Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 368Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Dodání náhradního dílu do jiného členského státu než je sídlo společnosti

ID26857 | | Ing. Ladislav Pitner

Tuzemská společnost plátce DPH vyrobí náhradní díl pro stavební stroj slovenskému podnikateli plátci DPH. Tento výrobek si slovenský zákazník vyzvedne a díl odveze přímo do Chorvatska, kde provádí práce na stavební zakázce. Jaké důkazní prostředky pro doložení osvobození od DPH tuzemská společnost musí doložit?

Vykazování DPH u slovenské firmy

ID26915 | | Ing. Martin Svoboda

Slovenské stavební firmě, která je osobou neusazenou v tuzemsku, tj. nemá zde sídlo ani provozovnu [§ 4 písm. l) zákona o DPH] bylo přiděleno české DIČ. V tuzemsku provádí pouze stavební práce v režimu přenesené daňové povinnosti, tj. DPH je povinna přiznat osoba, pro kterou jsou tato plnění poskytována. Je možné tuto firmu považovat za českého plátce a podle jakého paragrafu (v § 6c odst. 2 zákona o DPH je uvedena výjimka pro takováto plnění) a na jakém řádku daňového přiznání (ř. 25 x ř. 21) se tato plnění vykazují?

DPH u prací v bytě zajištěných přes subdodavatele

ID26934 | | Ing. Ladislav Pitner

Společnost s r. o. tvoří architekti a projektanti. Zajišťuje komplexní řešení projektů až po finální realizaci, je plátce DPH. Pokud zajistí do bytu výměnu podlahy či instalaci světel přes subdodavatele, nastávají tyto situace. Prosím o zhodnocení jejich vlivu na DPH u s. r. o.

1) Řemeslník-plátce DPH vystaví fakturu s 21% DPH za položení podlahy ve starším bytě. S. r. o. následně vystaví fakturu na majitele bytu za totéž. Může uplatnit DPH pouze na vstupu, když dle našeho názoru by plnění mělo podléhat přenosu daňové povinnosti? Jaké DPH bude uvádět na vydané faktuře?

2) Řemeslník-plátce DPH vystaví fakturu s přenosem daňové povinnosti za instalaci světel ve starším bytě. Světla zakoupilo s. r. o. Následně s. r. o. tuto instalaci včetně dodání světel fakturuje majiteli bytu. Jakou DPH bude na faktuře uvádět?

3) Jakou DPH by s.r.o. uváděla v obou případech na faktuře vydané, kdyby šlo o novostavbu, která byla zkolaudována předtím, než si majitel novostavby architekty najal?

Nevyúčtované stavební služby a zaplacené zálohy

ID26858 | | Ing. Martin Děrgel

Stavební firma A (fyzická osoba) provedla stavební úpravy pro společnost B (s. r. o.). Společnost B zaplatila fyzické osobě v roce 2018 zálohy na provedení stavebních prací. Společnost B nepřevzala provedené stavební práce, nedošlo k předání díla. V 3/2020 přišla od stavební firmy A částečná vratka zaplacených záloh z důvodu neprovedených prací. Stavební firma nevystavila ani vyúčtovací fakturu, ani žádný jiný doklad a ukončila svou podnikatelskou činnost. Nyní již nekomunikuje. Jak by měla společnost B správně postupovat s účtováním. Na účtu 314 (poskytnuté zálohy) stále zůstávají částky zaplacených záloh stavební firmě, a navíc od stavební firmy (fyzické osoby) přišla na účet malá část zpět. Fyzická osoba - stavební společnost je nekontaktní, účetní fyzické osoby již k tomu vůbec nic nemá, vše předala.

Zádržné u stavební firmy

ID26722 | | Ing. Ivana Pilařová

Jaký je postup při účtování zádržného? Firma s. r. o. vystaví fakturu na celou částku díla včetně zádržného. Odběratel uhradí závazek, ale ve snížené částce o dohodnuté zádržné. Může se zádržné účtovat na MD 311/D 602, nebo se doporučuje ho účtovat na jiný účet? A to stejné jak funguje u odběratele?

Nárok na odpočet DPH - pořízení stavby bez stavebního povolení

ID26884 | | Ing. Ladislav Pitner

Pořídili jsme montovanou halu na pronajatém pozemku, na kterou nám dodavatel vystavil daňový doklad v režimku přenesené daňové povinnosti. DPH na výstupu jsme vyměřili a uplatnili si odpočet daně na vstupu. Až následně se zjistilo, že na halu mělo být vydáno stavební povolení. V současné chvíli probíhá stavební řízení, ale žádost o stavební povolení podal majitel pozemku. Máme prosím i za této situace zachován nárok na odpočet DPH z pořízení této stavby, kterou využíváme jako sklad?

Pořízení hmotného majetku vlastní činnosti a DPH

ID26826 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o., plátce DPH, a chystáme se na výstavbu 10 rodinných domů (podlahová plocha do 350 m2). Některé z těchto domů chceme prodat a některé v budoucnu pronajímat k bydlení soukromým osobám.

Je možné si DPH na vstupu uplatňovat postupně během výstavby (bude trvat několik let) u nákupu materiálu a služeb ke stavbě? A do jakého řádku v Přiznání k DPH by v tom případě mělo být toto DPH uvedeno? Jaké jsou termínové možnosti uplatnění DPH při výše uvedené výstavbě?

V jakých případech a momentech přesně jsme povinni odvést DPH z těchto staveb? A v jakém řádku v přiznání by mělo být uvedeno?

Předání dílčího plnění na základě protokolu ve stavebnictví a stanovení DUZP u DPH

ID26831 | | Ing. Martin Svoboda

Stavební firma plátce, DPH, česká s. r. o., posytuje stavební práce - pokládání dlažeb pro odběratele na základě smlouvy o dílo, kdy dle zjišťovacích protokolů k poslednímu dni v měsíci dochází k převzetí splněných prací a následné fakturaci odsouhlasené částky. V současné době natala situace, kdy odběratel odmítá převzít část dílčího plnění k poslednímu dni v měsíci, a to vzhledem k tomu, že na díle byly odkryty nějaké stavební nedostatky. Jak dále postupovat zhlediska DPH? Nemohu přece jako dodavatel nic k poslednímu dni v měsíci vyfakturovat, když nemám podepsán a přebrát zjišťovací protokol? Mohu/musím tedy posunout datum DUZP až se odstraní nedostatky a odběratel nám podepíše protokol např. za dalších 14 dní? Anebo musíme vystavit fakturu s DUZP s i přesto, že dílčí plnění nebylo předáno celé a to za alespoň nezpochybnitelnou část, kterou bude odběratel ochoten podepsat?

DPH dodání nemovité věci - pozemek

ID26787 | | Ing. Jan Ployer

Prodali jsme výrobní areál s pozemky a nešťastně jsme měli ve smlouvě uvedeno jen DPH u výrobního areálu. Při zpracování přiznání k DPH jsem DPH odvedla i z ceny pozemku a vystavila danový doklad odběrateli, který jej neakceptoval. Dle odběratele pozemky DPH nepodléhají. Já pozemky hodnotila jako funkční celek spojený se stavbou. Pozemky jsou o celkové výměře 10249 m2. Výrobní areál stojí na pozemku o výměře 3019 m2, dále je zde manipulační plocha o výměře 2478 m2, zastavěné plochy a nádvoří (zbořeniště) o výměře 931 m2 a ostatní plocha o výměře 3821 m2. Potřebovala bych se lépe orientovat co brát jako funkční celek spojený se stavbou. Zda sem lze zahrnout vše kromě ostatní plochy, která by tedy byla od DPH osvobozena? Nebo DPH podléhá pouze pozemek zastavěn výrobním areálem? 

Ubytování externích subdodavatelů ve stavebnictví

ID26755 | | Ing. Matěj Nešleha

Společnost s. r. o. by chtěla přímo hradit externím subdodavatelům - fyzickým osobám ve stavebnictví ubytování? Tito subdodavatelé jsou fyzické osoby, které pro společnost fakturují pokládání kamenných dlažeb na území ČR dle dohodnuté ceny s tím, že by jim společnost sro platila mimo tuto fakturaci ubytování v ČR přímo ubytovateli? Lze tento druh nákladu na ubytování zahrnout jako daňový náklad společnosti nebo naopak? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru