Otázky s klíčovým slovem: Základní kapitál

počet otázek s klíčovým slovem : 48Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Půjčka jednatele

ID25076 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel s. r. o. v minulých letech poskytl půjčky společnosti, s. r. o. má 2 společníky s rovnoměrným podílem. Nyní se jednatel rozhodl, že půjčky nechce vrátit, že je nechá ve společnosti, ale navyšovat základní jmění nechce. Jakým způsobem to ošetřit v účetnictví a na jaký účet tuto částku zaúčtovat? Nyní je na účtě 365. 

Příplatek mimo ZK

ID24800 | | Ing. Martin Děrgel

V roce 2017 akcionář - fyzická osoba realizoval tzv. dobrovolný příplatek mimo základní kapitál do společnosti, v roce 2017 byl jejím jediným akcionářem. V roce 2019 došlo k prodeji přibližně 10 % akcií jinému akcionáři (opět fyzická osoba). Nyní na podzim roku 2019 se uvažuje o vrácení tohoto příplatku mimo základní kapitál - je možné tento příplatek vrátit jen a pouze původnímu akcionáři, nebo je nutné vrátit poměrem akcií jednotlivých akcionářů na základním kapitálu společnosti?

Vyplacení části dobrovolného příplatku mimo základní kapitál společníkům

ID24628 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. má dva společníky - každý má 50% podíl. V roce 2013 na základě rozhodnutí valné hromady každý ze společníků vložil do společnosti příplatek mimo základní kapitál 2 000 000 Kč v peněžité formě na běžný účet společnosti. Společnost celkově vykazuje nerozdělený zisk minulých let. Společníci si chtějí každý vyplatit 1 000 0000 Kč a zbytek prozatím ponechat ve firmě. Oba společníci jsou zároveň i původní vkladatelé. První společník je českým rezidentem - spadá pod § 36 odst. 2 písm. e) zákona o daních z příjmů, vychází mi, že ke srážková daň je 0, protože vložená prokázaná nabývací cena příplatku mimo základní kapitál je 2 000 000 Kč a podíl 50 % na její vrácení je 1 000 0000 Kč, takže cena ke zdanění je 0. Druhý společník je švýcarským rezidentem - český nerezident - tady si nevím rady, pod jaký paragraf spadá, ale jeho nabývací prokázaná cena podílu je stejná jako u prvního společníka - to co vložil do firmy, chce částečně zpět.

Založení s. r. o. - účty, data účtování

ID24630 | | Ing. Petra Konderlová

Jak se správně účtuje o založení s. r. o.? Na jakých účtech se zobrazí základní kapitál ještě nesložený v bance, daný zakladatelskou listinou u notáře? Samotná úhrada základního kapitálu? Jak je to s daty? Berou se data založení u advokáta nebo zapsané v obchodním rejstříku? Od jakého data můžeme dávat účtenky do účetnictví? 

Předložení smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál

ID24498 | | Ing. Martin Děrgel

Podle § 127 odst. 3 písm. c) daňového řádu je registrovaný daňový subjekt povinen předložit správci daně smlouvu o koupi obchodního závodu nebo jeho části, a to 15 dnů od jejího uzavření. Platí tato povinnost i u smlouvy o vkladu části obchodního závodu mimo základní kapitál? Případně je jiná povinnost poskytnout tuto smlouvu do určitého data správci daně?

Rozdělení zisku

ID24159 | | Ing. Martin Děrgel

Jsem jediným společníkem a jednatelem s. r. o. Ve společnosti mám nerozdělený zisk minulých let. Nebudu si nikdy vyplácet podíl na tomto zisku, proto bych chtěl o tento nerozdělený zisk zvýšit základní kapitál nebo ho převést na účet 413. Jestli je to tedy možné. Je nutné zvýšení základního kapitálu zapsat do obchodního rejstříku? Pokud budu chtít společnost po zvýšení podílu prodat, musím čekat dalších 5 let, aby byl prodej osvobozen od daně? Při likvidaci firmy je možné od likvidačního zůstatku odečíst tento zvýšený podíl? Vstupuje zůstatek na účtu 413 do likvidačního zůstatku, který se zdaňuje?

Zvýšení základního kapitálu - rozdíl na ocenění znalcem

ID23547 | | Ing. Matěj Nešleha

Jediný společník zvýšil základní kapitál („ZK“) ve své s.r.o. o 100 mil. Kč nepeněžitým vkladem oceněným znalcem ve výši 110 mil. Kč. Společník ve svém rozhodnutí o zvýšení ZK neuvedl, jak naložit/zaúčtovat rozdíl ve výši 10 mil. Kč. Je nutné, aby společník výslovně uvedl ve svém rozhodnutí jediného společníka, co dělat s rozdílem 10 mil. Kč? Nebo se to automaticky účtuje na emisní ážio dle § 144 odst. 2 ZOK? V případě, že to není uvedeno v rozhodnutí společníka, je možné o rozdílu 10 mil. Kč vůbec neúčtovat?

Služby za ocenění nepeněžních vkladů při navýšení základního kapitálu akciové společnosti

ID23034 | | Ing. Martin Bureš

Valná hromada akciové společnosti rozhodla o zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady. Vkladová povinnost bude splněna vnesením nemovitých věcí, konkrétně inženýrských sítí – vodovodů a kanalizací. Ocenění těchto nepeněžních vkladů znalcem zajišťuje akciová společnost a jí jsou fakturovány náklady za služby znalce, které jsou významnou položkou vzhledem k rozsahu a náročnosti ocenění vkladů. Jak bude akciová společnost o těchto službách účtovat? Stanou se tyto služby daňovým nákladem společnosti v účetním období, ve kterém byly uskutečněny a má společnost nárok na odpočet daně z přidané hodnoty z těchto plnění? 

Snížení základního kapitálu o uvolněný podíl

ID22686 | | Ing. Miroslava Kočová

Společnost s ručením omezeným měla dva společníky. Jeden společník odešel, byl vyplacen a jeho podíl se napřed nepodařilo prodat třetí osobě a následně ani zbývajícímu společníkovi. Na účtu 411 zbývá 50 podíl společníka a 50 uvolněný podíl bývalého společníka. Nyní společník rozhodl snížit základní kapitál o uvolněný podíl. Jaký bude protiúčet k 411 po zápisu této operace do obchodního rejstříku?

Daň z nabytí

ID22411 | | Ing. Jan Kašpar

Společník, fyzická osoba, provede příplatek mimo základní kapitál do s. r. o. formou vkladu nemovité věci. Podléhá tento převod nemovité věci dani z nabytí nemovitých věcí (společníkovi se podíl na s. r. o. nijak nezvětší ani nezmění, je stále stejný)? V situaci, kdy bude příplatek mimo základní kapitál vrácen, a to formou zpětného převodu této nemovité věci, je opět tento akt předmětem daně z nabytí? Pokud ano, jak je stanoven základ daně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru