Otázky s klíčovým slovem: Vývoz

počet otázek s klíčovým slovem : 97Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DUZP při vývozu zboží

ID26844 | | Ing. Martin Svoboda

Máme "Potvrzení o výstupu z EU", kde je uveden datum propuštění a datum ukončení. Které datum je platné jako datum uskutečnění zdanitelného plněné při vývozu zboží do třetí země, datum propuštění nebo datum ukončení? 

Vývoz zboží

ID26723 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost, český plátce DPH, vyváží zboží v režimu pasivního zušlechťovacího styku - naše výrobky se vyvezou, upraví se a pak se dovezou zpět do ČR. Výrobky tedy nikomu neprodáváme. Na školení jsme slyšeli, že do daňového přiznání k DPH se v případě vývozu vykazují jen úplatné transakce dodání zboží což náš případ ale není. Nerozumíme ale pak tedy tomu, proč v § 66 odst. 4 písm. a) ZDPH je tedy tento celní režim zmíněn?

Prodej zboží evropskému dodavateli a vývoz

ID26576 | | Ing. Martin Svoboda

Tuzemská společnost s ručením omezeným prodává rakouskému plátci kovové výrobky. Rakouský odběratel sjednává a platí přepravu, která výrobky vyzvedne přímo v tuzemsku a veze do Vídně k letecké dopravě a zboží je posláno letecky přímo do Číny ke konečnému zákazníkovi. Jak vykazovat tyto obchodní případy v daňovém přiznání k DPH, souhrnném nebo kontrolním hlášení? Jedná se o vývoz nebo o dodání zboží do EU, faktura je vystavená na rakouského plátce , ale zboží jde přímo do třetích zemí ? Jaké dokumenty si má s. r. o. uchovávat jako důkazní prostředky pro uplatnění osvobození od DPH na výstupu?

Přijatá záloha na zboží, služby - EU, mimo EU

ID26485 | | Ing. Ladislav Pitner

Plátce DPH přijme zálohu (vždy v případě EU od plátců daně, v případě třetích zemí osob povinných k dani), kdy je povinen vystavit daňový doklad k platbě a uvést toto plnění do přiznání DPH a v případě EU i do souhrnného hlášení již na základě přijaté platby a ne až na základě finálního daňového dokladu? Domnívám se, že pouze v případě poskytnutí služby do EU i mimo EU (bod 1, 2). V případě přijatých záloh na dodání zboží vzniká podle mého názoru DUZP nejdříve dnem dodání zboží do EU nebo vývozem zboží mimo EU. 1. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla do EU, 2. přijatá záloha na poskytnutí služby dle základního pravidla mimo EU, 3. přijatá záloha na dodání zboží do EU, 4. přijatá záloha na vývoz zboží mimo EU, 5. přijatá záloha prostřední osobou od kupujícího v případě třístranného obchodu. 

Vývoz zboží do třetích zemí - obrat DPH

ID25253 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s.r.o., neplátce DPH, plánuje mimo obchodování v rámci tuzemska vyvážet zboží do třetích zemí. Budou plnění do třetích zemí započítávána do obratu pro povinnou registraci k DPH? Domníváme se, že ano. Můžete nám, prosím, napsat na základě jakého § zákona o DPH? 

Doplňující dotaz:

A kdyby společnost s.r.o., neplátce DPH nakupovala a prodávala zboží dle pravidel Incoterms 2010 pro námořní a vnitrozemskou vodní přepravu v paritě CIF (zboží by bylo koupeno a zároveň rovnou prodáno v přístavu ve 3. zemi). Dokladově by to probíhalo tak, že např. dánská firma vystaví doklad, na kterém je uvedeno "CIF + přístav ve městě ve třetí zemi" společnosti s.r.o. v ČR a ta by následně vystavila doklad firmě ve 3. zemi s uvedením stejného údaje ohledně CIF... Zboží tedy vůbec nevstoupí na území EU. Domníváme se správně, že by se fakturovaná plnění do 3. země v tomto případě do obratu nezapočítávala?

Prodej nového osobního vozidla diplomatovi mimo EU

ID25240 | | Ing. Martin Novák

Jak prodat nový osobní vůz diplomatovi do Turecka - s DPH nebo bez DPH (osvobozeno)? Jaké doklady musí kupující předložit? Podle jakého ustanovení zákona o DPH postupovat, když kupující chce auto koupit bez DPH?

Osvobození při vývozu zboží

ID24888 | | Ing. Ladislav Pitner

Česká společnost s. r. o., plátce DPH, bude prodávat své výrobky slovenské společnosti s. r. o., registrované k DPH na Slovensku (není plátcem v ČR, ani zde nemá sídlo či provozovnu). Výrobky budou přepraveny ze závodu české společnosti přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a celní řízení organizuje slovenská společnost, která české společnosti předloží potvrzení od výstupu zboží z EU (celní řízení proběhne v Gdaňsku, PL). Lze v souladu se závěry KOOV 365/04.04.12 dodání zboží od české společnosti na slovenskou společnosti osvobodit od DPH (§ 66), a tedy uvést v přiznání k DPH na řádek 22? A pokud bychom situaci otočili, tj. česká společnost s. r. o., plátce DPH, by nakupovala zboží od slovenské společnosti s. r. o. registrované k DPH na Slovensku, zboží by bylo přepraveno ze Slovenska přímo ke konečnému odběrateli ve třetí zemi, přičemž přepravu a proclení by organizovala česká s. r. o.: Slovenská s. r. o. by vykázala ve svém přiznání k DPH vývoz (osvobozeno) a česká s. r. o. by vykázala plnění na řádku 26 (fakturace slovenské s. r. o., místo plnění není v ČR)? 

DPH - vývoz zboží

ID24860 | | Ing. Ladislav Pitner

Naše společnost (český plátce) v praxi se často setkává s těmito případy. Případ č. 1: Kupujícím je česká obchodní společnost (plátce či neplátce DPH), kdy je sjednána obchodní podmínka „CIF přístav ve třetí zemi“, tj. naše společnost je vedena na celních dokumentech jako vývozce. Domníváme se, že v tomto případě můžeme dodávku osvobodit od české DPH. Příklad č. 2: Kupujícím je obchodní společnost, která má sídlo v jiném členském státě EU, kdy je sjednána obchodní podmínka „EXW náš závod“, nicméně naše společnost je vedena na celních dokumentech jako vývozce, a máme tedy potvrzení od celního úřadu, že zboží opustilo území EU. I v tomto případě se domníváme, že dodávku můžeme osvobodit od české DPH.

Vývoz výrobku

ID24551 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme česká firma, plátci DPH, zabývající se montáží speciálních LED svítidel. Nyní jsme obdrželi objednávku na zhotovení vzorku svítidla. Objednatel je firma ze třetí země, ze Spojených arabských emirátů. Cena za vzorek je 290 EUR. Objednatel si zajistí přes přepravní společnost vyzvednutí vzorku u nás v sídle společnosti a následné doručení k nim do třetí země. Jelikož se s touto obchodní transakcí vývozu do třetí země setkáváme poprvé, zajímal by nás postup, co všechno musíme učinit předtím, než zboží předáme přepravci. Musíme vyplnit nějaké speciální formuláře nebo hlásit celním úřadům? Na zhotovení vzorku bude vystavena řádná faktura. Můžeme osvobodit od DPH? 

Prodej letadla

ID24562 | | Ing. Martin Svoboda

Právnická osoba má v obchodním majetku letadlo, které využívá pro ekonomickou činnost za účelem krátkodobého pronájmu. Při nákupu letadla byl uplatněn plný odpočet DPH. Nyní chce letadlo prodat. 1. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo dodáno do jiného členského státu EU? 2. Jak postupovat z hlediska DPH, pokud bude letadlo vyvezeno do třetí země?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru