Otázky s klíčovým slovem: Spojené osoby

počet otázek s klíčovým slovem : 166Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Koupě části podniku a opravné položky

ID27469 | | Romana Smékalová

Lze pokračovat v tvorbě zákonných opravných položek (případně k následnému daňovému odpisu) k pohledavkám získaných v rámci nákupu části závodu? Vůči dlužníkům není vedeno soudní ani jiné vymáhací řízení.

Příjmy z podílu na zisku mateřské společnosti vyplácené dceřinou společností

ID27454 | | Ing. Martin Děrgel

Obchodní společnost s. r. o. s názvem ALFA (matka) koupila v prosinci 2020 podíl (100 %) na základním kapitálu obchodní společnosti s. r. o.  s názvem BETA (dcera). Obě společnosti jsou českými daňovými rezidenty. Do budoucna lze předpokládat, že držba podílu ve společnosti BETA bude nepřetržitě déle než 12 měsíců a stále ve výši 100 %.

1) Pokud valná hromada společnosti BETA rozhodne v červnu 2021 o výplatě podílů na zisku za účetní období roku 2020, a v co nejkratším termínu po tomto rozhodnutí je vyplatí společnosti ALFA, bude splněna podmínka pro osvobození příjmu z podílu na zisku dle § 19 odst. 1 písm. ze) ZDP?

2) Pokud by valná hromada společnosti BETA v lednu 2021 rozhodla o výplatě zálohy na podílu na zisku (za rok 2020) pro společnost ALFA, bude i tato záloha osvobozena?

 

Výdaje související s držbou podílu v dceřiné společnosti

ID27260 | | Ing. Matěj Nešleha

Mateřská společnost přijala úvěr na pořízení podílu v dceřiné společnosti. Mateřská společnost čerpá úvěr na pořízení podílu v dceřiné společnosti a v této souvislosti jí vznikají kromě úroků z úvěrů i další výdaje hrazené bance jako: bankovní poplatky za vedení úvěrového účtu, výpisy, náklady na obstarání (bankovní posudek) a zpracování úvěru, apod. Nyní mateřská společnost uvažuje o změně způsobu financování úvěru na pořízení podílu v dceřiné společnosti, a to tak, že by si vzala úvěr nový, kterým by plně uhradila (refinancovala) úvěr současný, proto si objednala poradenskou službu, která se týkala odborného posouzení a ekonomického vyhodnocení zamýšleného kroku refinancování původního úvěru novým úvěrem. Považují se další výdaje hrazené bance a výdaje na poradenskou službu za přímý nebo režijní (nepřímý) náklad mateřské společnosti související s držbou podílu v dceřiné společnosti dle § 25 odst. 1 písm. zk) ZDP, případně dle § 25 odst. 1 písm. i) ZDP? Nebo lze tyto další výdaje hrazené bance a výdaje na poradenskou službu považovat za daňově uznatelné náklady dle § 24 ZDP?

Majetková účast v dceřiné společnosti

ID27138 | | Ing. Matěj Nešleha

Akciová společnost koupila obchodní podíl na společnosti s ručením omezeným. Akciová společnost (matka) eviduje v účetnictví na účtu 061 majetkovou účast při pořízení oceněnou pořizovací cenou ve výši 100 mil. Kč. Společnost s ručením omezeným (dcera) má v účetnictví na účtu 411 hodnotu zapsaného základního kapitálu 12 mil. Kč. Je povinnost účetní jednotky Matky provést přecenění účasti na vlastním kapitálu Dcery formou opravných položek, nebo jiným způsobem? Pokud ano, k jakému okamžiku?

Příplatek k základnímu kapitálu dcery

ID26992 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o. je společníkem v jiné s. r. o. - podílí se na základním kapitálu 40 %. S. r. o. poskytla dceři peníze jako příplatek k základnímu kapitálu. Jak bude tento příplatek zaúčtován u matky a jak bude zaúčtován u dcery? Pokud bude chtít s. r. o. po nějaké době vrátit, existují u matky nějaká omezení či daňové důsledky?

Rozdílná kupní cena a základní kapitál při koupi dceřiné společnosti mateřskou společností

ID27071 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost s r. o. zakoupila v r. 2016 jinou s. r. o. a stala se jejím 100% vlastníkem - tzn. matkou. Dceru zakoupila za cenu stanovenou odhadcem - 20 mil. Kč. Základní kapitál dcery zapsaný ve VR je ale pouze 200 000 Kč. Účetní zaúčtovala u matky transakci spojenou s koupí na MD 061/D 379. Domníváme se, že zaúčtování nebylo správné, neboť by na účtu 061 měla být částka odpovídající zápisu ve VR. 1) Jak měla být správně koupě zaúčtována? 2) Pokud by jiný způsob účtování koupě měl mít daňové souvislosti (např. zařazení do obchodního majetku s možností odpisů), prosíme o popsání těchto souvislostí včetně zaúčtování a prosíme o informaci, zda by se mohlo začít odpisovat v současném či budoucím období až do výše rozdílné ceny (tzn. že by se neprovedené odpisování považovalo za přerušené).

Služba mezi spojenými osobami

ID27080 | | Ing. Christian Žmolík

Firma, plátce DPH, se zabývá marketingovou činností (tvorba webů, propagace, online marketing atd.). Jednatel firmy je zároveň OSVČ provozující stejnou činnost, ale v menší míře, převážně spíše poskytuje marketingové propagace. OSVČ si objednala od své firmy internetovou reklamní kampaň ve výši 60 000 Kč/rok. Reklamní kampaň je spravována na stránkách OSVČ (web nabízí jiné služby než marketingové) s odkazem a reklamou na danou firmu. Můj dotaz zní, zda je taková praktika z daňového hlediska uznatelná?

Platba faktur z účtu jiné společnosti

ID27043 | | Ing. Zuzana Pšeničková

Společnost A má závazek vůči třetí osobě. Jiná společnost B tento závazek vůči třetí osobě za společnost A uhradí ze svého účtu. Společnost A má za společností B pohledávky ( za vykonané práce), společnost A a B jsou spojené osoby. Jak zaúčtovat v účetnictví u společnosti A tuto transakci. Může to být pokladnou: úhrada pohledávky od společnosti B a současně výdej - úhrada závazku třetí osobě?

Náklady na zaměstnanecký program

ID26799 | | Ing. Martin Děrgel

Zaměstnanci české společnosti (tj. českého daňového rezidenta) se mohou při splnění určitých kritérií přihlásit do programu, který jim umožňuje nabýt akcie mateřské společnosti za určitou zvýhodněnou cenu, tj. za cenu nižší, než je jejich aktuální hodnota. Jedná se o nové akcie, které jsou mateřskou společností teprve emitovány a jsou určené ryze pro tento program. Náklady na tento zaměstnanecký program jsou ze strany emitenta akcií, tj. mateřské společnosti, přeúčtovány vůči její dceřiné společnosti. Náklady, které jsou přeúčtovány, tak zahrnují jednak nominální hodnotu cenného papíru, který byl emitován, ale rovněž i např. související poplatky, které byly s touto emisí spojeny (právní služby, poplatky apod.). Zaměstnanec tedy hradí za tyto akcie napřímo vůči svému právnímu zaměstnavateli. Je možné považovat výše uvedené náklady, tj. náklady na zaměstnanecký akciový program u společnosti za daňově uznatelný náklad ve smyslu § 24 zákona o daních z příjmů? Pokud ne, existuje zde nějaké zákonné omezení pro daňovou uznatelnost?

Pořízení zboží v Německu českým plátcem a jeho dodání na Slovensko

ID26820 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, český plátce DPH a nakoupili jsme zboží od německé firmy. Toto zboží bylo přepraveno z Německa přímo na Slovensko, do naší dceřiné společnosti. Jak je to s DPH u faktury za zboží?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru