Otázky s klíčovým slovem: Technické zhodnocení

počet otázek s klíčovým slovem : 521Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Technické zhodnocení majetku

ID26928 | | Ing. Jiří Vychopeň

Akciová společnost (plátce DPH) vlastní budovu (nebytový prostor) i pozemek na které budova stojí. Budovu pronajímáme jiné a. s. (plátce DPH), která ji využívá jako sklad. Nájemce požadoval po naší a. s. vyměnit stará vstupní vrata za nová. Výrobu nových vrat provedl pro naši a. s. jiný dodavatel a vrata do skladu namontoval. Cena vrat činí 72 000 Kč bez DPH a naše a. s. ji dodavateli celou uhradila. Cenu vrat jsme poté v plné výši přeúčtovali nájemci skladu a ten nám tuto částku včas uhradil v plné výši. Jedná se v tomto případě pro naši a. s. o technické zhodnocení této budovy? Navýšíme cenu budovy o 72 000 Kč a budeme ji odpisovat stejným způsobem jako celou budovu? 

Technické zhodnocení pronajatého majetku - investice

ID26833 | | Ing. Jan Ployer

Společnost má v pronájmu nemovitost, kterou se souhlasem vlastníka dále pronajímá. Podnájemce nás požádal o stanovisko týkající se úhrady investice v celkové výši 278 382 Kč včetně DPH za provedení těchto stavebních úprav: vybourání dveřního otvoru 1000 x 2100, osazení nových plastových dveří (vybourání z budovy směrem na pozemek p.č. XXXX/XX), osazení předsazeného schodiště (dva stupně 340 x 150 mm), oplocení venkovního prostoru 9 × 6, výška 1,8 m (ocelové sloupky, pletivo s navěšenou rákosovou rohoží), úprava podlahy předzahrádky: tráva + kačírek 50 mm vše na pozemku p.č. XXX/XX. Podnájemce, že uhradí 10 % z celkové investice z vlastních prostředků v hotovosti a zbytek požaduje umořit z nájemného, které hradí pronajímateli. To by znamenalo, že 10% částky ve výši 27.838,20 Kč uhradí podnájemce v hotovosti a 90% částky ve výši 250 543,80 Kč požaduje umořit z nájemného, které hradí pronajímateli. Jak v tomto případě postupovat?

Vklad budovy a DPH

ID26703 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH hodlá vložit budovu (včetně pozemku) jako příplatek do ZK své dceřiné společnosti, plátce DPH. Budova byla kolaudována před cca 20-ti lety, žádná další re/kolaudace od té doby nebyla a po celou dobu budova sloužil jen a pouze ke zdaňovanému nájmu - ubytovacím službám. Příjemce souhlasí s postupem tzv. dobrovolného zdanění podle § 56 odst. 6 zákona o DPH. Nicméně v květnu 2020 byla realizována oprava za cca 300 000,00 Kč a v roce 2019 bylo realizováno také technické zhodnocení za 1 mil. Kč - jak z opravy, tak technického zhodnocení byla nárokována daň v plné výši. Tápeme jakým způsobem vypořádat daň z přidané hodnoty: Docházíme k závěru, že jen vystavíme jeden daňový doklad s uvedením informace, že daň bude přiznána formou reverse-charge (u příjemce) a bude stanoven základ daně podle § 36 odst. 6 písm. a), tj. tento základ daně v sobě vlastně bude zahrnovat i realizované technické zhodnocení a provedenou opravu - je možné pro určení základu daně použít znalecký posudek, který budeme mít vypracován pro účely ocenění vkladu do účetnictví? Vzhledem k tomu, že po celou dobu majetek sloužil jen ke zdaňovanému nájmu a daň z realizované opravy byla nárokována v celé výši, stejně jak z technického zhodnocení, tak není nutné v souvislosti s tímto vkladem daň z opravy ani technického zhodnocení nijak separátně vypořádávat. Uvažujeme správně?

Vestavěný nábytek v ordinaci

ID26753 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o., zdravotnické zařízení, vlastní nově dokončenou nebytovou jednotku, ve které bude provozovat lékařskou ambulanci. Nebytová jednotka se nachází ve víceúčelovém nebytovém domě. Majitel ji vybavil vestavným nábytkem nezbytným k provozu takového zařízení, jako jsou regály, skříně či kuchyňská linka. Jednotka byla kolaudována jako komerční prostor - ambulantní lékařské zařízení. Vestavný nábytek byl instalován po udělení kolaudačního souhlasu. Dotaz zní, zda je nutné považovat vestavný nábytek za technické zhodnocení, resp. za součást vstupní ceny jednotky, nebo jej lze považovat za účelové zařízení zdravotnického zařízení, které dle pokynu GFŘ D-22 je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo se stavbou, a to s přihlédnutím ke stavebně-technickým parametrům, funkci a účelu budovy. Jsme si vědomi také toho, že pokyn na jiném místě uvádí výslovně vestavný nábytek jakou nedílnou součást stavebního díla. Pro shrnutí uvádíme, že: • Při demontáži nábytku dojde vždy k určitému estetickému i hodnotovému znehodnocení jednotky. • Vestavný nábytek nebyl součástí celkové dodávky nebytové jednotky při výstavbě. Bez problémů však může být nahrazen volně stojícím nábytkem. • Nábytek slouží pouze dané ordinaci. • Vybavení ordinace vhodným nábytkem vyžaduje např. vyhláška 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče. Nábytek může být i volně stojící, nemusí být vestavný. Je toto důvod, proč považovat vestavný nábytek jako věc umožňující funkci a účel stavebního díla?

Rozdíl mezi majetkem a službou

ID26743 | | Ing. Ivana Pilařová

Lze přesně určit hranici, kdy se v účetnictví jedná o službu a kdy o majetek? Konkrétní případ: Objednáme si u truhláře vestavěnou skříň za 50 000 Kč. Truhlář hlavní komponenty skříně vyrobí, sestaví a přiveze do sídla firmy. A zde skříň sestaví (vlastně jen přišroubuje a doplní o pár maličkostí). Jedná se o majetek nebo o službu? Co je tam rozhodující? 

Prodej budovy s technickým zhodnocením a DPH

ID26700 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o., plátce DPH. V roce 2004 pořízena do majetku stavba budovy od fyzické osoby (neplátce). Následně bylo každý rok (od r. 2005) provedeno a uvedeno do užívání technické zhodnocení budovy. Poslední technické zhodnocení nebylo k dnešnímu uvedeno do užívání a je evidováno na účtu 042. Kooperace plánuje v letošním roce budovu odprodat fyzické osobě. Jakým způsobem bude odvedeno DPH z prodejní ceny nemovitosti? Stavba pořízena před 10 lety, takže bude prodejní cena stavby osvobozena od DPH? Budeme muset dodanit technická zhodnocení provedená od r. 2012 a to včetně toho neuvedeného do užívání a evidovaného na účtu 042? U jednotlivých technických zhodnocení byl uplatněn odpočet pomocí koeficientu (využití jak pro zdanitelná, tak pro osvobozená plnění - nájem plátcům i neplátcům).

Zabezpečovací systém

ID26617 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o., plátce DPH,  má v pronájmu dvě provozovny, obdržela přijatou fakturu na montáž kamerového, zabezpečovacího systému a videotelefonu. Faktura je na celkovou částku 56 674 Kč, režim přenesené daňové povinnosti. Ve faktuře jsou zahrnuty položky jako kamery, zásuvky, lišty, klávesnice, baterie, siréna, el. otvírač, kabeláž atd, jednotlivé položky stojí cca od 160 Kč do 9 000 Kč. Bude tento majetek technické zhodnocení? Bude se odepisovat ve skupině jako je budova nebo jako el. zařízení nebo se nebude odepisovat? Firma nemovitosti neodepisuje, je v nájmu. 

Sazba DPH u technického zhodnocení

ID26658 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o., plátce DPH, v majetku budova od r. 1990 užívaná v obou patrech jako prodejní prostory. Od r. 2019 prováděno technické zhodnocení, které bylo dokončeno v 8/2020. Na základě kolaudačního souhlasu byly povoleny stavební úpravy a změna užívání polyfunkčního objektu - 2. NP bude užíváno jako byty. V 1. NP jsou umístěny komerční prostory. Vzhledem k tomu, že technické zhodnocení bylo prováděno ve vlastní režii (pomocí různých subdodavatelů) jsme povinní dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH odvést z dokončeného technického zhodnocení daň a následně případně nárokovat DPH dle § 72 odst. 2 písm. c) (pravděpodobně nebudeme mít nárok)? Jelikož se jedná o technické zhodnocení - stavba pro sociální bydlení (bytové jednotky) můžeme uplatnit sazbu DPH ve výši 15 %?

Technické zhodnocení budovy v nájmu

ID26659 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma s. r. o. má v nájmu část budovy (skladové prostory), ve které nechala provést montáž vody, odpadů a rozvodů vzduchu v hodnotě 30 000 Kč bez DPH. Jedná se o technické zhodnocení? Jak účetně a daňově postupovat?

Likvidace technického zhodnocení

ID26632 | | Ing. Martin Děrgel

Jak je to s aplikací daně z příjmu v případě likvidace technického zhodnocení v průběhu nájemního vztahu (tedy nikoli v souvislosti s ukončením nájmu) a k jeho možnosti zahrnutí daňové zůstatkové ceny do daňově uznatelných nákladů u nájemce v o situaci, kdy nájemce provede se souhlasem pronajímatele na své náklady technické zhodnocení na najatém majetku a disponuje písemným souhlasem pronajímatele s daňovým odepisováním, tj. v průběhu zdaňovacích období technické zhodnocení nájemce ve svém účetnictví eviduje, a také jej daňově odepisuje? V průběhu nájemního vztahu se ale nájemce rozhodne toto technické zhodnocení zlikvidovat, přičemž se v praktické rovině může jednat o následující dvě varianty: a) Technické zhodnocení je kompletně odstraněno a v souvislosti s touto činností není realizováno žádné jiné technické zhodnocení na najatém majetku. b) Technické zhodnocení je kompletně odstraněno, nicméně tato činnost bezprostředně souvisí s realizací dalšího technického zhodnocení na stejném najatém majetku (příkladem může být např. vybourání původních příček, které si nájemce na počátku nájemního vztahu zajistil, a provedení výstavby příček nových). Dotaz: I. Je možné v případě varianty a) celou daňovou zůstatkovou cenu technického zhodnocení na najatém majetku uplatnit do daňově uznatelných nákladů u nájemce v roce provedení likvidace technického zhodnocení (samozřejmě za předpokladu, že bude likvidace doložena příslušnou dokumentací) a to v souladu s ustanovením § 24 zákona o daních z příjmů? Pro úplnost lze uvést, že tato likvidace souvisí s efektivnějším uspořádáním nájemních prostor, tj. má spojitost se zdanitelnými výnosy nájemce. II. Je možné v případě varianty b) celou daňovou zůstatkovou cenu technického zhodnocení na najatém majetku uplatnit do daňově uznatelných nákladů u nájemce v roce provedení likvidace technického zhodnocení, nebo se daňová zůstatková cena likvidovaného technického zhodnocení (včetně bouracích prací či jiných nákladů souvisejících s odstraněním technického zhodnocení) stane součástí vstupní ceny nového technického zhodnocení, které nájemce realizuje, a jako jeho součást bude do daňových nákladů promítnuta až následně, a to formou daňových odpisů? Daňový odpis technického zhodnocení na najatém majetku by byl vypočten koeficientem pro zvýšenou vstupní cenu? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru