Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 332



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Přeúčtování pojištění v rámci stavebních prací

ID25087 | | Ing. Ivana Pilařová

Stavební společnost provádí stavební práce ve společnosti (sdružení) s jinou společnosti. Stavební dílo je pojištěno, pojištění sjednává pouze jedna ze společností a následně poměr pojištění dle stanovených podílů přeúčtovává na druhého účastníka sdružení. Pokud si fakturují mezi sebou také stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti lze toto pojištění přefakturovat dle § 36 odst. 4 ZDPH na druhého účastníka také v přenesené daňové povinnosti? I když se pojištění přefakturuje samostatně mimo fakturaci stavebních prací? Nebo se použije při fakturaci na druhého účastníka sdružení režim osvobození a uvedené plnění se vykáže na ř. 50 přiznání DPH?

Prodej jednotek v bytovém domě

ID24878 | | Ing. Jiří Vychopeň

Stavební firma dokončila výstavbu bytového domu a bude jednotlivé bytové jednotky prodávat. Jaká sazba se uplatní v případě prodeje: 1. bytové jednotky - bytu do 120 m2 včetně předzahrádky, 2. garáže, která je součástí bytového domu, 3. parkovacího stání, které je součástí bytového domu?

Přenesená daňová povinnost

ID24900 | | Ing. Martin Novák

Jsme stavební společnost., plátce DPH. Pro jiného plátce opravujeme stavbu. Fakturujeme v režimu přenesené daňové povinnosti. V rámci oprav na stavbě jsme si nechali dodavatelsky udělat tesařské práce od plátce DPH, také v režimu přenesené daňové povinnosti. Dodavatel na faktuře správně uvedl: daň zaplatí zákazník (tesařské práce budou součástí mé faktury odběrateli v přenesené daňové povinnosti). Jakou daň mám u dodavatelské faktury v rámci přenosu za tesařské práce uvést? Program mi nabízí 21 %,15 % a 0 %. Pokud uvedu nulovou daň, nebude tato faktura uvedena v kontrolním hlášení a to mě mate. 

Účtování geometrického plánu

ID24853 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. realizovala na svých pozemcích stavbu a po kolaudaci před podáním na katastrální úřad si nechala vypracovat geometrický plán sloučení pozemků vč. vyznačení budovy, vymezení ostatní plochy – ostatní komunikace a ostatní plochy – zeleň. Náklad na geometrický plán je ve výši 55 000 Kč. Jedná se o provozní náklad, výdaj související s pořízením stavby nebo se zvýší hodnota pozemku?

Ocenění nemovitostí

ID24902 | | Ing. et Ing., Mgr. et Mgr. Richard Blatný, FINS., IOM.

Společnost s r. o. koupila nemovité věci od insolvenčního správce a chce je zařadit do majetku. V tomto případě není nutný znalecký posudek pro stanovení daně z nabytí nemovitých věcí. Lze v účetnictví rozdělit pořizovací cenu stavby a pozemku na základě odhadu realitní kanceláře nebo stačí tuto cenu rozdělit již v kupní smlouvě? Nebo není jiná možnost než nechat vypracovat znalecký posudek?

Práce na nemovitosti v jiném členském státě

ID24858 | | Ing. Martin Novák

Česká OSVČ, neplátce, plánuje poskytovat stavební práce (omítky) na nemovitostech v Německu. Jaké povinnosti z hlediska DPH bude muset splnit v případě, že práce provede v Německu pro podnikatele, a jaké, pokud práce provede v Německu pro nepodnikatele?

Zařazení majetku

ID24871 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost vykonává podnikatelskou činnost. K tomu provádí rozšíření provozu. Dojde ke zvýšení vstupní ceny majetku, přepočet odpisů. Stavební úpravy jsou bez pochyb. Ale řešíme několik položek a nemáme shodu:

1. Výtah v hodnotě 2,5 mil. Kč. Je součástí budovy, ale současně životnost může být kratší než 30 let - samostatná vzduchotechnika za 2 mil. Kč.

2. Speciální osvětlení za 0,5 mil. Kč. Otázkou je i např. vestavěná kuchyň, ač je „pevně spojená s budovou“, je rozdílnost v životnosti?

Jsou hranice mezi stavbou a jejím příslušenstvím řádově vymezeny, nebo jde o posouzení každé položky samostatně? 

Stavba více rodinných domů, společné náklady

ID24822 | | Ing. Jiří Nigrin

Firma si nechá postavit 3 rodinné domy za účelem prodeje. Bude se jednat tedy o výrobky. Firmě vznikají s přípravnými prácemi společné náklady (Nedokončená výrova) na jednotlivé domy (projektové práce, plány, právní poradenství), proto je účtuje zvlášť jako náklady společné (Nedokončená výroba) pro všechny domy. Společné náklady budou vždy na konci období aktivovány do nedokončené výroby (121.AE/581), aby neovlivňovaly výsledek hospodaření. Při prodeji tyto společné náklady firma zaúčtuje souvztažně do nákladů v souladu s akruálním principem - postupně při prodeji jednotlivých domů. Může si mezi tyto (společné) náklady zařadit i např. poplatek E.ONu za přípojky a jiné inženýrské sítě, které jsou pro všechny 3 RD společné? Je tento postup správný?

Pozemky stavební a nestavební - práce na pozemcích, možnost odpočtu DPH

ID24660 | | Ing. Jan Ployer

Společnost, plátce DPH, koupila několik pozemků (na sebe navazujících). Některé jsou určené k zastavění - mají přípojky, některé jsou biokoridor. Do budoucna se bude na pozemcích (stavebních) buď stavět, nebo se prodají. Pozemky v současné době společnost upravuje - probíhají tam nějaké práce - navážení štěrku, srovnávání terénu apod. Faktury za práce jsou včetně DPH. Může nárokovat odpočet DPH? A pokud ano, tak u všech pozemků, nebo pouze stavebních? 

Zámková dlažba sloužící jako příjezdová cesta a parkoviště - účetní a daňový pohled

ID24698 | | Ing. Martin Děrgel

Firma (fyzická osoba vedoucí účetnictví) staví zemědělskou halu. K ní je na pozemku firmy budována příjezdová cesta včetně parkoviště ze zámkové dlažby (podložené pískem/štěrkem). Jak to prosím evidovat z hlediska účetnictví a daně z příjmů? Jedná se o samostatný majetek, který se bude odepisovat v jaké skupině? Nebo to bude náklad časově rozlišovaný po odhadovanou dobu využitelnosti např. 30 let? V jakém okamžiku může firma začít odepisovat tuto „příjezdovou cestu“?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru