Otázky s klíčovým slovem: Společnost s ručením omezeným

počet otázek s klíčovým slovem : 3115Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zalesnění lesního pozemku v s. r. o.

ID25301 | | Ing. Christian Žmolík

Společnost s r. o. vlastní (vykácený) lesní pozemek. Rozhodla se ho zalesnit. Nakoupila stromečky za 30 000 Kč, zaplatila za výsadbu stromečků a za stavbu oplocenek 72 000 Kč. Dále v průběhu roku zaplatila za vyžínání pozemku 25 000 Kč. Jak správně účtovat (dle kterých ustanovení zákona) nákup stromků, výsadbu, stavbu oplocenek a vyžínání?

Časové rozlišení - položka významnosti

ID25048 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s. r. o. by ráda vytvořila směrnici k časovému rozlišování nákladů a výnosů. Jak konkrétně stanovit položku významnosti, od které by časové rozlišování bylo nutné provádět? Vím, že "Informace se považuje za významnou, jestliže je o ní možné předpokládat, že by její neuvedení nebo chybné uvedení mohlo ovlivnit úsudek uživatele, přičemž významnost jednotlivých informací se posuzuje v souvislosti s jinými obdobnými informacemi." Ale jak jí stanovit konkrétně? Je nějaký doporučený, obvyklý výpočet – např. % (jaké?) z aktiv? Pokud na základě směrnice společnost časově nerozlišuje nevýznamné položky není tento postup napadnutelný případnou kontrolou z finančního úřadu?

Darování obchodního podílu v s. r. o. synům

ID25229 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Otec daroval v 5/2019 svým dvěma synům svůj obchodní podíl v s. r. o., každému 50 %. Vlastní kapitál s. r. o. k 31.12.2018 činil 24 mil. Kč. Ke dni darování nebyl proveden žádný znalecký posudek hodnoty obchodního podílu. Synové jsou nyní oba v s. r. o. společníci, jednatelé a zaměstnanci – řidiči nákladních aut. Jaké povinnosti mají synové z hlediska daně z příjmu za rok 2019 z titulu nabytí obchodního podílu darem? Je to příjem podléhající zdanění, pokud ano, podle jakého ustanovení? Nebo je to příjem osvobozený od daně podle ustanovení § 10 odst. 3 písm. c) bod 1 zákona o daních z příjmů, a je tedy povinnost podle ustanovení § 38v zákona o dani z příjmu oznámit tento osvobozený příjem, pak jak se určí jeho výše? 

Zajišťovací směnka

ID25204 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s ručením omezeným poskytla zápůjčku právnické osobě. Právnická osoba zápůjčku neuhradila do doby splatnosti, tak byla vystavena zajišťovací směnka na částku zápůjčky s příslušenstvím. Nyní došlo k soudnímu řízení a avalista (fyzická osoba) má povinnost tuto směnku uhradit včetně nákladů soudního řízení. Společnost s r. o. vede v účetnictví pohledávku vůči právnické osobě na jistinu zápůjčky, úroky a smluvní pokutu. Jak správně zaúčtovat nově vzniklý stav, kterým přechází zaúčtovaná zápůjčka PO na účtu 378 na vymáhanou směnku po fyzické osobě? Bylo již zahájeno exekuční řízení. Má být vytvořena účetní opravná položka i k zaúčtovaným úrokům z prodlení?

Založení s. r. o. – jednatel ve společnosti a zároveň i OSVČ

ID24868 | | Ing. Martin Bureš

OSVČ – kosmetický salon, provozuje svou činnost v pronajatých prostorech. Prostory před provozem musela tato OSVČ nutně vybavit zařízením, tak aby bylo uzpůsobeno k provozu kosmetického salonu. Náklady na toto vybavení si OSVČ uplatnila do daňových nákladů. Tyto prostory dále poskytuje dalším OSVČ k výkonu kosmetických a jiných činností na základě smlouvy o podnájmu. Tyto příjmy od podnájemníků negativně zvyšují obrat OSVČ a z tohoto důsledku by se mohla stát povinným plátcem DPH (obrat 1. mil Kč za 12 měsíců). OSVČ, která je v pronájmu uvažuje o založení nové společnosti s. r. o.. Tato s.r.o. by měla smlouvu s majitelem objektu, kde by si do nákladů dávala veškeré náklady spojené s provozem objektu (pronájem+služby) a následný příjem k tomuto by byl příjem z podnájmu dalším OSVČ včetně OSVČ jež by byla zároveň jednatelkou v novém s. r. o.

Otázka 1: Je možné příjmy OSVČ z podnájmu vyloučit z příjmů, které ovlivňují hranici pro povinnost stát se plátcem DPH? Např. příjmy dle §9 nebo podobně jako příjmy z dotačních programů?

Otázka 2: Je možné založit novou s. r. o., která by byla založena pouze na činnost pronájem a následný podnájem? Nebude pak tato společnost v nějakém střetu? Musela by původní OSVČ prodat majetek který si uplatnila do nákladů nové společnosti s. r. o.? Pokud ano za jakou cenu? Podotýkám, že OSVČ, která následně prostory poskytuje dalším OSVČ, z tohoto nemá zisk, ale příjem jí negativně zvyšuje obrat.

Vklad obchodního závodu do s.r.o.

ID24390 | | Ing. Martin Bureš

Do již stávající s. r. o. byl k 1.7.2019 fyzickou osobou vedoucí účetnictví vložen mimo základní kapitál obchodní závod. Hodnota vkladu byla stanovena na základě znaleckého posudku a v s.r.o. byl použit účet 097. S.r.o. vystavila v červenci fakturu částečně související s první polovinou roku 2019, která nebyla zohledněna ve znaleckém posudku. Má se v s.r.o. účtovat do výnosů pouze část služby od data vkladu? Dodatečně zvýšit hodnota vkladu (385/413) nebo snížit oceňovací rozdíl (385/097)? FO má o výnos do data vkladu zvýšit základ daně? FO byla v červenci doručena nákladová faktura související s první polovinou roku, která rovněž nebyla součástí znaleckého posudku. Má se dodatečně o hodnotu faktury snížit hodnota vkladu nebo oceňovacího rozdílu a závazek má uhradit s.r.o. nebo má závazek uhradit FO? Ve znaleckém posudku není zohledněna část ročních obratových bonusů (výnosových i nákladových), které pravděpodobně k 31.12.2019 budou nárokovány. Budou muset být dodatečně zohledněny v základu daně FO? Součástí vkladu jsou i rizikové pohledávky, ke kterým má FO vytvořeny daňové opravné položky 50% nebo 100%. Přechází tyto daňové opravné položky na s.r.o.? Může s.r.o. k těmto vloženým pohledávkám dotvářet daňové opravné položky? Součástí vkladu jsou i závazky po splatnosti, které s vysokou pravděpodobností již nebudou uhrazeny. Vzniká s.r.o. po 30 měsících po původní splatnosti povinnost jejich dodanění? K 1.7.2019 přešli do s.r.o. zaměstnanci, kteří k tomuto datu měli u FO nárokovanou nevybranou dovolenou. Bude tento nárok nutné v s.r.o. a u FO nějak daňově ošetřit?

Nájemné a služby

ID25141 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost s r. o. se zabývá nákupem nemovitostí a následným pronájmem. Nemá jinou činnost. V jedné nájemní smlouvě je rozdělená částka na nájemné a služby (energie) s ním spojené. Služby jsou v paušální částce a nepodléhají vyúčtování. Jsou tyto služby též osvobozené od DPH bez nároku na odpočet?

Jednočlenné s. r. o.

ID25137 | | Josef Rajdl

V právnické osobě (s. r. o.), ve které je jediný společník zároveň jediným jednatelem. Tento jediný společník (a jednatel) vykonává obchodní vedení společnosti a zároveň vykonává pro tuto společnost pracovní činnost jakožto zubní lékař.

Jaká z níže uvedených je nejvhodnější forma příjmu této fyzické osoby ze své společnosti (kromě výplaty podílu na zisku):

a) jen odměna jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce (na obou stranách smlouvy jedna a tatáž osoba),

b) jen mzda na základě pracovní smlouvy s popisem práce "zubní lékař" (na obou stranách smlouvy opět jedna a tatáž osoba),

c) odměna dle § 6 odst. 1 písm. b) ZDP (musela by v tomto případě být povinnost práce společníka a výše odměny zakotvena v zakladatelské listině společnosti?),

d) kombinace výše uvedených možností?

Zařazení do používání a ocenění nemovitosti v zahraničí

ID25032 | | Ing. Jan Ployer

V roce 2008 naše společnost s. r. o. založila dceřinou společnost v Chorvatsku, poskytla jí finanční prostředky na nákup nemovitosti včetně vlastního pozemku v Chorvatsku, a následně zaúčtovala na účet účt. skupiny 062 podíl v účetní jednotce pod podstatným vlivem. Vlivem změny zákonů v Chorvatsku došlo ze zákona k likvidaci této dceřiné společnosti a nemovitost byla na základě dohody o převodu vlastnictví likvidované nemovitosti převedena na mateřskou společnost, tj. na naši společnost v ČR, jako na jediného zákonného nástupce likvidované společnosti. Likvidace byla provedena u obchodního soudu v Chorvatsku. V rámci dohody byla potvrzena hodnota likvidované nemovitosti, která neodpovídá naprosto přesně hodnotě zaúčtovaného podílu (vzniklý rozdíl byl použit na provoz společnosti).

Náš dotaz zní: Můžeme zaúčtovat nabytí domu účetním zápisem 021 (resp. 042) proti 062, čímž bychom zaúčtovali vrácení podílu v hodnotě nemovitosti a vzniklý rozdíl bychom zaúčtovali na nějaký nákladový účet nebo musíme účtovat nárok na vypořádací podíl zápisem v úč. skupině 378 proti 668, dále zaúčtovat nabytí domu zápisem 042 proti 378, zařazení nemovitosti do používání 021 proti 042 a konečně zaúčtování nabývací ceny obchodního podílu 568 proti 062 a rozdíl na účet 548 proti 062?

A další neméně důležitá otázka je: Musíme nechat ocenit nemovitost znalcem nebo můžeme účtovat ve smyslu uzavřené Dohody o převodu vlastnictví likvidované nemovitosti v souladu s likvidací a vlastnictvím likvidované společnosti hodnotu citovanou v dohodě a přepočtenou kurzem platným ke dni převodu z mateřské společnosti na účet dceřiné společnosti? 

Faktura za ubytování jednatele/společníka

ID25126 | | Ing. Jiří Nigrin

Společnost s r. o., má pouze 1 jednatele/společníka, který není zaměstnaný. Mohu si dát do nákladů fakturu za ubytování? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru