Otázky s klíčovým slovem: Sociální pojištění

počet otázek s klíčovým slovem : 260



Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Zaměstnání cizinců na DPP

ID26935 | | Josef Rajdl

Jsou nějaké odlišnosti u zaměstnávání cizinců na DPP? Uchazeč o práci má povolení k zaměstnání (nebo povolení k pobytu na území ČR). Může být zaměstnán na DPP? Platí stejná pravidla, tzn. do 10 000 Kč pouze srážková daň, odvody na zdravotní a sociální pojištění až při překročení limitu 10 000 Kč? V případě, že si platí tzv. komerční zdravotní pojištění, i tak se při překročení částky 10 000 Kč odvádí zdravotní a sociální pojištění? Platí pro tyto zaměstnance možnost podepsat tzv. růžové prohlášení? Jedná se o pracovníky z Ukrajiny.

Účtování sociálního pojištění

ID26979 | | Ing. Petra Konderlová

Kam se účtuje u fyzické osoby vedoucí podvojné účetnictví platba záloh na sociální a zdravotní pojištění? 

Práce malého rozsahu

ID26784 | | JUDr. Marcela Smutná

Máme uzavřenou DPČ se zněním, že dotyčná odpracuje měsíčně minimálně 40 hodin. Sazba za hod. činí 83 Kč, tzn. že za měsíc to je 3 320 Kč. Když neodpracuje těch zmíněných 40 hod. v daném měsíci a bude mít příjem pouze např. 1660 Kč, jedná se o práci malého rozsahu, nebo musí i z těch 1660 Kč odvést sociální pojistné, protože se nejedná o práci malého rozsahu, když byl ve smlouvě sjednán poříjem za měsíc? Nebo ještě jinak, mohu takto uzavřenou smlouvu brát, že je sjednán příjem za měsíc, tudíž se nejedná o práci malého rozsahu? Nebo ji mám brát tak, že tam není sjednán měsíční příjem a bude to práce malého rozsahu, a pokud bude mít za měsíc příjem nižší než 3 000 Kč, pojistné neodvedu, pokud bude mít příjem vyšší, tak pojistné odvedu?

Fakturace za užití ochranné známky - sociální pojištění

ID26706 | | Ing. Marta Ženíšková

OSVČ jako majitelka ochranné známky tuto ochrannou známku licenční smlouvou ze dne 1. 1. 2020 úplatně poskytla k užívání. Roční fakturace byla dohodnuta k 31. 12. 2020 dle prodaných výrobků s OZ. OSVČ k 31. 8. 2020 ukončila podnikání a zrušila všechny své živnosti. Bude fakturace za užití ochranné známky k 31. 12. 2020 podléhat sociálnímu pojištění?

Pracovní činnost pro s. r. o.

ID26607 | | Ing. Jiří Vychopeň

Mala rodinná společnost provozuje prodej nábytkového kování. Oba společníci jsou v důchodu, prodejnu mají ve svém domě. Mají oficiální pracovní dobu, ale než živobytí je to láska k celoživotní práci. Nyní řešíme, že stále dobíhá systém pracovní doba, minimální mzda, odvody OSSZ , VZP, daň, Podíl na zisku nula, protože to není supermarket. Lze pro společnost vykonávat práci " v pracovním poměru = prodejní doba = skutečný výkon práce v prodejně" nebo lze jako společník pracovat bez pracovní smlouvy, bez mzdy, bez povinných odvodů zaměstnance?

Pojištění TOP managementu

ID26567 | | JUDr. Marcela Smutná

Zaměstnavatel uzavřel pro vybrané zaměstnance skupinové úrazové pojištění. Je částka tohoto pojištění součástí příjmů pro výpočet daně ze mzdy a odvodů na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení u jednotlivých zaměstnanců? 

Antivirus C

ID26527 | | JUDr. Marcela Smutná

Firma splňuje všechny podmínky čerpání antivirus C pro snížení pojistného (sociálka). Lze o toto snížené pojistné zažádat i za zaměstnance, který končí pracovní poměr dohodou, dle § 49 ZP k 31. 7. 2020, do počtu zaměstnanců ANO, a ke snížení odvodu VZ pojistného též? Nebo se bude postupovat stejně jako u zaměstnance s výpovědí? 

Účtování sociálního pojištění při COVID 19. Zákon č. 300/2020 Sb.

ID26546 | | Ing. Ivana Pilařová

Podle Zákona č. 300/2020 Sb., Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, může firma odvádět pojistné za měsíc červen, červenec a srpen roku 2020. Jedná se mě o proúčtování neodvedené pojistného za zaměstnavatele ve výši 24.8 % z vyměřovacího základu. mohu účtovat MD 52429 daňově neuznatelné/DAL 3361 předpis odvodu DAL 52429 daňově neuznatelné/MD 3361 odvod (promítlo by se jen na účtu 3361).

Antivirus C - soukromá škola o.p.s.

ID26427 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme soukromá základní umělecká škola o.p.s., zřizovatelem je privátní sektor. Jsme financování z MŠMT podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám. Splňujeme veškeré podmínky na prominutí pojistného podle zákona č. 300/2020 Sb. (Antivirus C). Jen si nejsme úplně jistí, jestli si můžeme nechat pojistné prominout, když pobíráme dotace? Nikde v zákoně jsme toto omezení nenašli a do § 109 odst. 3 zákoníku práce taky nespadáme.

Antivirus C a statutární orgán

ID26450 | | Ing. Marta Ženíšková

V případě, že statutární orgán má uzavřenou pracovní smlouvu, kterou podepsala na obou stranách jedna a tatáž osoba nebylo možné program Antivirus A a B využít, je tomu tak i v případě programu Antivirus C? Pokud by měl jednatel uzavřenou smlouvu o výkonu funkce, tak snížení pojistného na něho také neplatí?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru