Otázky s klíčovým slovem: Technické zhodnocení

počet otázek s klíčovým slovem : 484Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronajaté nebytové prostory - odpisy, technické zhodnocení

ID24931 | | Ing. Ivana Pilařová

Nájemce na základě písemného souhlasu pořídí standartní vestavěnou kuchyňskou linku v nebytových prostorech. Cena je 100 000 CZK. Pronajímatel v písemném schválení zároveň potvrdí, že odpis budovy je 30 let. Je nájemce povinen zařadit tuto kuchyň do 5. skupiny a odpisovat 30 let? Nájemní smlouva je na dobu neurčitou a není žádný předpoklad, že v případě ukončení nájmu by v odepisování pokračoval pronajímatel, také nám nebude nic přispívat. Lze odpisovat i kratším způsobem? Druhá část dotazu: Nájemce pořídil (se schválením) v pronajatých nebytových prostorech první kuchyňskou linku před 10 lety v ceně 20 000 Kč a zaúčtoval jí vzhledem k ceně na účet 022 určený pro drobný hmotný majetek, nyní linku vyhodí a nahradí novou, cena je 100 000 Kč. Jedná se v tomto případě pouze o údržbu (účet 511) či se stále jedná o technické zhodnocení s postupem výše uvedeným? 

Odpis kotle

ID24949 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, má ve vlastnictví byty, které pronajímá dle § 9 a vede daňovou evidenci. Byty neodpisuje. Nyní do jednoho bytu koupila kotel v hodnotě 75 000 Kč. Může tento kotel zařadit jako technické zhodnocení bytu a odpisovat? Pokud ano, bude odpis na 5 let, anebo se zařadí do odpisové skupiny shodně s bytem, tzn. odpis na 30 let? 

Rekonstrukce domu pro bydlení i podnikání - DPH

ID24869 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, má v obchodním majetku zahrnutý rodinný dům (uvedeno na katastru). Jedná se o historickou budovu – roubenku s chlévy a skladovacími prostory. OSVČ chce celý dům zrekonstruovat a poté používat z části pro vlastní bydlení (cca 30% z celého domu) a z části (70%) pro podnikání – ubytování a pivovar. Jak naložit s DPH? Práce na rekonstrukci domu bude částečně zajišťovat sám vlastní činností, částečně dodavatelsky od plátce DPH. Práce budou trvat více let. Může si OSVČ plátce uplatňovat 100% odpočet DPH na vstupu z celé rekonstrukce a až po zařazení do užívání vrátí část DPH dle skutečné plochy pro osobní spotřebu a pro podnikání? Bude DPH vracet postupně po dobu 10 let? DPH se bude vracet ze skutečné výše uplatněného DPH z dodavatelsky provedených prací a jak se ocení vlastní práce OSVČ na domě? Práce prováděné vlastní činností provádí sám majitel a také jeho dva zaměstnanci. Po zařazení domu do užívání stačí spočítat vratku DPH dle procent plochy na podnikání a bydlení a nebo je nutné řešit každou část rekonstrukce zda je pro bydlení anebo podnikání a podle plochy rozdělit jen společné věci (střecha, omítka apod.) – např. vybudování koupelny v bytě je 100% vratka odpočtu DPH a vybudování koupelny v ubytovacím prostoru je 100% nárok na odpočet DPH? Dále např. rekonstrukce všech oken v objektu, máme spočítat kolik oken je pro podnikání a kolik pro bydlení nebo stačí výpočet poměrem ploch? Dále mě ještě zajímá, jak posoudit kdy jde o opravu a kdy o TZ? Např. na domě bude potřeba vyměnit roubení, jde o kulturní památku, tedy opravdu půjde o výměnu poškozených trámů kus za kus, aby se dodržela maximální historická hodnota. Lze výměnu roubení účtovat jako opravu a ostatní práce – nová střešní krytina s izolací, nové podlahy, nové rozčlenění místností jako TZ? Nebo vzhledem k celkové rekonstrukci musí jít všechny práce do TZ? Výměna roubení bude provedena první rok, aby byl dům staticky zajištěn, další rekonstrukce až další roky.

 

Odpisová skupina při technickém zhodnocení najatého prostoru

ID24855 | | Ing. Miroslava Kočová

Do jaké odpisové skupiny má společnost zařadit provedené technické zhodnocení pronajatého prostoru? Na kolik let bude odpisovat? Nájemní smlouva je sepsána na dobu neurčitou. Kolik let se odepisuje budova, to zatím nájemce neví. Jaké přesné doklady má mít společnost podepsané, aby mohla odpisování technického zhodnocení prostoru vykazovat v účetnictví?

Přestavba vozidla

ID24880 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o., autodoprava, provedla přestavbu vozidla kategorie N na kategorii SS - samojízdný pracovní stroj. Účel použití se nezměnil (autojeřáb), pouze se snížila provozní rychlost v TP. Cena přestavby bez DPH je 42 000 Kč. Lze tuto přestavbu zaúčtovat přímo do nákladů?

Zajištění skalního svahu - sanační práce

ID24833 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost je vlastníkem budovy, kterou dále pronajímá. Mimo budovu společnost vlastní také přilehlý pozemek na kterém se nachází skalní masiv. Po zjištění, na základě odborného posudku, je s ohledem na riziko možného poškození budovy a zranění procházejících osob volně padajícími kameny přistoupeno k sanačním pracím. Sanační práce spočívají v odstranění porostu a vegetace ze svahu, provedení očištění od zvětralin a volných kamenů, odtěžení nestabilních částí skalní stěny, zajištění skalní stěny pomocí kotvené vysokopevnostní sítě a vybudování lehkého záchytného plotu v horní hraně skalní stěny. Z pohledu účetních a především daňových předpisů budou sanační práce technickým zhodnocením pozemku, nebo vznikne nový samostatný majetek, nebo se bude jednat o jednorázový daňově uznatelný náklad? Pokud by se jednalo o technické zhodnocení pozemku, nebo samostatný majetek, je možné jej odepisovat? Pokud ano, pak v jaké odpisové skupině?

Plynové topení - rozvody a radiátory

ID24723 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost pořídila do existující nemovitosti nový plynový kotel. Nyní se přes regulační stanici plynu budují nové potrubní rozvody do několika nemovitostí v areálu, které přes nové nebo vyměněné radiátory zajistí vytápění. Jak posoudit tuto transakci z pohledu daně z příjmů právnických osob - jde o technické zhodnocení nemovitostí, plynové přípojky, kotle či snad samostatnou věc, částečnou opravu? Jak se bude odpisovat?

Platby do fondu oprav

ID24715 | | Ing. Kateřina Kurková

Právnická osoba pronajímá bytovou jednotku. V ceně nájmu jsou zahrnuty mj. platby do fondu oprav. Platby do fondu oprav jsou nevratné (nepodléhají vyúčtování). Každý rok společnost obdrží informaci, kolik bylo z fondu oprav vyčerpáno. Jakým způsobem účtovat o těchto platbách do fondu oprav? Budeme k nim přistupovat jako k zálohovým platbám, které budeme postupně účtovat do nákladů v závislosti na skutečném čerpání, nebo budou součástí daňově uznatelných nákladů v okamžiku vynaložení?

Více technických zhodnocení na nemovitosti a DPH

ID24634 | | Ing. Martin Novák

Společnost s r. o., plátce DPH vlastní nemovitost. Na této provedla nástavbu jednoho patra v roce 2015 na jedné části nemovitosti, v témže roce byla nástavba zkolaudována. V roce 2019 provedla nástavbu dvou pater na jiné části téže nemovitosti, v témže roce byla nástavba zkolaudována. Ve vybudovaných nástavbách jsou obytné prostory, tyto mohou sloužit jako nájemní byty pro fyzické osoby za účelem bydlení nebo také jako kanceláře pro firmy. Nemovitost byla před kolaudacemi i po nich zapsána v katastru jako víceúčelová budova, takto byla také zkolaudována. V části budovy jsou také kanceláře firmy - vlastníka nemovitosti. U některých bytů byla uzavřena poprvé v roce 2019 nájemní smlouva s fyzickou osobou pro účely bydlení. Vlastník tak začne poprvé za svou existenci poskytovat i osvobozená plnění bez nároku na odpočet. To si vyžádá krácení a úpravu odpočtu DPH na vstupu. Dosud sloužily již vybudované byty jiným firmám plátcům DPH v rámci jejich ekonomické činnosti, např. za účelem ubytování při služebních cestách zaměstnanců, takto poskytovaná plnění nebyla od daně osvobozena.

1. Bude každé technické zhodnocení téže nemovitosti považováno pro účely DPH za samostatný dlouhodobý majetek dle § 78 odst. 5 ZDPH, tj. u každého technického zhodnocení se bude zvlášť sledovat 10letá lhůta pro úpravu odpočtu DPH a provádět samostatná úprava odpočtu DPH dle § 78? Nebo je nutné technická zhodnocení provedená v letech 2015 a 2019 sečíst?

2. Pokud se každé technické zhodnocení posuzuje samostatně, je případně nutné každou nástavbu rozmělnit ještě na více částí - na více technických zhodnocení pro účely DPH v návaznosti na jednotlivé byty a na práce týkající se celé budovy, aby úpravy odpočtu DPH dle jejich využití byly pak co nejpřesnější? V rámci každé nástavby byly prováděny i práce, které se týkaly budovy jako celku a ne pouze nově vznikajících obytných prostor, např. přemístění hlavního vchodu v přízemí budovy, zastřešení budovy, opláštění budovy.

3. Nástavby prováděl vždy jeden generální externí dodavatel, nebylo využito služeb dalších subdodavatelů v přímé vazbě na vlastníka. Je pak v pořádku, že technické zhodnocení není považováno za majetek vytvořený vlastní činností dle definice v § 4 odst. 4 písm. e) zákona o DPH, a proto se ani nebude postupovat dle § 13 odst. 4 písm. b) zákona o DPH? 

Technická podpora zařízení

ID24655 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Firma zakoupila zařízení na přenos datových služeb. Protože skončila záruční doba a vyskytují se problémy při provozu firma smluvně požádala o technickou podporu SW/FW (software, finware) na jeden rok /2019-09==2020-08/. Prodejní firma za tuto službu účtuje 75 744 Kč bez DPH. Zajímá mě, jak tuto částku účtovat:

a) mohu ji časově rozdělit na rok 2019 a 2020 a zaúčtovat na účet 511,

b) jedná se technické zhodnocení v roce 2019 a navýšení pořizovací ceny?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru