Otázky s klíčovým slovem: Správa daní a poplatků

počet otázek s klíčovým slovem : 41Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Neomezená plná moc - platnost

ID24603 | | JUDr. Alena Koutná

Subjekt vystaví neomezenou plnou moc na jinou osobu (zmocněnec č. 1). Následně po vystavení této plné moci vystaví další neomezenou (generální) plnou moc na další jinou osobu (zmocněnec č. 2) s tím, že plnou moc na zmocněnce č. 1 nezruší. Je toto jednání v souladu s právním řádem ČR, anebo vystavením plné moci na zmocněnce č. 2 se ruší plná moc na zmocněnce č. 1.

Dožádání doplňujících podkladů z účetnictví celní správou

ID23887 | | Ing. Martin Děrgel

Na základě kterého zákona může celní správa v rámci probíhajícího řízení o povolení na základě žádosti subjektu požadovat doplnění podrobnějších údajů z účetnictví společnosti, která je mikro nebo malou účetní jednotkou a v účetní závěrce nevykazuje potřebné údaje? Jedná se např. o potřebu rozčlenění oběžného majetku na zásoby, dlouhodobé či krátkodobé pohledávky, peněžní prostředky nebo podrobnější členění dlouhodobých i krátkodobých závazků. Tyto údaje celní správa potřebuje např. při zpracování finančních analýz v rámci povolení snížení zajištění spotřební daně nebo o upuštění od jeho poskytnutí (vyhláška č. 370/2003 Sb.) při stanovení ukazatelů likvidity, rentability atd. a v účetní závěrce (rozvaha, příloha) tyto podrobnější údaje z účetnictví firmy nemusejí ze zákona vykazovat a většinou ani nevykazují. Zdůrazňuji, že povolovací řízení u celní správy probíhá na základě žádosti firmy. 

Ukončení živnosti

ID16023 | | Josef Rajdl

Jsem živnostník, kvartální plátce DPH. Chci ukončit činnost a převést ji na dceru. Měl jsem restauraci a dvě vozidla, u kterých jsem uplatnil odpočet DPH, a samozřejmě zaměstnance a zboží, které bude součástí převodu. Jaké povinnosti mi z toho vyplývají a co musím udělat ve vztahu k finančnímu a živnostenskému úřadu?

 

Důkazní prostředek - zvukový záznam

ID19303 | | JUDr. Vlasta Víghová

Je možné použít jako důkazní prostředek (v rámci odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru) zvukový záznam z telefonického rozhovoru se správcem daně v situaci, kdy správce daně předem neupozorním na skutečnost, že tento telefonický rozhovor nahrávám?

Dodatečné přiznání k dani z příjmů u s. r. o.

ID18334 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s ručením omezeným za rok 2015 vykázala ztrátu 75 000 Kč. V průběhu roku 2016 (po provedení závěrky za rok 2015) jsme zjistili, že v roce 2015 měla být vytvořena dohadná položka na výnosy ve výši cca 14 000 Kč. Měli jsme tedy vykázat nižší daňovou ztrátu. V roce 2016 jsme vystavili faktury a účtujeme o výnosu, který však vyloučíme v roce 2016 ze základu daně, jelikož věcně a časově náleží do roku 2015. Víme, že musíme za rok 2015 podat dodatečné daňové přiznání a dodatečně oněch 14 000 Kč zdanit.

1. Na kterém řádku daňového přiznání se toto uskuteční?

2. Platí i pro rok 2015 pravidlo, že rozdíl mezi novou daňovou povinností a původní musí být větší než 1 000 Kč?

3. Čeká nás v této souvislosti vůči finančnímu úřadu nějaká pokuta nebo penále? 

Lhůta pro vyčíslení úroků z prodlení finančním úřadem

ID18379 | | Ing. Pavel Matějka

OSVČ obdržela v 12/2016 výzvu k úhradě úroků z prodlení k pozdě zaplacenému DPH za 4. čtvrtletí 2007. Nedoplatek tohoto DPH byl uhrazen v 5/2008. Finanční úřad podnikateli v r. 2010, 2012 a 2015 vracel nadměrné odpočty v plné výši. Jakou lhůtu má finanční úřad pro vyměření úroků z prodlení? Domníváme se totiž, že když vracel nadměrné odpočty, vyměřil úroky z prodlení až v době odeslání výzvy k úhradě.

DPH u obce

ID17498 | | Ing. Zdeněk Morávek

Náš dodavatel - obec- je plátcem DPH, ale vyhodnotil chybně svou činnost z pohledu DPH a z přijaté úplaty neodvedl DPH. Správce daně mu DPH doměřil. Chceme obci vyhovět a doplatit obci DPH. Lze takto postupovat? Jak tuto DPH proúčtujeme? Prosím o odvolávku na odpovídající paragrafy.

Srážková daň z úroků

ID17322 | | Ing. Pavel Matějka

Jsme s. r. o. a máme účet ve slovenské spořitelně, spořitelna nám připíše úrok a srazí srážkovou daň. V České republice se u právnické osoby srážková daň neprovádí. Volala jsem na Slovensko a zaměstnankyně spořitelny mi sdělila, že mám požádat finanční úřad o vrácení daně. Jak se má správně postupovat?

Zaplacení daňového nedoplatku ručitelem

ID17324 | | Ing. Jan Ployer

Obdrželi jsme výzvu finančního úřadu k zaplacení daňového nedoplatku ručitelem. Je tento náklad daňově účinný?

Správní poplatek za návrh na řízení o povolení vkladu

ID17133 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Soukromý zemědělec, plátce DPH, vede daňovou evidenci: a) Nakoupí pozemek - je výše uvedený poplatek součástí vstupní ceny pozemku a tudíž možnost daňové uznatelnosti může nastat až v případě pozdějšího prodeje dle § 24 odst. 2 písm. t) ZDP? b) Prodává pozemek a zaplatí za kupujícího tento správní poplatek - může si ho uplatnit do daňových výdajů?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru