Otázky s klíčovým slovem: Rezervy

počet otázek s klíčovým slovem : 124Seznam otázek

seřadit výsledky podle:

Rezervní fond

ID24659 | | Ing. Zdeněk Morávek

 Dle § 30 odst. b) zákona č. 250/2000 Sb. lze rezervní fond použít k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady. Toho jsme v průběhu l. pololetí 2019 využili a finanční prostředky rezervního fondu jsme čerpali. Koncem roku 2019 již tyto finanční prostředky nebudeme potřebovat a chtěli bychom je opět do rezervního fondu vrátit. Lze to takto provést? Zákon o tom nic neříká.

Opravná položka k pohledávce nepřihlášené do insolvence a odpis pohledávky

ID24657 | | Ing. Miroslava Kočová

V roce 2018 jsme vytvořili opravnou položku k pohledávce dle § 8a zákona o rezervách, ale v roce 2019 jsme zjistili, že dlužník je od 05/2018 v insolvenci. Je možné k pohledávce nepřihlášené do insolvence (nad 30 000 Kč) tvořit daňově uznatelné opravné položky a poté ji daňově odepsat?

Čerpání rezervy na opravu nemovitosti

ID24569 | | Ing. Jan Ployer

Společnost s r. o. vytvořila v roce 1994 rezervu na opravu nemovitosti - na opravu střechy. Nemovitost je v jejich vlastnictví. V roce 2019 zahájí opravu střechy - tudíž čerpání rezervy. Předpokládá dokončit opravu střechy v následujících 2 až 3 letech. Rezerva byla vytvořena dle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách, ve znění zákona č. 323/1993 Sb. Čerpání rezervy bude tedy probíhat také dle tohoto znění zákona? Může být tedy rezerva čerpána po dobu 2-3 let?

Období zaúčtování tvorby opravných položek

ID24542 | | Ing. Ivana Pilařová

Musíme zaúčtovat tvorbu opravné položky k pohledávkám podle § 8a zákona o rezervách přesně v měsíci, kdy jsou po splatnosti 18 nebo 30 měsíců, nebo stačí, když jsou vytvořeny ke konci zdaňovacího období?

Odpis pohledávky - zúčtování OP k pohledávkám v insolvenčním řízení

ID24352 | | Ing. Ivana Pilařová

Společnost má vytvořené OP k pohledávkám dle § 8 i § 8a ZoR. Některé OP jsou i pohledávkám splatným v r. 2007, 2008. Insolvenční/konkursní řízení však dosud nebylo ukončeno; od právníků stále při uzávěrkách dostáváme seznam, kde je vidět, že řízení stále pokračuje. Pohledávky byly řádně a včas přihlášeny. Nepředpokládáme už, že by byly vůbec uspokojeny, ani částečně. Kvůli těmto pohledávkám evidujeme vysoký stav účtů 311 a 391.Pohledávky bychom už evidovali jen podrozvahově. Je možné zúčtovat tyto opravné položky a daňově odepsat uvedené pohledávky? Jak správně postupovat?

Odpis pohledávky v konkurzu

ID24297 | | Ing. Martin Děrgel

Společnost Železo s. r. o., měla pracovitou paní účetní, která už je v zaslouženém důchodu. Firma měla nezaplacenou pohledávku, v minulosti ji řešila domluvou, žádostmi, ale nakonec se připojila se svojí pohledávkou 500 000 Kč do konkurzu. Výsledek konkurzu po letech řešení: soud přiznal plnění ve výši 290 000 Kč, které dorazily na účet. Bohužel pracovitá paní účetní netvořila zákonné opravné položky v průběhu let. Nedobytná pohledávka byla uhrazena z úplaty 290 000 Kč jako plnění a řešíme, jak odepsat zbytek 210 000 Kč. Je doloženo soudní rozhodnutí o plnění jen z části pro nedostatek majetku dlužníka, ale nebyla tvořena opravná položka. Můžeme v dobré víře odepsat jako daňový náklad běžného roku ke dni nabytí právní moci rozsudku?

Promlčecí lhůta pohledávky, vytvoření a odpis opravné položky

ID22820 | | Ing. Martin Bureš

Společnost s r. o., eviduje v účetnictví nedobytnou pohledávku - fakturu za služby v celkové výši 541 Kč. Faktura byla vystavena 15. 4. 2016, splatnost 30. 4. 2016, celkem 541 Kč. Dne 31. 12. 2017 byla na částku 541 Kč vytvořena opravná položka ve výši 100 % podle § 8c zákona o rezervách - účetní zápis MD 558/D 391. Dne 30. 12. 2018 bude opravná položka rozpuštěna (částka 541 Kč) účetním zápisem MD 391/D 558. Dne 30. 12. 2018 bude opravná položka daňově odepsána (částka 541 Kč) účetním zápisem MD 546/D 311. Promlčecí lhůta opravné položky se počítá 30 měsíců od splatnosti pohledávky (to je od 30. 4. 2016)? V průběhu promlčecí lhůty, to je od 30. 4. 2016 do 30. 10. 2018, mohu vytvořit opravnou položku, rozpustit ji a daňově ji odepsat? Je shora uvedený postup zaúčtování správný a počítám správně promlčecí lhůtu u opravné položky dle § 8c zákona o rezervách?

Odpis pohledávky

ID22539 | | Ing. Christian Žmolík

Podle zákona o rezervách lze opravné položky k pohledávkám tvořit, pokud od konce sjednané doby splatnosti uplynulo více než a) 18 měsíců, až do výše 50 % hodnoty pohledávky, b) 30 měsíců, až do výše 100 %. Dále podle zákona o daních z příjmů lze odepsat do nákladů pohledávku do výše kryté použitím opravné položky. Lze to chápat tak, že po 30 měsících dostane společnost běžnou neuhrazenou pohledávku (např. za dodání zboží) celou do nákladů bez speciálních podmínek [§ 24 odst. 2 písm. y), bod 1-6]?

Zůstatek účtu 321, 311 a 461

ID22397 | | Bc. Michaela Hauzarová

Firma s. r. o., plátce DPH. Od 1. 1. 2018 jsem převzala účetnictví firmy. Zůstatek na účtu 321 k 31.12.2017 jsem si ověřovala u jednotlivých dodavatelů. Zjistila jsem, že na tomto účtu jsou vedeny faktury, které již byli dodavatelům během roku 2017 uhrazeny. Od jednotlivých dodavatelů jsem si nechala vystavit potvrzení a zaplacení. Jak odúčtovat z účtu 321 tyto uhrazené faktury? Zůstatek účtu 311 jsem si také nechala ověřit u jednotlivých odběratelů a zjistila jsem, že někteří odběratelé vůbec vystavenou fakturu nevedou v účetnictví. V jednom případě z fakturou nesouhlasí a v jiných ji zřejmě vůbec neobdrželi. Faktury jsou do částky 30 000 Kč je vůbec možné k nim tvořit opravné položky dle § 8c zákona č. 593/1992 nebo se musí nedaňově odepsat? Faktury byly u dodavatele zaúčtovány do výnosů. Na účtu 461 je vykázaný zůstatek zhruba ve výši 1 400 Kč. O dluhu se mi nepodařilo vůbec nic zjistit. Jak odúčtovat tuto částku z účtu 461?

Rezerva na výstavbu

ID21895 | | Ing. Martin Bureš

Účetní jednotka (s. r. o.) plánuje výstavbu nové administrativní budovy pro své potřeby. Je možné na základě rozhodnutí účetní jednotky, resp. statutárního orgánu, tvořit účetní rezervu (jako ostatní rezerva) na výstavbu budovy? Nebo s ohledem na charakter budoucího výdaje je bližší tvorba ostatního kapitálového fondu ze zisku na základě rozhodnutí valné hromady při schvalování hospodářského výsledku? 

 

  Daňaři online   Účetní kavárna   Mzdová praxe   Účetnictví neziskového sektoru