Otázky s klíčovým slovem: Vývoz

počet otázek s klíčovým slovem : 108Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Silniční daň - návěs nákladní valníkový

ID27832 | | Mgr. Václav Pikal

Společnost s. r. o. (obchodník s ojetými nákl. vozidly) dne 24. 9. 2020 koupila návěs nákladní valníkový (3 nápravy povolená hmotnost na nápravy 3x8 tun). Toto vozidlo bylo koupeno od slovenské firmy, přepraveno ze Slovenska do ČR. Dne 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena SPZ a v TP byl kupující zapsán jako vlastník. Stejný den 24. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz a vozidlo bylo přepsáno na nového vlastníka, kupujícího ze státu mimo EU. Další vozidlo stejného typu bylo zakoupeno s SPZ v depozitu. Dne 22. 9. 2020 bylo vyřazení z depozita ukončeno ORV a RZ vráceny a stejný den 22. 9. 2020 byla vozidlu přidělena RZ na vývoz. Musí naše společnost uhradit silniční daň za 9/2020 za obě vozidla?

Vývoz zboží - odběratel z EU, dodání přímo zákazníkovi do USA

ID28112 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme plátci DPH a máme jediného odběratele, který je registrován k dani v EU + ČR, na VAT ČR fakturujeme v případě dodání do ČR, v ostatních případech využíváme VAT DK. Jak to bude s fakturací a výkazem DPH v případě, že náš odběratel z EU požaduje dodání přímo k jejich zákazníkovi do třetí země?  Dopravu z ČR do USA si zajištuje zákazník dánského odběratele sám na vlastní náklady na základě faktury a dodacího listu, který mu vystavil náš dánský odběratel (naše matka, registrována k DPH v Dánsku a v ČR). K přechodu vlastnictví dochází již na území ČR? Doklady které mám k dispozici: námi automaticky vystavená fa na odběratele v Dánsku s datem 26. 2. 2021 a vývozní doprovodný doklad, který mám od zákazníka (viz.příloha), zboží však vyplouvá až 20. 3. 2021. Může naše firma vykázat tuto částku v ř. 22 přiznání k DPH již v únoru?

DPH vrácení zboží (náhradních dílů) zpět dodavateli-třetí země

ID28200 | | Ing. Ladislav Pitner

Při nákupu zboží (náhradních dílů) od dodavatele ze Švýcarska je vystavena faktura, která je řádně proclena. Po použití náhradních dílů po opravě u zákazníka náš dodavatel potřebuje zaslat vadné díly zpět. Na základě obdržení těchto dílů následně vystaví dobropis k faktuře. Při odeslání vadný dílů do Švýcarka je provedeno celní řízení (JSD). Na řádku 22 přiznání k DPH je uvedena částka dle JSD. Po přijetí dobropisu od dodavatele je provedeno samovyměření DPH vstup, výstup, který snižuje řádek 7 DPH. Prosím je tento postup správný z hlediska cla a DPH? Má být při odeslaní vadných dílů uvedeno na ř. 22 - vývoz - i když se ve skutečnosti nejedná o vývoz, není účtováno do tržeb.

Záloha od nepodnikatele z Anglie před Brexitem a dodání po Brexitu

ID27711 | | Ing. Ladislav Pitner

V roce 2020 jsme přijali zálohu od nepodnikající fyzické osoby z Anglie, tedy před „BREXITEM“, záloha na dodávku našeho výrobku této osobě. Následně po přijetí platby jsme tuto zdanili z titulu přijetí platby v ČR českou DPH k datu přijetí platby. Dodání zboží proběhne v 2021, tedy po Brexitu. Předpokládám, že dodání zboží v tomto případě, tedy až v roce 2021, bude v režimu vývozu do 3. země, tedy s 0% DPH a DPH, po zúčtování bude nárokováno jako vratka po FÚ s tím, že klientovi bude přeplatek této zaplacené DPH vrácen. Je tento postup v pořádku? Klient dnes požaduje jakési potvrzení, které máme dát dopravci, že jsme DPH odvedli. Což jsme skutečně provedli v 2020, s tím, že v Anglii nebude platit místní „DPH“.

DUZP při vývozu

ID27694 | | Ing. Ladislav Pitner

Kdy mohu uvést fakturu vystavenou do 3. země do řádku č. 22 daňového přiznání DPH? Například když byla faktura byla vystavena 31. 12. 2020, VDD je také s datem 31. 12. 2020, ale na stránkách celního úřadu se v prosinci i v lednu objevuje věta: Zboží propuštěno do režimu vývoz - režim vývoz nebyl ukončen. Cca před 7 lety trval FÚ na tom, abychom to hlásili až když bude vývoz ukončen, bohužel nám to dělá velké problémy - každý měsíc musím všechny faktury ověřovat na stránkách celní správy a hlásit pouze ukončené. Od jiných firem mám informace, že se řídí pouze datem faktury. Je-li vystavena 31. 12. ihned v prosinci bez ohledu na stav nahlásí do DPH na ř. 22. 

DPH - Brexit

ID27691 | | Ing. Ladislav Pitner

Český plátce má sídlo v ČR a nakupuje zboží z celého světa = dovoz, v ČR je upravuje a pře prodává do Anglie - firma s anglickým DIČ a z Anglie zase zpět koncovým zákazníkům do ČR (přefaktruace je však pouze papírová, zboží nikdy neodejde z ČR z jejich skladu), je pouze využívána prestiž "zahraničního obchodu". Jak tuto záležitost řešit nyní z pohledu Brexitu (dovoz/vývoz) a jak by měla být naopak správně tato situace řešena před 1. 1. 2021 (zboží by mělo být zdaněno v ČR, neopustilo zemi, byť se prodalo anglické firmě, nejedná se o osvobozené plnění, naopak anglická firma zboží musela prodat zpět do ČR, opět ale pouze papírově a DPH za zboží odvedla firma tady v ČR, jelikož v tomto případě už anglická firma měla osv., zboží zdaňuje v místě dodání). Jak to má být tedy teď, co je k tomu potřeba za dokumenty apod.?

Vývoz piva

ID27429 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost - malý pivovar plátce DPH - uskuteční plnění - prodej piva, jak vývoz do zemí EU, tak mimo EU. Prosím o sdělení, jak naložit s DPH a spotřební daní, v případě prodeje do EU plátci, v případě prodeje do EU neplátci, v případě prodeje mimo EU plátci, v případě prodeje mimo EU neplátci?

IT služba - třetí země

ID27367 | | Ing. Martin Děrgel

Česká fyzická osoba, podnikatel, plátce DPH dodá IT službu ve výši Kč 500 000 americké firmě. Bude jim vystavovat fakturu. Jak to bude prosím s DPH a daní z příjmů fyzických osob? Projeví se tato operace v českém v přiznání k DPH, na kterém řádku? Je potřeba provést registraci k DPH Americe? Daním tento příjem v českém přiznání k dani z příjmů fyzických osob?

Vývoz zboží a služeb kanadské firmě

ID27325 | | Ing. Martin Novák

Pro kanadskou firmu tiskneme z dodaných dat obsah šanonů (pracovní listy), nakupujeme šanony a plníme je těmito vytištěnými pracovními listy a nakoupené šanony opatřujeme vytištěným titulním listem a hřbetem. Nabalíme do krabic a distribuujeme po jednotlivých kusech ke spotřebitelům do ČR z 70 %, cca 25 % jde na Slovensko, do jiným zemí EU a zbytek mimo EU. Dosud jsme se k tomuto stavěli jako ke zboží a fakturovali s DPH 21 %. Podle kanadské firmy jde o služby a měli bychom účtovat bez DPH. Jde o zboží nebo službu a jak fakturovat s DPH nebo bez?

Export piva na Ukrajinu

ID27204 | | Ing. Matěj Nešleha

Naše společnost chce nakupovat sudové pivo v ČR a chce jej exportovat na Ukrajinu. Pivo, které bude zde v ČR nakoupeno, již bude zatíženo českou spotřební daní. Máme při vývozu piva na Ukrajinu nárok na vrácení této spotřební daně? Jak prosím toto vrácení probíhá, jsou pro to nějaká omezení?

Doplňující otázka:

Můžeme pivo poslat napřímo od dodavatele na Ukrajinu, nebo musíme mít vybudovaný nějaký fyzický celní sklad? Pokud ano, co je pro něj potřeba? Co je nutnou podmínkou pro vrácení daně - jsou nějaké speciální důkazní prostředky?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru