Otázky s klíčovým slovem: Zálohy

počet otázek s klíčovým slovem : 345Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Náklady příštích období

ID25381 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost L. s. r. o. nám zaslala 15. 12. 2019 zálohovou fakturu na teplo na 1/2020. Společnost H. jí zaplatila 30. 12. 2019. Společnost L. zaslala daňový doklad k 30. 12. 2019. Předpokládám, že tento daňový doklad půjde do DPH za 12/2019, ale zaúčtován bude jako náklad příštího období. Je to prosím tak?

Účtování fakturace se zahraničím

ID25210 | | Ing. Martin Děrgel

Zahraniční firma (Švýcarsko) nechá vyrábět v ČR a požaduje to účtovat při placení přes úvěr mezi výrobcem a odběratelem. Dle našeho názoru účtujeme u firmy v ČR takto: Zákazník uhradí 25 MD 311/D 604 faktura vystavená za 10 MD 221/D 311 zaplacená za 10 MD 221/D 314, 15 je přeplatek a účtujeme ho na zálohu na další fakturu. Zákazník však požaduje přeplatek ve výši 15 zaúčtovat jako úvěr a účtovat úrok do další vystavené faktury. Firmy však nemají uzavřenou žádnou úvěrovou či jinou smlouvu. Je náš názor správný?

Přiznání DPH ze zaplacené zálohy do EU

ID25264 | | Ing. Martin Novák

Česká společnost, měsíční plátce DPH, si u italského dodavatele objedná v listopadu 2019 zboží v hodnotě 5 000 EUR. Dojde k potvrzení objednávky a na základě toho naše společnost uhradí v témže měsíci italskému dodavateli zálohu na toto plnění v částce 3 000 EUR. Následně italský dodavatel vystaví dokument "Invoice", s datem přijetí zálohy 18. 11. 2019 a na doklad uvede jednoduchý text: záloha na objednávku a částku 3 000 EUR. K fyzickému dodání zboží dojde až v prosinci 2019 a spolu se zbožím, italský dodavatel vystaví a dodá dokument "Invoice" s datem 19. 12. 2019 (odpovídá datu dodání zboží), kde je detailně rozepsáno zboží vč. množství a cen (vše dohromady v částce 5000 EUR), dále je zde odečtena záloha 3 000 EUR a výsledná částka na tomto dokumentu je vypočtena na 2 000 EUR. Dodavatel dodání zboží osvobodil. Na dokladech je nulová sazba a odkaz na zákon/nařízení.

Kdy je pořizovatel zboží, tedy český plátce, povinen přiznat DPH z tohoto plnění? Musí přiznat už i z toho dokladu o záloze nebo až z finálního dokumentu? Má ve stejný okamžik i nárok na odpočet, když splní podmínky a použije plnění pro ekonomickou činnost? Jaká jsou rizika/sankce ze strany FÚ, když by plnění přiznal v jiném čase (měsíci), než mělo být? 

Výdaj roku 2019, DPH 1. čtvrtletí 2020

ID25232 | | Ing. Martin Svoboda

OSVČ, plátce DPH, vede daňovou evidenci, 24. 12. 2019 uhradil převodem zálohu na nákup zboží z Číny ve výši 100 000 Kč (nebude žádný doplatek, protože záloha pokryje celý nákup zboží). Fakturu za zboží obdrží spolu se zbožím v lednu 2020. Uplatní si OSVČ částku 100 000 Kč (úhrada prosinec 2019) za nákup zboží z Číny jako výdaj roku 2019? DPH se vypořádá v lednu 2020, po obdržení faktury a zboží?

Zdravotní pojištění - OSVČ důchodce

ID24861 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Důchodce vykonával podnikatelskou činnost jako OSVČ jako vedlejší a platil zálohy na zdravotní pojištění. Od roku 2020 předpokládá úplný útlum podnikatelské činnosti, ale nechce rušit živnostenské oprávnění. Je povinen platit zálohy na zdravotní, případně sociální pojištění? A jak to bude s daňovým přiznáním za rok 2020 v případě, že nebude mít z podnikatelské činnosti žádné příjmy? Musí podávat nulové daňové přiznání?

Plátce DPH - záloha

ID24799 | | Ing. Martin Novák

Osoba povinná k dani se sídlem v ČR překročila v březnu 2019 limit pro povinnou registraci k DPH, ze zákona jsme se stali plátci od 1. 5. 2019, nicméně v březnu jsme obdrželi zálohu ve výši 50 000 Kč na opravu movité věci - jedná se o opravu pro jiného českého plátce DPH. Opravenou movitou věc (automobil) předáváme v polovině měsíce května 2019, kdy celková cena za opravu je na úrovni 80 000 Kč - máme povinnost odvést DPH z celé částky 80 000,00 Kč jak nám tvrdí odběratel nebo bude zdaněna jen částka 30 000 Kč - tj. zdaněna nebude částka přijatá před účinností registrace (jak se my domníváme). Děkujeme za názor a za odkaz na ustanovení, které tuto oblast upravuje.

Záloha služby spojené s nájmem a odvod DPH

ID24788 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. pronajímá nebytové prostory. V nájemní smlouvě je stanoveno, že pronajímatel má povinnost platit měsíčně zálohu na služby spojené s nájmem ve výši 5 000 Kč + DPH, tato záloha je splatná vždy do konce měsíce předcházejícího měsíci, na nějž se záloha platí. Na tyto zálohy pronajímatel vystavuje daňové doklady. K jakému datu má povinnost vystavit daňový doklad a odvést DPH? Je to ke dni připsání platby na bankovní účet? Po skončení roku jsou zálohy vždy vyúčtovány na základě skutečné spotřeby energií.

Kurzy u pracovní cesty a vyúčtování

ID24743 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma využívá ve svém SW automatické načítání denních kurzů z ČNB. Tuto službu má nastavenou tak, že pro přepočty v účetnictví používá denní kurzy, a to kurzy z předešlého dne. Pro určení korunové hodnoty zahraničního stravného se používá kurz vyhlášený ČNB a platný v den určení výše zálohy.

1) Pakliže firma bude účtovat o poskytnuté záloze v cizí měně, může použít kurz, který se jí pro den určení zálohy nabídne v „jejich“ denních kurzech užívaných pro účetnictví (tedy kurz z předešlého dne), nebo musí nahlédnout do kurzového lístku ČNB a použít kurz ČNB platný pro tento den, tj. pro den určení zálohy?

2) Předpokládáme, že stejný princip platí při vyúčtování zahraniční pracovní cesty ať už s poskytnutou zálohou, či bez ní (pak se používá kurz nástupu na pracovní cestu). Nedoplatek pracovní cesty bude vrácen v Kč a pro přepočet se použije kurz Zálohy nebo nástupu pracovní cesty? Přeplatek bude vrácen v cizí měně a pro zaúčtování se použije kurz z předchozího dne, který je použitý v účetnictví nebo kurz ČNB platný ke dni?

 

Rezerva na opravy hmotného majetku - zálohy na opravy před rokem provedení opravy

ID24560 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2021 máme v naší společnosti naplánovanou velkou opravu kogenerační jednotky v řádu desítek miliónů korun. V roce 2019 a 2020 (tedy 2 roky) chceme vytvořit daňově účinnou rezervu na tuto opravu a v roce 2021 ji budeme čerpat, s tím že k 30. 6. 2020 vložíme v souladu se zákonem na samostatný účet 50 % částky plánované rezervy. Zahraniční dodavatel generální opravy požaduje, abychom mu už v roce 2020 uhradili cca 27 milionů Kč jako zálohy na výrobu zařízení, které bude při opravě měnit (zálohy budou hrazeny v květnu a říjnu). Lze tyto zálohy už hradit z finančních prostředků složených na samostatném účtu (pravidlo účelovosti je podle mne naplněno) nebo musí být daná částka v plné výši na účtu po celou dobu tvorby rezervy? A pokud by to bylo možné, musí být na samostatném účtu k 30. 6. 2021 částka ve výši 100 % rezervy, nebo by mohla být snížená o už čerpané zálohy? 

Povinnost platit zálohu na daň z příjmů při přerušení živnosti

ID24615 | | Ing. Petra Konderlová

Můj klient přerušil v lednu 2019 živnost, v březnu 2019 by měl platit zálohu na daň z příjmů, pokud by nepřerušil, stejně tak mu vyšla záloha i na základě přiznání za rok 2018, která byla splatná v červnu 2019. Informovala jsem klienta, že po přerušení živnosti již nemá povinnost platit zálohy na daň z příjmů. Je to správně? Opravdu po přerušení živnosti a řádném nahlášení tohoto na finanční úřad již nemusí platit zálohy na daň z příjmu?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru