. jsou půjčky účtovány na účty MD 211/D 365. Fyzická osoba se rozhodla, že tyto půjčky nebude chtít od s. r. o. vrátit a chce je převézt na kapitálové fondy. Společnost funguje od roku 2018, za roky 2018 a 2019 je ve ztrátě 1500 000 Kč. Je možné to takto udělat a není v tom nějaký háček? Jaké bude správné účtování, místo účtu 365 použijeme 413? 

Pokud se půjčky v s. r. o. od fyzické osoby převedou na kapitálové fondy, je možné třeba za 3 roky znovu převést na účet 365? 

Peněžitá pomoc zaměstnankyni při úmrtí manžela

ID24537 | | Ing. Martin Děrgel

Prosím o radu, jak lze pomoci zaměstnankyni, které zemřel manžel. Manžel byl také náš zaměstnanec, jeho žena má nyní finanční problémy, firma by ji ráda co nejrychleji pomohla jednorázovou výpomocí cca 50 000 Kč. Je nějaká možnost, abychom z toho my ani ona neodváděli daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění. 

Osvobozená plnění v přiznání k DPH

ID24486 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost poskytuje úročené zápůjčky spojeným i nespojeným osobám. Ve smlouvách o zápůjčce je sjednána základní úroková sazba 6M EURIBOR + pevná odchylka. Základní úroková sazba je aktualizována vždy po uplynutí úrokového období, na které je tato úroková sazba vázána. Délka každého úrokového období činí šest kalendářních měsíců. Splátka úroků je sjednána ke dni splatnosti jistiny, tj. ke dni ukončení úvěrové smlouvy. Poskytování úvěrů a peněžních zápůjček se podle § 51 odst. 1 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění, považuje za plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet. V jakém období se toto plnění vykazuje v přiznání k dani z přidané hodnoty?

Prominutí zápůjčky

ID24378 | | Ing. Ivana Pilařová

Mateřská společnost poskytla své dceřiné společnosti bezúročnou zápůjčku, nyní se mateřská společnost rozhodla, že tuto zápůjčku promine. Mateřská společnost tudíž odepíše tuto zápůjčku do nedaňových nákladů prostřednictvím účtu 546 a dceřiná společnost odepíše závazek do daňových výnosů pomocí účtu 648? Je to takto správně?

Půjčování peněz spolek - soukromá osoba (člen, jednatel)

ID24014 | | Ing. Miroslava Nebuželská

Není postup popsaný níže protiprávním jednáním, případně nenaráží na nějaká jiná omezení? Hraje v popsaných případech nějakou roli, zda je fyzickou osobou - nečlen x člen x jednatel spolku?

1) Fyzická osoba zapůjčí bezúročně peníze - z bankovního účtu na bankovní účet - spolku. Spolek potřebuje finanční prostředky na zařízení, případně pořízení sídla (nutná změna sídla).

2) Je možný i opačný postup - aby spolek, který disponuje finančními prostředky, pro které nemá aktuálně využití, zapůjčil peníze fyzické osobě - bezúročně?

3) Mohou si vypomoct spolky mezi sebou? Jeden spolek půjčí jinému?

Finanční úvěr

ID23944 | | Ing. Jiří Vychopeň

Jak správně posoudit a zvolit podmínky pro poskytnutí úvěru? Matka, OSVČ (neplátce DPH, náklady paušálem), poskytne finanční prostředky spol. s r. o., kde jediný společník a jednatel je její syn. Jedná se o částku 300 000 Kč se splatností 3 roky. Jsou tyto osoby považovány na spojené? Jaký zvolit úrok, jak přijatý úrok u OSVČ zdanit, jsou zaplacené úroky spol. s r. o. daňově uznatelné? Je možné hradit splátky úvěru i nepravidelně dle možností společnosti? Bylo by poskytnutí finančních prostředků možné i jako bezúročná půjčka?

Zápůjčka společníkovi s. r. o.

ID23911 | | Ing. Tomáš Brokl

Společnost s r. o. má dva společníky, kteří nejsou zaměstnanci. Může s. r. o. poskytnout společníkovi bezúročnou půjčku ve výši 300 000 Kč?

Zápůjčka společníkovi

ID23845 | | Ing. Ivana Pilařová

Jediný společník společnosti s. r. o. si vypůjčil v prosinci 2018 ze společnosti 700 000 Kč. Jakou smlouvu musí se společností uzavřít a jak počítat úroky z této půjčky? Jsou úroky z této půjčky daňově účinné až při zaplacení? Jak o této půjčce a postupných splátkách účtovat?

Zápůjčka od jednatele do s. r. o.

ID23718 | | Ing. Jiří Vychopeň

Loňského roku byla založena společnost s. r. o., v současné době zapůjčil jednatel společnosti peníze na běžný provoz (nájem, mzdy, úpravy vstupní části budovy). Tyto peníze byly zapůjčeny na základě smlouvy o půjčce s ročním úrokem. Budou vyplacené úroky v s. r. o. daňově uznatelné, na druhé straně je jednatel zahrne do svého daňového přiznání?

Získání věci z výkonu zástavního práva

ID23667 | | Ing. Jiří Vychopeň

Zapůjčitel (česká právnická osoba, s. r. o.) poskytl v roce 2018 vydlužiteli (česká právnická osoba, s. r. o.) zápůjčku ve výši 1 mil. Kč. Zápůjčka je úročená, splatnost zápůjčky vč. úroků byla stanovena do 20. 2. 2019. Současně se zápůjčkou bylo sjednáno zajištění v podobě zřízení zástavního práva na movité věcí - osobní automobil. Vydlužitel k datu podpisu smlouvy předal zapůjčiteli k úschově velký a malý TP k vozu a vůz samotný. Vydlužitel ve lhůtě nevrátil zápůjčku ani neuhradil úroky, a zapůjčitel tak přistoupil k výkonu zástavního práva dle smlouvy, tj. automobil přechází do vlastnictví zapůjčitele (pro právní jistotu byla sepsána dohoda o výkonu zástavního práva, kdy vlastnické právo k věci přechází na zapůjčitele, který nemá povinnost zástavu zpeněžit ve veřejné dražbě, ale naopak si ji ponechává ve vlastnictví - tzv. propadnutí zástavy). Závazek vydlužitele z titulu zápůjčky je zcela uhrazen, res. obě smluvní strany si nic vzájemně nedluží.

1. Jaká bude vstupní cena vozu u zapůjčitele pro účely účetnictví a pro účely daně z příjmů a jak bude vypadat zaúčtování pořízení vozu?

2. Má vydlužitel z pohledu DPH povinnost vystavit daňový doklad pro zapůjčitele, tj. má vydlužitel povinnost odvést DPH na výstupu a zapůjčitel má nárok na odpočet daně? Pokud ano, jaký bude základ daně pro odvod DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru