Otázky s klíčovým slovem: Společnost s ručením omezeným

počet otázek s klíčovým slovem : 3201Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Příplatek mimo základní kapitál ve společnosti s ručením omezeným

ID27103 | | Josef Rajdl

Pokud společník vkládá do české s. r. o. nepeněžní příplatek (ve formě zahraniční společnosti, má k ní znalecké ocenění) mimo základní kapitál a chce ho potom částečně vrátit v peněžní formě, bude to podléhat srážkové dani?

Náklady s. r. o. před zahájením činnosti

ID27074 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost s r. o. vznikla v roce 2019. Za rok 2019 jí zpracovala přiznání, přílohu atd. paní účetní, která si inkasovala 3 000 Kč. S. r. o. žádnou činnost v roce 2019 nevykonávala, tj. neměla žádné, náklady, výnosy, mzdy. Jednatel vykonává funkci bezplatně. V roce 2020 zatím s. r. o. také činnost nevykonávala. 1) Bude-li s. r. o. za rok 2020 podávat do konce března 2021 přiznání k DPPO, pak zařadí tuto faktur od účetní do svých nákladů v roce 2020, tj. promítne se pouze tato faktura v nákladech roku 2020 když jiné nebudou? 2) Jak případně vyřešit daňově či účetně to, že úhrada faktury na částku 3 000 Kč šla z osobního účtu jednatel (zároveň i společníka), lze jí i přesto dát do nákladů či jaké jiné účetní souvislosti to bude mít?

Dohoda o provedení práce u společníka s. r. o.

ID26949 | | Ing. Jiří Vychopeň

Česká společnost s r. o. má dva jednatele a dva společníky, jeden má podíl 70 % a druhý má podíl 30 %. Společnost se zabývá stavební činností. Je možné s osobou, která je zároveň jednatelem a společníkem, uzavřít dohodu o provedení práce s vymezením činnosti provedení prací na dané stavební zakázce a daňově na ni pohlížet jako na dohodu sjednanou s normálním zaměstnancem? Tato osoba se skutečně podílí na fyzickém provedení dané zakázky. Fyzické osoby smlouvy o výkonu funkce sjednány nemají.

Bezúplatný převod nemovitosti z majetku s. r. o. na společníky

ID26904 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. podniká v oboru pronájmu nemovitostí a uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Pronajímaný majetek (bytové a nebytové jednotky) byl získán privatizací obecního majetku v 90. letech. Za tímto účelem byla tehdy založena tato s. r. o. Majetek byl 25 let pronajímán, zhodnocován a odepisován. Nyní se společníci rozhodli vyjmout 1 bytovou jednotku z majetku s. r. o. a převést ji do svého vlastnictví. Lze převést tuto bytovou jednotku na společníky (manželé) bezúplatně – stejně jako se na družstevníky převádějí bezúplatně bytové jednotky z vlastnictví bytových družstev, která tehdy vznikala za stejným účelem, tzn. privatizace obecních bytů? Pokud nelze uskutečnit bezúplatný převod, jaké jsou možnosti pro převod bytové jednotky do vlastnictví společníků?

Pohledávka za společníkem

ID26912 | | Ing. Martin Děrgel

Společník - jednatel s. r. o. uhradil v roce 2019 fakturu z účtu a fakturu neodevzdal ke zpracování do účetnictví. Platba z bankovního účtu byla v roce 2019 zaúčtována na účet 355-Ostatní pohledávky za společníky obchodní korporace. V letošním roce fakturu předal do účetnictví. Bylo by možné zaúčtovat fakturu z roku 2019 jako nedaňový výdaj v r. 2020 proti účtu 355? Nebo opravit rok 2019 a opravné daňové přiznání za rok 2019? DPH upatňovat nebude.

Práce společníka pro vlastní společnost

ID25221 | | Ing. Matěj Nešleha

Právnická osoba (s. r. o.) má jediného společníka, který je zároveň jediným jednatelem. Tato společnost poskytuje instalatérské služby. Společnost nemá žádné zaměstnance. Instalatérské práce vykonává pro tuto společnost její společník. Je možné, aby společník za tyto instalatérské práce, které vykonává pro svoji společnost, nepobíral žádnou odměnu dle § 6 zákona o daních z příjmů? Případně, že by společník, který je zároveň jednatelem, pobíral jen odměnu za výkon funkce jednatele a nepobíral žádnou odměnu za instalatérské práce, které pro svoji společnost vykonává? Existuje k této problematice nějaká aktuální judikatura? 

Kompenzační bonus - pomoc společníkům malých s. r. o.

ID26898 | | Ing. Petra Konderlová

Společníkovi s. r. o. byl vyplacen kompenzační bonus na firemní účet s. r. o. Jak o kompenzačním bonusu účtovat a jak bude zdaněn?

Bezúročná půjčka od společníka s. r. o.

ID26834 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Nově založená společnost má jediného jednatele a společníka. Společnost musela nakoupit nějaký hmotný majetek + zboží. Společník vložil do banky celkem 1 000 000 Kč - (vklady cca kolem 100 000 Kč). Jak zaúčtovat tento vklad a jaké to má daňové dopady pro společnost a i pro společníka?

Lékař a neproplacené úkony zdravotní pojišťovnou

ID26789 | | Ing. Martin Děrgel

Lékař fakturuje své úkony zdravotním pojišťovnám. Většinou nedostává celou fakturu zaplacenou (např. proto, že uvede nesprávné rodné číslo, pacient je u jiné ZP atd.). Jak se zbavit nedoplatků na FV? Bude jejich likvidace daňově uznatelná? Jsou dvě varianty lékařů: 1) lékař je OSVČ a vede daňovou evidenci, 2) lékař má své s. r. o. a vede podvojné účetnictví.

Firemní vozidlo pro soukromé účely

ID26686 | | Ing. Jiří Vychopeň

Společnost s r. o. zakoupila v 01/2020 firemní vozidlo, DPH na vstupu se uplatnilo ve výši 100 %. V 08/2020 uzavřela společnost smlouvu o výkonu funkce se společníkem, a v této smlouvě uvádí možnost použití daného vozidla pro firemní účely. Postupujeme správně, když společníkovi zvýšíme základ daně o 1 % z kupní ceny vozidla vč. DPH (cena pro odpisování) ve mzdě, na sociální a zdravotní pojištění to vliv mít nebude; u vozidla jsme v 01/2020 nárokovali 100% DPH, dokladem o použití DPH vrátíme k 31. 12. podle poměru ujetých soukromých kilometrů; odpisy uplatníme v plné výši, nebudeme aplikovat § 28 odst. 6 zákona o daních z příjmů; z PHM, oprav a servisů dokladem o použití vrátíme DPH k 31. 12. podle poměru ujetých soukromých kilometrů a dané procento dáme jako nedaňový náklad?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru