Otázky s klíčovým slovem: Spolek

počet otázek s klíčovým slovem : 122Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Činnost dobrovolníků ve spolcích

ID26752 | | Ing. Zdeněk Morávek

Dobrovolníci, členové a předseda spolku zaměřeného na sportovní a taneční aktivity dětí , nejsou za svou činnost spolkem nijak odměňováni. Jaké daňové dopady má tato situace na spolek, jeho členy, dobrovolníky včetně předsedy v následujících situacích: 1) V případě bezplatného výkonu funkce předsedy spolku a bezplatného vedení sportovních kroužků pro děti jeho členy případně dobrovolníky je potřeba jejich bezplatnou práci „ocenit“ a v účetnictví spolku ji zachytit, a to v podobě výnosů a současně nákladů (např. jako dar tomuto spolku ve výši této bezplatné aktivity a na straně druhé jako náklad v podobě bezplatné práce? (Zatím toto není nijak v účetnictví spolku zachyceno.) Případně jaké je možné jiné řešení této situace? 2) Pokud tento spolek pořádá sportovní soustředění na horách pro děti, dobrovolníci, členové a předseda spolku opět za svou činnost nejsou nijak odměněni, ale je za ně plně uhrazena doprava, ubytování a strava spolkem. Má tento fakt nějaké daňové dopady pro dobrovolníky, členy spolku a předsedu, když tedy nevystupují v pozici zaměstnanců spolku?

Nákup sportovního zařízení z Rakouska - spolek sportovců, neplátce DPH

ID26688 | | Ing. Zdeněk Morávek

Spolek sportovců, který není plátce DPH, bude nakupovat kuželkářskou dráhu z Rakouska, dráhu bude používat pro sportovní účely spolku, zařízení bude pevně spojeno s budovou. Jak proběhne fakturace s Rakouska, bude bez DPH a pak musí spolek DPH zaplatit v ČR, nebo má být správně fakturováno s rakouskou DPH?

Doplňující otázka:

Spolek je zřízen za účelem výchovy mládeže - neuskutečňuje ekonomickou činnost, pak by nebyl osobou povinnou k dani § 5 zákona o DPH, ale po překročení limitu 326 tisíc se stane osobou identifikovanou k dani ?

Spolek a registrace k DPH

ID26742 | | Ing. Zdeněk Morávek

Je zapsaný spolek - sportovní oddíl osobou povinnou k dani z přidané hodnoty, jestliže jeho obrat je tvořen:

a) sponzorskými dary (v hodnotě cca 100 000 Kč)

b) členskými příspěvky (vybíranými dle stanov, na základě členství se členové - převážně děti - účastní treninků) - ve výši přesahující 1 mil Kč?

Dary a ozdravné pobyty spolku

ID26345 | | Ing. Zdeněk Morávek

1) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. K zajištění některých činností v podobě výpomoci rodičů s dětmi je s dobrovolníky sjednaná smlouva dle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku. Tyto osoby se budou na příslušné místo pobytu dopravovat společně s dětmi, budou ubytovány ve společném místě a budou se také s těmito účastníky stravovat. Tyto výdaje za všechny účastníky bude hradit společně pořadatel této akce - spolek. Na jejich financování přitom používá peněžní dary od individuálních subjektů. Díky vztahu uzavřeného dle Nepojmenované smlouvy tedy nejsou řešeny v tomto případě vůbec cestovní náhrady. Jak ale v této situaci posoudit na straně dobrovolníků fakt, že za ně spolek uhradil jízdné, ubytování a stravu. Je potřeba toto posoudit jako nepeněžní ostatní příjem, jež bude potřeba zdanit, pokud jeho hodnota přesáhne částku 15 000 Kč u jednotlivce viz §10 odst.3 písmeno c) bod 5? Pokud tomuto tak bude, může situaci vyřešit fakt, že by tito dobrovolníci přispěli na výše uvedené výdaje v takovém rozsahu pokrývajícím rozdíl o kolik konečná částka u jednotlivce překračuje oněch 15 000 Kč? Tím by se zbylých 15 000 Kč neuhrazených dobrovolníky posuzovalo jako konečná výše osvobozeného příjmu bez nutnosti podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2) Spolek pořádá ozdravný pobyt pro děti s poruchou autistického spektra. Spolu s dětmi se tohoto pobytu účastní také rodiče, kteří přispívají určitou částkou za sebe a za dítě. Zbylé výdaje na dopravu, ubytování a stravu hradí za rodiče a děti spolek ze zdrojů vytvořených z peněžních darů jednotlivých subjektů. Jaké jsou případné daňové dopady této situace na straně rodičů a dětí? 3) Spolek na podporu dětí s poruchou autistického spektra přispívá peněžními dary rodičům těchto dětí na financování zdravotních pomůcek. Jaké jsou daňové dopady těchto darů jak na straně spolku, tak na straně rodičů těchto dětí, jež jsou příjemci těchto peněžních darů?

DPH u neziskové organizace

ID26283 | | Ing. Zdeněk Morávek

Pokud je spolek plátce DPH, při fakturaci přestupu za hráče musí fakturovat s 21% DPH? Je to zdanitelné plnění z hlediska DPH? Pokud spolek, plátce DPH naopak přijme fakturu za výchovné za hráče od spolku, který je taky plátce DPH, může si nárokovat odpočet DPH? Nebo nemůže, protože hráče má pro svoji hlavní činnost? A ještě z hlediska daně z příjmu, výchovné je příjem do hlavní činnosti, tudíž se nezdaňuje daní z příjmu, pokud náklady přesáhnou výnosy? 

Antivirus C - spolky, nadace

ID26412 | | Ing. Marta Ženíšková

Mohou uplatnit prominutí sociálního pojištění spolky, které mají příjmy od svých členů? Dále nadace, které mají příjmy z darů, reklam apod., tudíž vše od soukromých osob, společností. Nespadají pod § 109 odst. 3 zákoníku práce.

Účtování o přidělené dotaci a časové rozlišení přijatého daru

ID25937 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jak účtovat o přidělené dotaci a časovém rozlišení daru dle darovací smlouvy? Účtujeme v podvojném účetnictví, spolek má ve svých stanovách poskytování vzdělávacích zdrojů v digitální podobě, bezplatné poskytování těchto zdrojů.

1) Spolek obdržel v červenci 2019 dar ve výši xxx Kč v souladu s darovací smlouvou přesně určenou na čerpání prostředků dle darovací smlouvy. Část těchto finančních prostředků-cca polovina byla vyčerpána v roce 2019. Zbylou 2. polovinu finančních prostředků z výše uvedeného daru jsme zaúčtovali na účet časového rozlišení pro čerpání v roce 2020. Dar jsme zaúčtovali na středisko a zde jsme zaúčtovali jak příjem daru, tak veškeré čerpání v souladu s rozpočtem a jeho čerpáním, vše máme doloženo v účetnictví i mimo účetnictví v tabulkách.

2) Spolek uzavřel smlouvu s další smluvní stranou, která je příjemcem dotace ze státního rozpočtu a část této dotace rozdělí na jednotlivé žadatele. Spolek je tedy příjemcem Nepřímé dotace. Zahájení Čerpání dotačních prostředků dle rozpočtu nákladů v souladu se smlouvou o Partnerství s finančním příspěvkem začíná 1. 1.2 020. ve smlouvě o partnerství je uvedena celková výše finančních prostředků připadající na daného partnera. Dne 30. 12. 2019 spolek (partner) obdržel 1. část dotačního příspěvku – ve smlouvě se hovoří o 1. záloze, a to na výdaje vzniklé při realizaci projektu, který je zahájen 1. 1. 2020. Můžeme ponechat v souladu se smlouvou došlé finanční prostředky na účtu záloh 955? 

 

 

Spolek - obrat pro DPH

ID25905 | | Ing. Ladislav Pitner

Co se započítává od obratu pro plátcovství DPH u spolku? Jedná se o příjmy z reklam, příjmy ze vstupného na zápasy pořádané spolkem, příjmy z postoupení registračních práv hráče, vybrané startovné na turnaje.

Golfový klub a sazba DPH

ID25756 | | Ing. Zdeněk Morávek

Tuzemský spolek Golfový klub je plátcem DPH, provozuje tuto činnost jak pro své členy, tak jako hospodářskou činnost. Klienti si mohou zakoupit žetony na zapůjčení golfových míčků. Jaké je správné uplatnění sazby DPH pro tuto činnost, snížená sazba jako sportovní činnost nebo základní jako pronájem?

Doplnění otázky DAUC ID: 24712 Příspěvková organizace

ID25656 | | Ing. Zdeněk Morávek

Bude se tedy jednat o nahodilou činnost spadající do hlavní činnosti spolku, protože živnostenské oprávnění k podnikání spolek nemá. Věci byly nakoupeny pro vlastní potřebu, ale pak se rozhodlo, že budou prodány, ale ne za pořizovací cenu, byly prodány s marží. Nákup tedy bude zaúčtován MD 501/D 211 a prodej? Jaký účet zvolit na dal prosím? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru