Otázky s klíčovým slovem: Společenství vlastníků jednotek

počet otázek s klíčovým slovem : 191Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Společenství vlastníků jednotek po novele k 1. 7. 2020

ID26969 | | JUDr. Vlasta Víghová

1/ Dle § 1177 občanského zákoníku je osoba, která přenechá svůj byt k užívání jiné osobě, povinna nahlásit SVJ jméno a bydliště této osoby v "nájmu". Bohužel jeden právní názor je, že musí nahlásit adresu dle občanky a druhý názor je, že může nahlásit adresu, kde se bytová jednotka, kde je v "nájmu", nachází. To pak podle nás ztrácí smysl tohoto paragrafu. Také nám bylo řečeno, že jako výbor SVJ nemáme nárok na to, abychom nějak zkontrolovali, zda se ten dotyčný jmenuje tak, jak byl nahlášen. Takže když nahlásí nepravdivě například Josef Vonásek, Horní-Dolní, tak to musíme vzít jako hotovou věc.

2/ Příspěvek na vlastní správu domu se stanovuje ve stejné výši pro všechny bytové jednotky v SVJ bez ohledu na podíly, velikost. Účtuje se výsledkově. Patří sem odměny výboru, poštovné, právník, účetní. Ale patří sem i pojištění domu, když by se tato položka měla určovat podle podílu. To by pak ten příspěvek nebyl stejný pro všechny bytové jednotky.

SVJ a DPH

ID26911 | | Ing. Zdeněk Morávek

Společenství vlastníků neuskutečňuje ekonomické činnosti, pouze se stará o nemovitosti vlastníků, vybírá příspěvky od vlastníků. Mohou být někdy tyto příspěvky počítány do obratu pro DPH (pokud by přesáhly 1 mil. Kč)? Který paragraf to vylučuje? 

Revizor SVJ a jeho písemnosti

ID26537 | | JUDr. Vlasta Víghová

Revizor SVJ řeší stížnost jednoho z vlastníků bytu. Korespondují si jen elektronicky. Revizor informuje výbor průběžně, ale jen ústně. Korespondenci odmítá předsedovi výboru přeposlat. Má na to právo? Jak se má předseda nebo výbor bránit, když byl revizor řádně zvolen shromážděním vlastníků jednotek a jeho funkční období ještě neskončilo?

Používání digestoře v bytech se starým systémem větrání

ID26099 | | JUDr. Vlasta Víghová

Vlastník bytu si pořídil do kuchyně digestoř a na lodžii umístil čističku vzduchu. Mohl by digestoř zapustit do větrací šachty, aniž by ohrozil sousedy nad ním? Může bez souhlasu výboru SVJ upravit okenní tabuli tak, aby skrz ni protáhl vyústění čističky? Obě řešení jsou z důvodu, že SVJ nechce povolit zásah do nové fasády. 

Účtování Fondu oprav dle předpisu z pohledu s.r.o.

ID26242 | | Ing. Jan Kašpar

Jsme s. r. o. vlastnící byty v BD. Od SVJ obdržíme předpis služeb, který měsíčně účtujeme na zálohy, které po skončení roku vyúčtováváme. Nejsem si jistá, jak účtovat fond oprav, který se od SVJ nevyúčtovává jako ostatní služby. Nyní ho účtuji také na zálohy, po skončení roku nám SVJ pošle podíl nákladů připadající na určité byty. Ten dávám jako náklad na 5. Bohužel zůstatek na záloze FO nemůžu nijak inventarizovat. Jaké je správné účtování mého případu ze strany s. r. o.?

SVJ a fond oprav (dlouhodobé zálohy)

ID26041 | | JUDr. Vlasta Víghová

SVJ vybírá do fondu oprav za bytovou jednotku 800 Kč/měsíc. Dům je po rekonstrukci a na FO je ještě 5 mil. Kč. V nejbližší době opravy většího rozsahu neplánujeme. Protože nechceme snižovat fond oprav o "pár korun", dal výbor SV hlasovat per rollam o návrhu na mimořádnou výplatu z fondu ve výši 20 000 Kč/vlastník. Byty jsou všechny stejné. Souhlasné stanovisko ze 100 jednotek dalo 92 vlastníků. Z nich jsou 3 v pozici očekávaného dědice s neukončeným dědickém řízení.

-           Jak naložit s jejich hlasem?

-           4 vlastníci nesouhlasili, 4 hlasovací lístek nevrátili a nechtějí se vyjádřit. Musíme mít při hlasování per rollam 100 % hlasů nebo stačí 3/4 ze všech jednotek?

-           Má právo na stejnou výplatu vlastník, který koupil byt teprve v listopadu 2019 nebo zůstane podíl bývalého vlastníka i nadále ve fondu oprav?

Opravné položky k pohledávkám

ID26032 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost s. r. o. má pohledávku za odběratelem ve výši 16 000 Kč a 230 000 Kč. Jsou to dva růžní odběratelé. Pohledávky jsou po splatnosti nyní v březnu 2 roky.

Jak zaúčtuji a jak to bude řešeno z pohledu daňového v přiznání a v příloze č. 1 II. oddílu v pasáži C. Odpis pohledávek. a) zaúčtuji 558 či 559?/391 nyní v roce 2020? A pokud jí v účetnictví budu evidovat i nadále na účtu č. 311 - budu jí moci někdy úplně odepsat (třeba i také letos?) a případně kdy nebo mi pořád bude vyset na účtu č. 311? Prostě mi jí odběratel již nikdy nezaplatí i přesto, že podnikání a není v žádném konkursu atd.

b) Je správné vyplnit v příloze č. 11 II oddílu C. - stejnou výši na řádcích 5-7 a případně jakou a dále pro tu nižší pohledávku pouze jeden řádek č. 11 a v jaké částce? Děkuji za vysvětlení na konkrétních částkách v jednotlivých řádcích přiznání, resp. správné zaúčtování.

Poplatky SVJ za držení psa

ID25423 | | JUDr. Vlasta Víghová

V panelovém domě ve správě SVJ se množí počet uživatelů bytů, kteří jsou v nájmu (smlouva s vlastníkem jednotky) a mají v bytě psa. Má SVJ možnost zakázat pronajímání bytu nájemníkovi, který drží psa v bytě, když pes zjevně používá i společné části domu jako chodba, schodiště nebo výtah? Pokud takové právo SVJ nemá, může se souhlasem schůze SVJ vybírat poplatek na úhradu úklidu prostor a užívání výtahů? 

Daň z nabytí nemovitých věcí

ID25430 | | Ing. Jan Kašpar

Fyzická osoba od bytového družstva koupila dva nebytové prostory s tím, že bude přijata za člena družstva. Bohužel se během měsíce dnes již bývalé družstvo rozhádalo a rozjelo akci SVJ. Bytové a nebytové jednotky byly vydány. Fyzická osoba v domnění, že převod bytů a nebytových jednotek procesem prohlášení vlastníka je osvobozen od daně z nabytí, nic neřešila. Po roce přišla výzva FÚ k podání daně z nabytí a následně docela slušná penalizace za pozdní podání přiznání daně k nabytí a zaplacení 4% daně. Stále se domníváme, že převod bytových a nebytových jednotek z družstva do vlastnictví nového SVJ není klasickým převodem, ale jen změnou podstaty domu. Dům byl a je, družstevníci přešli na statut vlastníka, ale nic nepřibylo, nic neubylo?

Pronájem bytové jednotky

ID25189 | | Ing. Martin Děrgel

Fyzická osoba vedoucí tzv. daňovou evidenci realizuje příjem z pronájmu ze své bytové jednotky podle § 9 ZDP. Do svých výdajů si zahrnuje i platby do tzv. fondu oprav a to v návaznosti na okamžik platby. Následně je ze strany SVJ realizováno z těchto plateb technické zhodnocení (rekonstrukce střechy), kdy podíl na fyzickou osobu činí částku 20 000 Kč (celková částka rekonstrukce je v řádu statisíců). Pokyn D-22 sděluje, že o výdaj na TZ se zvýší vstupní cena jednotky a současně ukládá povinnost zvýšit v daném roce základ daně o zaplacené částky. Jak ale posoudit právě situaci, kdy podíl na fyzickou osobu je pod limitem 40 000 Kč, který lze obecně posoudit jako daňový výdaj - pokyn D-22 totiž váže zvýšení vstupní ceny k jednotce (nikoliv k celému domu), je tedy možné s ohledem na nepřekročení částky 40 000 Kč základ daně v roce realizace rekonstrukce střechy nijak neupravovat? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru