Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 336Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Parkové úpravy

ID25256 | | JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.

Chtěli bychom vylepšit celou parkovou plochu zeleně na sídlišti. To znamená, že přidáme lavičky (1 ks za 10 000 Kč), stromy, keře, skalku (za 80 000 Kč), ztracené chodníky atd., v celkové hodnotě 800 000 Kč. Je nutné celou akci účtovat jako investici a nebo mohu napsat, že jde o jednotlivé úpravy již stávajícího parku, a tedy účtovat tuto akci jako neinvestiční?

Polyfunkční dům - nástavba a sazba DPH

ID25198 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba, plátce DPH, vlastní (již několik let) polyfunkční dům, ve kterém jsou kancelářské (nebytové) prostory a byty. Část kanceláří a všechny byty se pronajímají. Dům je umístěn v části obce, která je v územním plánu určena ke komerční (nebytové výstavbě. Nebytové prostory tak tvoří nadpoloviční většinu celkových m2 podlahové plochy domu. Aktuálně byla stavebním úřadem schválena nástavba v podobě dvou nových pater, které budou zahrnovat čtyři byty (do 120 m2) a dvě kanceláře. Co do celkových m2 nástavby bude opět (v souladu s územním plánem) nadpoloviční většinu tvořit kancelářské prostory.

Otázka zní, jaká sazba DPH se uplatní u stavebních prací na celou přístavbu. Stavební firma bude uplatňovat režim přenesení daňové povinnosti. Vlastník (příjemce plnění) bude provádět samovyměření. Krom sazby daně je také otázkou uplatnění nároku na odpočet daně při samovyměření, když byty budou pronajímány v režimu osvobození od daně bez nároku na odpočet daně a u pronájmu kancelářských prostor se bude uplatňovat daň v základní sazbě. Třetí otázka směřuje do situace, která by mohla reálně nastat, a sice, kdy vlastník v určité fází výstavby požádá o změnu územního plánu tak, že celá nástavba bude finálně zahrnovat pouze byty (kancelářské prostory se pak budou kolaudovat případně rekolaudovat na byty). To se může stát např. při dokončování stavby a je otázkou, zda tato skutečnost nebude mít vliv na změnu sazby DPH na stavební práce. Změnil by se i nárok na odpočet daně, neboť by v tomto případě byly všechny byty pronajímány v režimu osvobození. 

Hotovostní příjmy v zahraničí a EET

ID25233 | | Ing. Matěj Nešleha

Tuzemský podnikatel, OSVČ, vykonává stavební práce na zemí Rakouska a Německa, za své služby obdrží platby svých faktur hotovostně. Podléhají tyto úhrady na území Rakouska a Německa režimu EET?

Dílčí fakturace

ID25182 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s r. o., plátce daně, stavební firma, staví fyzické osobě dům. Celá stavba potrvá 1-2 roky. Ve smlouvě mají uvedenou dílčí fakturaci. Tzn. po dokončení střechy fakturace, po dokončení oken fakturace, je správné tyto faktury dávát do výnosů průběžně na účet 602? Nejedná se o zálohové platby. 

Přeúčtování pojištění v rámci stavebních prací

ID25087 | | Ing. Ivana Pilařová

Stavební společnost provádí stavební práce ve společnosti (sdružení) s jinou společnosti. Stavební dílo je pojištěno, pojištění sjednává pouze jedna ze společností a následně poměr pojištění dle stanovených podílů přeúčtovává na druhého účastníka sdružení. Pokud si fakturují mezi sebou také stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti lze toto pojištění přefakturovat dle § 36 odst. 4 ZDPH na druhého účastníka také v přenesené daňové povinnosti? I když se pojištění přefakturuje samostatně mimo fakturaci stavebních prací? Nebo se použije při fakturaci na druhého účastníka sdružení režim osvobození a uvedené plnění se vykáže na ř. 50 přiznání DPH?

Prodej jednotek v bytovém domě

ID24878 | | Ing. Jiří Vychopeň

Stavební firma dokončila výstavbu bytového domu a bude jednotlivé bytové jednotky prodávat. Jaká sazba se uplatní v případě prodeje: 1. bytové jednotky - bytu do 120 m2 včetně předzahrádky, 2. garáže, která je součástí bytového domu, 3. parkovacího stání, které je součástí bytového domu?

Přenesená daňová povinnost

ID24900 | | Ing. Martin Novák

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

Účtování geometrického plánu

ID24853 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. realizovala na svých pozemcích stavbu a po kolaudaci před podáním na katastrální úřad si nechala vypracovat geometrický plán sloučení pozemků vč. vyznačení budovy, vymezení ostatní plochy – ostatní komunikace a ostatní plochy – zeleň. Náklad na geometrický plán je ve výši 55 000 Kč. Jedná se o provozní náklad, výdaj související s pořízením stavby nebo se zvýší hodnota pozemku?

Ocenění nemovitostí

ID24902 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. koupila nemovité věci od insolvenčního správce a chce je zařadit do majetku. V tomto případě není nutný znalecký posudek pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Lze v účetnictví rozdělit pořizovací cenu stavby a pozemku na základě odhadu realitní kanceláře nebo stačí tuto cenu rozdělit již v kupní smlouvě? Nebo není jiná možnost než nechat vypracovat znalecký posudek?

Práce na nemovitosti v jiném členském státě

ID24858 | | Ing. Martin Novák

Česká OSVČ, neplátce, plánuje poskytovat stavební práce (omítky) na nemovitostech v Německu. Jaké povinnosti z hlediska DPH bude muset splnit v případě, že práce provede v Německu pro podnikatele, a jaké, pokud práce provede v Německu pro nepodnikatele?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru