Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 384Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Stavba - zúčtování uhrazených záloh když není konečná faktura (daňový doklad)

ID27883 | | Ing. Ivana Pilařová

Naše organizace od roku 2015 prováděla výstavbu vlastní multifunkční budovy, která byla zakončena kolaudací v lednu 2021. V roce 2019 byl zasklíván vestibul. Firma, která zasklení prováděla, vystavila zálohové faktury, které jsme uhradili. Firma následně dodala sklo a provedla zasklení. Práce byla odvedena, ale v horší kvalitě (tmelení oken bylo provedeno neesteticky). S tímto dodavatelem jsme se tedy rozešli ve zlém a on s námi přestal komunikovat. Nedodal nám konečnou zúčtovací fakturu k uhrazeným zálohám. Nyní bychom rádi budovu uvedli do užívání. Chtěli jsme ještě jednou oslovit dodavatele z roku 2019 a požádat jej o zúčtovací faktury, ale zjistili jsme, že je již od jara 2020 v konkurzu (probíhá insolvenční řízení). Je jasné, že doklady již nedostaneme. Jak nyní můžeme zúčtovat uhrazené zálohy (jejich výše je cca. 1 mil. Kč)?

1. Z účetního hlediska - můžeme uhrazené zálohy přeúčtovat z účtu 314 na účet 042 pomocí vnitřního účetního dokladu?

2. Z pohledu DPH - jedná se o přenesenou daňovou povinnost, nárok na odpočet máme. Můžeme tedy vyměřit DPH a následně ve stejné výši nárokovat odpočet pouze na základě našeho vnitřního dokladu? Do kontrolního hlášení uvedeme DIČ dodavatele v insolvenci a políčko s číslem daňového dokladu zůstane prázdné. Nebude to problém? 

Sazba DPH - manipulace a řezání dřeva

ID27914 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba se zabývá činností - přípravné a dokončovací práce ve stavebnictví. Pro podnikatele - plátce DPH jsme prováděli činnost - manipulace a řezání dřeva v částce celkem 132 000 Kč. Vyfakturujeme odběrateli v režimu přenesené daňové povinnosti se sazbou 21 %? 

Smlouva o smlouvě budoucí - postoupení

ID27771 | | Ing. Jan Kašpar

Stavební firma s. r. o. má uzavřenu s fyzickou osobou smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o koupi pozemku. Za účelem výstavby nemovitostí. Tato stavební firma zjistila, že není schopna tento projekt realizovat. Proto se rozhodla postoupit smlouvu jinému subjektu, akciové společnosti. Za toto postoupení nároku bude s. r. o. vyžadovat cenu: 100 Kč za 1m2 pozemku, který je předmětem smlouvy. Bude tato cena zatížena 21% sazbou DPH? Souvisí s touto transakcí nějaké speciální účetní zápisy?

Práce s rypadlem/jeřábem v kombinaci s dopravou, přenesení daňové povinnosti

ID27221 | | Ing. Martin Děrgel

Dopravce nakoupil rypadlo (jeřáb), pokud tento jeřáb použije na staveništi, tak fakturuje v režimu přenesení daňové povinnosti. Bohužel se však často jedná o kombinované faktury, kde je plnění stavební firmě za to, že doveze nákladním autem nějaký materiál (např. kámen) a druhá položka je, že jeřábem tento materiál na staveništi přesune/zarovná lžicí na nějaké konkrétní místo (druhá položka je již činnost s jeřábem nikoliv nákladním autem). Obě dvě tato plnění jsou z katalogu firmy a mají přibližně podobnou hodnotu, nedá se říct, že by jedno plnění bylo spíš hlavní a druhé spíš vedlejší. Je správné fakturovat dopravu s 21% a práce s rypadlem jako přenesení daňové povinnosti? Případně jaké řešení je tady správné?

Sazba DPH - stavební práce

ID27224 | | Ing. Ladislav Pitner

Dům v městské části Praha 6 je v KN evidovaný jako bytový dům. V dané lokalitě je povoleno pouze 10 % nebytového prostoru v bytovém domě. Dům má pět bytových jednotek, 3 jsou o výměře 160 m2, čtvrtá 127 m2 a pátá 79 m2. V účetnictví jej vedeme jako dlouhodobý majetek. Jakou sazbou budeme vyměřovat DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací - 21 %,  jelikož se nejedná o sociální bydlení? 

Zastavěná plocha - daň z nemovitých věcí

ID27512 | | Ing. Jan Kašpar

Počítá se venkovní schodiště ke vstupu (5 betonových schodů mimo obvodový plášť budovy) do zastavěné plochy pro základ daně ze staveb (daně z nemovitých věcí)? 

Práce v Německu

ID27432 | | Ing. Martin Děrgel

Česká firma (plátce DPH pouze na území ČR) zvažuje přijmout objednávku na dodávky stavebních prací pro německou firmu (plátce DPH). Stavební práce by byly prováděny na území Německa, v objemu několika miliónů Kč, po dobu 8 měsíců, zaměstnanci české firmy a technikou české firmy. Jaké legislativní povinnosti by plynuly české firmě z podepsání kontraktu? Je nutná nějaká registrace na území Německa? Finanční úřad, plátcovství k DPH, výše mzdy českých zaměstnanců aj.

Stavební činnost slovenské firmy na území ČR

ID27434 | | Ing. Martin Svoboda

Slovenská firma (s. r. o.) registrovaná k dani z přidané hodnoty na Slovensku provádí rozvody topenářského potrubí na nemovitosti v ČR. Část prací je vykonávána slovenským subdodavatelem, podnikající fyzickou osobou, neplátcem daně na Slovensku. Rozvody topenářského potrubí budou fakturovány stavební firmě českému plátci DPH. Jak má být správně postupováno z hlediska DPH při fakturaci slovenského subdodavatele slovenské firmě provádějící rozvody topenářského potrubí a při následné fakturaci slovenského s. r. o. českému plátci (staviteli nemovitosti)? Jsou možné následující dva postupy?

1) Slovenský subdodavatel se z titulu poskytnutí služeb vztahujících se k nemovitosti, u kterých nemůže přenést daňovou povinnost na příjemce služby, neboť není v ČR registrován k DPH, bude muset v ČR zaregistrovat jako plátce daně a daň přiznat a odvést. Slovenské s. r. o. bude fakturovat své služby s přenesením daňové povinnosti na českého plátce DPH a bude si moci zažádat u FÚ o vrácení DPH z přijatého plnění od svého subdodavatele.

2) Slovenské s. r. o. se dobrovolně zaregistruje jako plátce DPH, neboť bude poskytovat služby s místem plnění v ČR. Slovenskému subdodavateli nevznikne registrační povinnost k DPH v ČR, neboť přiznat daň z přijatého plnění vznikne slovenskému s. r. o., plátci DPH, který si zároveň bude nárokovat odpočet DPH z tohoto plnění. Slovenské s. r. o. pak bude fakturovat s českým DIČ svému českému odběrateli, na kterého bude přenesena daňová povinnost z titulu stavebních a montážních prací dle § 92e zákona o DPH.

Fotovoltaická elektrárna - odpisy

ID27393 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost postavila fotovoltaickou elektrárnu. Stavební část má charakter dočasné stavby na dobu 25 let. Dle přílohy č. 1 zákona o daních z příjmů by stavební část mohla být zařazena do 4. odpisové skupiny s dobou odepisování 20 let. Tento způsob odepisování by byl pro společnost výhodnější. Je možné zařadit stavební část do 4. odpisové skupiny, kde je doba odpisování 20 let, i když se jedná o dočasnou stavbu na 25 let?

Prodej stavebního pozemku

ID27277 | | Ing. Ladislav Pitner

OSVČ, plátce DPH, podniká v oboru vedení účetnictví. Zakoupila před 2 lety jeden větší pozemek na okraji obce. Tento pozemek je podle územního plánu určen k zastavění. Nyní má zájemce o tento pozemek a zvažuje, zda pozemek prodá jako jeden celek v původním stavu jednomu zájemci, nebo zda jej rozparceluje a prodá jednotlivě. Doposud neprovedla žádné kroky za účelem rozparcelování pozemků, ani nepodala žádnou žádost, nebo jiné podání v souvislosti s uvedeným pozemkem.

Domníváme se, že pokud prodá uvedený pozemek jako celek, neuskutečňuje ekonomickou činnost a prodej pozemku nepodléhá DPH. Pokud ale pozemky rozparceluje, došlo již k uskutečnění ekonomické činnosti a prodej bude podléhat DPH. Je toto možné potvrdit, případně okomentovat?

Prosím ještě o vyjádření, kde začíná v tomto případě ekonomická činnost? Již např. dotazem na možnost rozparcelování pozemku, nebo dotazem na správce sítí, zda je možné na pozemcích stavět, nebo až podání žádosti o stavební povolení?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru