Otázky s klíčovým slovem: Spolek

počet otázek s klíčovým slovem : 126Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

DPH u prodeje majetku, který byl využíván k osvobozenému plnění bez nároku na odpočet

ID27595 | | Ing. Ladislav Pitner

Spolek, plátce DPH, si před lety pořídil jurtu, kterou využíval v souvislosti s plněními osvobozenými bez nároku na odpočet. U jurty si tedy neuplatnil DPH na vstupu. Nyní bude jurtu prodávat. Bude na faktuře za prodej vyčíslovat DPH?

Dar mezi spolky

ID27379 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může spolek darovat finanční prostředky jinému spolku? Pokud ano, existují nějaké omezující podmínky v jakých případech to nelze?

Členské příspěvky

ID27211 | | Ing. Zdeněk Morávek

Hlavní činností spolku je placena výběrem členských příspěvků. Každý rok je výběr členských příspěvků nižší než náklady na hlavní činnost, a tak to také bylo částečně financováno prostředky z vedlejší činnosti dle § 20 odst. 7. V roce 2020 jsou však kvůli koronaviru různé akce (hlavní činnost zrušeny, ale členské příspěvky se vybraly v plné výši. To znamená, že výběr členských příspěvků bude vyšší než náklady na hlavní činnost. Bude nutné tento rozdíl za rok 2020 nějak zdanit? A jakým způsobem se „zdaní“ uplatněná částka dle § 20 odst. 7 za rok 2019? Protože se za rok 2020 vlastně nepoužije. Je to uvedeno na řádce 251 daňového přiznání?

Úhrada faktur za jinou organizaci

ID26921 | | Ing. Zdeněk Morávek

Náš spolek sdružuje členy se zájmem o podporu vzdělávání v určitých oblastech. Spolek se rozhodl podpořit vydání knihy, která pojednává o těchto oblastech vzdělávání. Knihu bude vydávat vydavatelství, které pak bude i majitelem výtisků a bude zajišťovat distribuci knih. Zisk z jejich prodeje bude ziskem vydavatelství. Náš spolek obdržel dar na podporu vzdělávacích činností. S vydavatelstvím jsme se dohodli, že vydání knihy podpoříme tak, že budeme hradit faktury za činnosti potřebné k vydání knihy (překlad z němčiny, úpravy textů, design knihy apod.). Je v pořádku, že budeme hradit práce pro jinou firmu, ze kterých nebude náš spolek mít žádný hmotný užitek?

Činnost dobrovolníků ve spolcích

ID26752 | | Ing. Zdeněk Morávek

Dobrovolníci, členové a předseda spolku zaměřeného na sportovní a taneční aktivity dětí , nejsou za svou činnost spolkem nijak odměňováni. Jaké daňové dopady má tato situace na spolek, jeho členy, dobrovolníky včetně předsedy v následujících situacích: 1) V případě bezplatného výkonu funkce předsedy spolku a bezplatného vedení sportovních kroužků pro děti jeho členy případně dobrovolníky je potřeba jejich bezplatnou práci „ocenit“ a v účetnictví spolku ji zachytit, a to v podobě výnosů a současně nákladů (např. jako dar tomuto spolku ve výši této bezplatné aktivity a na straně druhé jako náklad v podobě bezplatné práce? (Zatím toto není nijak v účetnictví spolku zachyceno.) Případně jaké je možné jiné řešení této situace? 2) Pokud tento spolek pořádá sportovní soustředění na horách pro děti, dobrovolníci, členové a předseda spolku opět za svou činnost nejsou nijak odměněni, ale je za ně plně uhrazena doprava, ubytování a strava spolkem. Má tento fakt nějaké daňové dopady pro dobrovolníky, členy spolku a předsedu, když tedy nevystupují v pozici zaměstnanců spolku?

Nákup sportovního zařízení z Rakouska - spolek sportovců, neplátce DPH

ID26688 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek sportovců, který není plátce DPH, bude nakupovat kuželkářskou dráhu z Rakouska, dráhu bude používat pro sportovní účely spolku, zařízení bude pevně spojeno s budovou. Jak proběhne fakturace s Rakouska, bude bez DPH a pak musí spolek DPH zaplatit v ČR, nebo má být správně fakturováno s rakouskou DPH?

Doplňující otázka:

Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže - neuskutečňuje ekonomickou činnost, pak by nebyl osobou povinnou k dani § 5 zákona o DPH, ale po překročení limitu 326 tisíc se stane osobou identifikovanou k dani ?

Spolek a registrace k DPH

ID26742 | | Ing. Zdeněk Morávek

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Dary a ozdravné pobyty spolku

ID26345 | | Ing. Zdeněk Morávek

1) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. K zajištění některých činností v podobě výpomoci rodičů s dětmi je s dobrovolníky sjednaná smlouva dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto osoby se budou na příslušné místo pobytu dopravovat společně s dětmi, budou ubytovány ve společném místě a budou se také s těmito účastníky stravovat. Tyto výdaje za všechny účastníky bude hradit společně pořadatel této akce - spolek. Na jejich financování přitom používá peněžní dary od individuálních subjektů. Díky vztahu uzavřeného dle Nepojmenované smlouvy tedy nejsou řešeny v tomto případě vůbec cestovní náhrady. Jak ale v této situaci posoudit na straně dobrovolníků fakt, že za ně spolek uhradil jízdné, ubytování a stravu. Je potřeba toto posoudit jako nepeněžní ostatní příjem, jež bude potřeba zdanit, pokud jeho hodnota přesáhne částku 15 000 Kč u jednotlivce viz §10 odst.3 písmeno c) bod 5? Pokud tomuto tak bude, může situaci vyřešit fakt, že by tito dobrovolníci přispěli na výše uvedené výdaje v takovém rozsahu pokrývajícím rozdíl o kolik konečná částka u jednotlivce překračuje oněch 15 000 Kč? Tím by se zbylých 15 000 Kč neuhrazených dobrovolníky posuzovalo jako konečná výše osvobozeného příjmu bez nutnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. Spolu s dětmi se tohoto pobytu účastní také rodiče, kteří přispívají určitou částkou za sebe a za dítě. Zbylé výdaje na dopravu, ubytování a stravu hradí za rodiče a děti spolek ze zdrojů vytvořených z peněžních darů jednotlivých subjektů. Jaké jsou případné daňové dopady této situace na straně rodičů a dětí? 3) Spolek na podporu dětí s poruchou autistického spektra přispívá peněžními dary rodičům těchto dětí na financování zdravotních pomůcek. Jaké jsou daňové dopady těchto darů jak na straně spolku, tak na straně rodičů těchto dětí, jež jsou příjemci těchto peněžních darů?

DPH u neziskové organizace

ID26283 | | Ing. Zdeněk Morávek

Pokud je spolek plátce DPH, při fakturaci přestupu za hráče musí fakturovat s 21% DPH? Je to zdanitelné plnění z hlediska DPH? Pokud spolek, plátce DPH naopak přijme fakturu za výchovné za hráče od spolku, který je taky plátce DPH, může si nárokovat odpočet DPH? Nebo nemůže, protože hráče má pro svoji hlavní činnost? A ještě z hlediska daně z příjmu, výchovné je příjem do hlavní činnosti, tudíž se nezdaňuje daní z příjmu, pokud náklady přesáhnou výnosy? 

Antivirus C - spolky, nadace

ID26412 | | Ing. Marta Ženíšková

Mohou uplatnit prominutí sociálního pojištění spolky, které mají příjmy od svých členů? Dále nadace, které mají příjmy z darů, reklam apod., tudíž vše od soukromých osob, společností. Nespadají pod § 109 odst. 3 zákoníku práce.

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru