Otázky s klíčovým slovem: Zálohy

počet otázek s klíčovým slovem : 341Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce

ID24861 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Důchodce vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ jako vedlejší a platil zálohy na zdravotní pojištění. Od roku 2020 předpokládá úplný útlum podnikatelské činnosti, ale nechce rušit živnostenské oprávnění. Je povinen platit zálohy na zdravotní, případně sociální pojištění? A jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2020 v případě, že nebude mít z podnikatelské činnosti žádné příjmy? Musí podávat nulové daňové přiznání?

Plátce DPH - záloha

ID24799 | | Ing. Martin Novák

Osoba povinná k dani se sídlem v ČR překročila v březnu 2019 limit pro povinnou registraci k DPH, ze zákona jsme se stali plátci od 1. 5. 2019, nicméně v březnu jsme obdrželi zálohu ve výši 50 000 Kč na opravu movité věci - jedná se o opravu pro jiného českého plátce DPH. Opravenou movitou věc (automobil) předáváme v polovině měsíce května 2019, kdy celková cena za opravu je na úrovni 80 000 Kč - máme povinnost odvést DPH z celé částky 80 000,00 Kč jak nám tvrdí odběratel nebo bude zdaněna jen částka 30 000 Kč - tj. zdaněna nebude částka přijatá před účinností registrace (jak se my domníváme). Děkujeme za názor a za odkaz na ustanovení, které tuto oblast upravuje.

Záloha služby spojené s nájmem a odvod DPH

ID24788 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. pronajímá nebytové prostory. V nájemní smlouvě je stanoveno, že pronajímatel má povinnost platit měsíčně zálohu na služby spojené s nájmem ve výši 5 000 Kč + DPH, tato záloha je splatná vždy do konce měsíce předcházejícího měsíci, na nějž se záloha platí. Na tyto zálohy pronajímatel vystavuje daňové doklady. K jakému datu má povinnost vystavit daňový doklad a odvést DPH? Je to ke dni připsání platby na bankovní účet? Po skončení roku jsou zálohy vždy vyúčtovány na základě skutečné spotřeby energií.

Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování

ID24743 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma využívá ve svém SW automatické načítání denních kurzů z ČNB. Tuto službu má nastavenou tak, že pro přepočty v účetnictví používá denní kurzy, a to kurzy z předešlého dne. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného se používá kurz vyhlášený ČNB a platný v den určení výše zálohy.

1) Pakliže firma bude účtovat o poskytnuté záloze v cizí měně, může použít kurz, který se jí pro den určení zálohy nabídne v „jejich“ denních kurzech užívaných pro účetnictví (tedy kurz z předešlého dne), nebo musí nahlédnout do kurzového lístku ČNB a použít kurz ČNB platný pro tento den, tj. pro den určení zálohy?

2) Předpokládáme, že stejný princip platí při vyúčtování zahraniční pracovní cesty ať už s poskytnutou zálohou, či bez ní (pak se používá kurz nástupu na pracovní cestu). Nedoplatek pracovní cesty bude vrácen v Kč a pro přepočet se použije kurz Zálohy nebo nástupu pracovní cesty? Přeplatek bude vrácen v cizí měně a pro zaúčtování se použije kurz z předchozího dne, který je použitý v účetnictví nebo kurz ČNB platný ke dni?

 

Rezerva na opravy hmotného majetku - zálohy na opravy před rokem provedení opravy

ID24560 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2021 máme v naší společnosti naplánovanou velkou opravu kogenerační jednotky v řádu desítek miliónů korun. V roce 2019 a 2020 (tedy 2 roky) chceme vytvořit daňově účinnou rezervu na tuto opravu a v roce 2021 ji budeme čerpat, s tím že k 30. 6. 2020 vložíme v souladu se zákonem na samostatný účet 50 % částky plánované rezervy. Zahraniční dodavatel generální opravy požaduje, abychom mu už v roce 2020 uhradili cca 27 milionů Kč jako zálohy na výrobu zařízení, které bude při opravě měnit (zálohy budou hrazeny v květnu a říjnu). Lze tyto zálohy už hradit z finančních prostředků složených na samostatném účtu (pravidlo účelovosti je podle mne naplněno) nebo musí být daná částka v plné výši na účtu po celou dobu tvorby rezervy? A pokud by to bylo možné, musí být na samostatném účtu k 30. 6. 2021 částka ve výši 100 % rezervy, nebo by mohla být snížená o už čerpané zálohy? 

Povinnost platit zálohu na daň z příjmů při přerušení živnosti

ID24615 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient přerušil v lednu 2019 živnost, v březnu 2019 by měl platit zálohu na daň z příjmů, pokud by nepřerušil, stejně tak mu vyšla záloha i na základě přiznání za rok 2018, která byla splatná v červnu 2019. Informovala jsem klienta, že po přerušení živnosti již nemá povinnost platit zálohy na daň z příjmů. Je to správně? Opravdu po přerušení živnosti a řádném nahlášení tohoto na finanční úřad již nemusí platit zálohy na daň z příjmu?

Odpis nezaplacené pohledávky

ID24505 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše s. r. o., plátce DPH, vystavila dne 1. 9. 2018 zálohu na částku 16 284,60 EUR (záloha byla zaplacena až 10. 10. 2018). Dne 4. 9. 2018 jsme vystavili fakturu s doplatkem 37 997,40 EUR, ve které byla zúčtována záloha 16 284,60 EUR (doposud však nezaplacená) – částka 37 997,40 EUR zaplacena 13. 9. 2018. Při úhradě zálohové faktury jsme však od dodavatele obdrželi pouze 13 284,60 EUR, tedy o 3 000 EUR méně. Tuto částku nám odmítají zaplatit, jelikož jsme se opozdili s dodávkou. V účetnictví máme tedy -3 000 EUR na zaplacených zálohách. Jak bych správně měla postupovat, abych vyrovnala účet 324?

DPH u nevyúčtované zálohy

ID24335 | | Ing. Ladislav Pitner

V podvojném účetnictví s. r. o. evidujeme na účtu 052 poskytnutou zálohu na nákup hmotného majetku. Záloha byla zaplacena na základě proforma faktury a po obdržení dodavatelského daňového dokladu na zálohu jsme si nárokovali odpočet DPH v rámci daňového přiznání k DPH. Tato účetní operace proběhla v lednu 2016. Od konce roku 2016 je dodavatel v insolvenci. Tato záloha nebude nikdy vyúčtována (nedojde k dodávce zařízení), ani nebude dodavatelem vystaven opravný daňový doklad, záloha nebude nikdy vrácena. Vzniká nám povinnost dodatečného odvodu DPH z titulu dlouhodobě nevyúčtované zálohy, s odkazem zejména na § 74 zákona o DPH? Pokud ano, v jakém okamžiku (v daňovém přiznání k DPH za jaké období)?

Přecenění k 31. 12.

ID23489 | | Ing. Zdeněk Morávek

Přeceňuje se i zaplacená záloha v cizí měně k 31. 12. (na základě zálohové faktury), pokud konečná faktura bude doručena až v půlce roku 2019? zálohová faktura není zaúčtována. je zaúčtována pouze zaplacená záloha MD 314/D 241 (jsme příspěvková organizace). 

Daň z příjmů fyzických osob - zálohy

ID24265 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, při podnikání zároveň pracuje na DPČ a pronajímá byt podle § 9 zákona o daních z příjmů. V přiznání k dani z příjmů za rok 2018 mu vyšla daň 19 818 Kč, byla zaplacena. Na řádku č. 74 daň po uplatnění slev vyšla částka 33 633 Kč a po odečtení řádku č. 84 sražené zálohy na daň z příjmů, zbyla doplatit výše zmíněná částka 19 818 Kč. Tento měsíc se ozval FÚ, že poplatník nezaplatil zálohu na daň z příjmů cca 7 000 Kč, což vychází 40 % z 33 633 Kč - rozděleno na 2 splátky. Je tento postup FÚ správný? K výpočtu záloh se vychází z částky bez odečtu záloh ze závislé činnosti? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru