Otázky s klíčovým slovem: Úvěr

počet otázek s klíčovým slovem : 315Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Role typu úvěru při uznání nezdanitelné části základu daně u odpočtu úroků

ID27889 | | Ing. Jan Matějka

Záleží na tom, o jakým typ úvěru se jedná, když posuzujeme, zda jsou zaplacené úroky uznatelné jako nezdanitelná část základu daně? Dle § 15 odst. 3 ZDP jsou uznatelné jen úroky z úvěru ze stavebního spoření, z hypotečního úvěru, z úvěru poskytnutého stavební spořitelnou a bankou v souvislosti s úvěrem ze stavebního spoření nebo s hypotečním úvěrem. Pokud jediné, co je na smlouvě uvedené, je „spotřebitelský úvěr“ bez další specifikace (ať už v samotném názvu smlouvy o úvěru nebo dále v textu), je takový úvěr za splnění dalších podmínek uznatelný, když se nejedná o jeden z výše uvedených „typů“ úvěru? Jen pro úplnost doplním, že smlouva o úvěru byla podepsána před nabytím účinnosti zákona č. 257/2016 Sb., který obecně i hypoteční úvěry a obdobné úvěry zařadil pod pojmem „spotřebitelský úvěr“, a jako účel úvěru je ve smlouvě uvedeno „bydlení“.

Program COVID-úvěr, finanční příspěvek od záruční banky

ID27839 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma využila program COVID-úvěr. Každé pololetí platí úrok, který časově rozlišuje do nákladu na účet 562 dle období, ze kterého úrok vznikl. Při splnění podmínek záruční banka zašle firmě tzv. finanční příspěvek v hodnotě zaplacených úroků se zpožděním nazpátek, konkrétně v roce 2020 bylo účtováno o 562 a v lednu 2021 přišel příspěvek. Jak má firma o tomto finančním příspěvku ve výší úroků účtovat? Jako o dotaci - na účet 648 do výnosů roku 2020 (kde je souvztažně náklad 562) nebo jiným způsobem?

Odpočet úroků od základu daně z příjmu

ID27858 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Náš zaměstnanec by chtěl uplatnit odpočet úroků z hypotéky. Na potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru je uveden manžel (druh) zaměstnace jako klient a další účastník smlouvy je náš zaměstnanec. Může náš zaměstnanec uplatnit tyto úroky v daních, když je uveden jen jako účastník smlouvy o úvěru? A co je zapotřebí doložit krom smlouvy o úvěru a výpisu z katastru nemovitostí?

Odpočet úroků z úvěru při prodeji bytu

ID27817 | | Ing. Vlasta Ptáčková

V srpnu 2020 jsem prodala byt, ve kterém jsem bydlela. Mohu si uplatnit od základu daně odečet zaplacených úroků z úvěru za tento byt, když jsem ho nevlastnila po celý rok 2020 (prodej 08/2020)?

Test nízké kapitalizace - ne/zahrnutí úvěru na pořízení podílu

ID27677 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost přijala úvěr od spojené osoby na pořízení 100% podílu v dceřiné společnosti. Tyto úroky jsou dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP daňově neuznatelné. Dále společnost přijímá provozní úvěry od dalších spojených osob. Dle našeho názoru nebude společnost do výpočtu testu nízké kapitalizace dle § 25 odst. 1 písm. w) zahrnovat úvěr na pořízení majetkové účasti, jelikož není důvod tyto náklady testovat. Je tento názor správný? Pokud je to možné, prosíme o uvedení zdroje, z něhož případně toto řešení jednoznačně vyplývá.

Developerský projekt

ID27722 | | Ing. Jan Kašpar

Developer koupí pozemek a staví bytový dům určený k prodeji. Mám účtovat přes 042 nebo nedokončenou výrobu? Jak účtovat úroky z úvěru? A jak účtovat po kolaudaci, kdy ještě přichází náklady? Prosím o postup účtování od počátku, řešila jsem to s 2 daňovými poradci - jeden říká účtovat na 042, druhý 121? Co je správně? 

Úroky z úvěru

ID27521 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost A, jejíž činností je nákup a prodej zboží, výroba a prodej výrobků a jejich servis (výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona), poskytla několik půjček či úvěrů (v desetimilionových hodnotách) 3 společnostem a 2 fyzickým osobám - jde o známé jednatele a společníka společnosti A. Musí společnost A vykazovat výnosové úroky v přiznání k DPH na řádku 50?

Výdaje související s držbou podílu v dceřiné společnosti

ID27260 | | Ing. Matěj Nešleha

Mateřská společnost přijala úvěr na pořízení podílu v dceřiné společnosti. Mateřská společnost čerpá úvěr na pořízení podílu v dceřiné společnosti a v této souvislosti jí vznikají kromě úroků z úvěrů i další výdaje hrazené bance jako: bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu, výpisy, náklady na obstarání (bankovní posudek) a zpracování úvěru, apod. Nyní mateřská společnost uvažuje o změně způsobu financování úvěru na pořízení podílu v dceřiné společnosti, a to tak, že by si vzala úvěr nový, kterým by plně uhradila (refinancovala) úvěr současný, proto si objednala poradenskou službu, která se týkala odborného posouzení a ekonomického vyhodnocení zamýšleného kroku refinancování původního úvěru novým úvěrem. Považují se další výdaje hrazené bance a výdaje na poradenskou službu za přímý nebo režijní (nepřímý) náklad mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, případně dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP? Nebo lze tyto další výdaje hrazené bance a výdaje na poradenskou službu považovat za daňově uznatelné náklady dle § 24 ZDP?

Automobil na úvěr

ID27219 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost U koupila 17. 6. 2020 automobil v DE (741 024 Kč) a zařadila ho do majetku. Dne 3. 7. 2020 tento automobil prodala české úvěrové společnosti ve výši 847 000 Kč, včetně DPH - 311/641 a vyřadila jsem z majetku. Ve stejný den společnost U to samé auto zase koupila od té úvěrové společnosti ve výši 1 036 728 Kč, včetně DPH. Automobil jsem zařadila do majetku a budu tedy 5 let odpisovat? Jaké bude datum zařazení - dle technického průkazu 22. 6. 2020 anebo 3. 7. dle faktury přijaté? Společnost automobil nezaplatila a vzala si úvěr od společnosti, od které automobil koupila v celkové částce automobilu - 1 036 728 Kč, včetně DPH. Na tuto částku jsem dostala splátkový kalendář, splátky ve výši 23 800 a v prosinci 179 928 Kč. Splátky neobsahují žádný úrok? Je to možné? Splátku mám tedy celou zaúčtovat na MD 461/D 221? Částka od úvěrové společnosti při prodeji automobilu byla navýšena, to dle mého názoru je tedy ten jejich zisk (rozdíl na fakturách je 156 800 Kč - tedy zisk z prodeje úvěrové společnosti) - znamená to něco pro společnost U?

Úroky z úvěru a vstupní cena majetku

ID27273 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost na úvěr koupila v prosinci 2019 rozestavenou nemovitosti. Tuto nemovitost v letech 2020 a 2021 dostaví a na konci roku 2021 zkolauduje. Za roky 2020 a 2021 zaplatí cca 800 000 Kč na úrocích z úvěru. Musí tyto úroky do doby uvedení do užívání zahrnout do vstupní ceny?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru