Otázky s klíčovým slovem: Technické zhodnocení

počet otázek s klíčovým slovem : 531Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické zhodnocení od 2021 dle § 33a ZDP

ID27786 | | Ing. Martin Děrgel

Jak se posuzuje hranice pro technické zhodnocení dle § 33 ZDP od 1. 1. 2021? Z § 33 ZDP vypadla slova „v úhrnu za zdaňovací období“. Vznikne technické zhodnocení, pokud výdaje překročí v úhrnu 80 000 Kč za zdaňovací období na veškerá ukončená technická zhodnocení nebo pokud překročí v úhrnu 80 000 Kč za jednotlivé ukončené technické zhodnocení? Uveďme příklad, kdy poplatník dokončí na hmotném majetku ve zdaňovacím období roku 2021 nejdříve jedno technické zhodnocení v březnu 2021 v hodnotě 40 000 Kč a druhé technické zhodnocení v červenci 2021 v hodnotě 50 000 Kč. Uvažujme, že poplatník nerozhodl o tom, že by technickým zhodnocením dle § 33 byly i uvedené výdaje nepřesahující částku 80 000 Kč, které poplatník na základě svého rozhodnutí neuplatní jako výdaj dle § 24 odst. 2 písm. zb). Pro účely ustanovení § 33 ZDP je nutné obě částky sečíst a vzniká technické zhodnocení dle § 33? Nebo se posuzuje každé dokončené technické zhodnocení samostatně a v daném příkladu žádné technické zhodnocení v roce 2021 nevzniklo?

Výroba spotu

ID27683 | | Ing. Christian Žmolík

Jak zaúčtovat fakturu za výrobu spotu umístěného na naše webové stránky? Jedná se o spot zaměřený na způsob poskytování našich služeb. Nevíme, jak dlouho bude spot na našich webových stránkách umístěn. Budeme účtovat samostatně o spotu jako takovém a posuzovat jej samostatně jako případný nehmotný majetek (audiovizuální dílo,) a tudíž do částky 60 000 Kč budeme účtovat do nákladů (jakým způsobem případně posuzovat časové rozlišení). Předpokládáme, že o technické zhodnocení webových stránek se nejedná. Nebo ano?

Převod nemovitosti z obchodního majetku OSVČ do osob. vlastnictví - vypořádání DPH

ID27328 | | Ing. Jan Ployer

OSVČ, plátce DPH, vedoucí účetnictví pořídila v roce 1998 nemovitost – dílnu, tuto technicky zhodnotila v letech 2003, pak 2012 a naposledy ve 2016. Nyní chce nemovitost převést z obchodního majetku do osobního vlastnictví. Technické zhodnocení bylo provedeno s odpočtem DPH, kromě toho byla nemovitost průběžně opravována s odpočtem DPH, ale žádná oprava nepřesáhla 200 000 Kč. Od kolaudace uplynulo víc než 5 let, od posledního technického zhodnocení neuplynulo víc než 10 let. Jak má nyní OSVČ vypořádat DPH při převodu této nemovitosti z obchodního majetku do osobního vlastnictví? 

Technické zhodnocení na najaté nemovitosti

ID27305 | | Ing. Jan Ployer

Provedli jsme technické zhodnocení se souhlasem vlastníka na najaté nemovitosti. Mimo jiné byl také instalován kamerový systém, klimatizace, kotel. Veškeré rozvody těchto systémů jsou přičteny v rámci TZ a budou odepisovány, kamery, klimatizace a kotel jsou vedeny jako samostatný majetek a odepisovány samostatně. Setkali jsme se teď s názorem, že dle § 506 odst. 1 občanského zákoníku jsou také tyto samostatné věci ve vlastnictví vlastníka budovy, protože jsou spjaty s budovou a tvoří s ní jeden celek. Nemáme prý nárok ani na odpisy, protože odpisovat může jen vlastník. Bylo by prý možné využít § 508 občanského zákoníku a zapsat výhradu k těmto věcem do katastru. Setkali jste se prosím s podobným problémem a je tomu skutečně tak, že i když jsme veškerou techniku financovali, tak na ni nemáme okamžikem spojení s cizí nemovitostí vlastnické právo? 

Technické zhodnocení na cizím majetku

ID27250 | | Ing. Jan Ployer

Společnost (plátce) si pronajímá pro podnikatelské účely nebytový prostor od pronajímatele - fyzické osoby. Na tomto prostoru chce v souladu s písemným souhlasem pronajímatele uskutečnit technické zhodnocení (stavba kuchyňky, sociálky) v hodnotě cca 300 tis. Kč. Technické zhodnocení by dodal jiný plátce DPH v režimu reverse charge, společnost (plátce) by DPH odvedla i uplatnila v plné výši. Co by nastalo v případě, že by pronájem skončil a technické zhodnocení by ještě nebylo odepsané? A stalo by se to v období do 10 let od zařazení technického zhodnocení? Uvažuji správně, že pokud by společnost technické zhodnocení v zůstatkové hodnotě "prodala" pronajímateli (a ten by s tím souhlasil) a z této zůstatkové hodnoty by odvedla DPH, že už by nemusela řešit úprava odpočtu daně na vstupu?

Servisní podpora provozu stroje

ID27105 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnsot s r. o. účtuje v podvojném účetnictví a je plátcem DPH. Pro svoje podnikání zakoupila zařízení přes 1 mil. Kč, které zařadila do DHM. Pořizovací cena obsahovala zařízení, záruku a servisní podporu na 2 roky. Vzhledem k tomu, že zařízení je složité a nikdo z firmy není schopen profesionálně toto zařízení obsluhovat, firma zakoupila další servisní podporu na 3 roky. Je tato služba technickým zhodnocením daného zařízení a dá se považovat za servisní službu z časovým rozlišením na 3 roky podle měsíců?

Postupná technická zhodnocení v průběhu roku

ID27064 | | Ing. Jiří Vychopeň

K jakému datu se má správně do účetnictví zařadit a kdy začít poprvé odepisovat technické zhodnocení na majetku, kde bylo v průběhu roku provedeno postupně více jednotlivých TZ. Vše se má zhodnotit až k 31. 12., a pokud částka za celý rok přesáhne 40 000 Kč tak, TZ do majetku zařadit s datem 31. 12. s tím, že první účetní odpis proběhne v lednu následujícího roku? Nebo se nemá čekat až do 31. 12. a v měsíci, kdy tato postupná TZ částku 40 000 Kč překročí, doposud provedená jednotlivá TZ sečíst a zařadit např. v 09/2020 a první odpis provést již v 10/2020?

Opravy a technické zhodnocení pronajaté nemovitosti

ID27052 | | Ing. Jiří Vychopeň

Pronajímatel (eviduje příjmy dle § 9 ZDP - příjmy z pronájmu a není plátce DPH) udělil souhlas nájemci (vede účetnictví a je plátcem DPH) s provedením oprav, které zvýší hodnotu majetku (nové štuky ve skladových prostorách a výměna oplechování střechy - stávající prorezlá plechová krytina za novou plechovou krytinu) a s provedením technického zhodnocení (např. zbudování nových zdí a stavebních otvorů). Kompenzace mezi pronajímatelem a nájemcem bude probíhat na základě snížení nájemného v budoucích 10 letech. Jaké budou daňové dopady u pronajímatele (příjmy dle § 9 ZDP, neplátce DPH) a nájemce (účetnictví, plátce DPH)?

Rekonstrukce budovy

ID27077 | | Ing. Jan Ployer

Provedli jsme rekonstrukci kanceláří v celé budově - nová okna, podlaha, osvětlení. Před uvedením do provozu nám úklidová firma umyla okna a podlahy. Patří tento úklid do zhodnocení budovy jako vedlejší pořizovací náklad? 

Kuchyňská linka a vestavěná skříň v kanceláři

ID27121 | | Ing. Petra Konderlová

Firma vlastní halu, kde skladuje zboží. V této hale jsou v horním podlaží i kanceláře. Do jedné z kanceláře byla zabudovaná kuchyňská linka (nad 40 000 Kč) a vestavěná skříň pro kancelářské potřeby (hodnota do 40 000 Kč). Účetní jednotka používá limit pro DHM a TZ limit 40 000 Kč Nejedná o samostatné nesmontované elektronické spotřebiče nebo volně položený nábytek. Musí se evidovat obě tyto položky jako technické zhodnocení haly, a to jak z daňového pohledu, tak z účetního pohledu? Uvažuji správně, že i nábytek, který je do 40 000 Kč se v tomto případě musí sečíst s kuchyňskou linkou a celková hodnota TZ je nad 40 000 Kč - což je důvodem, že nemůže být účtováno do nákladů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru