Otázky s klíčovým slovem: Srážky ze mzdy

počet otázek s klíčovým slovem : 107Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Platební karta a srážka ze mzdy za neoprávněné použití

ID24281 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Zaměstnanci byla přidělena firemní platební karta, kterou má k dispozici výhradně za účelem úhrady výdajů souvisejících s výkonem jeho práce jménem a na účet zaměstnavatele. Dle směrnice nesmí kartu používat pro soukromé účely a všechny platby musí doložit dokladem o nákupu (účtenka, paragon, faktura ....). Při neoprávněném použití karty je povinen uhradit zaměstnavateli dlužnou částku. Pokud nedoloží platbu dokladem či kartu použije k úhradě soukromých či jiných neschválených výdajů, jakým způsobem je možné provést srážku ze mzdy za účelem úhrady vzniklé pohledávky za zaměstnancem ? Pouze na základě dohody o srážce ze mzdy dle § 146 odst. b) zákoníku práce nebo lze částku srazit i bez dohody s odvoláním na § 147 odst. 1 d) zákoníku práce, kdy lze srazit ze mzdy "popřípadě jiné nevyúčtované zálohy poskytnuté zaměstnanci k plnění jeho pracovních úkolů"? 

Zaměstnanec s exekucí, sražení zálohy na pracovní cestu

ID23959 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Vedení společnosti rozhodlo o ukončení poměru se zaměstnancem, který je v exekuci. Exekuce je již od předchozího zaměstnavatele. Zaměstnanec byl v pracovní neschopnosti a nyní podepsal dohodu o ukončení pracovního poměru s odstupným ve výši 5 platů. Můžeme tomuto zaměstnanci srazit v poslední vyplácené mzdě:

a) Zálohu na služební cestu ve výši 10 000 Kč? Zaměstnanec nyní na služební cestě nebyl a zálohu dostal vyplacenu v roce 2018. Záloha mu byla ponechána, protože v roce 2019 měl znovu jet na služební cestu.

b) Čip na docházku v hodnotě 200 Kč?

c) Srážky stravenek - jak řešit - nebo tyto srážky budou v rozporu s exekucemi, které se musí hradit „přednostně“ před vším?

A ohledně na vyúčtovávání záloh (služební cesta, provozní výdaje). Musí se tyto zálohy vyúčtovat v daném roce a v následujícím roce je popřípadě vyplatit znovu? 

Poplatky bance při provádění srážek zaměstnancům (z daňového hlediska)

ID23707 | | Ing. Martin Děrgel

Našim zaměstnancům odesíláme mzdu vždy na jeden jimi uvedený bankovní účet. Jak je to v případě, že zaměstnanec má uzavřen pracovní poměr a zároveň pobírá odměnu za jednatelství na základě smlouvy o obchodních korporacích? Mohu mu na jeho žádost mzdu za každý z těchto dvou pracovního poměru odesílat na odlišný účet, nebo to musí být stejný účet? Zaměstnavatel zároveň měsíčně přispívá zaměstnancům na penzijní připojištění. Tento příspěvek zaměstnavatele je měsíčně odesílán příslušným penzijním fondům. Zároveň ve směrnici máme stanoveno, že tento příspěvek zaměstnavatele je podmíněn vlastní platbou zaměstnance na penzijní připojištění a tato jeho vlastní platba mu bude měsíčně ve mzdě stržena a odeslána penzijnímu fondu. Jedná se mi o to, jestli poplatek bance za tuto srážku (vlastní platba zaměstnance), je daňovým nákladem firmy a u zaměstnance nemusí být přidaňován, a nemusí se z něj odvádět zdravotní a sociální pojištění?

Oprava účtování mezd

ID23454 | | Ing. Zuzana Pšeničková

V 09/2018 bylo zaměstnanci neoprávněně uplatněno daňové zvýhodnění na dítě. Nyní opravujeme chybu. Prosím o kontrolu zaúčtování:

1. doúčtovat neoprávněně uplatněné daňové zvýhodnění k 30. 9. 2018:     1 267 Kč         MD 331/D 342

2. odvod zálohy na daň FÚ 28. 1. 2019:                                                     1 267 Kč         MD 342/D 221

3. rozúčtování vyplacené mzdy 9. 10. 2018:                                            15 963 Kč          MD 331/D 221

                                                                                                               1 267 Kč         MD 335/D 221

4. srážka ze mzdy neoprávněně uplatněného daňového zvýhodnění v 02/2018:          1 267 Kč             MD 331/D 335.

Srážky ze mzdy - ubytování dočasně přidělených zaměstnanců

ID22957 | | Ing. Martin Děrgel

V případě, že agentura práce bude pronajímat pracovní sílu uživatelům na území ČR, poskytne svým zaměstnancům například ubytování. Využije jak cizích ubytovacích zařízení, tak vlastních. V obou případech vím, že bude muset být dodržena hranice 3 500 Kč pro daňovou uznatelnost, stejně i že zaměstnanec bude muset mít bydliště v jiném městě. Srážku ze mzdy zaúčtuji do závazků MD 331/D 335. Ale jak mám postupovat dál? Mám interním dokladem zaúčtovat výši všech srážek za ubytování zápisem MD 335/D 648 a zároveň rozlišit na zaměstnance bydlící na cizí ubytovně a na vlastní s tím, že u zaměstnanců bydlící na vlastní firemní ubytovně se bude muset z dané částky ještě odvést DPH na rozdíl od ubytování v cizích ubytovnách? A jak je to v případě, že dodavatel poskytne ubytovací zařízení na základě paušálu, například 50 000 Kč/měsíc bez ohledu na počet ubytovaných zaměstnanců? Bude si moci dát firma do nákladů celkovou částku, i když na ubytovně za celý měsíc budou bydlet dva zaměstnanci v celkové hodnotě 7 000 Kč? 

Přijetí zaměstnance s exekucí

ID22707 | | Hana Rampírová

Při vstupním pohovoru s novým zaměstnancem jsme zjistili, že je zaměstnanec v insolvenci. Jak správně postupovat ohledně srážek ze mzdy? Máme na základě info od zaměstnance provádět srážky a deponovat je? Nebo vyplácet celou mzdu a až dostaneme informace od insolvenčního správce, začít srážky strhávat?

Dohoda o provedení práce a exekuce

ID22761 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zaměstnanec, který byl v naší firmě zaměstnán na hlavní pracovní poměr, měl nařízeny exekuční srážky ze mzdy, které jsme sráželi dle zákona. Posléze zaměstnanec ukončil pracovní poměr ve firmě na svoji žádost a po krátké odmlce znovu nastoupil do firmy, ale na dohodu o provedení práce po vzájemné dohodě obou stran. Musím ze zákona informovat všechny exekutory, že zaměstnanec je ve firmě znovu zaměstnán jen na dohodu o provedení práce a oni mi sdělí nebo nařídí, jak naložit s výdělkem na základě DPP, nebo se jim nic nesděluje, jelikož je DPP do výše 10 000 Kč?

Provádění srážek ze mzdy

ID22496 | | JUDr. Bořivoj Šubrt

Dne 24. 9. 2018 v naší společnosti začíná pracovní poměr zaměstnanci, který byl dne 10. 9. 2018 propuštěn z výkonu trestu. Platí výživné na dvě nezletilé děti - je to na základě rozsudku soudu, ale dlužné výživné nemá a ani neměl, jde o běžné výživné. Pochopila jsem dobře, že v tomto případě mohou být započítávány jako vyživované osoby.

Dále dokládá potvrzení pro zaměstnavatele - vyúčtování srážek. Co jsou přednostní pohledávky a že musíme zachovat původní pořadí exekučních srážek, to víme. Ale jde nám o to, zda nyní, než nám budou doručeny výměry těch ostatních a to jak přednostních, tak nepřednostních pohledávek máme zbývající částku deponovat, než budou výměry doručeny.

Pod jedním samostatným bodem je následující: Exekuční příkaz na provedení exekuce přikázáním jiné pohledávky než pohledávky z účtu u peněžního ústavu a to peněžních prostředků na disponibilním účtu peněz v úschově vedeném dle § 25 z. č. 169/1999 Sb. a peněžních prostředků v úschově dle § 16 odst. 4 zák. č. 293/1993 Sb.: a následuje několik Ex položek. Domníváme se, že tento bod se nás netýká, ale pokud může, prosím, popište nějakým věcným způsobem, co si v tomto případě máme představit?

Srážka ze mzdy

ID22550 | | JUDr. Petr Bukovjan

Zaměstnanec způsobil zaměstnavateli škodu ve výši 100 000 Kč. Je správný postup, pokud zaměstnanci necháme podepsat dohodu o náhradě škody a strhneme mu 4,5násobku průměrného měsíčního platu (4,348 x úvazek x hod. průměr před vznikem škody). Stáhnutí mzdy bude propočteno na čistou mzdu po odečtení sociálního a zdravotního, anebo stahujeme vypočtenou hrubou mzdu? 

Zaúčtování zápůjčky

ID22497 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Jak zaúčtovat bezúročnou zápůjčku zaměstnanci, vyplacenou pokladnou ve výši 50 000 Kč? Splátky budou sráženy ze mzdy ve čtyřech splátkách. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru