Otázky s klíčovým slovem: Stravování

počet otázek s klíčovým slovem : 207Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stravenkový paušál

ID28312 | | Ing. Ivana Pilařová

V současné době máme zaměstnance střídavě na home office, považuje se práce z domova za odpracovanou směnu a má zaměstnanec při práci z domova nárok na stravenkový paušál?

Zaokrouhlení stravenkového paušálu ve mzdě

ID28118 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Peněžitý příspěvek na stravování ve výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu, je maximální možná částka, která je nedaňovým příjmem zaměstnance. Jak zaokrouhlit nárok při odpracování 8 směn? Výpočet příspěvku při odpracování 8 směn: 75,60 Kč x 8 = 604,80 Kč. Mám zaokrouhlit na 605 nebo na 604 Kč?

Stravovací paušál a pracující jednatelé

ID28018 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné poskytnout v režimu osvobození dle § 6 odst. 9 písm. b) zákona o daních z příjmů peněžitý příspěvek na stravování jednatelům, kteří pracují pro společnost na základě mandátní smlouvy? Popřípadě jak řešit stravování jednatelů společnosti, kteří pracují pro společnost na základě mandátní smlouvy?

Přispívání zaměstnancům na obědy

ID27940 | | Ing. Josef Rajdl

Firma přispívá zaměstnancům na obědy 50 Kč měsíčně. Tento příspěvek příspěvek je daňově uznatelný. Příspěvek daňově neuznatelný je účtován také do nákladů, o tuto částku snižuje náklady v daňovém přiznání na řádce 10. Tato částka je sražena měsíčně zaměstnancům ze mzdy. Tuto sraženou částku účtuji MD 3311/ DAL 64809 daňově neuznatelný. Do kterého řádku daňového přiznaní za rok 2020 uvedu tuto tržbu? Tržba se rovná nákladům DNU. Firma je plátcem DPH, DPH je z tržby měsíčně odváděna.

Nepeněžní příspěvek na stravování od 1. 1. 2021

ID27985 | | Ing. Ivana Pilařová

Od 1. 1. 2021 se v souvislosti se zavedením „stravenkového paušálu“ změnilo i ustanovení § 6 odst. 9 písm. b) a § 24 odst. 2 písm. j) bod 4) zákona o daních z příjmů. Prosím o potvrzení či vyvrácení mnou přijatých závěrů, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci:

1) nepeněžní plnění ve formě stravenky nebo přímé úhrady za jídlo,

2) ve formě vyplaceného stravenkového paušálu.

V obou modelových případech bude částka hrazená zaměstnavatelem 100 Kč.

Ad 1) Na straně zaměstnavatele bude daňově uznatelná částka 55 Kč a nedaňová položka 45 Kč. V souladu s § 6 odst. 9 písm. b) ZDP pak nemusí zaměstnanec ani od 1. 1. 2021 nic přidaňovat, přičemž ani nedaňová část 45 Kč nebude podléhat odvodům pojištění. Pokud zaměstnavatel nepožaduje od zaměstnance ani úhradu nedaňové části, je vše u zaměstnance vyrovnáno. Od 1. 1. 2021 se tedy v tomto případě nic nemění.

Ad 2) V případě stravenkového paušálu bude celá částka 100 Kč u zaměstnavatele daňově uznatelná, přičemž u zaměstnance bude částka 24,40 Kč (přesahující 70 % ze 108 Kč - stravné 5-12 hod.) dodaněna a současně bude podléhat odvodům pojištění. Jsou mé úvahy v těchto případech správné?

Stravenkový paušál, stravenky a vazba na výši stravného

ID27984 | | Ing. Ivana Pilařová

Pokud se obchodní společnost rozhodne, že bude části zaměstnanců poskytovat stravenkový paušál např. ve výši 60 Kč na den, dále části stravenky v nominální hodnotě výši 80 Kč, kde bude bude příspěvek za společnost také celkem 60 Kč, z části ve výši 55 % do nákladů, z části ze sociálního fondu, zbylou část (20 Kč) uhradí zaměstnanec. Existuje při nastavení výše stravenkového paušálu nějaká vazba na výši stravného, které společnost určí pro časový úsek 5-12 hod trvání služební cesty pro rok 2021, tzn. zda se výše stravenkového paušálu musí odvozovat od výše stravného pro daný rok, jak jej určí obchodní společnost pro dané období?

Stravenkový paušál a dohoda o provedení práce

ID27763 | | Ing. Ivana Pilařová

V zákoně o daních z příjmů je uvedena podmínka uznatelnosti příspěvku na stravování do nákladů zaměstnavatele: přítomnost zaměstnance v práci během této stanovené směny alespoň 3 hodiny. Chápeme to dobře, že v případě DPP, kdy předem nestanovujeme rozvrh - směnu (zaměstnanec pracuje různou dobu dle potřeb zaměstnavatele) by nebyl poskytnutý příspěvek na stravování (stravenka nebo stravenkový paušál) daňově uznatelný u zaměstnavatele, i kdyby zaměstnanec na DPP odpracoval v daný den více než 3 hodiny? 

Stravenkový paušál a daňová uznatelnost

ID27971 | | Ing. Ivana Pilařová

Limit pro příspěvek zaměstnavatele (s. r. o.) na stravenkový paušál je pro rok 2021 ve výši 75,60 Kč za směnu. Pokud se zaměstnavatel rozhodne zaměstnanci dát příspěvek vyšší, bude rozdíl u zaměstnance dodaňován a bude z něj odváděno SP a ZP.

Bude pro zaměstnavatele v takovém případě daňově uznatelný náklad:

1) Stravenkový paušál v celé poskytnuté výši bez omezení na základě nároku na stravenkový paušál uvedený ve vnitřním předpisu nebo pouze do výše limitu osvobozeného plnění na straně zaměstnance?

2) ZP a SP hrazené zaměstnavatelem ze stravenkového paušálu převyšujícího limit 75,60 Kč?

Stravenkový paušál při 12hodinových směnách

ID27825 | | Ing. Ivana Pilařová

V případě, že zaměstnavatel poskytuje stravenkový paušál v maximální daňově uznatelné výši 75,60 Kč za odpracovanou směnu, je správné, že tuto výši poskytne i zaměstnancům pracujících v 12hodinových směnách? Délky směn se v naší organizaci pohybují u částečných úvazků od 3 hodin do 8,5 hodin. Základní je 7,5 hodin. Neradi bychom tuto skupinu zaměstnanců poškodili. 

Stravenkový paušál u jednatele

ID27903 | | Ing. Ivana Pilařová

Jednatel a zároveň společník firmy má smlouvu o výkonu funkce s měsíční odměnou 16 000 Kč. Práce jednatele je pro tuto osobu hlavní náplň práce. Tzn. odpracuje ve všední den víc než 3 hodiny (mnohdy i o víkendu). Celé roky dostával stravenky za každý všední den - tedy cca 21 stravenek měsíčně. Nyní chce využít stravenkového paušálu pro administrativní úsporu. Na přednášce jsem však zaslechl názor, že se u jednatelům stravenkový paušál nedoporučuje, protože nemají poměr podle ZP a nemají směny. Podle mého názoru by to mělo být obdobné jako u stravenek a ve smlouvě se může u tyto zaměstnanecké benefity jednatel „přihlásit“". Je možné uplatňovat stravenkový paušál u jednatelů a na jaké podmínky ve smlouvě apod. je potřeba pamatovat, aby to bylo obhajovatelné při případné kontrole FÚ?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru