Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 999Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Sazba DPH u úklidu společných částí bytového domu

ID27157 | | Ing. Ladislav Pitner

Jaké je správné uplatnění sazby DPH v rámci úklidových prací?Jedná se o úklid v těchto případech:

a) Úklid jen a jen společných částí bytového domu, bytové jednotky se neuklízejí.

b) Úklid garážového stání v suterénu bytového domu, ve kterém se bytové jednotky současně uklízí. Domnívám se, že garážové stání je součástí společných částí bytového domu. 

Přefakturace správního poplatku

ID27159 | | Ing. Ladislav Pitner

Realitní kancelář poskytuje zvláštní službu, která nesouvisí s celým prodejem nemovitosti. Zajistí výpis z katastru nemovitostí anebo zajistí jen podání návrhu na vklad. Výpis z katastru nemovitostí je zpoplatněn správním poplatkem ve výši Kč 100. Návrh na vklad je zpoplatněn správním poplatkem ve výši Kč 2 000, hradí se formou kolku. Je správný postup, když jsou na faktuře 2 položky - jedna zahrnuje cenu služby a tvoří základ daně, druhá položka je přefakturace správního poplatku činěného vlastně jménem a na účet třetí osoby dle § 36 odst. 13 zákona o DPH - tedy nevstupuje do základu daně?

Poskytování telemarketingových služeb pojišťovně

ID27112 | | Ing. Martin Svoboda

Společnost (poskytovatel) hodlá poskytovat telemarketingové služby pojišťovně na základě smlouvy o poskytování telemarketingových služeb. Poskytovatel bude realizovat službu formou "marketingového" volání podle předem pojišťovnou daného scénáře (call scriptu). Při plnění smlouvy bude poskytovatel formou telefonických hovorů oslovovat osoby z vlastní databáze kontaktů a sjednávat schůzky z obchodními zástupci pojišťovny. Poskytovatel se dle smlouvy zavazuje neposkytovat jakoukoliv službu ke které by bylo třeba nějaké zvláštní oprávnění, zejména licence ČNB. Poskytovatel není oprávněn sdělovat navolávaným osobám žádné podrobnosti týkající se produktů, které nabízí pojišťovna. Poskytovateli služby náleží odměna za každou sjednanou schůzku. Bude výše popsaná služba vykonávaná poskytovatelem pro pojišťovnu považována za osvobozené plnění podle § 55 písm. c) zákona o DPH - služby související s pojištěním nebo zajištěním poskytované osobami zprostředkovávajícími pojištění nebo zajištění, nebo se bude jednat o zdanitelné plnění?

Přeprava z Číny společností z EU

ID27020 | | Ing. Ladislav Pitner

Přepravu při dovozu zboží z Číny nám zajišťuje společnost ze Slovinska. Tato společnost vystavila fakturu za přepravu v režimu reverse charge. Bude přeprava vykázaná v DPH jako samovyměření účetním kurzem nebo bude součástí základu daně spolu se clem a hodnotou zboží na JSD, a tedy přepočtena celním kurzem?

Přenesená daňová povinnost - vybavení hřiště

ID26933 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme firma, která provádí rekonstrukce fotbalových hřišť. A máme zakázku, kde se provádí rekonstrukce hřiště (hloubková drenáž, výměna trávníku) + vybavení hřiště brankami, jejichž konstrukce je částečně zabetonována v zemi. To vše jsme fakturovali s přenesenou daní jako stavební práce. Kdyby vybavení hřiště (branky) nebyly pevně zabudované v zemi a byly by pouze položeny na hřišti, mohli bychom také fakturovat s přenesenou daní v rámci rekonstrukce hřiště nebo zda bylo to mělo být fakturováno zvlášť s DPH 21%. Vše na jedné faktuře. 

Montáž elektrického pohonu sazba DPH

ID26952 | | Ing. Ladislav Pitner

Firma se zabývá dodávkou a montáží oplocení, garážových vrat, vjezdových bran atd. Při montáži výše uvedeného uplatňuje sníženou sazbu DPH v případě, že dům splňuje podmínky pro soc. bydlení. Je možné uplatnit sníženou sazbu DPH i při montáži samostatného pohonu k již stávajícím vratům/vjezdovým branám?

Vyplacení provize

ID26940 | | Ing. Petra Konderlová

Osoba OSVČ spolupracuje se s. r. o. - nabízí služby této společnosti. Za služby, které se uskuteční, dostane OSVČ provizi. Lze výplatu této provize podmínit tím, že se OSVČ zúčastní reklamní akce pořádané společností s. r. o.? Je třeba to mít smluvně dojednáno? Jak to bude s časovým rozlišením a odvodem DPH na straně s. r. o.? Provize bude za objem služeb uskutečněných v roce 2020, reklamní akce se uskuteční až v roce 2020. Bude to tedy pro s. r. o. náklad roku 2019 nebo až 2020? Kdy by mělo být odvedena DPH?

Sazba DPH - elektronicky poskytované služby - vzdělávání

ID26916 | | Ing. Ladislav Pitner

Do jaké sazby daně patří:

- elektronicky poskytovaná služba výuky na dálku prostřednictvím internetu nebo podobné elektronické sítě a jejíž poskytování vyžaduje omezený lidský zásah nebo nevyžaduje žádný lidský zásah,

- elektronicky poskytovaná služba ve formě zkušebních testů vyplněné žáky online a ohodnocené automaticky bez lidského zásahu?

Identifikovaná osoba (Slovensko) fakturuje za služby českému neplátci

ID26932 | | Ing. Martin Novák

Slovenský dodavatel je na Slovensku registrován jako identifikovaná osoba a fakturuje českému neplátci DPH za poskytnutí služby. Má být faktura vystavena s DPH? Musí se český odběratel registrovat jako identifikovaná osoba?

Finanční služby nezahrnované do koeficientu krácení DPH

ID26896 | | Ing. Ladislav Pitner

Skupina DPH jako plátce prostřednictvím svých členů poskytuje kromě jiného (zdanitelná plnění) i úvěry a peněžní zápůjčky na dlouhodobé bázi, ze kterých plynou úroky, které u plátce představují plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně dle § 54 zákona o DPH. V souvislosti s poskytováním úvěrů a finančních zápůjček, plátce (skupina) nespotřebovává na vstupu žádná zdanitelná plnění nakoupená od jiných plátců nebo jen v omezené míře ve srovnání s ostatními činnostmi, a ani se touto osvobozenou činností nepodílí a nepřispívá na žádném uskutečňování či rozšiřování zdanitelných plnění na výstupu. Lze úroky z poskytování úvěrů a finančních zápůjček, které představují osvobozené plnění dle § 54 odst. 1 písm. c) zákona o DPH, při kterých nejsou spotřebovány žádné nakupované vstupy nebo jen v minimální či omezené míře, a současně které se nepodílí na uskutečňování zdanitelných plnění (výstup), považovat za finanční službu, která nevstupuje do výpočtu koeficientu pro krácený nárok na odpočet dle § 76 odst. 4 zákona o DPH?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru