Otázky s klíčovým slovem: Společenství vlastníků jednotek

počet otázek s klíčovým slovem : 198Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

SVJ - fond oprav a návaznost na § 9 ZDP

ID27601 | | Ing. Kateřina Kurková

Shromáždění vlastníků rozhodlo na svém zasedání o tom, že příjmy z pronájmu místností v suterénu domu (nájemníky jsou vlastníci jen některých jednotek) se nebudou vyplácet vlastníkům jednotek, ale budou převedeny do fondu oprav. Současně rozhodlo, že tyto prostředky z nájmu lze použít pouze na výdaje související s příjmem těchto prostor, nebude-li příjem z nájmu vyplacen vlastníkům dle jejich podílů. Dotazy: 1) Musí shromáždění SVJ rozhodovat v této věci každoročně znovu nebo je možno toto zakotvit do stanov jako pravidlo? 2) Jak vysoké musí být % hlasovacích práv pro takový úkon? Je rozdílné % hlasovacích práv v případě, kdy bude zakotveno ve stanovách SVJ, nebo se jedná o stejné % hlasů v obou případech? 3) Jak účtujeme o rozhodnutí vlastníků a převodu do FO v roce 2020, když budou peníze použity až v roce 2021?

SVJ a odměna členům výboru

ID27624 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Jak to bude s odvody na SP, ZP a zdaněním u odměn členům výboru SVJ, pokud jim bude jednorázově schválena odměna ve výši: 1) do 3.000 Kč 2) do 10.000 Kč 3) nad 10.000 Kč?

Dlouhodobé zálohy, tzv. fond oprav u SVJ

ID27496 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společenství vlastníků má dost vysoký fond oprav, a jelikož nechce měsíční zálohy snižovat, rozhodlo na shromáždění vyplatit z fondu jednorázově zpět všem vlastníkům 20 000 Kč. Ve 2 případech je vlastníkem bytu nezletilý a zastupuje ho rodič, z toho se v jednom případě rodiče rozvádějí a SVJ má z minulosti rozhodnutí soudu, že za nezletilého rozhoduje matka dítěte. Může SVJ zaslat zpět z dlouhodobých záloh oněch 20 000 Kč na účet rodiče, u kterého má plnou moc, že je dítě v jeho péči, nebo musí zkoumat, komu peníze zasílá? Byt je pronajímán a SVJ není známo, zda do fondu platí zálohově vlastník či nájemník.

Účtování úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ

ID27529 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jaký je správný postup u úroků z BÚ a spořícího účtu u SVJ? Daňové hledisko: - dle §36/5/b je u úroků uplatňována srážková daň - dle §38mb/b není SVJ zdůvodů úroků v bance povinno podat DP Účetní hledisko: rok 2020: - bankovní výpis - 211/644 - úrok 6,36 Kč - 211/644 - srážk. daň - 1,20 Kč - interní doklad k 31.12. - 644/931 rok 2021: - po rozhodnutí Shromáždění vlastníků - 931/911 Jsou tyto postupy správné? 

Společenství vlastníků bytových jednotek - potvrzení o podílu na nájmu

ID27530 | | Ing. Zdeněk Morávek

Budeme vystavovat potvrzení pro vlastníky o jejich podílu na nájmu za kadeřnictví. Pokud je bytová jednotka v SJM, tak částku by měl zdanit jeden z manželů. Ale co když jeden z manželů je OSVČ, který je povinen podat daňové přiznání , a druhý z manželů je starobní důchodce, který není povinen podat daňové přiznání? To si to rozdělí tu částku napůl? A ještě také jeden z vlastníků je na rodičovské dovolené a jinak je zaměstnanec. Takže nikdy nebyl povinen podávat daňové přiznání. Ale v roce 2020 zrušil penzijní pojištění a tak je povinen za rok 2020 podat daňové přiznání a dodanit uplatněné slevy za 10 let zpátky podle § 10 zákona o daních z příjmů. Nic jiného v daňovém přiznání mít nebude. Bude muset tento podíl na nájmu za kadeřnictví také dodanit?

Klíče ke dveřím budovy v SVJ

ID27493 | | Ing. Martin Svoboda

SVJ pořídilo dveře k hlavnímu vchodu do budovy - faktura zní na základ + 15% DPH. Druhá, samostatná faktura je na 2 ks zámků, ale k jiným dveřím. Dle faktury se jedná o stejné SVJ (IČO shodné), ale jinou budovu (dle čísla popisného). Faktura je opět na základ + DPH 15 %. Nemá být v tomto případě DPH s 21 %?

Poplatník v paušálním režimu

ID27381 | | Ing. Petra Konderlová

Může OSVČ, která je i členem představenstva SVJ s měsíční odměnou 1 000 Kč, vstoupit do paušálního režimu od 2021, protože tato odměna se zdaňuje zálohově?

Společenství vlastníků jednotek po novele k 1. 7. 2020

ID26969 | | JUDr. Vlasta Víghová

1/ Dle § 1177 občanského zákoníku je osoba, která přenechá svůj byt k užívání jiné osobě, povinna nahlásit SVJ jméno a bydliště této osoby v "nájmu". Bohužel jeden právní názor je, že musí nahlásit adresu dle občanky a druhý názor je, že může nahlásit adresu, kde se bytová jednotka, kde je v "nájmu", nachází. To pak podle nás ztrácí smysl tohoto paragrafu. Také nám bylo řečeno, že jako výbor SVJ nemáme nárok na to, abychom nějak zkontrolovali, zda se ten dotyčný jmenuje tak, jak byl nahlášen. Takže když nahlásí nepravdivě například Josef Vonásek, Horní-Dolní, tak to musíme vzít jako hotovou věc.

2/ Příspěvek na vlastní správu domu se stanovuje ve stejné výši pro všechny bytové jednotky v SVJ bez ohledu na podíly, velikost. Účtuje se výsledkově. Patří sem odměny výboru, poštovné, právník, účetní. Ale patří sem i pojištění domu, když by se tato položka měla určovat podle podílu. To by pak ten příspěvek nebyl stejný pro všechny bytové jednotky.

SVJ a DPH

ID26911 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společenství vlastníků neuskutečňuje ekonomické činnosti, pouze se stará o nemovitosti vlastníků, vybírá příspěvky od vlastníků. Mohou být někdy tyto příspěvky počítány do obratu pro DPH (pokud by přesáhly 1 mil. Kč)? Který paragraf to vylučuje? 

Revizor SVJ a jeho písemnosti

ID26537 | | JUDr. Vlasta Víghová

Revizor SVJ řeší stížnost jednoho z vlastníků bytu. Korespondují si jen elektronicky. Revizor informuje výbor průběžně, ale jen ústně. Korespondenci odmítá předsedovi výboru přeposlat. Má na to právo? Jak se má předseda nebo výbor bránit, když byl revizor řádně zvolen shromážděním vlastníků jednotek a jeho funkční období ještě neskončilo?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru