Otázky s klíčovým slovem: Účetní doklad

počet otázek s klíčovým slovem : 384Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zařazení interních dokladů dle činností

ID26570 | | Ing. Zdeněk Morávek

Obecně prospěšná společnost je povinna vést odděleně příjmy a výdaje za hlavní činnost, příjmy a výdaje za správu společnosti a příjmy a výdaje za případnou doplňkovou činnost. Je povinnost takto odděleně sledovat i interní doklady, to znamená ke každému internímu dokladu mít přiřazeno, zda jde o interní doklad k hlavní činnosti, ke správě či k doplňkové činnosti?

Fyzická osoba vedoucí podvojné účetnictví

ID25162 | | Pavla Hadrabová

Pokud fyzická osoba vedoucí dobrovolně podvojné účetnictví dělá pronájmy dle § 9 zákona o daních z příjmů, tak na konci roku vyplňuje přiznání k dani z příjmu fyzických osob a základem daně je rozdíl mezi výnosy a náklady? Od roku 2021 budou pronájmy osvobozené od DPH. Bude se to týkat i přidruženého vyúčtování elektřiny, vody a plynu? 

Výplatní pásky

ID24466 | | JUDr. Marcela Smutná

Lze zaměstnanci s jeho souhlasem posílat výplatní lístek na mail, který si písemně určí? Je třeba, aby souhlas zaměstnance byl písemný? Je třeba, aby byl mail odesílatele (mzdové účetní) opatřený elektronickým podpisem? Jak postupuje zaměstnavatel, který standardně výplatní lístky předává zaměstnancům v listinné podobě na mzdové účtárně a zaměstnanci si je nevyzvednou? Je povinen je zaměstnancům poslat (a případně je tam lhůta)? 

Archivace dat po skončení spolupráce

ID22911 | | JUDr. Vlasta Víghová

Má osoba, která vede účetnictví nějakému subjektu externě na základě smlouvy o vedení účetnictví, povinnost archivovat např. zálohy databáze účetního programu, v němž účetnictví zpracovávala? Má povinnost uschovávat si např. výtisky mzdových listů, výplatních pásek atd. (v elektronické podobě) po skončení spolupráce? Nebo má naopak povinnost tato data zničit, skartovat (samozřejmě po jejich předání firmě, jíž účetnictví zpracovávala)?

Zaúčtování předplatného DAUC.CZ

ID22685 | | Ing. Ivana Pilařová

Dříve jsme měli předplacený tištěný časopis a k tomu navíc byl web a předplatné se účtovalo na účet č. 501. Nyní když vznikl DAUC.CZ, tak je to WEB a časopis pouze jako doplněk pro někoho, kdo si předplatí. Je tedy PŘEDPLATNÉ WEBU DAUC.CZ již službou s účtováním na účet č. 518, nebo se to stále účtuje na účet č. 501?

Přijatá faktura na dlouhodobý majetek po podaném DPPO

ID21854 | | Ing. Ivana Pilařová

Jak co nejjednodušeji postupovat v případě, že s. r. o. zakoupila chladicí stůl v ceně 59 350 Kč + DPH 12 464 Kč v listopadu 2017 a tuto fakturu ztratila. Nyní se ozval dodavatel, že faktura není uhrazená. Máme již uzavřený rok a podané daňové přiznání. Chtěla bych doklad proúčtovat až v roce 2018, zahájit odpisy také v roce 2018 a uplatnit odpočet DPH např. také za duben 2018. Je to možné a jak účetně postupovat?

Podklady pro účtování u lékařů

ID21261 | | Ing. Ivana Pilařová

Lékař si založil společnost s ručením omezeným a žádá, abych mu vedl účetnictví. Na své výkony vystavuje faktury, jejichž úhrada je rozdílná od výnosů, o kterých by mělo být účtováno. Zdůvodňuje to tím, že pojišťovny jeho výkony přepočítávají různými vzorci a podmínkami ve zdravotnictví, takže platba v bance odpovídá tomu, na co má nárok, nikoliv tomu co fakturuje. Jak se s takovou situací vyrovnat? Stačí vystavit interní doklad na snížení či zvýšení výnosů podle došlých plateb? Nebo nezaplacené pohledávky nechat v saldu a vytvářet k nich opravné položky do nákladů a následně odpis pohledávek? Existuje nějaký předpis, ve kterém by se účetní vyznal, když to dělá každá pojišťovna jinak?

Přijatý dar

ID5665 | | Ing. Petra Konderlová

S. r. o. - nestátní zdravotnické zařízení, které se zabývá komplexní domácí péči pro seniory dostalo dar: - věcný ( přímo zdravotnické pomůcky), - peněžitý, určený na nákup zdravotnických pomůcek. Prosím o sdělení: 1. na jaké účty zaúčtovat poskytnutí darů, 2. jedná se o příjem podléhající dani z příjmu PO nebo osvobozený, 3. je třeba k přiznání DPPO doložit smlouvy o poskytnutí darů, 4. podléhá tento příjem dani darovací.

Postoupení práv a povinností

ID19881 | | Ing. Tomáš Brokl

Společnost A uzavřela se společností B (obchodní společnost) Smlouvu o postoupení práv a povinností týkající se dodávek vstupního materiálu pro společnost C, a to za úplatu. Na jaký účet zaúčtovat tento náklad u společnosti B -na účet 518 (služba) nebo na účet 504, protože tento náklad souvisí s následnými dodávkami, které bude společnost B dodávat společnosti C?

Prokázání vstupní ceny dlouhodobého majetku

ID19723 | | Ing. Jan Ployer

Daňový poplatník zakoupil v rámci svého podnikání několik nemovitostí. Některé jsou v 5. a některé v 6. odpisové skupině. Průběžně na nemovitostech provádí technická zhodnocení, v podstatě každý rok několik. Daňovým výdajem/nákladem je pak uplatněný daňový odpis ze vstupní/zvýšené vstupní ceny majetku. Lze oprávněně po podnikateli požadovat doložení vstupní ceny majetku po celou dobu odepisování, tedy např. i po 30., 40. letech, kdy ještě bude odepisování probíhat? Není to v rozporu s některou ze zásad daňového řádu, neúměrný požadavek na poplatníka (to aby si poplatník koupil další nemovitost jako archiv, navíc, v jakém stavu budou doklady po 30 letech)? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru