Otázky s klíčovým slovem: Vrácení daně

počet otázek s klíčovým slovem : 17Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH uplatněné na vstupu při koupi bytu k pronájmu

ID24064 | | Ing. Ladislav Pitner

Podnikatel, plátce DPH, se rozhodne jako občan zakoupit byt od developera s tím, že bude byt po dobu nejméně 10 let pronajímat v rámci § 9 zákona o daních z příjmů. Ještě neví jistě, zda se mu podaří byt pronajmout plátci DPH, který ho bude používat k ekonomické činnosti, či zda se mu podaří byt pronajmout občanovi k bydlení. Protože však chce byt určitě pronajímat a z titulu OSVČ je plátce DPH, uplatní si DPH na vstupu při koupi nemovité věci. Pokud byt nakonec pronajme občanovi k bydlení, bude nájem osvobozen bez nároku na odpočet. Předpokládáme, že již uplatněné DPH na vstupu bude muset státu vrátit. Kdy bude toto DPH vracet a v jakých částkách?

Vrácení již zaplacené daně z nabytí nemovité věci

ID23342 | | Ing. Jan Kašpar

Je možné u finančního úřadu nárokovat navrácení již zaplacené daně z nabytí nemovitých věcí (plátcem byl nabyvatel)? Pokud ano, za jakých podmínek? Původní majitel se s majitelem novým domluvil na odstoupení od smlouvy poté, co bylo podáno řádné daňové přiznání a daň zaplacena (v roce 2018). Vlastníkem nemovité věci je opět původní vlastník.

Musí nabyvatel podat dodatečné daňové přiznání, nebo jakou formou o navrácení daně může FU požádat? V Zákoně o dani z nabytí nemovitých věcí je to totiž napsáno v § 55: „Daňová povinnost podle odstavce 1 zaniká ke dni nabytí účinnosti rozhodnutí správce daně o stanovení daně na základě přiznání podle odstavce 2 písm. b) s tím, že daň lze stanovit bez ohledu na to, zda již uplynula lhůta pro stanovení daně.“ Znamená to, že o tom bude FÚ rozhodovat, takže vyhotoví oficiální rozhodnutí o vrácení daně, které zašle poplatníkovi?

Jak doložit skutečnost, že vlastníkem nemovitosti je původní vlastník - výpisem z katastru?

Existují přesně stanovené důvody odstoupení od smlouvy, aby mohla být daň navrácena poplatníkovi?

Existuje nějaká lhůta, do kdy lze o navrácení daně požádat? Do roku 2013 platilo, že GFŘ na žádost daň subjektu daň z „převodu“ nemovitosti promine v případě odstoupení od smlouvy, pokud k němu dojde ve lhůtě 3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do katastru nemovitostí.

DHP a nákup nafty v zahraničí

ID23084 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost provozuje mezinárodní nákladní dopravu. Nákup PHM po EU uskutečňuje prostřednictvím smluvní společnosti, která má zastoupení i ČR. Řidiči mají tankovací karty. Faktury - daňové doklady společnost obdrží po jednotlivých státech, např. DE, AT, Dodavatel xx - německé DIČ, dodavatel xx - rakouské DIČ. Faktury obsahují základ + německou DPH, rakouskou DPH a pod. Firma celou částku, kterou uhradí účtuje do nákladů a následně přes jinou společnost vyřizuje vrácení DPH ze zahraničí. Vyřízenou vratku DPH účtuje do výnosů. Přelom účetních období časově rozlišuje. V českém přiznání k DPH se doklady neuvádí. Je to tak v pořádku?

Faktura z EU včetně DPH

ID22623 | | Ing. Martin Svoboda

Rakouský dodavatel vína, plátce DPH, nám odmítl nadále dodávat zboží v režimu reverse charge, i když jsme plátci DPH. Dle sdělení jejich daňového poradce to není možné a můžeme si prý požádat rakouský finanční úřad o vrácení DPH. Na dodavatelské faktuře je uvedeno jejich DIČ i naše DIČ, ale je tam vyčíslené 13% rakouská DPH. Máme nějakou šanci se bránit? Mají na to právo? Jediný problém, který by mohli mít, je to, že si zboží vyzvedáváme sami přímo u dodavatele v Rakousku a oni nemají možnost zkontrolovat, jestli zboží překročilo hranici. Jiní rakouští dodavatelé s tím ale problém nemají. Když dostanu fakturu včetně rakouského DPH a potřebuji do českého přiznání k DPH uvést základ daně a českou daň, mám jako základ daně uvést částku bez rakouského DPH? A mohu žádat o vrácení rakouského DPH? Nebude mi žádost zamítnuta z důvodu, že se měl použít reverse charge?

Stavba nemovité věci v ČR slovenskou společností, plátcem DPH

ID22401 | | Ing. Jan Ployer

Jaké jsou podmínky a případná omezení, pokud by si slovenská společnost s. r. o. (v současné době vykonává činnost jen ve Slovenské republice a je slovenským plátcem DPH) jako investor a budoucí vlastník nechala od české stavební společnosti postavit komplex nemovitostí v ČR (sportovní hala + objekt s ubytováním - celková investice cca 150 mil. Kč bez DPH) a chtěla by si nárokovat vratku celé DPH z výstavby? Slovenská společnost by nemovitosti po jejich dokončení buď sama provozovala, anebo by je celé pronajala provozovateli. Musí si zřídit v ČR organizační složku, anebo může tuto investici zrealizovat jen na „stálou provozovnu v ČR“? Musí se stát slovenská společnost plátcem DPH v ČR? Spadá taková investice do režimu přenesené daňové povinnosti k DPH (reverse charge)? Jaké jsou podmínky a případná omezení při nárokování vratky DPH a co musí slovenská společnost splnit, aby mohla tento projekt v ČR vůbec zrealizovat? 

Nemovitá věc - vyřazení z obchodního majetku

ID22162 | | Ing. Tomáš Brokl

Jsem fyzická osoba, plátce DPH. V roce 2012 jsem pořídil nemovitou věc, kterou jsem pronajímal jako penzion. Nyní bych ji chtěl vyřadit z obchodního majetku a darovat ji synovi. Musím vrátit nárokovanou DPH? Z jaké ceny se počítá vrácení DPH? 

Účtování daně z příjmů právnických osob

ID22021 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2017 nám odběratel v Německu srazil daň a odvedl ji v Německu (např. 100). O tuto úhradu ponížil platbu za naši vydanou fakturu. Jak zaúčtovat tuto daň v průběhu toho roku? Pak jsme ji uvedli do daňového přiznání a snížili daň z příjmů právnických osob v daňovém přiznání za rok 2017. Např. daň v ČR byla 500 minus těch 100 (z Německa) = 400. Na zálohách v průběhu roku jsme uhradili 1 000 a finanční úřad nám vrátil 600. Jak to vše zaúčtovat?

Slovenská DPH

ID21768 | | Pavla Hadrabová

Jak může česká firma (plátce DPH) získat zpět DPH od slovenské firmy, která DPH účtuje společně se službami (prováděných dle § 10 zákona o DPH na nemovitostech), které pro českou firmu provádí na území Slovenska?

Vrácení DPH z EU

ID21646 | | Ing. Ivana Pilařová

S. r. o., plátce DPH nakoupila v Rakousku PHM s jejich 20% DPH a zaúčtuji tento doklad na 501, DPH nikde nevyměřuji a jde na účet č. 501. O rok později chci zažádat o vrácení DPH přes el. portál dle § 82 ZDPH. Jak se následně účtuje vrácení DPH a kde vstupuje do přiznání?

Vratka daně z příjmu odvedené zaměstnavatelem

ID21632 | | Ing. Jiří Nigrin

Student měl během r. 2017 několik dohod o provedení práce u různých zaměstnanců. U jednoho z nich podepsal růžové prohlášení. Jeden zaměstnavatel z jeho mzdy odváděl zálohovou daň z příjmů, ostatní odváděli srážkovou daň. Nyní si student udělal DPFO. Po odpočtu částky odpočitatelné na poplatníka a na studenta mu vyšla výsledná daň 165 Kč. Dle § 38b ZDP se daň nevyměřuje a neplatí do 200 Kč. To neplatí, byla-li z těchto příjmů vybrána daň nebo záloha na daň srážkou. Daně, odvedené z jeho mezd, mu bude FÚ vracet. Znamená to, že bude žádat o vratku daní ve výši ponížené o těchto 165 Kč, nebo o celou výši odvedených daní?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru