Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnavatel

počet otázek s klíčovým slovem : 901Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění

ID27938 | | Romana Smékalová

Může zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění, na které si zaměstnanec šetří již od roku 2002 a výplata je sjednána ve věku 50 let? Je takový příspěvek zaměstnavatele daňově uznatelný? A z pohledu zaměstnance je příspěvek zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu?

Vyúčtování daně ze závislé činnosti

ID27688 | | Romana Smékalová

Zaměstnavatel je přihlášen mimo jiné i k dani ze závislé činnosti. V minulosti měl zaměstnance na DPP, u kterých srážel daň ze závislé činnosti, ale z důvodu slevy na dani zálohu na daň neodváděl, přesto podával nulové vyúčtování. V roce 2020 žádné takové zaměstance s podepsaným prohlášením neměl (odváděl jen srážkovou daň). Musí přesto podat vyúčtování daně ze závislé činnosti jen z toho titulu, že je přihlášen k této dani u FÚ?

Smrt OSVČ - zaměstnavatele

ID27563 | | Josef Rajdl

Podnikající fyzická osoba OSVČ, zaměstnavatel, dne 29. 8. 2020 zemřel. Jeho manželka, ustanovený správce dědictví, nahlásila na živnostenském úřadu a u notáře, že hodlá pokračovat v podnikání zemřelého manžela. Dle § 342 ZP by tím měla veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejít na nástupce, jímž je v tomto případě manželka. Je třeba se zaměstnanci z tohoto důvodu uzavírat nějaké dodatky k pracovním smlouvám? Nebo stačí jen nějaká písemná informace, že pracovněprávní vztahu trvá a přechází pod nového nástupce? K jakému datu by měla být podána "odhláška" zemřelého zaměstnavatele a přihláška nového na příslušné správě sociálního zabezpečení a zdravotních pojišťovnách? Je třeba provést v této souvislosti ještě nějaké kroky? 

Půjčka ze společnosti s. r. o.

ID27424 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme s. r. o. - jeden jednate = jeden společník, zároveň zaměstnanec. Půjčil si z firmy na týden 270 000 Kč. Je nutné sepsat k této půjčce smlouvu a stanovit úroky (v jaké výši) - nebo to řešit bezúročně, popř. to zaúčtovat jen jako pohledávku - 335/221 a smlouvu a úroky neřešit vůbec?

Antivirus A+ vs. nedoplatky vůči státu

ID27411 | | Josef Rajdl

Klient - restaruace / právnická osoba - má nedoplatky na odvodech zaměstnanců (SP, ZP, FÚ) za měsíce 6-9/2020. Od měsíce 10/2020 včetně platí řádně. Může žádat o podporu z programu ANTIVIRUS A+ za 11/2020 nebo to z titulu starších nedoplatků není možné?

Testy na covid-19 a vitaminy

ID27004 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud firma nakoupí pro své zaměstnance testy na covid-19 a vitaminy, bude se jednat o daňově uznatelný náklad?

Výhra z reklamní soutěže

ID26880 | | Ing. Matěj Nešleha

Akciová společnost uspořádala ve firemním týdeníku vědomostní soutěž za účelem zvýšení povědomí zaměstnanců o problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a předcházení pracovním úrazům. Soutěž je určena pro zaměstnance společnosti a jejich dceřiných společností. Vylosovaní výherci soutěže obdrží nepeněžní výhru v podobě poukazu na pobyt v penzionu v hodnotě 4 000 Kč. Společnost nyní řeší správný daňový režim soutěže na straně pořadatele a na straně výherců. Jedná se u pořadatele soutěže o daňově uznatelný náklad s nárokem na odpočet DPH související s činností společnosti v oblasti BOZP? O jaký druh příjmu se jedná u výherců soutěže - vlastních zaměstnanců a zaměstnanců dceřiných společností? Je nutno u vlastních zaměstnanců zahrnout výhru do příjmů ze závislé činnosti s povinností odvodu pojistného nebo se jedná u všech výherců o ostatní příjem podle § 10 odst. 1 písm. ch) ZDP, který je do výše 10 000 Kč osvobozen od daně podle § 4 odst. 1 písm. f) bod 3 ZDP?

Příspěvek zaměstnanci na penzijní nebo životní pojištění

ID26919 | | Josef Rajdl

Zaměstnavatel poukáže příspěvek zaměstnanci v roce ve výši 100 000 Kč na účet penzijního fondu nebo pojišťovny. Ve vnitřní směrnici je limit 50 000 Kč za rok. Smlouvy o penzijním nebo životním pojištěním splňují podmínky stanové zákonem o daních z příjmů. Jaké daňové dopady bude mít tento příspěvek na zaměstnance a zaměstnavatele? 

Antivirus C - prominutí pojistného

ID26361 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost s ručením omezeným, hodlá využít program Antivirus C - prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Splňuje všechny podmínky pro poskytnutí, ale jde o společnost, u které v souvislosti s opatřeními ani s nákazou COVID-19 nedošlo ke snížení výkonů (tržeb), naopak má ve srovnání s minulým obdobím i s 1. čtvrtletím 2020 výkony vyšší. V důvodové zprávě k přijatému zákonu je uvedeno, že prominutí pojistného se bude týkat menších zaměstnavatelů, tj. zaměstnavatelů s počtem zaměstnanců v pracovním poměru nepřesahujícím 50 zaměstnanců v pracovním poměru, na které situace související s výskytem koronaviru dolehla zvláště tíživě a kteří se s hospodářskými následky vyrovnávají obtížněji. Může uváděná společnost využít programu Antivirus C, aniž by se vystavila nějakému riziku vracení neodvedeného pojistného a penále při následných kontrolách plnění podmínek tohoto programu? Společnost nehodlá řešit "morální stránku problému". Bude mít snížení podnikového odvodu sociálního pojištění dopad na výpočet superhrubé mzdy jako základu pro zdanění?

ANTIVIRUS C - posouzení počtu zaměstnanců do celkového počtu 50

ID26362 | | Ing. Marta Ženíšková

Započítává se do počtu 50 zaměstnanců pro posouzení nároku na prominutí odvodů na sociální pojištění i člen představenstva akciové společnosti, který má smlouvu o výkonu funkce s měsíčním hrubým příjmem 5 000 Kč a je mu odváděno pojistné na sociální zabezpečení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru