Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 354Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Ocenění nedokončené stavby

ID26105 | | Ing. Jan Kašpar

Firma vznikla výslovně za účelem výstavby bytového domu se záměrem po kolaudaci byty prodat. Firma staví bytový dům, průběžně inkasuje zálohy od budoucích kupujících jednotlivých bytových jednotek.

Jak účtovat o nedokončené výrobě. V průběhu roku jsou veškeré náklady účtovány na nákladové účty 5..

  1. Dodavatelské služby (řemeslníci) jsou v průběhu roku účtovány na účet 518. K 31. 12. 2019 účtuji 112/581.
  2. Nákup pozemku pro stavbu bytového domu. Pozemek bude prodáván současně s podíly jednotlivých jednotek. Máme zahrnout pozemek do majetku firmy na účet 031 nebo účtovat také 112/581? Nicméně nejsem si jista, jak účtovat o dalších nákladech, zda účtovat také 112/581 nebo zda tyto náklady ponechat k 31. 12. bez aktivace, tzn. firma by vykázala z důvodu těchto nákladů ztrátu:
  3. Právní a účetní služby účtujeme v průběhu roku na účet 518.
  4. Služby reklamní – prezentace na webových stránkách.
  5. Nájemné prostor sloužící ke komunikaci s klienty.

OSVČ - stavební práce v Německu

ID26407 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská OSVČ neplátce provádí stavební práce na nemovitostech na území Německa. Své práce fakturuje české firmě na české DIČ. Za posledních 12 měsíců obrat u OSVČ převýšil částku 1 mil. Kč Nevznikly nějaké povinnosti OSVČ z titulu DPH?

Doplňující otázka:

Nevzniká tedy OSVČ v ČR, která provádí stavební práce na nemovitostech v Německu pro českou společnost, ani povinnost registrovat se jako identifikovaná osoba?

Sazba DPH u přípojky k rodinnému domu

ID26335 | | Ing. Jan Ployer

Stavební firma realizovala kanalizační přípojku k budoucímu rodinnému domu. Tato přípojka vede částečně v pozemku,který není majetkem majitele rodinného domu. Jaká bude sazby DPH u těchto výkopových prací?

DPH stavební práce na víceúčelovém objektu

ID26141 | | Ing. Martin Svoboda

Stavební firma provádí pro manžele - nepodnikající - zdaňují své příjmy dle § 9, stavební práce na objektu - výstavba nové budovy se stavebním povolením "Víceúčelový objekt, včetně přípojek inženýrských sítí". Nejedná se tedy o výslovně uvedenou výstavbu rodinného domu či bytového domu. Stavební firma, plátce DPH, z Rozhodnutí od stavebního úřadu ví, že je objekt navržen k více účelům: 1PP chodba, schodiště, výtahová šachta sklady, 6x sklepy pro bytové jednotky, 1NP, chodba schodiště, výtahová šachta, 3 prodejny, kanceláře, sociální zařízení, 2NP, chodba, schodiště, výtah. šachta ,4x kanceláře, 4wc, úklidová místnost, 3NP, chodba, schodiště, výtahová šachta, 4 bytové jednotky do 120 m vč. lodžie, sociálního zařízení. Stavební firma stojí před rozhodnutím, jak postupovat při přijatých plněních vč. přijatých služeb v režimu přenesené povinnosti - režim samovyměření, tak při fakturacích na výstupu pro manžele, zda-li s 15 či 21 %. Stavba bude zapsána do katastru jako víceúčelový objekt, čili nikoliv jako bytový dům. Některé stavební práce budou i nakupovány od jiných stavebních firem, a chce zabránit, aby nedošlo ke špatnému uplatnění DPH už na vstupu. Jak celý proces nastartovat správně?

Vyřazení stavby v důsledku nové výstavby

ID26081 | | Ing. Martin Děrgel

Bude se provádět likvidace stávající budovy a na místě jejího půdorysu bude z 50 % postavena nová hala, na zbytku půdorysu bude manipulační plocha (30 %) a zahrada (20 %). Je tato zahrada považována také za "novou výstavbu" podle § 47 odst.1 psím. f) vyhlášky č. 500/2002 Sb.?

Fakturace a účtování dílčích zakázek

ID25934 | | Ing. Jan Ployer

Jakým způsobem evidovat zakázkovou evidenci u stavební nebo montážní firmy pro účely rozpracovanosti k 31. 12.? Jedná se o to, že je dlouhá zakázka, která má víc dílčích fází ("kratších podzakázek"), které budou fakturovány postupně dle plnění plánu. V dílčích fakturacích jsou zahrnuty nejen přímé náklady, ale i marže (zisk) z dílčí fáze zakázky. Je třeba posuzovat dílčí fáze jako jednotlivé zakázky, nebo všechny dílčí fáze u jedné zakázky se mají evidovat dohromady jako jedna zakázka (a o výnosech účtovat až při předání poslední fáze)? Možná je tato otázka nejednoznačná a záleží na tom, jestli dílčí fáze zakázky budu předávány podepsaným protokolem apod.? Protokol však u dílčích zakázek není vždy podepsán (není to praktické a zákazník často ani nechce podepisovat dílčí části) Dále se chci zeptat, když práce byly dodělány v prosinci, ale k podpisu předávací protokolu u díla došlo až v lednu 2020, tak je nutné ocenit k 31.12.2019 rozpracovanost jako nedokončenou výrobu bez marže? (to by však nebyl z mého pohledu dodržen věrný obraz účetnictví 2019 a za silný rok by byla vykázána ztráta) Lze si používané postupy ve vnitropodnikové směrnici nějakým způsobem upravit, aby byl postup nezpochybnitelný (při dlouhodobém dodržování metodiky o tomto účtování) - např. evidence dílčích fází a jejich účtování do výnosů či účtování do výnosů i pokud nedošlo k podepsanému předávacímu protokolu? Případně poprosím o doporučení nějaké ucelené literatury na toto téma (pokud existuje).

Sazba DPH - výměna podloží parkoviště

ID25919 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaká sazba DPH by měla být uplatněna u výměny podloží v prostoru venkovního parkoviště u bytového domu pro sociální bydlení? Výměna podloží zahrnuje odstranění nevhodného podloží včetně uložení na skládku a zásyp novou zeminou včetně zhutnění. Práce fakturujeme dle objednávky, ale dále budeme dle smlouvy o dílo provádět výstavbu bytového domu a ta bude zahrnovat i kompletní stavbu venkovního parkoviště. Parkoviště je součástí pozemku, na kterém bude postaven bytový dům pro sociální bydlení. Výměna podloží se provádí, protože zemina nemá dostačující únosnost, zemina se nahradí štěrkem a na tomto podkladu pak bude postaveno parkoviště se zámkovou dlažbou, které bude sloužit pro potřeby bytového domu.

Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí - stavební práce; stálá provozovna

ID25813 | | Ing. Matěj Nešleha

Stavební firma s. r. o, dodává celou stavbu (bytovku, most, čističku) českému plátci, stavba je v ČR. Některé práce si najímá jako subdodávky ze Slovenska (např. práce železářů, zedníků, úprava staveniště apod.) Má s. r. o. posílat Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí? A pokud ano, má se řídit datem zaúčtování, nebo datem uhrazení dodavatelské faktury? A jak je to ohledně vzniku stálé provozovny těchto SK subdodávek, zda když dělají na různých stavbách, ale na žádné z nich nepracují více než půl roku, jim vzniká stálá provozovna?

Sazba DPH - stavební činnost

ID25824 | | Ing. Martin Novák

Společnost s. r. o. se zabývá stavební činností - např. zemní práce s vlastními stavebními stroji - bagr a nakladač, práci vykonávají zaměstnanci firmy. Můžeme uskutečněné zdanitelné plnění vyfakturovat v sazbě DPH 21 % nebo ve snížené sazbě 15 % v případě, že se jedná o přípravu terénu pro vybudování základů nové provozovny pro jinou firmu (OSVČ)?

Uplatňování DPH ve společnosti

ID25806 | | Ing. Ladislav Pitner

Dva společníci, obchodní korporace, realizují společně na základě uzavřené smlouvy o společnosti v souladu s § 2716 až 2746 NOZ, a na základě uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) dodávku díla, která spočívá v opravě veřejné komunikace. Ve stanovách, které uzavřeli ke smlouvě o společnosti, doplnili k uzavřené smlouvě o společnosti mimo jiné ustanovení o finančních a procentuálních objemech z celkové ceny díla, které každý ze společníků bude realizovat za podmínek Společností uzavřené smlouvy o dílo. To znamená, že vymezili v prodejních cenách přesně úseky díla a práce na díle, které budou jednotliví společníci realizovat. Dále si ve stanovách vymezili, že každý společník nese veškeré náklady spojené s realizací své části díla samostatně a na svůj účet a odpovědnost, stejně tak jako si každý společník zodpovídá a realizuje za veškeré případné více či méně práce na svém úseku stavebního díla samostatně bez vlivu na případnou úpravu podílu ve společnosti. Mohou na základě těchto ujednání při uplatnění DPH mezi společníky a zároveň při plnění práv a povinností Společnosti postupovat tak, že podle ustanovení zákona o DPH a znění Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků od 1. 7. 2017 bude fakturovat vedoucí společník za společnost objednateli díla tak, že na základě dílčích předávek díla fakturuje za společníky vedoucí společník podle skutečně hotových části díla, tj. za toho společníka, který skutečně část převzatého díla zhotovil? A nemusí tak tedy ve smyslu ustanovení Informace GFŘ, bodu 4., Situace 2, jeden společník druhému společníkovi jako příjemce zdanitelných plnění fakturovat část přijatých plnění v rozsahu odpovídajícímu výši jeho podílu na uskutečněných plněních?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru