Otázky s klíčovým slovem: Zápůjčka

počet otázek s klíčovým slovem : 68Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Poplatek za poskytnutí zápujčky

ID26930 | | Ing. Petra Konderlová

Na který účet zaúčtovat poplatek za poskytnutí zápůjčky? Musí být tento poplatek časově rozlišen, je-li zápujčka na dva roky?

Bezúročná půjčka od společníka s. r. o.

ID26834 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Nově založená společnost má jediného jednatele a společníka. Společnost musela nakoupit nějaký hmotný majetek + zboží. Společník vložil do banky celkem 1 000 000 Kč - (vklady cca kolem 100 000 Kč). Jak zaúčtovat tento vklad a jaké to má daňové dopady pro společnost a i pro společníka?

Bezúročná zápůjčka zaměstnancům pracujícím na DPP

ID26817 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zaměstnává rodinného příslušníka majitelů na DPP. Je možné tomuto zaměstnanci poskytnout bezúročnou zápůjčku 300 000 Kč dle § 6 odst. 9 pism. v) ZDP? Vztahuje se toto ustanovení i na dohody o provedení práce? Zaměstnanec pobírá odměnu do 10 000 Kč a má podepsané prohlášení poplatníka daně z příjmů.

Zápůjčka

ID26756 | | Ing. Ivana Pilařová

Firma s. r. o., plátce DPH, má jednu jednatelku. Jednatelka má přítele, který nemá s firmou nic společného, není zaměstnaný ve firmě, ale dává do firmy své peníze, které účtuji na účet 249 (krátkodobě), je takto správně? Přítel jednatelky si se soukromou osobou domluvil půjčku, pán půjčku poslal na firemní účet. Je bezúročná, vrátí to, co dostal, na který účet cca 1 000 000 Kč zaúčtovat? 

Bezúročná zápůjčka zaměstnanci

ID26710 | | Ing. Petra Konderlová

Naše s. r. o. chce poskytnout zaměstnanci, který je cizím státním příslušníkem, bezúročnou zápůjčku 3 000 EUR, kterou by splácel v 10 měsíčních splátkách po 300 EUR. Zápůjčka by byla vyplacena z našeho EUR účtu a splácena taktéž na náš bankovní účet vedený v EUR. Jelikož výše zápůjčky nedosáhne hranice 300 000 Kč, nebude podléhat zdanění ani odvodům na zdravotní a sociální pojištění. Je tento postup možný a správný?

Zápůjčka od jednatele/společníka do s. r. o.

ID26594 | | Ing. Matěj Nešleha

Jednatel a zároveň jeden ze dvou společníků s. r. o. poskytne společnosti zápůjčku ze soukromých peněz ve výši 2 mil. Na tuto zápůjčku bude sjednán úrok ve výši cca 7 %, který bude společníkovi měsíčně vyplácen. S. r. o. bude úrok účtovat jako nákladovou, daňově odpočitatelnou položku. Můj dotaz směřuje na společníka, až bude podávat daňové přiznání za rok 2020, bude z úroků, které v roce 2020 obdržel platit daň? Pokud ano, v jaké sazbě 15 % nebo 19 %? Sociální a zdravotní pojištění se předpokládám na úroky nevztahuje?

Vystoupení společníka z v. o. s.

ID26465 | | Ing. Matěj Nešleha

Veřejná obchodní společnost má tři společníky. Jeden ze společníků se rozhodl k 31. 8. 2020 vystoupit ze společnosti dle § 110 ZOK. Společníkovi připadá 25% podíl na základním kapitálu. Společnost eviduje závazek vůči společníkovi z titulu finanční půjčky na účtu 36xxxx. Zároveň společnost eviduje záporný zůstatek na účtu 491xxx vztahující se k tomuto společníkovi. Jakým způsobem vyřešit toto vystoupení společníka z pohledu účetnictví a daní z příjmů? 

Půjčka synovi

ID26414 | | Ing. Petra Konderlová

Náš zaměstnanec dostane od rodičů příspěvek na koupi pozemku. Částku nad 500 000 Kč mu chtějí částečně darovat a částečně půjčit. Bude si muset syn podat daňové přiznání a dar uvést, i když to bude osvobozené plnění nebo mu budu moci udělat zúčtování daně? U půjčky si musí počítat nějaký úrok?

Postoupení pohledávky z titulu úvěru a úroky

ID26199 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemská akciová společnost A poskytnula úvěr úročený 5 % p. a. právnické osobě B, následně tuto svou pohledávku postoupila třetí osobě C. Postoupila však pouze jistinu a ve smlouvě bylo ujednáno, že se postupuje pouze jistina, nikoliv však úroky, ty až do doby vyplacení této pohledávky náleží postupiteli. Znamená to, že postupitel tedy osoba A až do doby, než bude uhrazena jistina osobě C, si bude počítat úrok a účtovat na 662 a zdaňovat?

Zápůjčka mezi dvěma spojenými s. r. o.

ID26245 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost A (s. r. o.) půjčila společnosti B (s. r. o.) během roku 2019 částku 600 000 Kč. Zároveň společnost B je 100% vlastníkem společnosti A. Jedná se o bezúročnou zápůjčku, nebo by se mělo úročit?

Doplňující dotaz:

Není možnost, aby dceřiná společnost do mateřské společnosti zapůjčovali peníze bezúročně, když ve zmiňovaném ustanovení § 23 odst. 7 zákona o daních z příjmů je uvedeno "ustanovení věty první a druhé (o stanovení cen obvyklých) se nepoužije v případě uzavření smlouvy o výprose nebo o výpůjčce a v případě, kdy sjednaná výše úroků z úvěrového finančního nástroje mezi spojenými osobami je nižší, než by byla cena sjednaná mezi nespojenými osobami, a věřitelem je daňový nerezident nebo člen obchodní korporace, který je daňovým rezidentem České republiky nebo poplatník daně z příjmů fyzických osob" ? Zároveň využít majetkový prospěch vydlužitele při bezúročné zápůjčce předmětem daně z příjmů, přičemž je u právnické osoby dle § 19b odst. 1 písm. d) ZDP osvobozen, pokud od jednoho poplatníka nepřesáhne částku 100 000 Kč za rok?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru