Otázky s klíčovým slovem: Sociální pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 255Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pojištění TOP managementu

ID26567 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnavatel uzavřel pro vybrané zaměstnance skupinové úrazové pojištění. Je částka tohoto pojištění součástí příjmů pro výpočet daně ze mzdy a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u jednotlivých zaměstnanců? 

Antivirus C

ID26527 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma splňuje všechny podmínky čerpání antivirus C pro snížení pojistného (sociálka). Lze o toto snížené pojistné zažádat i za zaměstnance, který končí pracovní poměr dohodou, dle § 49 ZP k 31. 7. 2020, do počtu zaměstnanců ANO, a ke snížení odvodu VZ pojistného též? Nebo se bude postupovat stejně jako u zaměstnance s výpovědí? 

Účtování sociálního pojištění při COVID 19. Zákon č. 300/2020 Sb.

ID26546 | | Ing. Ivana Pilařová

Podle Zákona č. 300/2020 Sb., Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, může firma odvádět pojistné za měsíc červen, červenec a srpen roku 2020. Jedná se mě o proúčtování neodvedené pojistného za zaměstnavatele ve výši 24.8 % z vyměřovacího základu. mohu účtovat MD 52429 daňově neuznatelné/DAL 3361 předpis odvodu DAL 52429 daňově neuznatelné/MD 3361 odvod (promítlo by se jen na účtu 3361).

Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

ID26427 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme soukromá základní umělecká škola o.p.s., zřizovatelem je privátní sektor. Jsme financování z MŠMT podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám. Splňujeme veškeré podmínky na prominutí pojistného podle zákona č. 300/2020 Sb. (Antivirus C). Jen si nejsme úplně jistí, jestli si můžeme nechat pojistné prominout, když pobíráme dotace? Nikde v zákoně jsme toto omezení nenašli a do § 109 odst. 3 zákoníku práce taky nespadáme.

Antivirus C a statutární orgán

ID26450 | | Ing. Marta Ženíšková

V případě, že statutární orgán má uzavřenou pracovní smlouvu, kterou podepsala na obou stranách jedna a tatáž osoba nebylo možné program Antivirus A a B využít, je tomu tak i v případě programu Antivirus C? Pokud by měl jednatel uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, tak snížení pojistného na něho také neplatí?

Antivirus C u s. r. o.

ID26434 | | Ing. Matěj Nešleha

Vlastník a současně jednatel s. r. o. chce požádat o dotační program Antivirus C. V s. r. o. má na fyzickou osobu na sebe uzavřenu pracovní smlouvu na pozici obchodní zástupce. Z tohoto pracovního poměru se odvádí sociální pojištění. Jiní zaměstnanci za které by se odvádělo sociální pojištění ve společnosti nejsou. Může společnost o dotační program zažádat?

Odměny členů statutárních orgánů

ID26447 | | Ing. Petra Konderlová

Členům statutárních orgánů (rezidenti ČR) je stanovena odměna ve výši 1 000 Kč za měsíc. Vzhledem k tomu, že rozhodující příjem pobírají u jiného zaměstnavatele, předpokládám, že příjem nebude podléhat sociálnímu pojištění, ale pouze zdravotnímu pojištění. Podléhá takto nízký příjem srážkové dani nebo odměny členů statutárního orgánů vždy podléhají dani zálohové (jak tomu bylo v minulosti) nebo je možné si způsob zdanění vybrat? 

Doplatek zdravotního a sociálního pojištění při pracovní neschopnosti zaměstnance s minimální mzdou

ID26399 | | Ing. Marta Ženíšková, Ing. Antonín Daněk

Zaměstnanec je od 20. 6. 2020 na nemocenské. Pobírá minimální mzdu, tj. 14 600 Kč a jeho úvazek je 8 hod./den (5x/týden). Počítám správně, že není třeba provádět doplatek zdravotního pojištění? 14 600 Kč / 30 kalendářních dnů * 19 odpracovaných dnů = 9 247 Kč, skutečná mzda za 19 dnů = 14 600 Kč / 22 pracovních dnů * 15 skutečně odpracovaných dnů = 9 955 Kč. Tzn., že odvod zdrav. poj. se bude počítat jen ze skutečné mzdy 9 955 Kč * 13,5 % = 1 344 Kč. A u sociálního pojištění se žádné doplatky neřeší, odvedu pouze se skutečné mzdy (z 9 955 Kč 6,5 % a 24,8 %)? 

Antivirus C - pokles počtu zaměstnanců

ID26419 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost s ručením omezeným chce využít program Antivirus C - prominutí pojistného jako podporu zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Chceme se však ujistit ohledně podmínky dle § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 300/2020 Sb. Ten říká, že počet zaměstnanců v pracovním poměru, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, činí v posledním dni kalendářního měsíce aspoň 90 % počtu těchto zaměstnanců v posledním dni března 2020. Myslí se tím 90 % konkrétních zaměstnanců, kteří byli i ve stavu k 31. 3. 2020 nebo lze podmínku splnit i tak, že odcházející zaměstnanec v pracovním poměru bude nahrazen zaměstnancem novým, rovněž v pracovním poměru, byť třeba na jiné pozici? Pro upřesnění všichni odchozí zaměstnanci končí na základě vlastní výpovědi dané zaměstnavateli bez udání důvodu. Uveďme si to na příkladu: K 31. 3. 2020 měla firma 27 zaměstnanců v pracovním poměru. V květnu 2020 odešli dva zaměstnanci v pracovním poměru a k 31. 7. 2020 odchází jeden zaměstnanec v pracovním poměru. Tento poslední odchod způsobí pokles zaměstnanců o více než 10 % počínaje měsícem srpen 2020, v srpnu by tak firma již nesplňovala podmínky pro přiznání slevy na pojistném. Nicméně pokud se podaří najít aspoň jednoho nového zaměstnance do pracovního poměru nejpozději v průběhu srpna 2020, bude firma opět podmínku min. počtu zaměstnanců v pracovním poměru splňovat? Početně jistě ano, otázka je, zda se dle znění zákona do tohoto počtu zahrnují i zaměstnanci noví.

Antivirus C - nulový počet zaměstnanců k 31. 3. 2020

ID26420 | | Ing. Marta Ženíšková

Společnost s r. o. přijala k 1. 5. 2020 prvního zaměstnance do pracovního poměru. Do té doby ve společnosti pracoval pouze společník bez jakéhokoli pracovně právního vztahu ke své společnosti, firma už podniká déle. K 31. 3. 2020 měla tedy firma nulový počet zaměstnanců. Má nárok na prominutí pojistného v rámci programu Antivirus C dle zákona č. 300/2020 Sb., o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, budou-li všechny podmínky dle zákona splněny? Matematicky to vychází, avšak je to v souladu se zákonem jako takovým, když firma k 31. 3. 2020 žádného zaměstnance neměla?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru