Otázky s klíčovým slovem: Samostatná výdělečná činnost

počet otázek s klíčovým slovem : 11Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Majetek v daňové evidenci

ID25886 | | Ing. Jiří Nigrin

OSVČ, švadlenka vede daňovou evidenci, plátce DPH. Švadlenka šije na zakázku a někdy i pro volný prodej. Má dílničku ve svém rodinném domě. Do daňové evidenci dává poměrnou část energií (elektriky a vody dle podlahové plochy). Jiné náklady - např. nájem, že by "sama sobě" fakturovala nájemné za dílničku - to nedělá. Je to daňově správně? Mohla by mít v daňových nákladech jako OSVČ fakturu za nájem od "sebe" ze svého domu? Dále bych se chtěla zeptat, jak se správně daňově ocení její zásoby ke konci roku? Jak vyplývá z § 7 b odst. 2 ZDP, pro obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci se použijí zvláštní právní předpisy o účetnictví, není-li dále stanoveno jinak. Jak toto správně v praxi uchopit, resp. jak správně interpretovat § 49 odst. 5 vyhlášky o účetnictví č. 500/2002 Sb.? Jakými náklady může, resp. musí švadlenka, které šije na zakázku a někdy i pro volný prodej, tj. šije věci dle svého uvážení bez toho, zda by věděla, kdy a jak komu prodá, ocenit. Do ocenění zásob pro účely zpracování přiznání dá tedy: pořizovací cenu látky, pořizovací ceny stuh, gumiček a dalších + ještě jiné náklady či nikoliv? Mohla by tam dát náklady na energie, které rozpočítává na svou dílničku? A případně pokud mohla x musela, musí dát celou výši nákladů nebo nějak poměrně co již za rok prodala x co má na skladě? Či nějaké další náklady? Dále ještě využívá své auto pro rozvozy objednávek a nákupy látek. Šly by dát do ocenění nějak odpisy či nikoliv? U auta uplatňuje paušál na dopravu ve výši 4 000 Kč za měsíc. Děkuji za vysvětlení daňové situace ocenění zásob u švadlenky. Jde mi o to, co bude do ocenění zásob spadat a co už nikoliv.

Nemocenská a mateřská

ID24670 | | JUDr. Marcela Smutná

Maminka je na rizikovém těhotenství a pobírá nemocenskou, reps. dále mateřskou. Je možná si sjednat např. dohodu o provedení práce s jiným zaměstnavatelem např. na několik hodin v měsíci ačkoliv pobírá tyto dávky? Je možné vykonávat činnost OSVČ - vždy jí měla jako činnost vedlejší, v souběhu s čerpáním nemocenské, resp. mateřské nebo to možné není a činnost OSVČ vykonávat nesmí - nesmí-li - stačí činnost nevykonávat, nebo musí svou činnost úplně přerušit nahlášením na úřadech? Činnost je pouze okrajová, např. 2 hod za měsíc.

Daň z příjmu fyzické osoby

ID15520 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Moje klientka - FO, neplátce DPH, pracuje na HPP celoročně u státní záchranné služby. Je daňovým rezidentem ČR, kde má hlavní příjem, pracovala 4 měsíce jako samostatně výdělečná osoba ve Francii, kde má i účet u banky a odvedla daně. Jak to bude s úroky z účtu ve Francii? Jak je to s vyloučením dvojího zdanění nebo metodou vynětí dle § 38f odst. 4 zákona o daních z příjmů. Kde to vyplním na daňovém přiznání a co mám po ní požadovat?

 

Příjmy soudního znalce

ID15029 | | Ing. Tereza Köppelová, daňový poradce společnosti Mazars s.r.o.

Zaměstnanec společnosti je soudním znalcem, má přidělené IČO a za svoji činnost vystavuje vyúčtování. Prosím o shrnutí této problematiky – potvrzení či vyvrácení faktu, že se jedná o příjem dle § 7 zákona o daních z příjmů a že se činnost soudního znalce považuje za samostatnou výdělečnou činnost. Dostáváme totiž rozdílné informace, zda se jedná či nejedná o samostatnou výdělečnou činnost. OSSZ tvrdí, že se o ni nejedná, přičemž na stránkách ČSSZ je jednoznačně uvedeno, že činnost znalců, tlumočníků atd. se vždy považuje za výkon jiné činnosti konané výdělečně na základě oprávnění podle zvláštních předpisů.

Podnikání

ID14667 | | Ing. Miroslava Kočová

Jsem zaměstnaná (v jiném oboru) a zároveň jsem OSVČ v oblasti zemědělské činnosti. Manžel v této zemědělské činnosti pracuje fyzicky a nyní skončil svůj zaměstnanecký poměr v jiné činnosti s tím, že se bude věnovat pouze zemědělské činnosti. Nyní zvažujeme, jaké řešení by bylo nejlepší. Zda-li mám jako fyzická osoba manžela zaměstnat (jde to vůbec?) nebo máme z podnikání udělat s. r.o. a manžel by byl zaměstnanec, anebo převést podnikání na jinou fyzickou osobu – na manžela. Nyní vedu daňovou evidenci, platím sociální a zdravotní pojištění, daň z příjmu. Zaměstnance jsem měla jen příležitostně, a to na dohodu (do 10 tis.), takže bez přihlášení na soc. a zdr. pojištění. Jako s. r. o. bychom museli vést podvojné účetnictví? Jaké řešení by z hlediska účetnictví a plateb bylo nejvýhodnější?

Samostatné výdělečné činnosti (SVČ) bez příjmů a přerušení

ID13318 | | Ing. Petra Konderlová

Fyzická osoba, neplátce DPH, v roce 2013 vedla daňovou evidenci, k 31. 12. 2013 bylo ve stavu majetku pouze osobní auto se zůstatkovou cenou 54 000 Kč, pohledávky 0, závazky 0. V roce 2014 neměl příjmy ze SVČ, měl pouze příjmy ze závislé činnosti. Do konce roku 2014 však nezrušil ani nepřerušil SVČ (přerušení SVČ má v plánu v r. 2015)

a)      Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za r. 2014? Předpokládám, že pouze oznámí, že nepodává DP.

b)      Jakou má povinnost a možnosti ve vztahu k dani z příjmu za r. 2015, pokud v průběhu roku přeruší SVČ a do konce roku neobnoví? - Může za r. 2015 podat daňové přiznání, kde uplatní 1/2 ročního odpisu (§ 26 (7) 3. ZDP) a zůstatkovou cenu (§ 24 (2) b) ZDP), i když nebude mít žádné příjmy z SVČ? Nebo měl toto zohlednit již v DP r. 2013, to zn., může nyní podat dodatečné DP? Jak případně jinak vypořádat zůstatkovou cenu majetku?

Jiná samostatně výdělečná činnost - kostymérka

ID5596 | | JUDr. Jaroslav Jakubka

Ráda bych se zeptala na způsob registrace v případě, že bude provozována kostymérská činnost. Smlouva s divadlem, ve kterém je činnost prováděna zní na: \\\"umělecko technické práce - garderobiérka\\\" a byla sjednána již koncem roku 2009. Ve smlouvě je uvedena povinnost umělce provést vyúčtování daní a povinných plateb dle platných zákonů osobně. V roce 2009 byly příjmy nižší než 6.000,--, takže daňové přiznání podáno nebylo (souběžně se smlouvou byl umělec i zaměstnán na klasický pracovní poměr u jiné společnosti). Lze kostymérskou činnost považovat za jinou samostatně výdělečnou činnost nebo je třeba zažádat o živnostenské oprávnění? Registrace u FÚ měla proběhnout do 30ti dnů od začátku provozování činnosti nebo až od 1. 1. 2010, když v roce 2009 šlo jen o nízké příjmy? Předpokládám, že i na Správu sociálního zabezpečení a Zdravotní pojišťovnu je třeba podat přihlášku, je to tak?

Povinnost platit zdravotní a sociální pojištění

ID4507 | | Ing. et Ing. Martina Jeřábková

Zaměstnanec, poživatel částečného invalidního důchodu, ukončí dne 31.8.2009 pracovní poměr. Pokud nenastoupí do jiného pracovního poměru od 1.9.2009 (tj. bude bez příjmů), má povinnost platit zdravotní a sociální pojištění? Jaké povinnosti se na něho vztahují (informace na zdravotní pojišťovny a orgány sociálního zabezpečení)?

Paragraf 34 zákona č. 337/1992 - součinnost třetích osob

ID4389 | | František Kocour

Jak lze specifikovat výraz „jiná samostatně výdělečná činnost“ u fyzických osob? Je to činnost, kterou fyzická osoba neuvádí v RES v klasifikaci ekonomických činností?

Podnikání cizince

ID3431 | | Ing. Lenka Marková

Slovák, trvalé bydliště na Slovensku, žije již přes pět let v Praze, vlastní tu byt a na Slovensko jezdí pouze na návštěvu za rodiči. Nyní začal podnikat (předtím zaměstnán u tuzemské firmy) v oblasti technického poradenství pro americkou firmu, živnostenský list je vydán v ČR. Prosím o sdělení, jakým způsobem má vést účetnictví a jak danit. Podnikatel předpokládá uplatnění daňových výdajů procentem. Musí jako cizinec vést podvojné účetnictví? Průběh stanovení daně má standardní průběh nebo je podroben nějakým výjimkám?

DPH ošetřovatelské služby

ID177 | | Ing. Jiří Jarkovský

OSVČ-FO, která se zabývá poskytováním ošetřovatelské péče, t.j. stará se ve svém vlastním zařízení o seniory, kteří se sami o sebe již nedokáží postarat, jednak dlouhodobou, ale i respitní. Tuto péči vykonávají zaměstnanci jednak ošetřovatelky, ale i zdravotní sestry. Poplatky za tyto služby si hradí sami klienti. /nejedná se o zdravotní služby/. Podnikatelka vede DE. Nyní přesáhl obrat za posledních 12 měsíců l mil. Je nebo není tato služba osvobozena od DPH? Pokud ne, platí pro ni sazba 5%?

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru