Otázky s klíčovým slovem: Sleva na dani

počet otázek s klíčovým slovem : 523Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Odčitatelná položka na výzkum a vývoj ve vztahu k investiční pobídce - slevě na dani

ID25282 | | Ing. Martin Děrgel

Poplatník je příjemcem příslibu investiční pobídky a bude uplatňovat nárok na slevu na dani podle § 35b zákona o daních z příjmů (dále ZDP). Jednou z podmínek uplatnění nároku na slevu je i dodržení podmínky uvedené v § 35a odst. 2 písm. a) bod 3 ZDP, tj. že poplatník uplatní při stanovení základu daně v nejvyšší možné míře položky odčitatelné od základu daně podle § 34 ZDP. Podle § 34 odst. 4 ZDP je odčitatelnou položkou od základu daně i odpočet na podporu výzkumu a vývoje. Poplatník si zdaleka není jistý, zda jeho aktivity v oblasti vývoje by mohly splňovat podmínky pro uplatnění odčitatelné položky od základu daně. Musí poplatník v případě, že bude uplatňovat výše uvedenou slevu na dani, řešit (pravděpodobně nákladně, neboť mu to bude muset udělat nějaká poradenská společnost a v případě neexistence příslibu investiční pobídky by tuto skutečnost vůbec neřešil) nutnost uplatnění i této odčitatelné položky? Jaká jsou daňová rizika, pokud tak neučiní?

Sleva na manželku - posouzení příjmů

ID25265 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Do jakého období se zahrnuje příjem nemocenské u manželky, který obdržela v lednu 2019 za prosinec 2018 pro účely posouzení, zda manžel má nárok na uplatnění slevy podle § 35ba odst. 1 písm. b)? Dále manželka pobírá výživné (alimenty) na dítě od předchozího partnera. Je toto výživné příjmem manželky, který by se měl zahrnout do jejích příjmů pro posouzení možnosti uplatnit slevu na manželku? Nejedná se o příjem dítěte?

Sleva na dítě a trvalý pobyt

ID25149 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pracovník uplatnuje slevu na dítě, může uplatňovat slevu na dítě, které bude mýt jiné trvalé bydliště než on? V rámci studia, si dcera bude pronajímat byt. 

Odpočty na dítě, které studovalo a již v červnu dovršilo 26 let.

ID25068 | | Josef Rajdl

Jak opravit mylně uplatněný odpočet na dítě, které studovalo a v červnu dosáhlo 26 let. Ve mzdě paní uplatňovala do řijna 2019. Musím opravit mzdy zpětně od 7-10, nebo stačí pokud dám potvrzení a paní v přiznání za rok 2019 doplatí rozdíl ve svém přiznání? 

Příjmy započtené do limitu 80 100 Kč za rok 2019 pro daňové zvýhodnění na děti

ID25104 | | Ing. Vlasta Ptáčková

Pokud si zaměstnanec na konci roku 2019 bude podávat sám přiznání k dani z příjmů fyzických osob a jeho příjmy dosáhnou 80 100 Kč za rok 2019, má nárok na daňové zvýhodnění na děti. Příjmy ve výši 80 100 Kč měl ale zaměstnanec z dohody o provedení práce, neztrácí tím nárok na daňové zvýhodnění na děti? 

Potvrzení od finančního úřadu dle § 38l odst. 3 písm. e) na dítě a současná brigáda dítěte

ID24863 | | Josef Rajdl

Nastala nám v práci neobvyklá situace. Jeden náš zaměstnanec má nemocné zletilé studující dítě na VŠ (ze zdravotních důvodů studium přerušeno). Pro uplatnění daňového zvýhodnění si vyřídil u FÚ potvrzení dle § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů. Platnost potvrzení končí k 31. 12. 2019. Jeho dítě u nás (tedy stejná firma, kde zaměstnán rodič) od 7. 10. 2019 nastoupilo na brigádu na DPP na dobu určitou do 31. 12. 2019. Můžu dále uplatňovat daňové zvýhodnění u rodiče? Soudím, že důležitá je věta v § 38l odst. 3 písm. e) zákona o daních z příjmů „nemůže se soustavně připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz, anebo z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je neschopno vykonávat soustavnou výdělečnou činnost.“ ….Soustavná výdělečná činnost dítěte je dále někde specifikovaná? V zákoně o daních z příjmů jsem nenašla. Je možné tedy, že bude hrát i roli § 10 zákona o státní sociální podpoře a záleží na tom, zda mzda z DPP přesáhne 10 000 Kč a bude se odvádět pojištění? Zákon o státní sociální podpoře § 10 Výdělečná činnost: (1) Výdělečnou činností se rozumí činnost a) v České republice, která zakládá účast na nemocenském pojištění.

Spolupracující osoba

ID24918 | | Ing. Martin Děrgel

OSVČ má syna, který v červnu 2019 dovršíl 18 let. Za rok 2019 by OSVČ syna uplatnil jako spolupracující osobu. Jak postupovat, kde všude syna nahlásit? Kolik % z zdanitelných příjmů může uplatnit osoba spolupracující? Syn je studentem na štřední škole. Může OSVČ uplatnit daňové zvýhodnění na dítě za rok 2019, když bude spolupracující osoba? Ale dítě si uplatní slevu na studenta. A protože tento postup mi není scela jasný, prosím o důkladné vysvětlení. OSVČ je také od 1.9.2019 v zaměstnaneckém poměru, který bude hlavní příjem.

Daňové zvýhodnění u dítěte v pěstounské péči

ID24535 | | Ing. Bc. Marcel Pitterling, Ph.D.

Zaměstnanec má dítě v pěstounské péči. Dítě v letošním roce dosáhne zletilosti a je držitelem průkazu ZTP/P. V současné době navštěvuje základní školu. K ukončení schází 2 roky. Zaměstnanec zjišťuje, zda bude mít dále nárok na daňové zvýhodnění. Byla jsem přesvědčena, že od 18 let zažádají o invalidní důchod třetího stupně, ale bylo mi sděleno, že o důchod žádat nebudou, dokud dítě studuje. Vzhledem k tomu, že je žákyní základní školy, tak můžeme daňové zvýhodnění dále vyplácet na základě potvrzení základní školy?

Daňové zvýhodnění na studenta VŠ a doložené potvrzení školy

ID24711 | | Ing. Petra Konderlová

Jak správné v měsíčních mzdách uplatnit daňové zvýhodnění na dítě - studenta VŠ, pokud doložil tato potvrzení o studiu? Na prvním potvrzení je potvrzeno studium 2. ročníku VŠ do 31. 8. 2019 ( potvrzení bylo vystaveno kdesi v roce 2018). Na druhém doloženém potvrzení školy je potvrzeno studium ve 3 ročníku od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2020 a toto potvrzení bylo vystaveno 3. 10. 2019. Je možno v měsíci září poskytnout daňového zvýhodnění či má zaměstnanec na toto nárok až při ročním zúčtování?

Změna invalidního důchodu 3. stupně se ZTP/P na starobní důchod

ID24650 | | Ing. Jiří Vychopeň

Náš zaměstnanec je ID 3. stupni se ZTP/P. Je mu 63 let a 5. 9. 2019 mu vznikl nárok na starobní důchod. Na OSSZ si o něj požádal a donesl Potvrzení o sepsání žádosti. Nevím, jestli mu bude ponechán invalidní důchod do 65 let nebo přiznají starobní důchod. Za září mu ještě slevu na invalidní důchod nechám, ale jak další měsíc, pokud Rozhodnutí ještě mít nebude? Pokud dostane starobní důchod, zůstává mu stále sleva na ZTP/P? Mám Potvrzení o sepsání žádosti o starobní důchod brát jako přiznání starobního důchodu a zadat mu, že je od 5. 9. 2019 starobní důchodce, a tím mu od října přestane platit sleva na dani na invaliditu 3. stupně?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru