Otázky s klíčovým slovem: Sazba daně

počet otázek s klíčovým slovem : 756Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Prodej štěpky pro výrobu pelet

ID27957 | | Ing. Martin Novák

Společnost zabývající se obchodem s dřevní hmotou prodává dřevní štěpku, případně piliny odběrateli, který tento materiál používá pro výrobu pelet. Jaká sazba DPH by měla být v případě těchto prodejů uplatněna? 

Sazba DPH - manipulace a řezání dřeva

ID27914 | | Ing. Ladislav Pitner

Právnická osoba se zabývá činností - přípravné a dokončovací práce ve stavebnictví. Pro podnikatele - plátce DPH jsme prováděli činnost - manipulace a řezání dřeva v částce celkem 132 000 Kč. Vyfakturujeme odběrateli v režimu přenesené daňové povinnosti se sazbou 21 %? 

Sazba DPH

ID27848 | | Ing. Martin Novák

OSVČ s ekonomickou činností - Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů: Jak určit sazby DPH? Pokud se bude poskytnuta služba týkat zhotovení hrobu, uložení urny, čištění hrobu bude fakturováno v 15% sazbě DPH? Tedy služby spojené s pohřebnictvím budou vždy s 15%? Vykopání hrobu 21% DPH? Když bude fakturováno vykopání hrobu pro uložení rakve a zhotovení hrobu, jaké budou sazby DPH?

Snížená sazba DPH u doplňků stravy + vedlejší plnění u poštovného

ID27743 | | Ing. Martin Svoboda

Jsme výrobci doplňku stravy (bylinná tinktura). Tedy bylinné kapky na bázi alkoholu a byliny. Chci se zeptat, zda pro nás platí snížená sazba DPH 15 %? Konkurence podle všeho účtuje 15 % DPH. Domnívám se, že podle přílohy č. 3 k zákonu o DPH a by to mělo spadat pod sníženou sazbu. Pokud tedy budeme prodávat naše výrobky se sníženou sazbou DPH bude i poštovné na faktuře námi vyúčtováno zákazníkovi s 15 % DPH místo 21 %, a bude to bráno jako vedlejší plnění DPH?

Fakturace nájmu s DPH u objektu k bydlení

ID27727 | | Ing. Martin Novák

V KN je nemovitost zapsaná jako "objekt k bydlení". Na bydlení je užíváno 30 % z celkové podlahové plochy. 70% plochy nemovitosti jsou nebytové prostory - obchody, kanceláře. Byty i nebytové prostory jsou do 31. 12. 2020 pronajímány s DPH. Byty pronajímáme s 10% DPH ubytování (je zajištěno praní prádla, úklid, atd. jako v penzionu) a nebytové prostory s 21% - obchody. Můžeme takto fakturovat i v r. 2021?

Sazba DPH

ID27673 | | Ing. Martin Novák

Plátce DPH se nově bude zabývat nákupem materiálu, který bude následně montovat v domácnostech - do bytů a rodinných domů již postavených a zabydlených. Jedná se především o montáž rolet a žaluzií a montáž "chytré domácnosti", tj. nainstalování osvětlení, termostatů, domácích alarmů, které budou propojené přes mobilní telefon. V jaké sazbě DPH tuto službu domácnostem fakturovat?

Nová definice komunálního odpadu, vliv na sazbu DPH

ID27632 | | Ing. Ladislav Pitner

Novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb. se od 1. 1. 2021 mění definice komunálního odpadu. Na původní definici komunálního odpadu, v § 4 zákona 185/2001 Sb., se odkazovala Informace GFŘ “Určení sazby DPH při sběru, svozu a zpracování komunálního odpadu“ z 2č. 9. 4. 2009. Podle této definice "pro účely DPH … za komunální odpad nelze považovat odpad podobný komunálnímu odpadu, který vzniká při nevýrobní činnosti právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání…". Podle nové definice v § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb. je součástí komunálního odpadu i směsný odpad a tříděný odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností. Definice komunálního odpadu byla tedy v souladu s pravidly EU rozšířena o nevýrobní činnost právnických a fyzických podnikajících osob. Je možné se sníženou sazbou DPH fakturovat i směsný nebo vytříděný odpad z kanceláří, od neziskových právnických osob, drobných živnostníků? Je Sdělení GFŘ, které se odkazuje na neplatný zákon, neplatné?

Oprava ohřívače vody (bojleru)

ID27623 | | Ing. Martin Novák

Při fakturaci opravy ohřívače vody (bojler) máme použít sazbu 21 % nebo jde o režim přenesení daňové povinnosti?

Byt v majetku a jeho prodej

ID27456 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. zakoupila byt dne 3. 1. 2018, byla prvním majitelem, a ihned byt začala pronajímat občanovi, takže si DPH nemohla nárokovat. Nyní uvažuje o jeho prodeji současnému nájemci-občanovi. Jak se stanoví prodejní cena, jaká sazba DPH a na co by si měl dát pozor prodejce, aby neporušil zákony? Jak se počítá časový test?

1) prodá ho před uplynutím časového testu, tj. do 5 let,

2) prodá ho po uplynutí časového testu, tj. po 5 letech?

Sazba DPH - stavební práce

ID27224 | | Ing. Ladislav Pitner

Dům v městské části Praha 6 je v KN evidovaný jako bytový dům. V dané lokalitě je povoleno pouze 10 % nebytového prostoru v bytovém domě. Dům má pět bytových jednotek, 3 jsou o výměře 160 m2, čtvrtá 127 m2 a pátá 79 m2. V účetnictví jej vedeme jako dlouhodobý majetek. Jakou sazbou budeme vyměřovat DPH v režimu přenesené daňové povinnosti u stavebních prací - 21 %,  jelikož se nejedná o sociální bydlení? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru