Otázky s klíčovým slovem: Služby

počet otázek s klíčovým slovem : 917Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Pronájem kontejneru s odvozem odpadu pro polského plátce DPH

ID24864 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme firma s. r. o., plátce DPH v ČR, která pronajme kontejner polské firmě plátci DPH, která zde v ČR nemá stálou provozovnu, a současně jí odveze odpad - stavební suť z místa v ČR na skládku v ČR. Použije se u vystavené faktury sazba DPH 21 % i přesto, že fakturujeme polské firmě, plátci DPH dle § 10 zákona o DPH? 

Místo plnění

ID24829 | | Ing. Martin Novák

Český plátce (právnická osoba) veze svůj materiál z provozovny v Česku do provozovny slovenského plátce (právnická osoba) na Slovensku. Slovenský plátce materiál opracuje. Český plátce si tento opracovaný materiál (výrobek) následně doveze zpět. Jak bude slovenský plátce svoje služby fakturovat, s přenesenou daňovou povinností nebo se slovenskou DPH? 

Služba fakturovaná do třetí země

ID24744 | | Ing. Zdeňka Hušáková

Fyzická osoba vede daňovou evidenci, je plátce DPH. V Česku vyrobí výstavní stánek, který převeze do Německa, kde provede montáž a posléze i demontáž na veletržních akcích. Veškerá výroba i práce je fakturována japonskému odběrateli. Domnívám se, že plnění je osvobozeno od DPH s nárokem na odpočet. Do jakého řádku v přiznání DPH se bude tato fakturace uvádět?

DPH u přepravy zboží do třetí země

ID24817 | | Ing. Martin Svoboda

Plátce DPH v ČR si objedná přepravu pro svého klienta, plátce DPH v ČR, u českého přepravce, plátce DPH v ČR. Zboží jede z ČR do Turecka. Je správný postup, že přepravce vystaví fakturu pro objednatele s českou DPH a následně objednatel vystaví svému klientovi fakturu osvobozenou od DPH dle § 69 zákona o DPH? 

Pronájem ubytovny, přechodné ubytování

ID24768 | | Ing. Martin Děrgel

Akciová společnost, plátce DPH, vybudovala „ubytovnu“. Z přijatých zdanitelných plnění (nákupy materiálu a zařízení) si uplatňovala odpočet DPH na vstupu. Prostory chce pronajímat společnosti s r. o., také plátce DPH, která by tímto zajistila přechodné ubytování pro své zaměstnance (nárok na přechodné ubytování je zakotven v pracovní smlouvě) a popřípadě také pro zaměstnance dodavatelských firem (povinnost ubytování by byla zakotvena v Kooperační smlouvě a nebyla by zde vyčíslena cena). Akciová společnost je 100% vlastníkem společnosti s r. o. Jak máme správně postupovat z hlediska DPH a daně z příjmu u obou společností? Jsou různé varianty řešení, jak stanovit cenu za pronájem ubytovny také s ohledem na limit 3 500 Kč pro bezplatné ubytování zaměstnanců, uplatnění odpočtů DPH u a. s. i s. r. o., faktury za energie a další souvislosti.

Provize

ID24741 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost A objednává u společnosti B služby. Společnost B pak společnosti A fakturuje jednotlivé služby ve výši, za kterou je sama pořídila, a jako další položku fakturuje provizi za svou službu. Některé služby, které společnost B pro společnost A zajišťuje, jsou pro společnost A nedaňovými náklady. Jak to bude s provizí? Pokud se provize vztahuje k nedaňovým nákladům, bude pro společnost A daňově neuznatelná? A jak to bude s DPH u provize?

Služba dobíjení a DPH

ID24546 | | Ing. Ladislav Pitner

Jsme tuzemská softwarová společnost, plátce DPH, která vyvinula software pro účtování a placení za užívání dobíjecích stanic pro elektromobily. S provozovateli dobíjecích stanic máme uzavřenou smlouvu o zajištění vyúčtování na jimi vlastněných nebo provozovaných dobíjecích stanicích. Platba za dobíjení bude probíhat kartou přes platební bránu. Uživatelům služby budeme vydávat zjednodušené daňové doklady v elektronické podobě, předmětem vyúčtování bude „Služba dobíjení“ a částka za službu se bude odvíjet od doby dobíjení. Je správný náš předpoklad, že služba dobíjení bude účtována s 21% DPH? Jaký bude správný postup při poskytování této služby v zahraničí? Bude nutná registrace naší provozovny nebo registrace k DPH v zemi, kde budeme službu dobíjení poskytovat?

Doplnění dotazu:

Jedná se o 2 typy služeb:

1)     Služba zajištění vyúčtování mezi naší společností a provozovatelem či vlastníkem dobíjecí stanice. Dle mého názoru jde v tomto případě o poskytnutí elektronické služby.

2)      Služba dobíjení, účtovaná konečnému spotřebiteli, kde bychom celý proces vyúčtování rádi nastavili tak, aby v naší aplikací vznikl pro konečného uživatele doklad na 'Službu dobíjení' a doklad byl vystaven naším jménem na naši společnost a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude jednat o tuzemsko nebo zahraničí.

Služba do třetí země

ID24757 | | Ing. Martin Svoboda

Poskytli jsme zprostředkovatelskou službu firmě se sídlem mimo EU (Rusko). Jedná se o službu dle § 9 zákona o DPH, kdy místo plnění je v tomto případě ve třetí zemi? Pokud ano, znamená to, že DPH v České republice tato služba nepodléhá, a nebude tedy zatížena českým DPH? Uvedeme plnění do ř. 26 DPH?

DPH - instalace svítidel

ID24762 | | Ing. Martin Svoboda

Odborné centrum na Slovensku nám fakturuje instalaci námi dodávaných svítidel na nový market na Slovensku. Jak to bude z hlediska DPH?

Prodej německého zboží v ČR

ID24712 | | Ing. Martin Děrgel

Německá firma si pronajme v ČR sklad, kde si uskladní zboží dovezené ze SRN. Zboží prodává z tohoto skladu zpravidla českým občanům. Jaké daňové povinnosti (DPH, DP) musí tato firma v ČR plnit? Firma je v Německu plátcem DPH, sklad bude mít v ČR stabilně. 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru