Otázky s klíčovým slovem: Škola

počet otázek s klíčovým slovem : 667Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Školné - příjem osvobozený

ID25809 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme základní škola (příspěvková org.) - mohou některé příjmy z hlavní činnosti vstupovat do daňového přiznání PO např. jako příjmy osvobozené, nebo podléhající zdanění? Např. máme výnosy z úhrady školného za družinu v případě, že hospodářský výsledek z hlavní činnosti je nula. A u doplňkové činnosti, zda příjmy z podnájmu školního bytu a výdejny podléhají  osvobození od DPPO jako pronájem statního majetku (jedná se o prostory zřizovatele, což je městská část Praha 5), zisk z této činnosti je převeden v dalším účetním období do rezervního fondu. 

Zrušení školního lyžařského zájezdu kvůli koronaviru

ID25818 | | JUDr. Vlasta Víghová

Zrušili jsme, v dobré víře uchránit peníze rodičů a z hlediska bezpečnosti našich žáků, plánovaný lyžařský zájezd do Rakouska dne 11. 3. 2020 (další den by se navýšilo storno na 100 %)  a vzápětí den poté vláda vyhlásila celoplošný zákaz výjezdů do zahraničí. Děti měly odjíždět dne 15. 3. 2020. Cestovní kancelář nám odmítla vrátit celou částku, snížila sice výši storno poplatku 40 % jeho původní výše, ale ani s tím nejsou někteří rodiče ztotožněni a brání se. Nejsme si jistí, kde, za těchto mimořádných událostí, je pravda.

Nadační fond při střední škole

ID25727 | | Ing. Zdeněk Morávek

Střední škola má nadační fond pro rozvoj učňovského školství, který je využíván pro žáky. Příspěvky na autobus na výlet, věcné odměny za reprezentaci školy ap. Může tento fond nadále fungovat nebo musí být rozpuštěn dle nějakého nařízení, které ale nemohu nikde najít.

Osobní ochranné pracovní prostředky pro žáky

ID25728 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem, která mimo jiné poskytuje obory vzdělávání s výučním listem (kuchař, zahradník). Je povinností školy poskytnout těmto žákům OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) při výkonu praktického vyučování?

Drobné poplatky ve školství

ID24947 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Jak máme řešit např. náklady spojené s akcí zkoušky „zkoušky na nečisto“? Škola tyto přijímačky organizuje sama. Jedná se o pořádání zkoušek ještě před termínem skutečných přijímacích zkoušek, aby si žáci mohli vyzkoušet, jak by asi dopadli. Je s tím spojeno spousta administrativní práce i skutečných nákladů. Např. na papír, kopírování, učebnu, opravy těchto písemek od učitelů apod. Je možné, abychom za tuto činnost vybírali třeba poplatek 50 Kč od žáka, který se ke zkouškám na nečisto přihlásí? Předpokládám, že by k tomu musela být i patřičná kalkulace, a pokud by to bylo příjmem školy, tak by poplatek neměl být ziskový. Nebo je třeba tuto činnost vykonávat v rámci doplňkové činnosti? 

Drobný dlouhodobý majetek a doplňková činnost

ID24946 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Vedle své hlavní činnosti vykonáváme i činnost doplňkovou. Např. ve školní kuchyni se vaří pro žáky školy i pro strávníky v rámci doplňkové činnosti. Zakoupili jsme lednici - DDHM – drobný dlouhodobý majetek za Kč 5 000. Jak dáme její část dát i do nákladů doplňkové činnosti? Chtěli jsme situaci řešit tak, že jednou by se nakoupil takovýto majetek ze školy, podruhé z DČ, pochopitelně ve správném poměru - např. 90 % majetek z nákladů školy a 10 % z doplňkové činnosti, ale bylo nám řečeno, že z doplňkové činnosti můžeme nakoupit jen takový majetek - DDHM, který je využíván jen pro doplňkovou činnost. 

Svářecí škola

ID24923 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme střední škola, zřízená krajem. v rámci doplňkové činnosti provozujeme svářecí školu. Pro jiné školy - žáky fakturujeme bez DPH jako osvobozené, pro cizí - firmy - fakturujeme s DPH. Je to takto správně?

Vstupní prohlídky zaměstnanců na DPP a DPČ

ID24945 | | Ing. Jiří Vala, Ph.D.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem. Musí absolvovat vstupní prohlídku i zaměstnanci na základě dohod o provedení práce- DPP a dohod o pracovní činnosti – DPČ. Konkrétně bezpečnostní pracovník, který zajišťuje dohled nad žáky v posilovně.

Fond učebnic a učebních textů na střední škole

ID24776 | | PhDr. Bc. Monika Puškinová, PhD.

Jsme střední škola, příspěvková organizace zřízená Jihomoravským krajem – dále SŠ. Dle zákona § 27 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, máme zřizovat fond učebnic a učebních textů, a to nejméně pro 10 % žáků střední školy. Dle zkušeností z minulých asi 5 let neměl nikdo o tyto učebnice zájem, nebyl nikdo tak sociálně slabý. Musíme i přesto tento fond učebnic zřizovat a obnovovat ve výši minimálně 10 %? Nestačilo by např. v případě potřeby pro sociálně slabé žáky tyto učebnice zajistit? 

Faktura a její obsah

ID24892 | | Ing. Zdeněk Morávek

Jsme příspěvková organizace, základní škola, ve které bude docházet ke stavebním úpravám v hodnotě asi 350 000 Kč. Je povinností dodavatele uvádět seznam použitého materiálu včetně cen, nebo stačí, když bude na faktuře celková spotřeba materiálu: xxx Kč, zednické práce: xxxxx Kč? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru