Otázky s klíčovým slovem: Zálohy

počet otázek s klíčovým slovem : 357Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyúčtovací faktura - zúčtování záloh

ID26646 | | Ing. Petra Konderlová

Dodavatel vystavil fakturu - daňový doklad k plnění, kde byly placeny tři zálohy. K zaplaceným zálohám byly vystaveny daňové doklady, odvedena daň z přidané hodnoty v příslušných obdobích a odběratel (já) si uplatnil nárok na odpočet daně. Zálohy byly zaplaceny větší a nám vznikl ve vyúčtovací faktuře přeplatek, tedy faktura je v minusových hodnotách. Datum uskutečnění plnění je 30. 6. 2020 a datum vystavení je 1. 7. 2020, fakturu jsme obdrželi v červenci. Do jakého období dá tuto fakturu dodavatel, který ji vystavil - řídí se datem DUZP 30. 6. 2020 a my jako odběratelé ji dáme až do měsíce, kdy jsme fakturu obdrželi, tj. do července?

Vratné obaly - rozpuštění do účetnictví

ID26611 | | Ing. Ivana Pilařová

V účetnictví evidujeme přijaté a zaplacené zálohy za vratné obaly, které víme, že nám nikdy nikdo nevrátí a my je také nevrátíme, protože je už na skladě nemáme (zákazník nám je nevrátil). Můžeme tyto zálohy rozpustit do účetnictví MD 324/D 648 a MD 548/D 314 daňově?

Zálohy na služby k nájmu

ID26583 | | Ing. Martin Děrgel

S. r. o, plátce DPH, podnajímá kancelářské prostory, které má pronajaté v kancelářské budově. Fakturuje nájem a zvlášť služby, které mají rozdílnou sazbu DPH (voda, teplo, ostraha, daň z nemovitosti). Zálohu na tyto služby hradí pronajímateli kancelářského komplexu ve stejné výši. Měsíční zálohy na služby stanovila s. r. o. (podnajímatel) jednou částkou, neurčila tedy jaká částka je z celkové zálohy určena na konkrétní službu. Z přijatých záloh neodvádí DPH. Skutečné náklady na jednotlivé služby vyfakturuje po obdržení vyúčtování od pronajímatele (většinou v létě následujícího roku) s tím, že u každé služby stanoví zákonnou sazbu DPH. Od celkové fakturované částky odečte nezdaněné zálohy. 1) Je správné, že z přijatých záloh s. r. o. neodvádí měsíčně DPH? Není na překážku, že s. r. o. dostává na stejné služby od pronajímatele zálohové faktury, kde jsou služby vypsány dle jednotlivých sazeb DPH? 2) Jaké je DUZP pro vystavení zúčtovacích faktur podnájemníkovi?

Přijatá záloha na zboží, služby - EU, mimo EU

ID26485 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH přijme zálohu (vždy v případě EU od plátců daně, v případě třetích zemí osob povinných k dani), kdy je povinen vystavit daňový doklad k platbě a uvést toto plnění do přiznání DPH a v případě EU i do souhrnného hlášení již na základě přijaté platby a ne až na základě finálního daňového dokladu? Domnívám se, že pouze v případě poskytnutí služby do EU i mimo EU (bod 1, 2). V případě přijatých záloh na dodání zboží vzniká podle mého názoru DUZP nejdříve dnem dodání zboží do EU nebo vývozem zboží mimo EU. 1. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla do EU, 2. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla mimo EU, 3. přijatá záloha na dodání zboží do EU, 4. přijatá záloha na vývoz zboží mimo EU, 5. přijatá záloha prostřední osobou od kupujícího v případě třístranného obchodu. 

Vyúčtování zálohy - změna sazby DPH

ID26277 | | Ing. Ivana Pilařová

Jsme hotel (vedeme účetnictví) a poskytujeme ubytování včetně stravy. Na ubytování a stravu jsme začátkem roku vystavovali zálohové faktury a v návaznosti na ně i daňové doklady na přijatou platbu. Vše s 15% DPH. Od 1.5.2020 se změnila sazba za stravovací služby na 10%. Moje úvaha je taková, že odvedené DPH ze záloh je konečné vypořádání DPH a s ním už se nedá nic dělat. A teď přesně nevím, jak na fakturu za vyúčtování služeb. Konečná částka se nemění, není ani přeplatek ani nedoplatek. Je možné na konečnou fakturu uvést stravovací službu s 15% DPH, i když je již v 10% sazbě? Jinak nevím, jak fakturu technicky provést, aby seděla na uplatněnou zálohu. 

Účtování prodloužené záruky do nákladů

ID26304 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o. měla ve vlastnictví vozidlo, na které si zaplatila prodlouženou záruku již v roce 2018. Vozidlo bylo nyní prodáno, ale prodloužená záruka platí do roku 2022. Měla by se správně prodloužená záruka časově rozpouštět do nákladů v roce 2020, 2021 a 2022, nebo nyní v roce prodeje vozidla dát tuto záruku celou do nákladů? 

Zaplacená nevymahatelná záloha za zboží - účetní postup

ID26274 | | Ing. Ivana Pilařová

V roce 2018 jsme platili zálohu na zboží, které nám mělo být dodáno. Jelikož se dodavatel v roce 2019 dostal do insolvence, zboží nám již dodáno nebylo ani vrácena částka. Na druhé straně jsme na zboží fakturovali zálohu odběrateli, ve stejné výši jako nám dodavatel. Tato záloha byla zaúčtována do výnosů, jelikož jsme se domluvili, že si náš odběratel na základě trojstranného smluvního vztahu bude zálohu vymáhat přímo od našeho dodavatele, měli jsme v tom být jen prostředník, na jedné straně zboží koupíme, na druhé prodáme. Záloha do insolvence přihlášena nebyla. Jak s tím naložit účetně? Aktuálně mám přijatou zálohu v účetnictví vyřešenou jako výnos, ale nemám zaúčtovanou námi placenou zálohu dodavateli, ta je aktuálně na účtu 153.000. Jak se této zálohy zbavit, aby v rozvaze nefigurovala, je možné ji zaúčtovat jako náklad? Když záloha přijatá byla jako výnos? 

Záloha na služby spojená s nájmem

ID26013 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s. r. o. (plátce DPH, vede PÚ) pronajímá nebytové prostory fyzické osobě, neplátci DPH od dubna - do září 2020. Nájemné je tedy osvobozené. Dále je ve smlouvě uvedeno, že měsíčně bude FO platit zálohu na služby ve výši 3 000 Kč a náklady budou vyúčtovány dle skutečné spotřeby po skončení nájmu. Jedná se o energie a spotřebu vody. U těchto služeb budeme uplatňovat běžný režim DPH, nebudeme používat krátící koeficient. Musíme z přijatých záloh na služby měsíčně odvádět DPH nebo stačí provést vyúčtování po skončení nájmu - tedy v září 2020? Ve smlouvě není stanoveno, jaká záloha bude na vodu a jaká na energie, rozdílná sazba DPH. A nebo si určit např. 2 000 Kč bude energie a 1 000 Kč vodné? 

OSVČ - vedlejší činnost a zálohy na sociální pojištění v nouzovém stavu kvůli koronaviru

ID25867 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ podniká a má výkon činnosti jako vedlejší, neboť je i celý rok zaměstnána. Nyní v lednu 2020 podala přehled pro OSSZ a od února platí nové zálohy 2 100 Kč. Již za březen zálohu zaplatila. Může si zrušit v souvislosti s nouzovým stavem, resp. odpuštěním záloh od dubna do srpna příkaz na 2 100 Kč? A pokračovat v platbách až v říjnu neb se jí platba z března započítala do září? A v případě, že příkaz nezruší, pak se jí vrátí tyto platba za březen - srpen v přehledu za rok 2020? Jak se bude postupovat v přehledu za rok 2020 - tam se uvedenou všechny placené zálohy a bude k tomu i přizpůsoben výpočet ve formuláři? 

Odpuštěné zálohy na sociální a zdravotní pojištění pro OSVČ kvůli nouzovému stavu

ID25855 | | Ing. Ivana Pilařová

Dle informací jsou od března do srpna odpuštěny zálohy pro OSVČ. Pokud má OSVČ nastaveny trvalé příkazy na tyto zálohy a bude je nadále platit, budou mu pak při podání přehledu za rok 2020 vráceny? Nebo je nutné trvalé příkazy zrušit a zálohy neplatit, jinak k jejich odpuštění nedojde? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru