Otázky s klíčovým slovem: Stavby

počet otázek s klíčovým slovem : 319Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem lešení

ID24501 | | Ing. Tomáš Brokl

Stavební společnost, plátce DPH, pronajala, smontovala a demontovala lešení pro odběratele - bytové družstvo, neplátce DPH. Domnívám se, že stavební společnost by měla vystavit daňový doklad se sazbou daně 21 %, protože se jedná o službu (pronájem, montáž, demontáž lešení pro neplátce DPH). Stavební společnost uvedla na daňovém dokladu sazbu 15 %.

DPH u pozemku prodávaného k výstavbě dálnice

ID24479 | | Ing. Jan Ployer

Zemědělské družstvo prodává pozemek - ornou půdu. Prodává ji k výstavbě dálnice. Přímo ve smlouvě je určeno, že pozemek bude sloužit pro zajištění veřejně prospěšné stavby dálnice, pro kterou již bylo vydáno územní rozhodnutí. Jedná se v tomto případě o stavební pozemek, a bude tedy prodej zatížen DPH?

Účtování o pozemku ve stavební firmě

ID24403 | | Ing. Miroslava Kočová

Stavební firma s. r. o. má v plánu koupit pozemek a na něm postavit k prodeji dům. Jak bude účtovat o koupeném pozemku, když bude sloužit k výstavbě a následnému prodeji? 

Ocenění majetku - společné nabytí pozemku a stavby

ID24446 | | Ing. Jan Ployer

Fyzická osoba vedoucí daňovou evidenci pořídila v roce 2019 pozemek spolu se stavbou. V kupní smlouvě je cena pozemku a stavby vyčíslena zvlášť (pozemek 350 000 Kč a komplex staveb 1 595 000 Kč). V jaké ceně zařadím majetek do užívání? Další náklady byla pouze daň z nabytí nemovité věci ve výši cca 5 000 Kč. Znalecký posudek - kvůli možnému poměrnému rozúčtování pořizovací ceny proveden nebyl. Jde postupovat dále i bez znaleckého ocenění? 

Sazba DPH u dopravy

ID24485 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaká sazba DPH se použije o dopravy materiálu na stavbu pro rodinný dům? (Rodinný dům je ve snížené sazbě DPH).

Sazba DPH u zámečnických prací

ID24373 | | Ing. Petra Konderlová

Prosím o stanovení sazby DPH u zámečnických prací, především se mi jedná o montáž, opravu bezpečnostní vložky, zámků, seřízení dveří, montáž, opravu a servis dveřních zavíračů v bytových domech. V případě, že se montuje bezpečnostní systém s čipy, použije se pro dodání čipu s montáží stejná sazba DPH jako u montáže? 

Změna účelu stavby

ID24348 | | Ing. Jan Kašpar

U nemovité stavby, která dosud byla v katastru nemovitostí vedena jako rodinný dům, došlo ke stavebním zásahům, na základě kterých bude stavba následně vedena jako bytový dům. Jedná se – s přihlédnutím ke znění § 33 odst. 2 zákona o daních z příjmů – o změnu jeho účelu?

DPH a stavební práce

ID24343 | | Ing. Martin Svoboda

Pokud vystavím fakturu na stavební práce na rodinném domě, tak vím, že dle zákona mohu uplatnit DPH 15 % - vím, za jakých podmínek lze uplatnit snížená sazba. Je jasné, že pokud jsem dělala na takovém domě střechu, tak jsem nakupovala i materiál - takže fakturu vydanou vystavuji na tesařské práce na rodinném domě, včetně materiálu - i tak je přece tato faktura vydaná s 15 % - i když je to práce + materiál - je to prosím tak? 

Zemní práce a odvoz zeminy

ID24244 | | Ing. Ladislav Pitner

Subdodavatel pro nás provádí zemní práce bagrem. Zároveň vedle bagru popojíždí celou dobu jeho nákladní automobil, bagr mu nahazuje vytěženou zeminu a tu nákladní auto odváží na skládku (fakturace za hodiny, kdy je auto k dispozici). Je v pořádku, když fakturuje v režimu přenosu pouze práce bagrem a odvoz zeminy fakturuje s DPH? Lze tyto služby chápat každou jako samostatné plnění s odlišným daňovým režimem? Jaké by bylo řešení, pokud by nákladní automobil byl za stejných podmínek dalšího dodavatele? 

Stavba výrobní haly - rozsudek 5 Afs 3/2010-144

ID24188 | | Ing. Jan Ployer

V návaznosti na odpověď k DAUC ID: 11365 (pozn. redakce: jde o odpověď ID 11952 z 31. 5. 2014) mám dotaz týkající se posouzení konkrétního případu: pro výstavbu výrobní haly bylo vydáno stavební povolení, v němž se uvádí, že „stavba bude sloužit pro výrobu plastových obalů. Ze vstupního materiálu bude formována folie a následně bude probíhat její přířez, balení, popřípadě potisk“. Pro realizaci této fáze výroby se do haly budou instalovat dvě technologická zařízení-extrudéry, které z granulátu budou fólii vyrábět a upravovat. Uvedená výrobní technologie bude sice pevně spojena se stavbou, ale je otázkou, zda bude umožňovat funkci a účel stavby a dále, zda její demontáží (ne)dojde ke znehodnocení funkce a účelu stavby. Lze tyto extrudéry zařadit jako samostatné movité věci nebo se jedná o součást stavby, neboť je na nich závislý výrobní proces – provoz stavby určené právě k určité výrobě, a tedy tvoří se stavbou funkční celek?

Poznámka redakce: Doplňujeme znění původní otázky a odpovědi.

ID: 11952 | DAUCID: 11365 Zařazení do odpisové skupiny

Naše obchodní korporace má předávací stanici, která je umístěna v malé přízemní stavbě. Stavba je jen technickým zázemím pro technologii předávací stanice. Ve stavbě se nebydlí. V Pokynu GFŘ D-6 k § 26, který se týká odpisování majetku pro účely daní z příjmů, vyplývá, že předávací stanice jsou samostatnou movitou věcí.

Máme samostatně odepisovat předávací stanici (3.sk.) a samostatně budovu tzn. odepisovat dva majetky? Lze zařadit technologii i s budovou do 3.odp. skupiny jako jeden majetek?

 

Hlavní otázkou, kterou je si položit, je zda  předávací stanice je součástí stavby či se jedná o samostatnou movitou věc. Pojem „samostatná movitá věc“ účetní a daňové předpisy nikterak nevymezují, jedná se o pojem právní nauky a judikatury. Používá se pro odlišení věcí od sebe navzájem, věcí hlavních od věcí vedlejších. Jedním z nosných rozsudků zabývajících se touto problematikou je rozsudek Nejvyššího správního soudu ČR (dále jen „NSS“), sp. zn. 5 Afs 3/2010-144 ze dne 17. 10. 2010. Soud v rozsudku uvádí, že zásadním kritériem pro posouzení zda daná věc je součástí stavby podle zákona o daních z příjmů, je umožnění funkce a určeného účelu stavby, pevné spojení se stavbou, jakož i to, zda demontáží součásti (ne)dojde ke znehodnocení funkce a účelu stavby. Zpravidla (tj. nikoli nutně) se jedná o součást celkové dodávky stavby. Za samostatné věci, tedy nikoli součást věci, se považují dle zákona o daních z příjmů zařízení a předměty, které se stavbou netvoří jeden funkční celek, i když jsou se stavbou pevně spojeny. Tyto podmínky však technologická zařízení, o která je ve věci sporu, nesplňují, a to jak již bylo konstatováno především stran funkčního využití stavby k účelu, pro který byla zkolaudována a kterému také slouží. Samostatnou věcí tak typicky budou například výrobní prostředky, které mají vlastní funkci (soustruh, fréza, ...), jakkoli jsou pevně spojené se stavbou, podle občanskoprávní úpravy svojí povahou nenáležejí ke stavbě; podle daňové úpravy se stavbou netvoří jeden funkční celek (mají vlastní odlišné funkce). Odkazuje-li stěžovatel na vysvětlivky k § 26 odst. 2 zákona o daních z příjmů, lze zcela jistě například i klimatizační jednotku, respektive filtrační jednotku, považovat za samostatnou movitou věc, avšak pouze tam, kde může sloužit sama o sobě a není na ní závislý výrobní proces – provoz stavby určené právě k určité výrobě. Uvedené ustanovení, jehož se stěžovatel dovolává, nadto expressis verbis stanoví, že se jedná o taková zařízení, která s budovou netvoří jeden funkční celek. Jak již bylo naznačeno, v případě, který je nyní posuzován, se však o takový celek jedná. Stejně tak ve smyslu vysvětlivky k příloze č. 1 zákona o daních z příjmů, na kterou stěžovatel odkazuje, se za nedílnou součást staveb považují zařízení, která umožňují funkci a účel, k němuž byla stavba určena a zkolaudována. Jejich demontováním by nepochybně došlo ke znehodnocení funkce a účelu stavby, neboť by výroba, k níž byla stavba určena, nemohla probíhat."

NSS v intencích výše uvedeného vycházel z konkrétní charakteristiky věci hlavní, v daných okolnostech tedy poměřoval rozhodná kritéria co do jejich vzájemné sounáležitosti s věcí hlavní a míry jejich oddělitelnosti. Oddělení uvedených technologií (filtrační zařízení, klimatizace) od stavby by znamenalo její funkční a účelové znehodnocení, neboť tato byla svým charakterem trvale určena k výrobě, kterou by bez nich nebylo lze provozovat. Tato zařízení nadto nebyla využívána i k jiným účelům, předmětná technologická zařízení slouží jen věci, jejíž jsou součástí.

Uvedený rozsudek považuji za určitý možný návod, jak v těchto sporných případech postupovat a pro svůj postup mít i nějakou solidní právní oporu, proto jsem se jím v širším měřítku zabýval. Současně je určitě zajímavé, že se v něm NSS vyjádřil i k pokynům MF ČR D–190 a D–300, které jsou předchůdci současného pokynu GFŘ D–6. NSS, co se týče předmětného pokynu Ministerstva financí, konstatoval, že pokyn Ministerstva financí vyjadřuje sice záměr, ale neodpovídá textu zákona. Citovaný pokyn podle soudu nediferencuje mezi druhy staveb podle účelu a funkce a jde nad rámec zákona. Jakkoli lze rozumět záměru, tj. aby byly dříve odepsány věci s kratší dobou životnosti, text tomuto záměru neodpovídá. ZDP v ustanovení § 26 v odst. 2 totiž nestanoví, že za samostatné věci se považují taková výrobní zařízení a předměty, jejichž doba použitelnosti je kratší než doba odpisování budovy. Jak již NSS vyslovil například v rozsudku ze dne 14. 7. 2005, č.j. 2 Afs 24/2005-44“(v) oboru daňového práva je nutno dbát určitých základních principů, kterými jsou zejména princip právní jistoty a princip předvídatelnosti právní regulace, z nichž plyne zákaz analogie v neprospěch daňového subjektu a zásada, že v případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo "mezery v zákoně" umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce).“

Současně je k problematice vymezení hmotného majetku vhodné doplnit, že pokyn GFŘ D–6 v části k příloze č. 1 ZDP uvádí příklady technického vybavení stavebních děl, které je nedílnou součástí těchto stavebních děl, a nemůže se tak naopak nikdy jednat o samostatnou movitou věc. Většinou se jedná o vnitřní rozvody a dále obložení, obklady, izolace, základní armatury atd. Opět je ale nutné vzít v úvahu, že se jedná o výklad MF ČR, přesněji GFŘ, o kterém mimo jiné platí to, co bylo uvedeno v souvislosti s citovaným judikátem NSS ČR.

Lze tedy uzavřít, že stavba předávací stanice sloužící pouze a jedině k tomu aby v ní bylo vybudováno technologické zařízení, bude i s technologickým zařízením jednou věcí a pro účely daňového odepisování bude odepisována jako jeden samostatný majetek. Stavby se dle svého provedení pro účely daňového odepisování zatřiďují do 4 – 6 odpisové skupiny.

 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru