Otázky s klíčovým slovem: Srážková daň z příjmů

počet otázek s klíčovým slovem : 262Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Vyplacené náhrady mzdy a daňové přiznání k DPFO

ID27716 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnavatel byl nucen kvůli covidu uzavřít svůj provoz a dostal od státu příspěvek ve výši 100 % vyplacené náhrady mzdy + odvody. Nyní dostali zaměstnanci od zaměstnavatele za rok 2020 potvrzení o příjmu a někteří z nich mají také jiné příjmy než od toho jednoho zaměstnavatele a musejí podat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. U některých - studentů - v přiznání vyjde celková daň za rok 2020 nulová a bude jim již odvedena zálohová a srážková daň, mj. od zaměstnavatele, který dostal příspěvek za covid, vrácena např. ve výši 5 000 Kč. Má nějaký vliv to, že jejich zaměstnavatel dostal dotaci, příspěvek, že by jim nakonec ta jejich odvedená daň ve mzdách nemohla být prostřednictvím přiznání vrácena?

Srážková daň z licenčních poplatků v Bulharsku

ID27550 | | Ing. Martin Děrgel

Prodali jsme software as a service do BG, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Bulharská firma nám poslala o 10 % méně, protože odvedla srážkovou daň z licenčních poplatků. V jiné odpovědi jsem tady našla, že máme udělat zápočet této srážkové daně proti české dani z příjmu právnických osob v rámci daňové přiznání. Společnost je ale v tomto roce ve ztrátě. Jakým způsobem máme tedy postupovat? Máme si od zákazníka vyžádat nějaké potvrzení o odvedené dani, kterým bychom tuto skutečnost doložili (pokud ano, jaký dokument by to měl být)? 

Doplňující otázka:

Kam mám oněch 10 % zaúčtovat v letošním (ztrátovém) roce? Mám zaúčtované vystavené faktury na MD 311/D 602, platba 90 % MD 221/D 311 a srážková daň 10 % bude MD 381/D 311? Do jakého obdbí mám zaúčtovat srážkovou daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? V příštím roce to uplatním jako daňově uznatelný náklad, což ale znamená, že se mi o onu částku sníží základ daně, ne vypočtená daň - chápu to správně? 

Druhá doplňující otázka:

1. Do jakého období patří srážková daň z faktury, kterou máme vystavenou v prosinci, ale zaplacenou až v lednu? Zaúčtovala jsem ji do prosince, nicméně z BG mi psali, že potvrzení bude pouze na částky, které oni odvedli v roce 2020, tzn. částka za platbu z ledna 2021 již bude až na potvrzení pro rok 2021. Mám tedy obecně srážkovou daň účtovat do období dle data úhrady?

2. Společnost předpokládá, že bude ve ztrátě ještě 1-2 zdaňovací období - je možné srážkovou daň započíst vůči daňové povinnosti i v dalších letech?

 

Souběh pracovního poměru a dohody o provedení práce u jednoho zaměstnavatele

ID27615 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Pokud je u jednoho zaměstnavatele zaměstnanec zaměstnán na pracovní smlouvu a současně i na dohodu o provedení práce na jinou činnost, jak se bude tento příjem zdaňovat? Lze příjem na pracovní smlouvu zdaňovat daní ze závislé činnosti a příjem na dohodu srážkovou daní? Prohlášení poplatníka podepsal u pracovní smlouvy.

IT práce z Polska

ID27372 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká s. r. o., plátce DPH, se zabývá pracemi v oblasti úpravy a údržby softwaru pro společnosti mimo území EU. Na větší část prací se objednává subdodavatele, fyzické osoby z Polska. Tedy mezi s. r. o. a FO z Polska dojde k uzavření rámcové smlouvy a následně jsou na základě individuální objednávky provedené IT práce. Ty subdodávky jsou dlouhodobého charakteru, dodavatelé fakturují měsíčně.

Podle nás jde na straně dodavatele (FO-PL) o osobu povinnou k dani, která by se v Polsku měla registrovat minimálně jako osoba identifikovaná k dani a podávat souhrnné hlášení. Bohužel ani u jedné z polských FO nejsme schopni tyto osoby k tomu přesvědčit, mluví o tom, že vykonávají nezávislou činnost a nemají povinnost k DPH. My aktuálně z poskytnutých prací vyměříme DPH na řádku č. 12 přiznání k DPH a uplatníme nárok na odpočet i když nemáme k dispozici DIČ dodavatele (odmítá to řešit). Souhlasíte s naším řešením, případně co doporučujete?

Podléhají tyto platby zajištění daně, případně srážkové dani, případně nějakého oznámení, hlášení? Podle nás nejde o příjmy ze zdrojů na území ČR, subdodavatel, svoji činnost kompletně vykonává na vlastních prostředcích v Polsku, kancelář místo výkonu má v Polsku, internet, poplatky, daně si platí v Polsku. Navíc samotný produkt (spotřeba provedených služeb) není v ČR, je vykonávána pro území a osoby mimo EU).

Podíly na zisku z Itálie

ID27387 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Fyzická osoba ČR je společníkem v sro v Itálii, nyní se vyplácí podíly na zisku. Podle italského zákona bude sražena 24 % srážková daň. Jak bude poplatník postupovat v českém přiznání? Uvede tyto příjmy jako příjmy podle § 8 ve výši po zdanění srážkovou daní nebo v hrubém? A kam uvede, že v Itálii zaplatil 24 % srážkovou daň? Když je v ČR srážková daň 15 %, bude přes přiznání vrácen v ČR přeplatek na dani? 

Zálohová nebo srážková daň

ID27390 | | Ing. Petra Konderlová

Pokud člen výboru SVJ nepodepíše prohlášení k dani a výše měsíční odměny za výkon funkce nepřekročí 1 500 Kč, zdaňuje se tento příjem zálohovou nebo srážkovou daní?

Licenční poplatky do Německa a srážková daň

ID26719 | | Ing. Martin Děrgel

Česká s. r. o., plátce DPH, uzavřela s německým dodavatelem „licenční smlouvu“ o využívání jejich CRM systému. Německá firma poskytuje českému uživateli placené, časově neomezené a nevýlučné právo používat systém CRM. Licence opravňuje uživatele pouze k použití v rámci svých obchodních činností pro dodavatele (tzn. správa kontaktů, adres, obchodních případů apod.). Vlastníkem hlavní licence je německý dodavatel. Bude v tomto případě platba dodavateli za užití software považována dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, za příjem ze zdroje na území České republiky dle § 22 odst. 1 písm. g) bod 1 zákona o daních z příjmů, který podléhá srážkové dani z takzvaných licenčních poplatků podle § 36 zákona?

Student a daňové zvýhodnění po dobu vykonávání DPP

ID26575 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Student ukončil studium maturitní zkouškou v 05/2020, od 1. 6. 2020 nastoupil na dohodu o provedení práce, která nepřekročila 10 000 Kč. Nepodepsal prohlášení poplatníka, takže je mu srážena srážková daň. Mají rodiče po dobu prázdnin nárok na daňové zvýhodnění? 

Srážková daň z licenčních poplatků

ID26499 | | Ing. Matěj Nešleha

Prodali jsme software do SK, plnění účtujeme do výnosů na účet 602. Slovenská firma nám pošle o 10 % méně, protože odvede srážkovou daň z licenčních poplatků. Musíme tuto srážkovou daň někde vykazovat a jak se účetně vypořádáme s neuhrazenými 10 % z vydané faktury? 

Odměny členů statutárních orgánů

ID26447 | | Ing. Petra Konderlová

Členům statutárních orgánů (rezidenti ČR) je stanovena odměna ve výši 1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že rozhodující příjem pobírají u jiného zaměstnavatele, předpokládám, že příjem nebude podléhat sociálnímu pojištění, ale pouze zdravotnímu pojištění. Podléhá takto nízký příjem srážkové dani nebo odměny členů statutárního orgánů vždy podléhají dani zálohové (jak tomu bylo v minulosti) nebo je možné si způsob zdanění vybrat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru