Otázky s klíčovým slovem: Společnost

počet otázek s klíčovým slovem : 269Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odpisy při úmrtí člena společnosti (sdružení fyzických osob)

ID27597 | | Ing. Jiří Vychopeň

Sdružení otec a dva synové, vedou daňovou evidenci. Otec 29. 9. 2020 zemřel, synové pokračují. Příjmy a výdaje dělí - synové po 45 0%, otec 10 %. Jak odpisovat majetek ze sdružení? Ke dni 28. 9. 2020 bylo podáno DPFO za otce a uplatněn u něj 1/2 odpis z jeho 10 % podílu. Dědické řízení zatím nebylo ukončeno. Jak s odpisy dále: u otce od 29. 9. - 31. 12. 2020 mohu zase uplatnit 1/2 odpis? A jak uplatní za rok 2020 odpisy synové?

Sdružení a obrat pro vznik účetní jednotky

ID27713 | | Ing. Jiří Vychopeň

Dvě fyzické osoby podnikají na základě smlouvy o společnosti (ve sdružení). Obě FO jsou plátci DPH. Obrat za sdružení celkem bez DPH činí 40 mil. Kč. V dotazu budu s dovolením dál používat pojmy účastník a sdružení. Zákon o účetnictví stanoví, že účetní jednotkou se stává také podnikatel FO, která přesáhne obrat (podle zákona o DPH) za kalendářní rok ve výši 25 mil. Kč. Před poslední novelou zákona o DPH jsme DPH řešili asi jako většina ostatních sdružení, tedy jeden z účastníků celý rok vedl daňovou evidenci a podával daňové přiznání pro účely DPH za celé sdružení, tedy obrat byl 40 mil. Kč Následně si každý z účastníků sdružení uplatnil ve svém přiznání k dani z příjmů adekvátní podíl. Co se týče limitu pro účetní jednotku, tady jsme vycházeli z komentářů (i zde na tomto portálu), názoru FU a zavedené praxe, že byť byl obrat účely DPH u účetnictvím pověřeného účastníka vyšší než 25 mil. Kč, pro účely vzniku účetní jednotky se vycházelo z obratu ve výši podílu na každého účastníka, tedy 20 mil. Kč na každého. Od roku 2019 ale došlo novelou o DPH ke změně, kdy je povinnost, aby si každý účastník sdružení co do DPH, uplatnil poměrné plnění na vstupu i výstupu, každý ve svém přiznání k DPH. My jsme se rozhodli pro cestu přefakturace. Tedy účastník pověřený daňovou evidencí zjistí zdanitelná plnění na vstupu i výstupu za celé sdružení a následně podíl plnění na vstupu přefakturuje na druhého účastníka a zároveň druhý účastník přeúčtuje na prvního svůj podíl na uskutečněných plnění. Tím se dostáváme k našemu dotazu. Obrat pro účely DPH prvního účastník tímto stoupl z 40 mil. na 60 mil a obrat pro účely DPH druhého účastníka na 20 mil. Kč. Ten obrat je ale trochu fikce, protože jde pouze o přeúčtování. Co se týče přiznání k dani z příjmů, stále bude mít každý z účastníků ve svém přiznání příjmy 20 mil. Kč. Otázka tedy zní: stávají se uvedené osoby účetní jednotkou, pokud v roce 2019 obrat pro DPH prvního účastníka dosáhl 60 mil. Kč, přesto že skutečný příjem pro účely daně z příjmů je stále shodných 20 mil. Kč? 

Fakturace společníka do společnosti

ID26520 | | JUDr. Vlasta Víghová

Společník účetní firmy ABC je zároveň i fyzická osoba, OSVČ, která vede účetnictví pravidelně na základě živnostenského listu svým klientům. Společník má ve firmě ABC zkrácený pracovní úvazek - pro účely obchodního vedení firmy a zajišťování provozních a personálních věcí ve firmě. Účetní práce ve firmě jako HPP nevykonává. Může takovýto společník jako fyzická osoba, OSVČ, fakturovat subdodavatelské účetní práce pro účetní firmu ABC? Účetní firma ABC má výhody v prezentaci k získávání nových zakázek a zároveň by spolupráce byla nastavena tak, že fakturace by probíhala v obvyklém hodinovém ohodnocení na trhu tak, aby účetní firma za ni neplatila větší náklady, než je na trhu typické. Zároveň by účetní firma měla na těchto zakázkách ziskovou marži jako u jiných pracovníků s ohledem na kvalifikaci, a bylo by to pro firmu ABC výhodné i ziskové. Společník účetní firmy by vykonával práci na svém HW a z velké části ve své provozovně OSVČ. Pokud by používal některé vybavení s. r. o., které jako společník (zaměstnanec) firmy s. r. o. má k dispozici, tak by docházelo k měsíční fakturaci za využití od účetní firmy ABC na OSVČ. Společenská smlouva není nijak speciálně upravena, že by tento postup činnosti pro společníka zakazovala. Byl by tento postup možný a při sporu zejména se správcem daně plně obhajitelný?

Pokud by tento 100% společník se stal i jediným jednatelem s odměnou na základě smlouvy o výkonu funkce, mohl by pak tuto fakturaci někdo napadnout?

Pokud by ve firmě ABC bylo víc společníků a jednatelů, tak zákaz konkurence jednatele vykonávající účetní činnost i jako OSVČ by mohl napadnout pouze další společník a další jednatel?

Pokud by se jednalo o stavební s. r. o. se společníkem, který je zedníkem jako OSVČ, nebo marketingové s. r. o., kde je společník také OSVČ jako marketingový poradce - funguje tento výše zmíněný model obdobně?

 

Společnost (sdružení)

ID26843 | | Ing. Matěj Nešleha

Dvě fyzické osoby A a B, které spolu podnikají a rozdělují si příjmy (výnosy) a výdaje (náklady) rovným dílem 50%, vedou již několik let účetnictví, postupovali jsme správně, když jsme v roce 2018 všechny výnosy a náklady počítali na fyzickou osobu A a v daňovém přiznání jsme vše rozdělili 50 %? Nebo jsme měli u každé fyzické osoby vést samostatně účetnictví? Je povinnost od 1. 1. 2019 vést u každé fyzické osoby ve sdružení samostatně účetnictví? Společník B by chtěl část budovy opravit, můžou být faktury vystaveny na něho, aby byly daňově uznatelné, když doposud bylo vše vedeno na společníka A? 

Mlčenlivost účetní

ID26596 | | JUDr. Vlasta Víghová

Může účetní informovat společníka společnosti o hrozících daňových problémech společnosti nebo tím poruší mlčenlivost vyplývající ze zákonů?

Příjmy společníka společnosti pro daň z příjmů

ID26600 | | Ing. Petra Konderlová

Společnost (dříve sdružení) má dva společníky. Jeden fakturuje odběrateli celou částku a druhý si 50 % nároku fakturací vůči prvnímu společnikovi - vystaví mu fakturu. To samé výdaje, jeden nakoupí a druhému 50% fakturuje. Tzn, že jeden eviduje 100 % příjmů a jeden 50 %. Jak to bude v případě uplatnění paušálních výdajů při DPFO? Každý si dá do příjmů pouze "svých" 50 % a z toho uplatní paušál?

Uplatňování DPH ve společnosti

ID25806 | | Ing. Ladislav Pitner

Dva společníci, obchodní korporace, realizují společně na základě uzavřené smlouvy o společnosti v souladu s § 2716 až 2746 NOZ, a na základě uzavřené smlouvy o dílo s objednatelem (investorem) dodávku díla, která spočívá v opravě veřejné komunikace. Ve stanovách, které uzavřeli ke smlouvě o společnosti, doplnili k uzavřené smlouvě o společnosti mimo jiné ustanovení o finančních a procentuálních objemech z celkové ceny díla, které každý ze společníků bude realizovat za podmínek Společností uzavřené smlouvy o dílo. To znamená, že vymezili v prodejních cenách přesně úseky díla a práce na díle, které budou jednotliví společníci realizovat. Dále si ve stanovách vymezili, že každý společník nese veškeré náklady spojené s realizací své části díla samostatně a na svůj účet a odpovědnost, stejně tak jako si každý společník zodpovídá a realizuje za veškeré případné více či méně práce na svém úseku stavebního díla samostatně bez vlivu na případnou úpravu podílu ve společnosti. Mohou na základě těchto ujednání při uplatnění DPH mezi společníky a zároveň při plnění práv a povinností Společnosti postupovat tak, že podle ustanovení zákona o DPH a znění Informace GFŘ k uplatňování DPH u společníků od 1. 7. 2017 bude fakturovat vedoucí společník za společnost objednateli díla tak, že na základě dílčích předávek díla fakturuje za společníky vedoucí společník podle skutečně hotových části díla, tj. za toho společníka, který skutečně část převzatého díla zhotovil? A nemusí tak tedy ve smyslu ustanovení Informace GFŘ, bodu 4., Situace 2, jeden společník druhému společníkovi jako příjemce zdanitelných plnění fakturovat část přijatých plnění v rozsahu odpovídajícímu výši jeho podílu na uskutečněných plněních?

Koeficient u společnosti (sdružení)

ID25380 | | Ing. Ladislav Pitner

Dvě fyzické osoby, plátci DPH mají společnost (sdružení). Po každém čtvrtletí si 50 % příjmů i výdajů vstupujících do DPH přefakturovávají. Jak vyřešit přefakturaci ř. 50? Když to přefakturuji z 50 %, u jednoho zůstane celých 100 % a u druhého bude 50 % plnění osvobozených bez nároku na odpočet. A pak při výpočtu koeficientu nevím, zda tyto přefakturace mají správně vstupovat do přepočtu koeficientu na konci roku. 

Přefakturace nákladů společnosti (sdružení)

ID25350 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost, dříve sdružení, má dva společníky s podílem 50 %, oba plátci DPH. Za společnost jedná jeden ze společníků svým jménem. V novém režimu DPH si společníci přefakturovávají náklady a tržby. Jakým způsobem si mají přefakturovat náklady na pořízení zboží z EU? Je vůbec nutné tyto náklady přefakturovávat, když nemají vliv na výši odváděného DPH (1. společník na základě dokladu uplatní DPH na vstupu i výstupu.)

Doplnění otázky:

Pokud tedy je nutné přefakturovat i náklady z titulu pořízení zboží z jiného členského státu, můžete mi sdělit do jakých řádků na přiznání k DPH tato přefakturace vstoupí? Nemohu přeci 1. společníkovi uvést přefakturaci do řádku 20 jako dodání zboží do jiného členského státu.

Zdanění sdružení fyzických osob za rok 2019

ID25247 | | Ing. Jiří Vychopeň

Tři společníci plátci DPH, kteří podnikají na základě smlouvy o sdružení FO. Pověřený člen sdružení vede daňovou evidenci a ve vztahu k DPH fakturuje konečnému spotřebiteli, další dva členové mu od 1. 1. 2019 fakturují a platí svůj podíl za stavební práce v režimu přenesení daňové povinnosti. 1. Pokud se týká daně z příjmů jak zařadit fakturaci podílů za stavební práce dvou společníků pověřenému členu sdružení, který vede daňovou evidenci? Mám navýšit příjmy a výdaje společníků, nebo je neúčtovat a vycházet z § 2728 NOZ? 2. Uvedené sdružení FO pořídilo za dobu společného podnikání 3 osobní automobily, které jsou zapsány v evidenci vozidel na pověřeného člena sdružení. Pokud by sdružení ukončilo činnost ke konci roku 2020, jakým způsobem by se převedly 2 automobily na ostatní členy sdružení - fakturovat a odvést DPH, nebo jinak? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru