Otázky s klíčovým slovem: Základní kapitál

počet otázek s klíčovým slovem : 54Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zůstatek na účtu č. 427-Ostatní fondy

ID27879 | | Ing. Martin Děrgel

Převzala jsem společnost, která má zůstatek na účtu 427-Ostatní fondy). Je to letitý zůstatek, pravděpodobně vytvořen za účelem proplacení příspěvku na dovolenou (nicméně nevyužit). Klient chce fond zrušit. Mohu tímto ostatním fondem uhradit ztráty z let minulých nebo si lze příspěvek vrátit zpět na účet?

Možnosti financování s. r. o. společníkem

ID27811 | | JUDr. Vlasta Víghová

Jaké jsou možnosti poskytování peněz na obchodní činnost s. r. o. u společníka kromě klasické půjčky? A jaké jsou výhody a nevýhody?

Rozdílná kupní cena a základní kapitál při koupi dceřiné společnosti mateřskou společností

ID27071 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zakoupila v r. 2016 jinou s. r. o. a stala se jejím 100% vlastníkem - tzn. matkou. Dceru zakoupila za cenu stanovenou odhadcem - 20 mil. Kč. Základní kapitál dcery zapsaný ve VR je ale pouze 200 000 Kč. Účetní zaúčtovala u matky transakci spojenou s koupí na MD 061/D 379. Domníváme se, že zaúčtování nebylo správné, neboť by na účtu 061 měla být částka odpovídající zápisu ve VR. 1) Jak měla být správně koupě zaúčtována? 2) Pokud by jiný způsob účtování koupě měl mít daňové souvislosti (např. zařazení do obchodního majetku s možností odpisů), prosíme o popsání těchto souvislostí včetně zaúčtování a prosíme o informaci, zda by se mohlo začít odpisovat v současném či budoucím období až do výše rozdílné ceny (tzn. že by se neprovedené odpisování považovalo za přerušené).

Zdanění vkladu obchodního podílu jako příplatek mimo základní kapitál

ID26136 | | Ing. Matěj Nešleha

Společník vlastnící 100% podíl na s. r. o. („společnost A“) po dobu 3 let (není tedy splněn časový test osvobození příjmů z převodu podílu od daně z příjmů) se rozhodl vložit tento svůj 100% podíl do jiné společností v níž je společníkem vlastnící 50% podíl („společnost B“). 100% podíl na „společnosti A“ bude do „společnosti B“ vložen formou příplatku mimo základní kapitál. Znalec ocenil 100% podíl „společnosti A“ na 50 mil. CZK.

Je vklad podílu společnosti A do společnosti B zdanitelným příjmem z pohledu zákona o dani z příjmů? Musí tedy společník, který nesplnil 5letý časový test pro osvobození příjmů tento příjem zahrnout do přiznání k dani z příjmů a zaplatit daň z těchto 50 mil. CZK?

 

Příplatek mimo základní kapitál

ID25991 | | Ing. Ivana Pilařová

V ZOK stojí, že valná hromada může rozhodnout, že poskytnutý příplatek bude v rozsahu, v jakém převyšuje ztrátu společnosti, vrácen společníkovi. Pokud je v roce 2017 poskytnut příplatek mimo ZK ve výši 900 000 Kč, kumulovaná ztráta za rok 2017 + 2018 ve výši 2,2 mil., k 31. 12. 2019 zisk po zdanění ve výši 2,2. mil. Kč. Je možné k 31. 12. 2019 vrátit celý příplatek mimo ZK společníkovi zpět, nebo musí zisk převýšit ztrátu o právě těch 900 000 Kč, aby mohl být vrácen příplatek v plném rozsahu?

Vklad podniku a účetní závěrka

ID25767 | | Ing. Ivana Pilařová

Fyzická osoba - OSVČ vkládá svůj podnik jakožto nepeněžní vklad do základního kapitálu existující s. r. o., kde je jediným společníkem, a to k datu 1. 5. 2020. Obchodní závod byl zatímto účelem oceněn znalcem. OSVČ vede rovněž podvojné účetnictví. Obě zúčastněné strany účtují v kalednářním roce. Musí některá ze zúčastněných stran sestavovat mimořádnou či jinou zákonem stanovenou účetní závěrku k datu 30. 4. 2020?

Půjčka jednatele

ID25076 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Příplatek mimo ZK

ID24800 | | Ing. Martin Děrgel

V roce 2017 akcionář - fyzická osoba realizoval tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál do společnosti, v roce 2017 byl jejím jediným akcionářem. V roce 2019 došlo k prodeji přibližně 10 % akcií jinému akcionáři (opět fyzická osoba). Nyní na podzim roku 2019 se uvažuje o vrácení tohoto příplatku mimo základní kapitál - je možné tento příplatek vrátit jen a pouze původnímu akcionáři, nebo je nutné vrátit poměrem akcií jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti?

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

ID24628 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

Založení s. r. o. - účty, data účtování

ID24630 | | Ing. Petra Konderlová

Jak se správně účtuje o založení s. r. o.? Na jakých účtech se zobrazí základní kapitál ještě nesložený v bance, daný zakladatelskou listinou u notáře? Samotná úhrada základního kapitálu? Jak je to s daty? Berou se data založení u advokáta nebo zapsané v obchodním rejstříku? Od jakého data můžeme dávat účtenky do účetnictví? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru