Otázky s klíčovým slovem: Zaměstnanecké benefity

počet otázek s klíčovým slovem : 90Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Neuskutečněné dovolené a voucher z FKSP

ID26029 | | JUDr. Vlasta Víghová

1. CK nabídne zaměstnanci voucher - vrací zaměstnanec zaměstnavateli příspěvek z FKSP?

2. CK vrátí peníze na účet zaměstnavatele v nižší částce, než byl čerpaný příspěvek /s odečtením stornopoplatku/ - musí doplatit zaměstnanec rozdíl poskytnutého příspěvku z FKSP?

3. Zaměstnanec sám zruší dovolenou - musí vrátit čerpaný příspěvek do FKSP?

4. zaměstnanec požádá CK po 31. 8. 2021 o vrácení částky (za voucher) - musí vrátit příspěvek za rok 2020 do FKSP?

 

Stornopoplatky z dovolené a sociální fond

ID25992 | | Ing. Zdeněk Morávek

Zaměstnanci ruší z vlastního rozhodnutí (prozatím bez objektivních příčin) zájezdy a rekreace, které byly hrazeny ze sociálního fondu. Cestovní kanceláře vrací zpět na účet sociálního fondu částky ponížené o stornopoplatky. Podle § 6 odst. 9 písm. d) zákona o daních z příjmů jsou od daně z příjmu osvobozeny mj. nepeněžní příspěvky na rekreaci a zájezdy zaměstnavatelem zaměstnanci. Je možné stornopoplatek ponechat jako osvobozený výdaj sociálního fondu? Nebo je nutné výši stornopoplatku dodanit, popř. nechat jej uhradit zaměstnance zpět na jeho osobní účet sociálního fondu? Vnitřní předpis o čerpání sociálního fondu tuto problematiku nijak neřeší.

Doplatek zaměstnance na firemní mobil

ID25966 | | Ing. Jiří Vychopeň

Firma poskytuje pro firemní účely mobilní telefon s tím, že zaměstnanec ho může používat pro soukromé účely. Firma má interně stanovený limit v jaké hodnotě telefon poskytuje. Pokud chce zaměstnanec k použití dražší přístroj, může si rozdíl doplatit. Jak je to potom s odpočtem DPH na vstupu při nákupu a má firma zaměstnanci předepsat k úhradě doplatek včetně DPH nebo bez DPH? Mobilní telefon je majetkem firmy. 

Neuskutečnění rekreací částečně hrazených z FKSP a jejich neuskutečnění kvůli opatřením proti Covid-19

ID25864 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. V letošním roce 2020 jsme z fondu FKSP poskytli našim zaměstnancům příspěvek na rekreaci. Jak máme postupovat v současné situaci, kdy jsou rekreace kvůli koronaviru rušeny? Máme po zaměstnancích požadovat vrácení příspěvku? 

Příspěvek na léčebnou péči - zubní lékaři, ortodontická péče

ID25654 | | Ing. Martin Děrgel

Jsme spol. s r. o., chtěli bychom ze sociálního fondu přispívat zaměstnancům popř. rodinným příslušníkům na preventivní péči na úseku dentální hygieny, preventivní, léčebnou a diagnostickou péči na úseku zubního lékařství včetně ortodontické péče. Novelou byl vložen nový odstavec: Příspěvek lze poskytnout, není-li plnění ani částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění nebo jinou osobou na základě povinnosti stanovené jiným právním předpisem. Jaké náležitosti musí mít vystavený doklad od lékaře, že na tato léčebná péče nebyla hrazena ze zdravotního pojištění? Lze přispět třeba na zubní náhradu zaměstnance, na kterou by měl zaměstnanec doplácet 5 000 Kč (přitom ověřeno u lékaře příspěvek pojišťovny je cca 400 Kč). Jakým způsobem můžeme ověřit výše uvedené?

Dárková cestovní poukázka

ID25643 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost koupí např. mobilní telefon a dodavatel v rámci akce k telefonu předá také dárkovou cestovní poukázku za 2 500 Kč, za kterou si účtuje pouze 1 Kč. Pokud poukázku předáme zaměstnanci, jedná se o jeho zdanitelný příjem ve výši 2 500,00 Kč a z toho vyplývající sociální a zdravotní pojištění? A jak postupovat, pokud poukázku nechceme uplatnit? 

Účtování elektronických stravenek na přelomu roku

ID25587 | | Ing. Petra Konderlová

Zaměstnanci dostávají benefit - plně hrazené stravenky, za odpracované dny. Počet stravenek za prosinec, je znám až v lednu, kdy jsou stravenky, respektive nahrání bodů na stravenkové karty, objednány, zaplaceny a nahrány na karty zaměstnanců. Jedná se o náklady prosincové (spadající do minulého roku) nebo lednové (spadající do nového roku)?

Danění poukázek Cadhoc

ID25542 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme organizační složkou státu a vztahuje se na nás vyhláška č. 114/2002 Sb. o FKSP. V souladu s § 14 vyhlášky poskytujeme zaměstnancům dary při pracovních, životních výročích a při prvním odchodu do starobního důchodu atd. Pro tyto příležitosti jsme využili nabídku poukázek Cadhoc, kdy nás poskytující firma ubezpečila, že při plnění daru do 2 000 Kč pro zaměstnance v rámci jednoho roku se tyto poukázky nedaní. Nyní jsme se však dozvěděli, že se jedná o jinou formu peněžního plnění - jedná se o ceninu -, a pak je nutné je zpětně zaměstnancům zdanit. Můžete mi prosím poradit? Bohužel i názory finančních úřadů se různí s tím, že záleží, jak si kdo zákon vyloží.

Finanční příspěvek na dovolenou

ID25539 | | Ing. Petra Konderlová

V interní směrnici máme jako jeden benefit příspěvek na dovolenou v pevné sazbě pro plný úvazek 15 000 Kč, pro poloviční úvazek 7 500 Kč. Pokud je zaměstnanec ve výpovědní době v prvním pololetí, tak ztrácí nárok na tento příspěvek. Vstupuje tento příspěvek do průměru pro náhrady? Ve směrnici máme ještě uvedeno, že tento benefit nemá vazbu na odvedenou práci zaměstnance.

Zaměstnanecké benefity

ID25050 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. poskytuje ze sociálního fondu svým zaměstnancům různé benefity. Jsou pro zaměstnance osvobozeny od daně, případně do jaké výše? Jedná se o tyto benefity: 1) Příspěvek na sportovní akce – může být zaměstnance jen divák (ligový zápas) nebo musí jít např. o startovné, kdy se zaměstnanec sportu aktivně zúčastní? 2) Sauna, masáže. 3) Příspěvek na dětský tábor dítěte zaměstnance, 4) Příspěvek na akci zaměstnancům, kterou je např. úniková hra a následná večeře, kurz vaření apod.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru